A nagy szobában egyedül maradtam,
lábam besüpped bolyhos szőnyegén,
besüpped az öblös fotel alattam:
a nagy szobában senki más, csak én.

Más senki sem, csak én. Ez mind nem él.
Az asztal, szék: fa! mahagóni! ében!
ez mind nem él. Mélyében semmi mély:
sötétség az anyag tömör belében.

Ez mind nem él. Nem él a levegő,
mely holt virággal balzsamozva lippen;
nem él a fény, a porszemrengető,
mely kárpítként nagy ablakon belibben.

Csupán a tűz él. Legalább mozog.
Legalább lángol. Vörös lángja táncol.
Legalább piros. Legalább meleg.
És élek én...

1907-1908 eleje


Elemzések

A vers természettudományos szempontból nézve több érdekes aspektust is felvet. Az első sorokban a szőnyegre és a fotelre tett utalások arra engednek következtetni, hogy a szerző a fizikai valóság anyagi jelenségeivel kapcsolatban felfedezhető dolgokat emeli ki. Az anyag tulajdonságai jelennek meg, képzelt szemmel megfigyelhetőek a szőnyeg és a fotel alatti térre gyakorolt hatások.

A második és harmadik versszakban a szerző az anyag mélységébe hatol, és megkérdőjelezi a tárgyak valódi létezését. Az anyagot tömörsége jellemzi, de a sötétség gömből való belépési lehetősége is lehetőséget ad a tudományos elképzeléseknek. A legfrissebb felfedezések a részecskék és a természet alapján azt mutatták, hogy az anyag "mélyén" is rejtett részecskék, energiák és kölcsönhatások találhatók.

A negyedik versszak a levegőre és a fényre összpontosít. A levegő vitalitása, mint az élet forrása, és a fény, mint az energia és a világosság forrása, mind felvetik a való élettel való összefüggést. Az utalás a virágra és a virágok illatára arra utal, hogy az élőlények és a természetes környezet közötti kapcsolattal is foglalkozik.

A vers záró sorai arra ösztönöznek, hogy az ember saját magát emelje ki az anyagnak ebből az élettelen világából, és felismerje önazonosságát. Az emberi létezés, mint a tűzélés, a mozgás és a meleg érzete, a legnagyobb különbséget mutatja az összes többi anyagjelenség között.

Összességében tehát a vers a természettudományos felfedezésekkel összefüggésbe hozható, elsősorban az anyag szerkezetével és tulajdonságaival, valamint az emberi létezés és a természet közötti kapcsolattal kapcsolatban. A legfrissebb felfedezések arra késztetnek bennünket, hogy újraértékeljük a világot és a helyünket benne.

Babits Mihály "A nagy szobában" című verse a teológiai gondolkodásra utalhat különböző nézőpontokból.

Bibliatudomány: A versben láthatóan nincsenek vallásos utalások vagy bibliai idézetek. A költő az anyagi világot és az érzékszerveinkkel észlelt dolgokat kritikusan elemzi. Az anyagosság jelképesen "nem élő" és sötét, míg a tűz, a láng jelenlétét hozzájárulással és élettel társítja.

Patrisztika: A patrisztikus teológia fontos eleme a lelki és testi világ dualizmusa, vagyis a fizikai és szellemi valóság elkülönítése. A versben ezt a dualizmust lehet érzékelni a kritikus megjegyzésekkel az anyagi tárgyakra (asztal, szék), amelyek "nem élők", míg az életet vagy legalábbis a létét a tűzzel, a lángolással köti össze, amely az egyetlen dolog a szobában, amely él és mozog.

Skolasztika: A skolasztikus teológia az értelem és hit kapcsolatára összpontosít. A versben az anyagi világ érzékszervi észleléseinek áthatolhatatlan voltáról szóló megjegyzések azt sugallják, hogy a megismerés és a tapasztalás határai vannak. A költőnek csak a tűz, a láng érzékelhető és tapasztalható, ezáltal ez az egyetlen valóság, ami létezik számára.

A vers váltakozó világítással és sötétséggel, élettel és halállal, valamint a fizikai és szellemi világ megkülönböztetésével játszik. A tűz jelenléte a vers központi eleme, és lehetőséget ad az élet megtapasztalására és a költő létezésének érzetére. Egyéb értelmezések is lehetségesek, azonban a vallásos, teológiai szempontokra összpontosítva az előzőeket tudom kiemelni.

Babits Mihály "A nagy szobában" című versének irodalomtudományi szempontból történő elemzéséhez a magyar és nemzetközi szépirodalom területén is fel kell kutatni az összefüggéseket.

Az első dolog, ami azonnal szembetűnik a verssel kapcsolatban, az az időszakhoz kapcsolódó stilisztikai sajátosságok jelenléte. A vers 1907-1908 elején íródott, ami a századforduló és a 20. század első évtizedeinek irodalmi korszakához tartozik. Ekkoriban a modernista irányzatok ütötték fel a fejüket, amelyeket a versben is felfedezhetünk. A modernizmusra jellemző a intellektualizmus, az önvizsgálat, az élet személyes megélése és az emberi lét kétségeinek kifejezése. Ez az összefüggés magyar irodalmi szempontból is megtalálható Babits verseiben, amelyekben gyakran foglalkozik a lélek világával és az egyéni érzelmi állapottal.

A versben a szobával kapcsolatban felmerülhet a többi modernista költővel való összefüggés is. Egyedül maradtam, senki más nincs jelen a nagy szobában, ez pedig az elszigeteltség és a magányosság érzetét kelti. Ez hasonló az angolszász modernista költő, T.S. Eliot "Üres, sürgető szoba" című verséhez, amelyben szintén egy üres szobában található egyedül a lírai én.

Az anyag és az élet művészi feldolgozása szintén központi téma a versben. Az általános élettelen tárgyakhoz való viszonyulás jellemző a modernista költészetben. A versben a fa tárgyként jelenik meg (asztal, szék), amelyek elemei az élő szobának, azonban a versbéli szobában mindaz, ami kiemelkedik a tárgyi világból, már nem él: az anyag tömör belében sötétség van. Ez angolul Ezra Pound "Szellemlak", vagy James Joyce "Porlódó" című verseire emlékeztethet, ahol szintén az anyagi világ válik élettelenné és jelentéstelenné.

A versben megjelenik a tűz motívuma is, amely az egyetlen élettel teli elem a szobában. A tűz lángja élettel tölti meg a szobát, ez pedig a hő és a szenvedély szimbóluma lehet. Ez a motívum összekapcsolható az angol irodalomban található angol romantikus költő, William Blake műveivel, ahol a tűz és a láng a szabadság és szenvedély jelképe.

Összegezve, Babits Mihály "A nagy szobában" című verse számos összefüggést mutat a modernista irodalommal mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén. Az időszakhoz kapcsolódó stilisztikai jegyek, az egyedüllét és a magányosság érzetének kifejezése, az anyag és az élet viszonyának vizsgálata, valamint a tűz és a láng motívuma mind jeleik ennek a művészeti korszaknak.