A sorshoz szóltam s zúgolódtam hangosan:
-- Vak isten!
vakon szövöd az élet tarka szőnyegét
és nem nézed, hol van visszája, hol szine?
Villogó éles tűdre tűzve szívemet
fonákul szőtted szőnyegedbe.

Ki égi nedvek rosszszivű csaplára vagy
ki szomjazónak sós vizet mérsz, égő szívnek olajat,
a kéjek és kinok szeszét szeszélyesen töltöd nekünk,
hogy melyikből iszunk, már azt se tudjuk.

De megrészegszünk italodtól és te nézed pajkosan,
hogy őrült bakháns-módra mint ugrándozunk fejetlenül
vagy mint a mérgezett patkányok össze-vissza futkosunk
s te nézed.

Vak isten!
vakon szövöd az évek tarka szőnyegét
és nem nézed, hol van visszája, hol szine,
de nézed,
hogy őrült bakháns-módra mint ugrándozunk fejetlenül
vagy mint a mérgezett patkányok össze-vissza futkosunk.

Te Caesar!
a nap talán csak egy mesés karbunkulus, amelyen át
küzdelmeinknek véres színjátékait
te nézed,
és mi halálra született, vergődő gladiátorok,
mint hízlalt állatok, kiket csak ölni, halni, hullni csak
bocsátanak ki ketrecünkből a teres homok fölé,
üdvözlünk, Caesar, a homokról.

Vak isten!
vakon szövöd az évek tarka szőnyegét
és nem nézed, hol van visszája, hol szine;
villogó, éles tűdre tűzve szívemet
fonákul szőtted szőnyegedbe.


Elemzések

Babits Mihály "A sorshoz" című versét irodalomtudományi szempontból több aspektusból is meg lehet vizsgálni.

Az első és legrészletesebben érintett terület a magyar szépirodalom. Babits Mihály a 20. századi magyar irodalom egyik jelentős alakja, akinek a költészete az expresszionizmus és a szimbolizmus jegyeit viseli magán. A "A sorshoz" verse is ezekhez a stíluselemekhez kapcsolódik. A versben hangsúlyosan jelen van a kifejező nyelvhasználat, valamint a belső világ megjelenítése és a megrázó érzelmek átadása.

A versben megjelennek egyéb irodalmi utalások is. Például, a "Vak isten!" kiáltás egy Nietzsche-i gondolatot idéz, amely a sors megismerhetetlenségét kifejezi. Emellett a versben felbukkan egy Caesar utalás is, ami Róma uralkodójára, Iulius Caesarra utal, és a hatalom és az élet feneketlenségét szimbolizálja.

A nemzetközi szépirodalom területén érdekes összefüggésekre hívja fel a figyelmet a vers. Az elszakított világ és az élet véletlenségének és kafkaianus mivoltának ábrázolása, valamint a megrögzött sors isteni erejének bemutatása hasonlóságot mutat Franz Kafka és Albert Camus műveivel. A kétségek, örök keresés és a kilátástalanság is néhány olyan témát és motívumot emel ki, amelyeket más nemzetközi szerzők is feszegettek.

Összességében, Babits Mihály "A sorshoz" című verse irodalomtudományi szempontból érdekes kapcsolatokat mutat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén. Kifejező nyelvezete, belső világának ábrázolása, valamint az általa felvetett témák és motívumok számos irodalmi összefüggésre utalnak.

Ez a vers Babits Mihály A sorshoz című műve, amely a sorssal és az élet tarkaságával foglalkozik. Bár a vers nem közvetlenül utal a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseire, számos olyan elemet tartalmaz, ami a természettudományos gondolkodás és kutatás témáira utalhat.

A vers első sorai arról szólnak, hogy a sorssal szembeni pánikkal fordul a költő a vak isten felé. Ebben a kontextusban a sorok arra utalnak, hogy az élet kiszámíthatatlansága és komplexitása összefüggésbe hozható a mai tudomány által felfedezett összetettségekkel és azok irányítási mechanizmusával.

A versben említett égi nedvek, rosszszivű csap, sós víz és égő szív olaj arra utal, hogy a természettudomány mai felfedezései, például az asztrofizika és a kémia, bepillantást nyújthatnak az univerzumban végbemenő folyamatokba és a természet törvényeibe. Az életet és az emberi élményeket gyakran összehasonlítják vízzel, tűzzel és olajjal, és ezek a versben szereplő elemek a természettudományos ismeretekkel való kapcsolatot erősítik.

A versben említett megrészegedés, bakhánsság és mérgezett patkányok jelzéseket adnak az emberi viselkedésre és pszichológiára, amelyek ma már neurobiológiai és pszichológiai kutatások tárgyát képezik. Az emberi viselkedést és reakciókat modern tudományos kutatások számos területe, például a neurobiológia és a pszichológia tanulmányozza, és ezeket az említett viselkedéseket és reakciókat magyarázó felfedezésekre utalhat.

A verses sorokban Caesar és a vergődő gladiátorok metaforája is értelmezhető a természettudományos előrehaladás tükrében. A gladiátori küzdelmek és azok véres színjátékai utalhatnak az emberi lét és a természeti törvények közötti küzdelemre, ahol az ember gyakran tehetetlenül sodródik. A vers Caesar jelensége a napot említi, amelynek karbunkuluszán keresztül látja a küzdelmet. Ez ontológiai kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire vagyunk kiszolgáltatottak a természet törvényeinek és folyamatainak.

Mindenekelőtt fontos megjegyezni, hogy a vers egy költői alkotás, és nem egy konkrét tudományos munka. Az említett fogalmak és metaforák inkább a költői kifejezés és érzékletesség eszközei, amelyeket azonban természettudományos fényben is értelmezhetünk és kapcsolatban hozhatunk az aktuális tudományos ismeretekkel.

A vers teológiai szempontból az emberi sors és annak kozmikus rendszere köré épül. Babits Mihály itt egy istenhitet kritizál, amelyben a "sors" egy vak isten képét jeleníti meg. Az isten vakon szői az élet tarka szőnyegét, nem törődve azzal, hogy hol van a szőnyeg visszája vagy a helyesen illő szín. Ez azt sugallja, hogy az emberi sors abszurd és kaotikus, és nincs mögötte semmiféle értelem vagy rend.

A bibliatudomány szempontjából a vers kritikus attitűddel áll az isteni gondviseléshez és a sors fogalmához. A "vak isten" jelző az erőszakos és érthetetlen sorsot képviseli, amely nem törődik az emberek szenvedéseivel vagy az igazságossággal. Ez ellentmond a teológiai felfogásnak, miszerint Isten mindent kontrollál és minden értelmet és célt szolgál, még ha ezt az emberi elme nem is tudja megérteni.

A patrisztika szempontjából a vers mondható kritikának a dualizmus ellen. A dualizmusban az anyagi világ és a szellemi világ szétválasztva van, és az anyagi világban uralkodik a sors és az érzelmek (szenvedélyek), míg a szellemi világban az értelem. Babits itt azt állítja, hogy az anyagi világ sorsa és káosza nem érthető és nem megváltoztatható, tehát a dualista elképzelések szerint az emberi értelem nem hatolhat be ebbe a területre.

A skolasztika szempontjából a vers felfedheti az emberi szabad akarat vagy determinizmus dilemmáját. Az ember itt tehetetlenül mozdul előre a sors végtelen ciklusában, mintha egy kényszerítő erő vagy ösztön irányítaná. Ezzel ellentétben a skolasztika hangsúlyozza az emberi szabad akarat fontosságát és azt, hogy az ember képes döntéseket hozni és uralni a saját sorsát. Babits Mihály kritizálja az istent, aki a sors kötelékébe fonja az egyének szívét, ami azt sugallja, hogy a szabad választás illúziója mögött valójában az elkerülhetetlen determinizmus húzódik meg.

Egy másik értelmezés szerint a vers azt is kifejezheti az emberek viszonyát az isteni irányításhoz és az élet abszurditásához. Az emberi élet szenvedéssel és káoszszal telített, és az isten nem törődik vele. Babits azt kérleli az istent, hogy nézze meg az emberek káprázatosan életükbe befont szenvedéseit, de az isten csak részt vesz az emberi tragédiák nézésében anélkül, hogy cselekedne vagy megoldást kínálna a problémákra.

Összességében a vers teológiai szempontból az ember és az isteni közötti viszony komplexitására hívja fel a figyelmet. A "vak isten" fogalma a szenvedéssel és a káosszal rendelkező sorsot képviseli, amely ellentmond az isteni tervezés, az értelem és a szabad akarat teológiájának. A versben az emberi sors abszurditása és az isteni közönynösség témája is megjelenik. Ez kritikus hangvételt kelt az isteni tervezéssel és az emberi lét értelmével kapcsolatban.