Komoly édes dombok muzsikája! Szerte
hang, szín, zamat, illat, simogatás verte
muzsika! Öt érzék ezer muzsikája!
Komoly édes dombok muzsikája! Fáj a
lélek, ha felétek remegve, a lármás
emberi hálókba veri szegény szárnyát,
melyekbe befonva frivol ádáz jajjal
komoly édes dombok muzsikája, nem hall!
Óh jaj, Magyarország! Titeket is össze
vagdalna az Ember, határba kötözne,
ha lehetne -- de ti, komoly édes dombok
muzsikája, örök derüben borongtok
ködötök alatt, mely testvére a fénynek:
Ki vetne határt a sugárnak, a szélnek?
illatnak és színnek? neked, komoly édes
dombok muzsikája, te szerte beszédes?!
Ki szól a viharnak?: >>Itt a vonal: állj meg!<<
Ilyeneknek nincs őr, se sorompó. Ámen.
Nevet a föld rajtad, bús vámok igája!
Zenélj, komoly édes dombok muzsikája!


Elemzések

A Babits Mihály által írt "Free Trade" című vers irodalomtudományi szempontból több összefüggés és jellemző mutatható ki mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

1. Stilisztikai jellemzők: A versben megtalálhatók a szépirodalmi szövegekre jellemző stilisztikai eszközök, mint például a metaforák (pl. "komoly édes dombok muzsikája"), a hasonlatok (pl. "mely testvére a fénynek"), az alliterációk (pl. "hang, szín, zamat, illat") és a ritmus.

2. Tematika: A versben megjelennek olyan tematikai elemek, amelyek a magyar irodalomra jellemzőek. Például a magyar táj (pl. "komoly édes dombok"), a magyar nemzeti identitás (pl. "jaj, Magyarország") és a magyar történelem (pl. "frivol ádáz jajjal").

3. Politikai és társadalmi kontextus: A versben szereplő "Free Trade" cím és a vers tartalma is utalhat a kortárs társadalmi és politikai eseményekre. A szabadkereskedelemre való utalás és a határok áthidalásának szimbolikus képe az adott korban zajló modernizációs folyamatokkal is összefüggésbe hozható.

4. Általánosabb jelentések: A versek gyakran több értelmezési lehetőséget rejtenek. A "Free Trade" cím és a vers hangvétele egyaránt utalhat arra, hogy a vers nem csak a gazdasági szabadkereskedelemre való utalás, hanem a személyes szabadság és a kulturális diverzitás témájára is rámutat.

5. Nyelvi eszközök: A versben használt nyelvi eszközök, mint például a ritmus, a rímelés vagy a hangutánzó szavak, olyan nemzetközi irodalmi hagyományokba illeszkednek, amelyek a verselést és a nyelvi játékosságot preferálják.

6. Szellemi és kulturális kontextus: A vers nyitásában megjelenő képek és hangulatok szerves részei az európai romantikus irodalomnak és a szépirodalomnak általában. A természeti elemekhez és az emberi érzelmekhez való kapcsolódás az emberi létért és az emberi kapcsolatokért való általános érzékenységet tükrözi.

Ezen összefüggések mentén a vers szerteágazó irodalomtudományi elemzése lehetséges, lehetőséget adva a magyar és nemzetközi szépirodalom kontextusainak és hagyományainak további kutatására és megértésére.

A vers alapvetően természettel kapcsolatos, hiszen a dombok muzsikájára, a hang, szín, zamat, illat, simogatás ellenére is befonva a frivol ádázzsal a költő kifejezi azt a fájdalmat, amit érez a természet károsítása miatt.
A mai természettudomány legfrissebb felfedezései kapcsán számos elemre reflektálhatunk a versekben. Például az érzékekre történő utalások összefüggésbe hozhatók az érzékszervek működésével és az idegrendszerrel. A látás, hallás, ízlelés, szaglás és tapintás érzékelésének hátterében biológiai, kémiailag és fizikailag kódolt jelzéseket értelmezünk és érzünk meg. Az idegtudomány és az érzékelés kutatása terén egyre újabb felfedezéseket teszünk, amelyek mélyebb betekintést nyújtanak az érzékelés folyamatába.

A költő a dombok muzsikájára való utalással rávilágít a természet sokrétűségére és gazdagságára, amelyet a természettudomány folyamatosan kutat és leír. A természet többdimenziós érzékelésével kapcsolatos újabb felfedezések például a színek és hangok összekapcsolását, a szinestéziát és az úgynevezett "hang-szín" kölcsönhatásokat vizsgálják. Ez a költő által is megénekelt komoly édes dombok muzsikájában is megjelenhet, hiszen a versben az érzékek és az észlelt élmények különféle dimenziói jelennek meg.

A költő a versben említi a határba kötözést és a búsvámok igáját, amelyek a természeti erőforrások kimerülése és a környezetszennyezés következményei lehetnek. A fenntartható fejlődés és a környezetvédelem a mai természettudományban kiemelt figyelmet kap, és az emberi tevékenységből eredő hatások kutatásával próbálnak megoldásokat találni a fenntartható jövő érdekében.

A vers végén "Nevet a föld rajtad, bús vámok igája!" sor a természeti erőforrások kiaknázásának tragédiájára utal, ami az ember és a természet közötti kapcsolatot mutatja. A természet szépsége és gazdagsága mellett az emberi beavatkozások eredményeként is szenved. Jelenleg a környezetvédelem, az éghajlatváltozás és az ökológiai válság terén történő tudományos kutatások, új technológiák fejlesztése és társadalmi változtatások irányai vizsgálják ezeket a hatásokat és keresik a megoldásokat.

A versben tehát számos olyan elem található, amelyek a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összefüggésbe hozhatók.

A verset teológiai szempontból elemelve, első sorban a Transzcendenciával és az Istenséggel foglalkozhatunk. Az első sorban az "édes dombok muzsikája" képezi a központi motívumot, mely a természet szépségét és harmóniáját jelképezi. Ez az édes dombok muzsikája lehet a teremtés hangja, az Isteni jelenlét, amely a szerző szerint komoly és megkapó.

A következő sorokban a muzsikára utaló szavak sokasága - hang, szín, zamat, illat, simogatás - azt sugallja, hogy a muzsika minden érzékre hat. Ez a többszörös érzéki hatás a Transzcendencia és az Istenség többszínűségét, sokoldalúságát hangsúlyozza. A versben felvetett kérdés, hogy "Ki vetne határt a sugárnak, a szélnek, illatnak és színnek?" azt fejezi ki, hogy az Isteni jelenlét és szépség nem korlátozható, nem szabható határokat neki.

A versben felmerül az emberi hatalom, az Ember szerepe is. A "lármás emberi hálók" az emberi tevékenységet és környezeti károsítást jelképezhetik, amely elzárja az embert a természet szépségétől és az isteni jelenléttől. Az emberi tevékenység és határok vonása az Ember általában megszabná az édes dombok muzsikájának terét és szabadságát, de ez az édes muzsika ezeket a határokat meghaladja.

A "bús vámok igája", illetve a "vámok" az ember általi korlátozásokra és megszállásokra utalhatnak. A búskomorság és igaság érzése mögött ott rejlik az emberi hatalom és korlátozások problémája. Az "Ámen" vallási jellegű kifejezés, amely vélhetően a hit és a transzcendencia segítségét, győzelmét kívánja föléje helyezni.

A versben tehát általánosságban a természet szépsége, az isteni jelenlét és a Transzcendencia kerül előtérbe, miközben az emberi hatalom és korlátozások ellenpontként jelennek meg. A vers végén a "Zenélj, komoly édes dombok muzsikája!" kifejezés arra buzdít, hogy élvezzük és tiszteljük az isteni jelenlétet és szépséget a természetben.

Bibliai nézőpontból a muzsika és a természet szépsége Isten teremtésének dicsőségét jelképezi. A Transzcendencia és az isteni jelenlét hangsúlyozása szintén bibliai koncepciók, amikor Isten valóban közvetlenül jelen van a világban. A korlátozások, határok és emberi tevékenység ellenpontjai pedig arra utalhatnak, hogy az emberi tevékenység nem mindig összhangban van Isten akaratával és teremtésével.

A patrisztikus nézőpontban az isteni jelenlét és a Transzcendencia felé törekvés ismerős lehet. A cilicius Szent Basiliosz ide vonatkozó gondolataiban megjelenik az emberi szív szépsége és Isteni jelenléte. A patrisztikus gondolat mögött ott lehet továbbá az ember és a természet egysége is, ahol a természet szépsége és harmóniája Isteni jelenléttel szorosan kapcsolódik.

A skolasztikus nézőpontból a Transzcendencia és a természet rendje, mint Isten műve szintén fontos. A színek és az érzékek sokasága, valamint az emberi határok és korlátozások szintén felvetmődhetnek a skolasztikus nézőpontban, ahol a természet és a megismerés szoros kapcsolatban van egymással. A skolasztika továbbá hangsúlyozza az Ok és Okozat közötti kapcsolatot, és itt a versben is megjelenhet az emberi tevékenység és az Istenség közti konfliktus.