Szív szállj magadba s szólj magadban:
"Én élek pompás palotákban,
amikor az Ember Fiának
nem volt hová fejét lehajtsa."

És eszmélj így: "Én vígan élek
lakozom lusta lakomákon
amíg a mindenek királya
koplalt negyven nap, negyven éjjel."

És mondjad: "Örömöm találom
a szép ruhában, drága fényben,
amíg az édes Üdvözítőt
megfosztották minden ruhától."

És mondjad ígyen szégyenülve:
"Nekem pénz veri tenyerem
s az Üdvözítő gyenge markát
a rozsdás szög vérezni furta."

Pirúlva mondd: "Engem dicsérnek
nevem dalomnak hordja röpte
míg Üdvözítőm fínom arcán
lecsurgott a katona köpte."

S dobbanva szólj: "Engem szeretnek
Uram irgalmazz kéjeimnek
Hiszen a te lábodat is
bús Magdolna mirrhája mosta.

"Hiszen a te lábadat is
bünös leánynak könnye kente
tisztára fehér ujjaid
bús Magdolna dús fürtje fente.

"Hadd nyomjam égő arcaimra
bünös Magdolnám bús haját:
hiszen te is arcodra nyomtad
Veronikának keszkenőjét.

"Hajadnak éjes öltönyében
Magdolna jer takarj el engem:
Magdolna fürtjei alatt
Uram, Uram, ne láss meg engem!"

1911 első fele


Elemzések

Babits Mihály "Magdolna szeretője" című versének irodalmi elemzése szempontjából számos összefüggés fedezhető fel mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban.

1. Tematika: A vers egy vallomás, amelynek központi témája a szerető, a szerelem és az erkölcsi konfliktusok. Ez a témakör gyakran előfordul a szépirodalomban, például Shakespeare drámáiban vagy francia romantikus költők műveiben.

2. Képzetek és szimólumok: A versben megjelennek olyan képek és szimbólumok, mint a palota, a ruha vagy a láb. Ezek a képzetek és szimólumok többek között a gazdagságot, a dicsőséget és a megaláztatást jelképezik. Ez a stíluselem számos műben használatos, például Shakespeare tragédiáiban vagy a romantikus költészetben.

3. Bibliai utalások: A versben számos bibliai utalás található, például az "Ember Fia" vagy a "Üdvözítő" kifejezések. Ezek a utalások a bibliában szereplő történetekre és szimbólumokra utalnak, és sok műben gyakran használtak az irodalomtörténetben.

4. Verselési forma: A verselési forma is irodalomtudományi szempontból érdekes lehet. Ez a vers szabadverseként íródott, ami azt jelenti, hogy nincsenek szabályos rímes és metrikus struktúrák. Ez a forma a modern irodalomban gyakran alkalmazott költészeti technika.

5. Történelmi kontextus: A vers 1911-ben íródott, ami azt jelenti, hogy a történelmi kontextusnak is hatása lehet a verselemzésre. Ebben az időben a modernizmus és a szimbolizmus voltak divatban az irodalomban, és ez a vers is ezeket az áramlatokat tükrözi.

Ezek csak néhány példa arra, hogy hogyan lehet az alábbi verset irodalomtudományi szempontból elemezni. A magyar és nemzetközi szépirodalom számos más összefüggést fedezhet fel, amelyek segíthetnek a vers jobb megértésében és értelmezésében.

A vers, Babits Mihály "Magdolna szeretője" című műve, a természettudományos felfedezésekkel is kapcsolatba hozható. A versben szereplő mondatok és képek hivatkoznak a természettudományos ismeretekre és a világmindenségre.

Az első sorokban a "pompás palotákban" való élet felszólít arra, hogy gondoljunk az emberi történelem kezdetére, amikor az emberi civilizáció még nem volt fejlett, és a "Ember Fia" nem volt hova fejét lehajtsa. Ez a mondat felhívja a figyelmet arra, hogy a modern ember gazdagsága és házai a természettudományos ismeretek és technológia előrehaladására épülnek.

A következő rész arról beszél, hogy az ember vígan él és lusta lakomákon lakik, míg Jézus, a "mindentek királya" negyven napot és éjjelt tölt koplalással. Ez az összehasonlítás felveti a kérdést, hogy az ember mennyire kihasználja a természeti erőforrásokat és milyen hatása van ezekre a környezetre. Azt is sugallja, hogy a modern embernek magas szintű életmódja van, amely tiszteletlenül bánik a természettel és az erőforrásokkal.

A következő részben a vers arról beszél, hogy az ember örömét találja a szép ruhákban és a drága fényekben, míg Jézust megfosztották minden ruhától. Ez részletesen rámutat az emberi fogyasztási kultúrára és a folyamatosan növekvő igényekre, amelyek az erőforrások felhasználásához vezethetnek.

A következő mondatban a szégyenlősség menne rámutat arra, hogy míg az ember pénzt költ és elismerést kap, addig Jézust a rozsdás szög vérezni furta. Ez az ellentét bemutatja az emberi priorizálás és az értékrendek különbségét a természettudományos felfedezések szempontjából.

A következő részben a vers arról beszél, hogy az ember kap elismerést és szeretetet, míg Jézus irgalmat kér és gyönyörködni akar a bűneiben. Ez a rész logukát kapcsolja a természettudományhoz, amely segít megérteni az emberi kapcsolatokat, valamint az emberi érzelmeket és viselkedést.

Az utolsó részben a vers az Istentől való megszégyenülést és elrejtőzést taglalja, mivel az ember hajlamos elfelejteni a természettudományos felfedezésekkel összefüggésben álló alapvető értékeket és tiszteletet.

Összességében a vers természettudományos szempontból megvizsgálja az ember és a természeti világ közötti kapcsolatot, rámutatva arra, hogy az ember mennyire eltávolodott az alapvető értékektől és a természettől. Ezzel egyidejűleg, a vallási motívumok és a Jézussal kapcsolatos kijelentések által a vers azt sugallják, hogy az emberi élet és viselkedés pontosan illeszkedik a természettudományos kutatásokat hozó legújabb felfedezésekhez és tudományos eredményekhez.

Babits Mihály "Magdolna szeretője" című versének teológiai szempontból történő elemzése több szempontból is lehetséges.

Az első szakaszt a bibliatudomány és patrisztika nézőpontjából érdemes vizsgálni. A vers első sora utal Jézus Krisztus bölcsességére és szegénységére, ami a Máté evangélium 8:20-ban Annyijákhoz és Kápurnaumba való meghívásában található: "A Fiú jött, és nem volt hová fejét lehajtsa." Ebben a kontextusban az "én élek pompás palotákban" rész ironikus és ellentétes az evangéliumi igazsággal.

A második szakaszban az evangélium ismétlődik, amikor a mindenek királyának és Üdvözítőjének negyven napig tartó böjtölését említi. Ez Krisztus pusztában eltöltött negyven napjára utal, ahol a kísértésnek és a visszautasításnak volt kitéve. Ez a rész a skolasztika nézőpontjából érdekes, mert a skolasztikus teológia hangsúlyozza Krisztus személyét és munkáját, és a böjtölését a megváltás egyik fontos momentuma szerint értékeli.

A harmadik szakaszban a vers arról beszél, hogy Magdolna szeretője örömét találja a szép ruhában és a drága fényben, miközben Krisztustól minden ruhát elvették. Ez az összehasonlítás azt a kérdést veti fel, hogy milyenek lehetünk mi, akik a világban élünk és örömöt találunk a külsőségekben, miközben a Krisztusban helyezzük a reményünket.

A negyedik szakaszban a vers a pénz és a Krisztus közötti ellentétet emeli ki. Magdolna szeretője büszkén mondja, hogy pénz veri a tenyerét, míg Krisztus kezén a rozsdás szeg szüli a vért. Ez az ellentét azt mutatja, hogy az emberek gyakran anyagi gazdagságukra helyezik a hangsúlyt, miközben Krisztusnak a szenvedése és alantas helyzete a legfontosabb.

A következő szakaszokban Magdolna szeretője részletezi, hogy megdicsérnek és szeretnek, és az Üdvözítője szintén tapasztalta a büszkeséget és a szeretetet az emberek részéről. Itt a szöveg a szentek és a bűnösök viszonyára utal, és arra, hogy mindannyian elveszített emberek vagyunk, akik szükségünk van Isten irgalmára.

Végül, a vers befejezésével Magdolna szeretője arra kér hogy az Üdvözítője rejtsen el őt a hajában. Ez a kép a bűnbánó Magdolna jelenetére utal Krisztus elüldözésekor, amikor a nő letérdel és az ő hajával törli meg a lábát. Ez a rész a bűnösök megtérése és megtisztulása felé vezető utat jelképezi.

Összességében a vers különböző teológiai perspektívákat mutat be, a bibliatudománytól kezdve a patrisztikáig, és a skolasztikától a gyakorlati vallásosságig. Megmutatja a források széles skáláját, amelyekre a költő az alkotása során támaszkodott.