Hadd építek most egy templomot.

Napkeletre nyúl a nagyhajó,
s ha az első napfény ráragyog,
jó.

Kívül fehér, mint a tisztaság;
belül tarka, mint a képzelet,
pedig rajta semmi cifraság --
gyermeklelkű épület!

A tornya.

Tornya egy, de büszke, szép torony
s mint a kukorékoló kokas,
tolja csőrét égbe hajnalon,
s hinti a sok hangot az.

S apró házak, mint a kis csibék --
s ébredez a kicsi nép.
A toronyból úgy tolong a hang,
mint a ducból reggel a galamb.

(Egy nagy majorság a kis falu,
s már csipogva nyüzsög a napon.) --
De én most a csöndes, hűs falú
templomot rakom.

A lecke.

Falát oszlopokkal emelem;
tűrjetek csak, jámbor oszlopok:
Ki a legtöbb terhet tűri lenn,
tartja leginkább a templomot.

Fenn tizenkét vén Apostolok
-- bő redők és szent, komoly szinek
hirdetik, hogy nem okos dolog
bűnben halni meg.

Térdepelni intenek kemény
stációk;
áll a szószék, magas lépcsején;
zengnek harsány prédikációk.

De a padsor ott köröskörül
lobogókkal szinte elröpül.
Drága zászló, máriás!
Drága ének, csengő, áriás!

Színek, hangok.

Mint a versem, e templom olyan:
int a lecke komolyan,
de mert minden színes-hangos itt,
ez a lecke nem busít.

Ó ezek a zengő, mély szinek!
Vörös lámpák vérzenek!
Szent szoborkák, bókos angyalok
dús fején az arany fölsajog.

Minden ablak tarka, szép üveg:
és ha reggel a pallón az Úr
napsugara jár, a szent ecset,
skárlát csöppen róla és azúr.

Ez a templom példázhatja még
az életet; mély értelme bús;
de ha nézed tarka, szép szinét,
örömökkel koszorúz.

Betetőzés.

Mélyén, ahol orgonája zeng,
a Szentlélek kék galambja leng.
(Ó Szentlélekisten, adj erőt,
segítsd meg a szegény verselőt!)

Közepén a mennyezet falát
kép borítja el:
feltámadás, mennybemenetel
zengi a Fiú diadalát.

Legmesszebb, az oltár szent csucsán
fellegek közt látható
őszfehéren ülve trónusán
Isten, a Mindenható.

S azt hiszem, hogy másról ne legyen
a Háromság neve után szó:
itt ha zárom jámbor énekem,
jó.


Elemzések

Babits Mihály "Reggeli templom" című verse az irodalomtudomány szempontjából számos érdekes összefüggést mutat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban.

A vers kezdőrészében a templomépítés motivuma jelenik meg. Ez a motívum többek között magyar irodalmi tradícióra utal, hiszen a magyar népköltészetben gyakran fordul elő a templomok, kápolnák építésének motívuma. Emellett az építési motívum a reggeli szertartásokkal, a feltámadással, valamint az új kezdetekkel is összefüggésbe hozható.

A versemben szereplő nagyhajó és tornyok szimbólumai a középkori építészet és a gótikus stílus jegyeit viselik magukon. Ez a középkori, európai hagyomány az egész versben megjelenik, így a nemzetközi szépirodalomban is visszaköszönhető.

Az épület belső tarkasága és a képzelet motívuma az esztétikai és kreatív szabadság megjelenítésére utal. Ez a motívum nemcsak a magyar irodalomban, hanem a modernista és avantgárd mozgalmakban is gyakran felbukkan.

Az Apostolok és az oltár motívumai a keresztény vallásossághoz kötődnek, és a vallási szimbólumokat hordozzák. Ez a vallási tematika számos nemzetközi irodalmi műben megjelenik, például Dante Isteni színjátékában vagy William Blake műveiben.

A színek és hangok rendkívül fontosak a versben, és ezek a motívumok gyakran felbukkannak a modernista irodalomban is, például a szimbolizmusban vagy az impresszionizmusban.

Az utolsó részben megjelenő mennyezet és trónus motívumai is a vallási szimbólumokhoz kötődnek, és a transzcendencia, az égi dimenzió megjelenítését szolgálják. Ezek a motívumok a vallástémák széles skálájában megtalálhatók a nemzetközi irodalomban is.

Összességében Babits Mihály "Reggeli templom" versének számos összefüggése és motívuma van, amelyek nemcsak a magyar irodalom, hanem a nemzetközi szépirodalom területén is felbukkanhatnak. A versben megjelenő vallási, építészeti, szimbolikus és esztétikai elemek gazdagabbá teszik a szöveget, és hozzájárulnak annak irodalmi értékéhez.

A vers elbeszélője arról beszél, hogy egy templomot épít, és részletezi az épület külső és belső jellemzőit. A vers több szempontból is teológiai témákat érint.

A bibliatudomány szempontjából a vers első sorai utalnak arra, hogy az építkezés folyamatát a Napkeletre nyúló hajóhoz hasonlítja. Ez a kép a bibliai hajnali teremtéstörténetre utalhat, amikor Isten megteremti a világot és minden élőlényt. A "jó" kifejezés a teremtéstörténet első napjára utal, amikor Isten látta, hogy a világ jó.

A patrisztika nézőpontjából a versben leírt templomépítés és az épület részeinek bemutatása visszaköszönhet az egyházat érintő teológiai kérdésekhez. A "gyermeklelkű épület" kifejezés úgy értelmezhető, hogy az épület egyszerű és tiszta, hasonlóan a hívőknek, akiknek gyermeki hitük van. Az Apostolok jelenléte a toronyban és a hirdetett üzenetük arra utal, hogy az egyház a hitélet központja.

A skolasztika nézőpontjából az építkezés és az oszlopok szerepe a templom stabilitásának és tartósságának kifejezésére utalhat. Az oszlopok a hit alapelveit és tanításait képviselik. A prédikációk és a szószék szerepe az, hogy hirdessék és átadják a vallási tanításokat a hívőknek.

Az összefüggések megértéséhez képes a versben a színek és hangok fontos szerephez jutnak. A színek gazdagsága és a hangos énekek és zengő orgonaszók kifejezik a vallási hit intenzitását és érzelmeket.

Az Isten jelenléte a templomban a mennyezet falát díszítő kép és az oltáron ülő Isten személye révén mutatkozik meg. Ez az utolsó rész a Háromságról, azaz az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről szóló, és az, hogy az ének így zárul, hangsúlyozza a vallási tapasztalat személyes jellegét, az imádó közvetlen kapcsolatát Istenhez.

A vers tehát teológiai motívumokkal átszőtt alkotás, amely megjeleníti a vallási hit különböző aspektusait és kifejezéseit. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai segíthetnek megérteni a korabeli teológiai gondolkodást és hagyományokat, amelyek hatással voltak a versalkotóra.

A vers természettudományos szempontból elemezve, számos elemmel találkozhatunk, amelyek a mai természettudományos felfedezésekkel összefüggésbe hozhatók.

Az első részben a Napkeletre nyúló nagyhajó és a napfény ráragyogása a Napmozgásra utal. A mai természettudomány legfrissebb felfedezései között szerepelnek azok az elméletek, amelyek a Naprendszer keletkezését és a Nap mozgását magyarázzák.

A második részben a templom külső tisztasága és belső tarkasága a mikroorganizmusokra és a biodiverzitásra utalhat. A természettudományok kutatják és próbálják megérteni a mikroorganizmusok sokféleségét és jelentőségét az élővilágban.

A tornyokban élő galambok és a ducból hajnali hangok egyes felfedezésekkel kapcsolatban állhatnak, amelyek a madarak viselkedését és kommunikációját vizsgálják. A kutatók felfedezték, hogy a galambok és más madarak hasonló hangzással kommunikálnak, mint amit a versben is leírnak.

A kicsi nép ébredezése és a falu nyüzsgése a populációökológiával és az emberi települések kutatásával hozható összefüggésbe. A kutatók vizsgálják az embereknek a természetre és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a különböző települések fejlődését és változását.

Az oszlopok és a templom struktúrája a fizikai kutatásokkal és az építészettel kapcsolatos. A kutatók vizsgálják a szerkezetek stabilitását és az anyagok tulajdonságait, hogy megértsék, hogyan lehet a legtöbb terhet elviselniük.

Az Apostolok ábrázolása pedig a vallástudománnyal kapcsolatos. A kutatók vizsgálják a vallási szimbólumokat és kulturális kifejezéseket, és próbálják megérteni a vallás szerepét és hatását az emberi társadalmakban.

Az ablakok üvegeiben látható színek és a reggeli napfény a fénytanhoz és a színek kutatásához köthetők. A kutatók vizsgálják a fény terjedését és a színek kialakulását, valamint azokat a tulajdonságokat, amelyek lehetővé teszik az ablaküvegek színes megjelenését.

A vers legvége pedig a szentlélek isteni jelenlétére utal, amely a spiritualitással, a vallással és a filozófiával kapcsolatos. A kutatók vizsgálják a spiritualitás és vallás hatásait az emberek egészségére és boldogságára.

Ezt a verset tehát számos természettudományos felfedezéssel és területtel összefüggésbe lehet hozni. Az elemzésünk során felfedeztünk olyan kapcsolatokat, amelyek a Napmozgást, mikroorganizmusokat, madarak viselkedését, populációökológiát, fizikai kutatásokat, vallástudományt, fénytan, valamint a spiritualitást és filozófiát érintik.