Olyan az én lelkem, mint egy különös gyümölcs, mely lassankint
mind ízét és zamatát kiadja valamely óriásnak marcangoló fogai közt.
És néha úgy tűnik föl, hogy ezek igazi fogak. Amikor Erdélyben
bolyongtam, havasalji sötét városkában, és kiértem a sziklás
emelkedéshez, szemben a havassal -- fehér sziklák voltak, magányos
fehér sziklák, egészen kívül a városon -- olyan szomorú -- -- semmit
sem lehetett már látni ott, semmi elevent, csak ezeket a köveket, és
lentebb a vörös és kopár agyagot, és fönt az égen a felhőket, amelyek
alkonyra mintha lejjebb ereszkedtek volna -- nehéz és darabos,
töredezett fehér, masszív felhők voltak. Hidegek voltak a felhők,
-- minden hideg és kopár -- minden oly ásványi, minden élettelen
-- a föld, a sziklák, és ott fenn az ég is, a tömör felhők, fehéren,
mondom, beágyazva az alkony messzebb pirosába. A város, az élet,
nagyon messze volt és nagyon semmi volt már, jelentéktelen kis sebe
a földnek, elveszve, minden mögött. Itt magam voltam melegen eleven,
hideg sziklák és hideg felhők között, kis kegyelem-résben, tornyosodó
föld és sűrű ég közt. Lecsukló sűrű ég közt -- mert szinte már rám
estek a felhők. Ó, milyen csöpp kis reszkető élet voltam a végtelenben!
És rám csuklott a sűrű, hideg ég. Közelebb jött darabos, fehér
felhőivel, mint óriási fehér fogakkal, az alkony piros foghúsából.
Ó borzalom! lenn a fehér sziklák is nagy fogak voltak, a vörhenyes
föld puha foghúsában. Egy óriásnak idomtalan, tördelt fogain jártam
én! Ó borzalom! a szikla emelkedett, és a felhő jött lefelé. Csöpp
meleg élet, két nagy hideg fogsor között álltam. Puhán a kemény
sziklán. És jött a felhő, jött az alkonypír. A fehér fogak közeledtek!
A piros foghús mozgott! Csöpp kis meleg húsfalat, reszkettem.

      Ó boldog nagy fogak, ki fogai vagytok, -- akik közt örökké
vergődik a keserves Élet? Ide-oda lökődünk, apró falatok, az iszonyú
Szájban, míg elporladunk a piros foghús közt. Mi ez a nagy Közöny, az
Élettelen, aki az Életet rágja? Ó borzasztó Shiva! vagy élet vagy te
is, vad és meleg élet; s csak fogaid hidegek, óriási Őrölő? Engem a
fogak hidegsége kísért; és megdöbbenek magunkon, vakmerők, kik e vak
fogakból házakat faragunk magunknak.


Elemzések

Babits Mihály Isten fogai közt című versének teológiai értelmezése számos szempontból megközelíthető. Először is, a versben megjelenő fogak lehetnek jelképesen az emberek életének és sorsának metaforái, amelyeket Isten irányít és alakít. A fogak képében az emberi életet összetevő különböző elemeket, például az örömöket és szenvedéseket is értelmezhetjük.

Egy másik értelmezés a bibliai referenciák által nyerhető. Az "igazi fogak" kifejezés által utalhat az Öreg Testamentum fogalmaira, ahol Isten elégtételt és igazságot szimbolizálnak. A versben megjelenő fogak megtaposva, marcangolva is megmutathatják, hogy az ember gyöngeségeivel nem képes ellenállni Isten szándékának és erejének.

A bibliatudomány figyelembevételével az is látszik, hogy a versben megjelenő környezet is jelentőséggel bír. A fehér sziklák, a vörös és kopár agyag és az alkonyra süllyedő felhők mind az élettelen és rideg természetet jelképezhetik, ami az emberi élet szakaszait vagy éppen Isten jelenlétét tükrözi.

A patrisztika megközelítéséből nézve a versben megjelenő fogak az emberi lélek megpróbáltatásait és szenvedéseit képviselhetik, míg Isten az, aki átalakítja és hozzáigazítja az embert az Isteni akarathoz. Ez az akarati folyamat a fogak képében vérzik meg, ahol az emberi falatok apró darabokra esnek szét és végül elporladnak.

A skolasztika pedig a Nagy Közöny nézőpontjából vizsgálhatja ezt a verset, ami lehet az érdektelen és semleges Isteni irányítást jelképezi. Az Élettelen és az Őrölő fogak metaforája hordozhatja a skolasztikus gondolkodásban az emberi lét értelmét kereső dilemmákat és a személyes hit és élet értékének kérdéseit.

Persze lehetnek más megközelítések is, mindenekelőtt személyes értelmezések az olvasónak. A vers lehetőséget ad arra, hogy a teológiai fogalmakon és gondolatokon keresztül az emberi tapasztalatot és a vallási élményeket mélyebben megértsük és kérdéseket tegyünk fel.

A vers elemzése az irodalomtudományi szempontból elsősorban a következő elemekre fókuszál:

1. Motívumok:
- Az élet és halál motívuma: A versben megjelenik az élet és a halál kontrasztja, valamint az idő múlása és az újjászületés motívuma.
- A fogak motívuma: A fogak képzetének használata különleges hatást kelt a versben. A fogak a szó szerinti jelentésen túl allegorikus, mítikus és szimbolikus értelmet is hordoznak.
- A sziklák motívuma: A sziklák a versekben gyakran használt motívumok, amelyek általában a tartósságot, az időtlenséget vagy a keménységet jelképezik. Itt a sziklák a hatalmas fogakhoz kapcsolódnak, ami az élet és halál ellentétét erősíti a versben.

2. Képi világ: A versben megtalálhatóak az Erdélyhez, a havasokhoz, a sziklákhoz és a felhőkhöz kapcsolódó részletes leírások. A versekben jelentős szerepet kapnak az érzékletes képek, amelyek segítenek a hangulat és az érzelmek kifejezésében.

3. Rímelés és ritmus: A versben négy rímkészlet található, amelyek hozzájárulnak a költői hangulat kialakításához. A ritmikus szerkezet segít a vers folyamatosságának és olvashatóságának fenntartásában.

4. Szimbolizmus: A versben a fogak, sziklák és felhők szimbolikus értelmet is hordoznak. Ezek a szimbólumok többek között az élet, halál, keménység, időtlenség és megsemmisülés jelképei lehetnek.

Az említett elemek a magyar irodalomon belül a szimbolista és modernista irányzatokra emlékeztethetnek, amelyek a képi világ, a szimbólumok és a hangulati hatásokra helyezik a hangsúlyt. Nemzetközi szépirodalmi vonatkozásban hasonlóan forrásokat találhatunk, például a francia szimbolista irodalomban vagy a modernista irányzatokban, amelyek az absztrakcióra és az érzelmek kifejezésére összpontosítanak. A vers egészének hangulata, képi világa és szimbolizmusa a szépirodalom különböző irányzatainak hatását tükrözi és felerősíti a vers hatását.

A vers természettudományos szempontból a természet és a természeti jelenségek közötti kapcsolatra reflektál. Az első megfigyelés az, hogy a versben gyakran fordulnak elő ásványi motívumok. A sziklák, a föld és az ég ismerehető módon természetes jelenségek, amelyek a geológiai folyamatok során létrejönnek. A verselemzés során figyelmet kell fordítani a sziklák kialakulására, a föld mozdulatlan volta és az égbolt tömör felhőinek leírására, amelyek mind az élőtlenség és ásványi jelleg megjelenését tükrözik.

A másik fontos megfigyelés az élettelen és élő elemek közötti kontrasztra vonatkozik. A vers elején a sziklákat és a felhőket ásványi, hideg és élettelen jellemzőkkel jellemezik. Ezzel szemben az emberi életet meleg, reszkető és kegyelemmel rendelkező résznek írja le. Ezek a kontrasztok a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel kapcsolatban állhatnak, amelyek a földön élő és az élettelen közötti határokat feszegetik, például a földön kívül található életformákat vagy az élettelen anyagokban teremtőképesség jelenlétét.

A versben megjelenő fogak motívuma is természettudományos érdeklődésre utalhat. A fogak a gyümölcs megmarcangolására szolgálnak, ami az evolúciós táplálkozási mechanizmusok kifejlődésére utalhat. Ugyanakkor a fogak összehasonlítása a fehér sziklákkal és felhőkkel a természet folyamatos átalakulására, a földi változásokra reflektálhat, ahol az élet korlátozott és idővel elpusztul.

Az utolsó részben a fogak és az Élet közötti összekapcsolódás érdekes kérdése vetődik fel, amely a természettudományban, különösen a biológiában is vizsgált témákhoz kapcsolódhat. Az élet véges természete és annak állandó átalakulása a fogak szimbólumához kapcsolódik, melyek az Életet rágják. Emellett megjelenik a fogak hidegségének motívuma, amely a természettudományos megközelítésekben a tudatosság és az érzelmek hiányát jelentheti, például az állati viselkedésben vagy az életetlen anyagokban. Egyfajta csorba jelenségként jelenik meg, hogy az ember alkalmazkodni tud a természeti elemek közé, de emellett rámutat az emberiség merészségére és arra, hogy házakat építenek ezekből a hideg fogakból.

Ezenkívül a vers természetkutatással összefüggő motívumai arra is utalhatnak, hogy a természettudományos felfedezések, legyenek azok geológiai, földtudományi vagy biológiai jellegűek, egyre inkább bevonódnak a mindennapi életünkbe és befolyásolják a világról alkotott képünket.