A ház.

Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!
Áll a régi ház még, zöld zsalúja
mögött halkul anyám mélabúja:
ősz hajú, de gyermekarcú bánat.
Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!
Itt a szoba, melyben megszülettem,
melyet szemem legelőször látott;
itt a kert, amelyben építettem
homokból az első palotákat.
Amit én emeltem, mind homok volt:
de nagyapám háza bizton áll még
s éveimből, e fojtó romokból
hogy révébe meneküljek, vár még.

A város.

Kelj fel, lelkem, keresd meg hazámat!
Nem egy szűk ház, az egész kis város
mint egy árchipelagus vár nyájas
zöldje közt a tenger akácfának.
Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat!
Ott a szőlőhegy, a tömzsi présház,
mely előtt ülve ha szertenéztem,
dallá ringott bennem kétség és láz
s amit láttam tejszín napsütésben,
mind hazám volt! Lenn az utca híven
nyúlt alattam, mint a futószőnyeg
és a dombsor hullámzott, mint szívem,
halkan hullva égig a mezőnek.

Az ország, mappa szerint.

Röpülj, lelkem, keresd meg hazámat!
Enyhe dombsor, lankatag magyar föld!
S az a róna túl már a nagy-alföld
szemhatártól, ahol a nap támad.
Röpülj, lelkem, röpüld át hazámat!
Szemhatártól-szemhatárig, s újra
merre emléked, a halk selyempók
vonja szálát, szállj a rónán túlra,
s át hol állnak a bolond sorompók:
és akármit ír a kard a rögre,
lankád mellől el ne bocsásd bérced:
ha hazád volt, az marad örökre;
senkisem bíró, csak ahogy érzed!

Az igazi ország.

Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat!
Oly hazáról álmodtam én hajdan,
mely nem ismer se kardot, se vámot
s mint maga a lélek, oszthatatlan.
Álmodj, lelkem, álmodjad hazámat,
mely nem szorul fegyverre, se vértre,
mert nem holt rög, hanem élő lélek.
Galamb álom! s rókák rágtak érte;
odu-féltő kapzsi szenvedélyek.
Az én álmom sohse legyen róka!
Az én tanyám' magassága védje!
Lelkem madár, tág egek lakója,
noha mindig visszajár fészkébe.

Európa.

Röpülj, lelkem, röpüld túl hazámat!
Hogy röpültem egykor! Tornyok szálltak,
Montblanc süllyedt, narancsfák kináltak,
láttam népet, mordat és vidámat:
így találtam nagyobbik hazámat.
Rómát fiús tisztelettel jártam,
mintha őseim várossa volna
és Avignon nevetett, mint Tolna,
vígan fürdött egyazon sugárban
és egy lélek font be néptől-népig
messze földrészt eleven hálóba:
egy lélek, egy ország végtül-végig
magát-tépő hazám: Európa.

A glóbus.

Röpülj, lelkem, tágítsd még hazámat!
Mily kicsiny a Föld! Mily csöpp melegség
fészke a zord Ürben! Bús kerekség!
Szigete a tér Robinsonának!
Óh röpüld át kis csillaghazámat
s míg e hibbant Robinsonok bambán
ölik egymást, szigetük felejtik
és sohasem ér szemük a partig.
te a végső szirt fölé suhanván
a villanyos messzeségbe kémelj,
tán egy ismeretlen sugarat hoz,
amely úgy jön, dallal és reménnyel,
mint dús hajó vén Robinsonokhoz.

Epilóg.

Mégis, lelkem, szeressed hazámat!
Nem neked való az ür hidegje!
Itt a glóbus, a meleg szigetke
s lélekágya szent Európának.
Soha el nem hagyhatod hazámat;
útjaidat akármerre bolygod,
egy országot hordozol magaddal,
veled jön egy makacs íz, egy halk dal
viszed, mint a kárhozott a poklot;
de halálig, mint ki bűn között él,
várja híven az Éden sugáros
türelme: úgy vár reád a város
és a kis ház, melyben megszülettél.


Elemzések

A vers a hazaszeretet és a haza szimbolizálása köré épül. A szerző különböző szinteken és perspektívákból közelíti meg a hazát, ezzel gazdagítva a szöveg jelentéstartalmát.

Magyar irodalom:
- A vers a XX. század elején, a modernizmus időszakában íródott, amikor a magyar irodalmi és művészeti szcénában sokféle irányzat és stílus volt jelen. Babits Mihály azonban egyéni stílusával kiemelkedik a kortársai közül.
- Az irodalmi jelentőséget az adja, hogy a vers az egyén, a család, a város, az ország és az egész kontinens szintjén is ábrázolja a hazaszeretetet és a haza fontosságát.
- A versben a lírai én magánszemélyes élményeit és emlékeit köti össze a hazafogalommal, ami klasszikus hagyományokhoz kapcsolódik.

Nemzetközi irodalom:
- A versben megjelenik a romantikus irodalom hatása. A hazafogalom erőteljesen hozzákötődik a földhöz és a természethez.
- A versben elbeszélő álmokat és elképzeléseket vetít ki a hazával kapcsolatban, amelyek hasonlóságot mutatnak a romantikus világ nézetrendszerével.
- Az Európa képének bemutatása egyetemes értelművé teszi a verset és lehetővé teszi azonosulást a világ más kultúráival is.

Összességében a vers gazdag képi világgal rendelkezik, amely a magyar és a nemzetközi irodalmi hagyományokból merít. Ezáltal sokféle értelmezést és összefüggést kínál mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

A vers Babits Mihály "Hazám!" című műve, amelyben az író a hazaszeretet különböző szintjeit és fokozatait fejezi ki. Ha teológiai szempontból vizsgáljuk a verset, akkor több aspektusra is rávilágíthatunk.

Bibliatudomány: A versben megjelenik a hit által hordozott bizalom és remény. Babits az első szakaszban a házat és a szobát említi, amelyek olyan helyek, amik megerősítik az emberben a gyermekkorhoz és a családhoz fűződő érzéseket. Ez a rész a Teremtéskönyv kezdeti időszakára utal, amikor az ember kapcsolatban volt az isteni teremtővel és az ő eredeti otthonával, az Édenkerttel.

Patrisztika: A versben megjelenik a lelki otthon keresése és a hazához való visszatérés vágya. Babits leírja, hogy nagyapja háza "bizton áll még" és várja az írót, hogy visszatérjen. Ez utalhat a patrisztikus gondolkodásra, amely hangsúlyozza az ember lelki hazájába való visszatérést, amely az isteni jelenléthez vezet. A ház és a város a hagyományos keresztény értelmezésben a lélek ezeken a szinteken való otthonát jelöli.

Skolasztika: A versben felfedezhető a közösséghez való tartozás fontossága. Babits leírja a várost, amely az egész kis város jelentéstartalmát hordozza magában, mint egy árchipelagus vár. Ez a skolasztikus gondolkodásba illeszkedik, amely hangsúlyozza a közösség erejét és a közösséghez való tartozás fontosságát a lelki fejlődésben. Az ember találkozóhelyeket és közösséget keres, amelyben otthonra találhat.

Más ötletek:
- A versben feltárul az identitáskeresés témája, ami a teológiai vonatkozásban az emberi lét alapvető kérdéseire utal.
- A vers végén Babits Európát említi, mint nagyobbik hazáját. Ez rávilágíthat arra, hogy az emberi személy azonosulást találhat a kultúra, az örökség és a hagyományok által, amelyek az európai civilizációban testesülnek meg.

Összességében a vers teológiai és filozófiai vonatkozásokat is felfedezhetővé tesz az emberi identitás és a helyhez való tartozás témájában. A ház, a város, az ország és Európa egyaránt lehetnekazonosulási pontok és lelki otthonok, amelyek fokozzák az ember szeretetét a hazája iránt és megerősítik benne a hitet és a reményt.

A vers természettudományos szempontból vizsgálva, azt tapasztaljuk, hogy Babits Mihály a természetet és a természeti jelenségeket alkalmazza a verses kifejezés módjainak gazdagítására.

Az első szakaszban Babits a házat említi, melyet lelke hazájának tekint. A zöld zsalú és az anyja mélabúja, valamint az ősz hajú és gyermekarcú bánat a természet változására utal, amely az évszakokkal és az idő múlásával jár együtt. Ez összhangban van azzal, hogy a mai természettudomány szerint a természet folyamatosan változik és fejlődik.

A következő szakaszban a várost említi Babits, és azt mondja, hogy az egész kis város, mint egy árchipelagus, zöldje közt a tenger akácfájának várja lelkét. Ez a leírás a város és a természet közötti harmonikus kapcsolatra utal, amely ma is felfedezhető a fenntartható városok tervezésében és a városi környezet védelmében.

A következő szakaszban a földrajzi környezetre koncentrál a költő. A dombok, lankák és a nagy-alföld a szülőföld jellemzői, amelyeket meg kell őrizni és át kell adni a következő generációknak. Ez a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát hangsúlyozza.

Az igazi ország szakaszban Babits azt mondja, hogy az álmai szerinti hazája nem szorul védelemre, fegyverre vagy vértre. Ez a természetes, harmóniában lévő társadalom ideáljára utal, ahol az emberek békében élnek egymással és a természettel. Ez a gondolat a társadalmi fejlődés és a természeti erőforrások fenntartható felhasználásának tudományos törekvéseivel kapcsolódik.

Az Európa szakaszban Babits az európai kontinensre utal, amely az ő igazi hazájának tekinthető. Az európai nemzetek közötti kapcsolat és egység megemlítése az európai integrációra és az egységes Európára utal, amelyet a természettudomány kiemelkedő eredményekkel támogat, például a tudományos kutatások nemzetközi együttműködésének és adatmegosztásnak köszönhetően.

A glóbuszt említve Babits rámutat a világ véges voltára és arra, hogy mindannyian együtt élünk a Földön. A Robinson-sziget metafora és a Robinsonok közötti háborúra utalva azt sugallja, hogy egyetlen hazájuk van, azaz a Föld. Ez erősíti a fenntarthatóság, a környezeti védelem és az egymás iránti felelősség fontosságát.

Az epilógusban Babits a hazaszeretetet és a haza szeretetét hangoztatja. A város és a kis ház, melyben megszületett, a költő személyes, intimebb hazáját jelképezik, míg a glóbusz a világ azon részét, amelyet mindannyian magunkkal hordozunk. Ez az utolsó szakasz a globális társadalmi és környezeti felelősség fontosságára utal, valamint arra, hogy mindig hűnek kell maradnunk hazánkhoz, azaz a Földhöz.

Összességében Babits Mihály "Hazám!" című versében a természet, a táj és az ember kapcsolata és egysége, valamint a természetvédelem és a fenntarthatóság fontossága hangsúlyozódik. A mai természettudományos felfedezésekkel összekapcsolva ez a vers aktuális és időtálló üzenetet hordoz.