Hajnalka volt az édesanyám,
hajnalra születtem én.
S lelkemben már ily fiatalon
nincs hajnal, semmi remény,
nincs hajnal, semmi vidámság,
nincs hajnal, nincsen öröm.
Hajnalka volt az édesanyám
s csak alkony az örököm.

Hajnalka volt az édesanyám:
Kedélybeteg, árva nő ma;
Mióta meghalt édesapám,
házunk oly szomoru, néma:
Mióta meghalt édesapám,
házunk oly hallgatag, árva:
Gyermekkoromba' -- szegény fiú:
e házba valék bezárva.

Novemberben születtem én,
Hajnalka volt az anyám:
Ah, annyi gondja volt, szegény,
hogy gondolt volna reám?
Hogy gondolt volna fiára,
ki titkon búra hajolt?
(Hajnalka volt az anyja, de ő
November gyermeke volt.)

Síromra, ha meghalok, ez jön:
>>Itt nyugszik az, ki nem élt:
Nem nyúlt az eléberakotthoz,
jöhetleneket remélt.
Világa nem a nap vala,
csak a kölcsönfényü hold:
Hajnalka volt az anyja -- de ő
e hajnal alkonya volt.<<


Elemzések

A vers Babits Mihály "Anyám nevére" című műve. Az irodalomtudományi szempontból értelmezve, több lehetséges összefüggést lehet felfedezni mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

Egyik lehetséges összefüggés, hogy a vers a lírai én édesanyjával való kapcsolatát mutatja be. A szerző Anyjára emlékezik és szembesül a veszteséggel, ami mély hatást gyakorol rá. Ez a témakör gyakran jelenik meg a világirodalomban is, például Sylvia Plath "Anyám neve Apja háta mögött" című költeményében vagy Mary Ann Hoberman "Anyám síradt" című versében.

Ezen kívül a versben megjelenik a hajnal motívuma, amely képes kifejezni a reménytelenséget és a tébolyt. Ez a motívum a magyar irodalom egyik jellemzőjévé vált, például Kosztolányi Dezső "Esti Kornél" című művében is megjelenik.

A versben szereplő házban bezárva lévő gyermekkori én is kapcsolódik más művekhez. Egy példa erre a motívumra Juhász Gyula "Tiszakürt" című kötetében található, ahol a szerző is hasonlóan ábrázolja a bezártságot és a belső világ fogságát.

A születés időpontja, november, valamint a szomorú és hallgatag hangulat, amely a házat körüllengi, hasonló témákat dolgoz fel például William Blake "London" című versében, ahol a városi szegénység és lehangoltság jelenik meg.

Végül, a vers utolsó részében a sírkő felirata szerepel, ami kifejezi az élet hiábavalóságát és a reménytelenséget. Ez a motívum a világ irodalmában is ismert, például Edgar Allan Poe "The Raven" című költeményében is megjelenik. A sírkövön található sorok és az élet elmulasztott lehetőségei szintén fontos témát jelentenek Emily Dickinson műveiben.

Ezek csak néhány példa a vers lehetséges összefüggéseire mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban. A Babits Mihály által alkotott költemény számos témakört és motívumot fedezhet fel, melyek számos más irodalmi műben is visszaköszönnek.

A vers természettudományos szempontból vizsgálva, nem található benne közvetlen kapcsolódás a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel. Azonban, a természettudományos ismereteket felhasználva, érdekes módon meg lehet közelíteni a verset.

Az első versszakban az élet kezdetének a hajnalhoz való hasonlítása történik, ami metaforikusan utalhat az emberi élet kezdetére vagy a világegyetem keletkezésére. A mai napvilágítással, az emberi reprodukcióról, a tudatos gondolkodás fejlődéséről és az emberiség jelenlegi helyzetéről szóló kutatások a versbéli hajnal szimbolikájához kapcsolódhatnak.

A második versszakban az édesanya állapota kommunikálódik, mint egy kedélybeteg, árva nő. Itt felmerülhet a pszichológia és a szociológia vonatkozása, amelyeket a mai kutatások használnak az emberi mentális és társadalmi egészséggel kapcsolatos kérdések megértéséhez. A kutatások lehetőséget adhatnak arra, hogy megértsük az emberek életét és a társadalmi hatásokat a családban.

A harmadik versszakban a születés és a gondoskodás témája jelenik meg, amelyek az egészségügy és a biológia területével kapcsolatosak. A kutatások segíthetnek megérteni az anyai gondoskodás jelentőségét a gyermek fejlődése szempontjából, valamint a születési időpont hatását az egyénekre és az egészségi állapotra.

A negyedik versszakban halál, reménytelenség és a világossághoz való hozzáférés hiánya jelenik meg. Ez a téma kapcsolódik az élet utáni tudatosság keresését vizsgáló tudományos kutatásokhoz, valamint a világegyetem működésének megértéséhez és a fény jelenségének vizsgálatához.

Összességében, bár a vers nem tartalmaz közvetlen kapcsolódást a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel, érdekes módon lehet elemzéseket és párhuzamokat találni a természettudományos ismeretek és a szöveg között. A természettudomány és a művészet kölcsönhatása és egymásról való inspirálódása fontos lehet a kreativitás és az emberi tudás fejlődésében.

Babits Mihály "Anyám nevére" című versében a teológiai szempontok háttérbe szorulnak, azonban néhány elem mellettük is értelmezhető:

Az alapvető vallási elem maga a cím, amely az Anya nevére történő eskütételre utal. Ez a vallásos megszólítás a katolikus hagyomány és imádságos gyakorlat része, ahol a vallásosak anyjuk szüzességére hivatkozva esküt tesznek.

A versben megjelenő "Hajnalka volt az édesanyám" kifejezés nemcsak az anyára, hanem a hajnalhoz, a kezdetekhez és a reményhez való kötődést is jelenti. Egy teológiai értelmezésben ez az anya a teremtés vagy az újjászületés képét hordozhatja, és a költő maga valamilyen folyamatban való részvételt sugallhat.

A költő a verse második részében elmondja, hogy az anya elvesztése után a házuk elhagyatottá vált, és ez árvaság érzését kelti benne. Ez metaforikusan utalhat az emberi lelkek kezdeti paradicsomi állapotára, amikor meghalnak, és elveszítik a kapcsolatot az isteni Édessel. A szomorúság és a némaság, amely körülveszi a költőt, hasonlóan érzékelhető a bűn következményeként a teológiai gondolkodásban.

A vers harmadik részében a költő kifejezi az anya gondoskodását és aggódását iránta, mégis elrejtette előtte a fájdalmát. A versből ez arra a tapasztalatra utal, hogy az élet tele van szenvedéssel és nehézségekkel, amelyeket az anyák általában védenek és próbálnak elrejteni gyermekek elől. A teológiai nézőpontból a költőnek az anyja gondoskodására termett, és ez a gondoskodás Isten gondoskodásával hozható összefüggésbe.

A vers utolsó részében a költő megtérített állapotára, munkásságára és értékére utal. Megjegyzése, hogy "itt nyugszik az, ki nem élt", és hogy nem "az eléberakotthoz nyúlt" azt jelenti, hogy a költő nem volt sikeres és talán nem érte el a céljait az életben. A teológiai értelmezésben ez utalhat az emberi erények és érdemek hiányára, és hangsúlyozhatja az Istennél való teljes függőséget és kegyelmet.

A versmagyarázaton kívül más teológiai szempontok is megtalálhatóak a versben. A bibliatudomány megközelítése során a katolikus hagyomány és az anya szüzessége a Szűz Máriára és Jézus Krisztusról szóló újszövetségi történetekre utalhat. A patrisztikában az anya szimbolizálhatja az Egyházat, míg a skolasztika a bűnt és az engesztelést hangsúlyozhatja. Mindezek mellett a vers különböző teológiai iskoláknak és hagyományoknak, valamint az emberi élet és szenvedés teológiai megközelítéseinek is nyitott lehetőséget nyújt.