Irtam Aliscumban

(Roma urbs Regum)

>>Fennhangon dobban a szívem,
mellem repes, úgy örül,
csiklandó vágyak méhrajai
zsibongnak övem körül.

Hasadt tunikámba botlom --
nem is tudom, ma mi lelt:
tegnap, -- tudjátok-e? -- tegnap
a római prétor ölelt!

Megölelt a római prétor,
adott egy karperecet:
,Aliscum éjhaju lánya' --
ábrándosan így nevezett.

,Aliscum éjhaju lánya,
bársonyszemű, olajarcú,
hymettusi méz ily édes,
lybánoni törzs ily karcsú.'

,Ilyent csak a Nílus látott,
soha még a Tiberis.' --
Igy mondta. Világot járt ő
s tud írni verseket is.

És római ő, Rómába
tér majd haza gazdagon.
Tudom el is visz magával,
ha picit cirógatom.

Rómában a Tiberisnél
van ám keletje a lánynak;
lakomákban, asztalok alján
táncolnak s csókokat hánynak.

Sok szőke, barna leányok,
és héber, rőthaju szintén,
s cigány s kökényszemü germán; --
de oly büvös egy se, mint én.

Olyan büvös -- és oly hűvös,
tüzes -- s szüzes; oly ügyes:
Rómában csupa király van,
mégsem leszek én kegyes.

Rómában csupa király van,
aki hálót vet ki, fog.
Rómában egy csak a császár
és én -- császárt akarok.

Milyen lehet az a császár?
Aranyhal! övé a világ!
Hitegessem, csalogassam:
nem ingyen kél a virág.

Hitegessem, csalogassam.
tán nőül vesz kereken,
s menyasszonyi ajándékul
a világot adja nekem!<<


Elemzések

A versben Babits Mihály a római kultúrával és a vágyakkal foglalkozik, nem túlzottan kapcsolódva a mai természettudományos felfedezésekhez. Azonban, a természettudomány legfrissebb felfedezéseinek néhány aspektusa, amelyek kapcsolódhatnak a vershez:

1) Az evolúció és a genetika: A versben a költő örömét fejezi ki a vágyak lüktetésére reagálva, ami arra utalhat, hogy az emberi vágyak, az érzelmek és az ösztönök biológiai természetűek lehetnek.

2) Csillagászat: A versben említik a Nílust és a Tiberist, amik folyók, és a vízmozgás is kapcsolatban lehet a csillagászattal és az űrkutatással.

3) Bolygók és világegyetem: A költő vágyakozik Rómába, és lenyűgözve beszél a római lánynak tulajdonított tulajdonságokról. Ez a világjáró és a különböző kultúrákkal való találkozás lehetőséget ad az új tájak és az űrkutatás szempontjából érdekes felfedezések szemléltetésére.

Összességében azonban a vers inkább a történelmi és kulturális aspektusokra koncentrál, és minimális kapcsolatot mutat a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel.

Babits Mihály "Aliscum éjhajú lánya" című verse teológiai szempontból is értelmezhető. A vers egy római nőről szól, aki vágyik a hatalomra és a császárságra. A következőkben részletesen megvizsgáljuk a verset a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira is tekintettel.

Bibliatudomány szempontjából a versben kiemelhető az erős világi vágy és a hatalomra való törekvés. A Biblia számos esetben figyelmeztet a vágyakozásra és az anyagi világba való belemélyedésre. Példaként említhetjük a Tízparancsolatot, ahol Isten azt parancsolja, hogy ne legyenek más istenek előttünk, és ne vágyjunk a másokéhoz. Ez a versben megjelenő vágyakozás a bibliai tanítástól eltérő, az anyagi dolgokra irányuló törekvésnek tekinthető.

Patrisztika szempontjából a versben megjelenik az ember bűnre való hajlama, amely a Miatyánk imádságban is megjelenik. Az imádságban Istenre hivatkozunk, hogy mentsen meg minket a kísértéstől és a gonosztól. A versben láthatjuk, hogy Aliscum érdeklődik a hatalom és a gazdagság iránt, amelyek kísértésként jelentkezhetnek az ember életében.

Skolasztika nézőpontjából a versben feltűnhet a hatalom és a világi dolgok iránti vágy szerepe. A skolasztika idején az egyház és a világ közötti kapcsolatok intenzíven vizsgálták a hatalom kérdését. A versben Aliscum arról ábrándozik, hogy a császárral házasodik össze, és a világot kapja ajándékba. Ez az elképzelés a skolasztikus gondolkodásban a világi hatalomhoz való elköteleződést tükrözi.

Ezenkívül más ötletek szerint is értelmezhetjük a verset. Például a versek gyakran kifejezik az ember rejtett vágyainak és érzéseinek mélyebb jelentését. Aliscum vágya a hatalomra és az anyagi javakra egyetemes emberi vágy lehet, amely mindennapi életünk része.

Összességében a Babits Mihály "Aliscum éjhajú lánya" című verse teológiai szempontból az emberi vágyak és az anyagi világ vonzásával foglalkozik. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai segítenek mélyebben megérteni a versben megjelenő témákat és üzeneteket.

Babits Mihály "Aliscum éjhajú lánya" című versének irodalomtudományi elemzése a magyar és nemzetközi szépirodalom területén több összefüggést is felvet.

A vers nyelvezete és hangulata a romantika jegyeit viseli magán. A romantikus költészetben gyakran jelennek meg az álomvilág, vágyak, misztikum és idealizált szerelem motívumai. Ezen a vonalon érdemes a magyar romantikus költészetet és annak képviselőit, mint például Vörösmarty Mihályt vagy Petőfi Sándort megemlíteni. A vers sorai kiemelik a főszereplő szépségét és csábító erejét, amely romantikus hősnőtípusokra utalhat.

A vers a római kultúrára, környezetre és történelmi háttérre is utal. Ezen a területen a latin irodalom, például Vergilius vagy Ovidius művei, valamint a római történelem és mitológia jelentős szerepet játszhatnak a szöveg értelmezésében.

A vers egyrészt a stílusban, másrészt a témaválasztásban is kapcsolódhat a klasszikus vagy reneszánsz irodalomhoz. A szöveg latin részletei és a római prétor megemlítése a klasszikus latin irodalomban és az ókori Rómában elterjedt műfajokra és történelmi eseményekre utalhatnak.

A versben megjelennek tárgyi jelzők és hasonlatok, amelyek szépirodalmi technikákra utalnak. Ilyenek például a „hymettusi méz ily édes" vagy „lybánoni törzs ily karcsú". Ezek a kifejezések az aranykor irodalmára, például Szofoklészra vagy Homéroszra utalhatnak, akik hasonlatokat és gazdag képi világot használtak műveikben.

A vers tematikája a költői én, a vágyakozás és az ábrándozás körül forog. Ez a romantikus költészetben gyakori téma, de hasonlóan megjelenhet a szimbolizmus vagy modernizmus műveiben is. Az "Aliscum éjhajú lánya" kifejezi az elérhetetlen vágyat és az álmodozó költő ábrándjait, ami a szépirodalom több korszakában megtalálható motiváció.

Végül, a vers szerkezetét vagy formáját is érdemes figyelembe venni az irodalomtudományi elemzésben. A rímelés és ritmus a vers klasszikus szerkezetét követi, ami utalhat a tradicionális költészet vagy a klasszikus formák felé való meghajlásra.

Az "Aliscum éjhajú lánya" tehát egy sokrétű verse, amely különböző összefüggésekkel kapcsolódik a magyar és nemzetközi szépirodalomhoz. A romantikus motívumok, a klasszikus kultúrára való utalások, a gazdag képi világ és a költészeti formák mind hozzájárulnak a vers értelmezéséhez és irodalomtörténeti beágyazottságához.