Gyógyító messzeségbe, mialatt
egykissé részeg, egykissé bolond
s nagyon fáradt s még mindig szomju, szomju
lelkem, munkám és vonatom szalad
mint bárka az özönben, Ararat
csucsát keresve: íme elhagyott
társaim megzúdítják a harangot,
amelynek hangja minden madarat
oly nyugtalanná tesz bárkámban, oly
vágyóvá: visszaszállni! Vissza hát,
ti madarak, szálljatok ünnepére
a Gyermeknek, aki ma már komoly
ifjú; vagy agg is, mondják! Agg a moly
első napjának estjén: míg a Fény
ifjú, bár világokon fut keresztül,
tengert tör át s sziklákat ostromol!

*

Óh milyen tenger s milyen szikla volt!
A tenger zúg még és a szikla áll
s mi fulladunk és köveken zuzódunk...
Mi kár? csak ússzon egy kis fény e zord
országban is, a mindig tovatolt
holnap felé! Mi kár, ha fáj a kéz
amely a Lámpát tartja és takarja
a szél elől, mely minden fényt kiolt?
csak legyen új kéz, addig tartani,
míg ez omlásba-süllyedt nemzetet
a lengő láng nyomán a szakadékban
meglelik a Nap csákányossai --
kéz, tartani, s lehellet, szítani,
hogy úgy lobogjon, mint mikor ama
kuruc tüdő fútt rá s ama dacos kar
intett vele Isten felé: Ady!


Elemzések

A vers a természettudományos szempontból leginkább a következő témákat lehet felvetni:

1. Az idő és a távolság: A versben a szerző a részege, bolond, fáradt és szomjas állapotában egyfajta messzeségbe menekül, amit gyógyító hatásúnak tart. Ez utalhat az idő és a távolság megszilárdult fogalmára, amit a természettudomány a mai napig is tanulmányoz. Az idő és a távolság viszonya, valamint a történelem és a jelen kapcsolata feltérképezése nagyon aktuális kutatási területek.

2. A természetből vett példák: A versben Babits a bárkát az özönben és az Ararat-hegyet említi. Ezek mind természetes jelenségekre utalnak, amik szintén kutatási területek a természettudományban. Az özön a tengeri áradatokra utal, amit a geológusok tanulmányoznak, míg az Ararat-hegy egy vulkáni hegy, amely szintén az űrkutatás, a földtudomány és a geológia tárgykörébe tartozik.

3. A fény és a sötétség jelentése: A versben a fény fontos szerepet játszik. A Lámpa metaforával a szerző egy omladozó nemzetet próbál megújítani. Az embereknek szüksége van a fényre és a láthatóságra, ez pedig kapcsolódik a fénytanhoz és az optikához. Az új kéz, amelyet a szerző említ, lehet akár új technológia, ami megoldást kínál a sötétség és a reménytelenség állapotára.

Összességében a vers olyan témákat érint, amelyek ma is kutatási területek a természettudományban. Ez magában foglalja az idő és a távolság tanulmányozását, a természeti jelenségek elemzését és a fény jelentőségét.

A vers teológiai szempontból az emberi sors, a hit, és a remény témáit boncolgatja. A vers elején a költő egyfajta utazást tesz a gyógyító messzeségbe, ami egyfajta megváltást és lelki megnyugvást jelent számára. Ez a messzeség metaforaként jelenik meg, amelyen keresztül egy bárka Ararat csúcsát keresi, ami Istenhez, a megmentőhöz való visszatérést jelképezi. Az Ararat a Bibliában Noé bárkájának megállóhelye volt a vízözön után.

A versben megjelenik a harang hangjának említése, amely az egyház, az istentisztelet és az imádság szimbóluma. Ez a hang nyugtalanságot és vágyakozást ébreszt a költőben a visszatérésre, az otthonhoz, a megszentelt időhöz. Ez összekapcsolható a bibliatudománnyal, ami a Biblia, mint a keresztény hit és vallás alapjának szisztematikus tanulmányozásával foglalkozik.

A vers második részében a költő megemlíti a tenger és a szikla ellentétét. A tenger zúgása folytonosságot és változást jelképez, míg a szikla megállóságot, tartósságot. Ezek a képek az emberi életet és sorsot fejezik ki, ahol a következetesség és az állandóság mellett mindig jelen van a változás és az áramlás.

A vers további részében a költő arról beszél, hogy bár fájdalmat és szenvedést tapasztal az életben, mégis fontos a hit és a remény megtartása. Az új kéz metaforája az elkötelezettség előtt, hogy folytassuk a küzdelmet a gyengülő nemzetért és az isteni fény iránti vágyat fejezi ki.

A patrisztika, amely az ókeresztény teológiai gondolkodás korszakát jelenti, megpróbálta összekapcsolni az antik filozófiát és a keresztény vallást. Ebben az értelemben a versben megjelenő tenger és szikla képek érinthetnek olyan filozófiai fogalmakat, mint az állandóság és a változás, amelyeket a patrisztika teológusai is tovább fejlesztettek.

A skolasztika, amely a középkori teológiai gondolkodás egyik irányzata volt, a racionalizmus és a keresztény hit összekapcsolására törekedett. A versben megjelenő hit és remény szimbólumai kapcsolatba hozhatók a skolasztikus teológia főbb témáival, mint például a hit és az értelem kapcsolata, a teológiával való érvelés és a lélek megmentése a hit által.

Overall, a vers teológiai szempontból az emberi sors, a hit, és a remény témáit boncolgatja, és összekapcsolódik a bibliatudománnyal, a patrisztikával és a skolasztikával. A versben megjelenő szimbólumok és képek segítenek átadni a költő gondolatait és érzelmeit, miközben teológiai összefüggéseket is felvillantanak.

Ez a vers Babits Mihály A húszéves >>Nyugat<< ünnepére című művének egy része. Az alábbi irodalomtudományi elemzésben a magyar és a nemzetközi szépirodalom területén fellelhető összefüggésekre fogok utalni.

A vers kezdő része az alkotó állapotát és vágyait fejezi ki. Az első két sorban Babits lelkét "egykissé részeg, egykissé bolond" állapotban jeleníti meg, amely kifejezi a kreativitás és az alkotói szenvedély közötti kapcsolatot. Ezt követően a fáradtság és a szomjúság motivuma jelenik meg a szövegben, amely a munkába való belemerülést és az alkotói elköteleződést jelképezi. Ezek az érzések az alkotó személyes tapasztalatai mellett általánosan jellemzőek lehetnek a művészekre és írókra.

A "bárka az özönben, Ararat csucsát keresve" kép a világtörténeti és mitológiai referenciákkal gazdagítja a verset. Az Araratot a bibliai özönvíz utáni megújulás és az új kezdet szimbólumaként ismerhetjük. Babits itt a maga művészi fejlődését és céljainak megvalósítását jelzi, amelyek magasabb igényre és aspirációra utalnak.

A "társaim megzúdítják a harangot, amelynek hangja minden madarat oly nyugtalanná tesz bárkámban" sorokban a tollművészek körében jellemző "ellenségesség" vagy rivalizálás motívuma jelenik meg. A versben Babits arról beszél, hogy más művészek, kritikusok vagy értelmiségiek reakciójától függően, vagy új inspirációért vagy elismerésért szomjazik. Ezek a kapcsolatok és interakciók az irodalmi közeg fontosságát jelzik, valamint azt, hogy mások mennyire befolyásolják az alkotói folyamatot és az alkotás végeredményét.

A vers második részében Babits az "óh milyen tenger s milyen szikla volt!" kezdettel felidézi a múltat és a múlt tapasztalatait. Ez a sor párhuzamba állítható sok más művével, amelyekben az írók visszatekintést tesznek az életük folyamán végigélt eseményekre, emlékekre és érzelmekre. Ebben az esetben azt is jelentheti, hogy Babits úgy érzi, hogy a korábbi alkotói munkája nehézségekkel járt, de még mindig hajlandó küzdeni és alkotni.

Az utolsó sorokban az "A Lámpát tartja és takarja a szél elől, mely minden fényt kiolt" kép a művészi küldetésre utal, amelyet az író vállal magára. Ez a szimbolika általánosan az alkotói szerep felvállalását és az író, költő küldetését jelképezi. Ez a küldetés lehet a társadalom, a kultúra vagy az emberiség jobbítása, és gyakran fordul elő a világirodalomban is.

Az Adyra történő utalás az utolsó sorban egy rámutatás az irodalmi közösségben található kapcsolatokra és hatásokra is. Ady Endre, a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, aki egykor az >>Ellenpontban<< volt szerkesztő és Babits Mihály munkásságát meghatározó hatást gyakorolt rá. Ez az utalás arra is utalhat, hogy Babits elismeri és értékeli Ady munkásságát és inspirációt meríthet belőle.

Összességében Babits Mihály A húszéves >>Nyugat<< ünnepére című verse irodalomtörténeti kontextusban is fontos szerepet játszik. Az alkotó személyes élményeit és érzelmeit ötvözi a világirodalom és a korabeli magyar irodalom aktuális kérdéseivel és motívumaival. Az alkotói folyamatot és az alkotó szerepét elemzi, valamint a művész és más irodalmi szereplők közötti kapcsolatokat és hatásokat mutatja be.