Figyelem, ti szépek, figyelem ti lányok,
rólatok az ének, örökuj talányok,
rólatok az ének, rólatok az álom,
szemeteknek vándormadarát vizsgálom
s nem unom színbontó tükörét csodálni.
Ti cipős tündérek, nevetés hárfái,
csókok örökforró telided kancsói,
fényes ikerlámpák eleven tartói -
ismerhet-e más ugy, ahogy én ismerlek,
hogy színigazsággal verselni is merlek?
Számolja a mérnök nap, hold utazását,
én szép szemeteknek csillagja futását
s álmotokat írom, ügyes álombontó,
jósolok időt, mint a jövendőmondó,
kaparok, mint ó bölcs, egyiptusi hártyán
s mint a cigányasszony, kiterítem kártyám.

Halljátok a szót hát: mosolyogtok, sírtok,
szavakat susogtok, leveleket írtok,
könyveket olvastok, zongorákat vertek,
főztök ugyan, süttök, habokat kevertek,
táncolva vigadtok, s járja az új boszton,
sápadtok a krétán, híztok a tejkoszton,
tűritek a fűzőt, mint katona a páncélt,
kenitek a krémet, hol valamely ránc ért,
kenitek a hajport s nem is épen hajra,
patikát használtok s nem is épen bajra,
játszotok is tűzzel, pirultok is szendén,
hajlongtok a jégen, kecsesen billentvén
sötét lugasoknak enyelegtek árnyán,
nem tudtok aludni puha selyempárnán,
s ha még ma Jenőhöz, holnap Elemérhez
dobogva lihegtek: csakis egyért - férjhez!

Nosza mint cigánynő hadd osztom a kártyám:
halljatok okos szót, hami áll e kártyán,
mert bárha a cél egy, százféle a módja,
madarásznak enyve, horgász pici drótja,
vivónak a tőr jó, vadásznak a háló,
csikásznak a csíkkas, sólymárnak a ráró:
új vadnak is új csel fog kelleni fogni:
egeret lehet csak masinával fogni.
Esik is nálatok válogatás bőven,
fegyverben és enyvben, hálóban és tőrben
a kacsónyomintás enyv, tőr a kacsintás,
háló a piciny fürt, mely szabadon hintáz.
De a választásban óvakodni tessék:
sokszor ügyet veszt a nagyon sok ügyesség,
sokszor ami egy helytt nyert, vesztene másutt
s csak azután látnád: jobb lett volna más út.
Hamit azért kivánsz, meg akarod kapni,
ajánlom a fegyvert emberire szabni.
Lám ez a lélektan, s drága a tandija
nem ám amit tanít a preparandia.

Mert egyazon bornak hatása is más-más:
ami egynek pezsgő, másnak csupa máslás.
Ami egyet csábít, mást éppen az űz el:
fogd az okost halkan, a fajankót tűzzel.
Más csalétket kíván büró komoly hőse,
mást a művészasztal bohém ismerőse,
mást az aszfalt terhe s falusi gavallér,
mást a letürt krágli, mást a magas gallér,
mást a tudós stréber, mást meg a sportedző,
mást a joggyakornok, mást meg az aljegyző.
Ennek egyéb nem kell, mint mutatós asszony,
annak, ki naponta eljár a piacon,
ez csak a pénzt nézi, az csak a szépséget,
ez a modern lelket, az magyar épséget,
ez ügyes gazdasszonyt, amaz ugyan telket:
ami egyet csábít, mást ugyanaz kerget.
Van akit egy jellel, van kit csakis csellel,
van akit megejthetsz kivágott kebellel.
Tűzbe tán ezt tüzes mozdulatid hozzák,
de amint már mondtam, jobb az óvatosság,
jobb heteket késni, mint rontani mindent:
vége teszen jóvá - ne feledd el - mindent
s minek egy a célja, ezer a fortélya,
nem is illik mindjárt lecsapni, mint héja.

De nem akarnám, hogy lenne szavam kemény:
hosszú talán máris ez a tanköltemény.
Hosszú aki unja, rövid aki érti,
mégis a folytatást nem lesz aki kérdi,
nem lesz aki kérdi, mi áll neki kártyán,
lesz aki megijed jóslataim tárgyán,
lesznek akik tovább szavamat már félik:
jobb az igazságot mondani csak félig.

1905. okt.


Elemzések

A Babits Mihály "Ti modern lányok" című versében a természettudományos szempontokat viszonylag kevés részlet érinti. A vers inkább a nők különböző típusait és szokásait mutatja be. Azonban a következő részek kapcsolódhatnak a természettudomány aktuális felfedezéseivel:

- "Táncolva vigadtok, s járja az új boszton, sápadtok a krétán, híztok a tejkoszton" - Itt található utalás a modern táncstílusokra és a tejkoszt vagy krétát, mint táplálkozási módszereket. Az utóbbi években a tánc és a táplálkozás kutatása fontos téma volt a sport- és táplálkozástudomány területén.

- "jósolok időt, mint a jövendőmondó" - Az időjárás-előrejelzés és a jövendőmondás a meteorológia és a kognitív tudomány területére utalhat. Az időjárás-előrejelzésben a természettudósok és tudóskutatók többféle modellezési technikával dolgoznak, és próbálják megjósolni a jövő időjárását.

- "kaparok, mint ó bölcs, egyiptusi hártyán, s mint a cigányasszony, kiterítem kártyám" - Itt található utalás a bölcsesség és jóslás két különböző aspektusára. Az ókori Egyiptomban az ókori emberek a papír elődjeként a papírtárót használták, amelyre különböző információkat és tudást tettek. A cigányasszonyok hagyományosan kártyajóslással foglalkoztak. Ebben a versrészben lehet utalás a múltba visszanyúló és a jövővel foglalkozó kutatásokra, valamint a jelenben alkalmazott jóslási módszerekre.

- "Egeret lehet csak masinával fogni" - Ez az idézet a kutatásokra utal, amelyek az egerek populációdinamikáját és fogását érintik. A modern technológia lehetővé teszi a rágcsálók és más állatok betartását, megfigyelését és monitorozását, például az úgynevezett egértartó vagy rágcsálófogó eszközök használatával.

Bár a költemény inkább az emberi természetre és viselkedésre koncentrál, ezek a részek jelezhetik a kortárs természettudományos kutatásokra való reflektálást.

A vers teológiai szempontból vallási vonatkozásokat is felvet. Ezt elsősorban a szövegben megjelenő isteni jelenségek kifejezései és a vallási szimbólumok által lehet észrevenni.

Az általános teológiai nézőpontból a versben megjelenő szépek és lányok metaforikusan az istennői és tiszta női szépséget szimbolizálják. A "szémeknek vándormadarát vizsgálom" kifejezés a Teremtés könyvének azon részére utal, ahol Isten megteremti az embert és a nőt az ember mellett segítőtársnak. A versben említett "északi hajnalka" is vallási szimbólum lehet, amely az isteni gondviselést jelképezi.

A bibliatudomány szempontjából a versben megjelenő kifejezések és képek az Ószövetség és az újszövetségi szövegek alapjainak utalásaira is utalhatnak. Például, amikor a szerző az "egyet csábít, mást ugyan az kerget" sorral beszél, ezt a bűnbeesés történetére lehet utalni, amikor Ádám az Égvilág Kertjében enged a kísértésnek.

A patrisztikai nézőpontból nézve a versben észrevehetjük a keresztény gondolkodásban gyakran idézett ciklusokat. Például, amikor a szerző a "Bárha a cél egy, százféle a módja" sorral beszél, ez arra utal, hogy a kereszténységben a cél a mennyországba jutás, de sokféle úton lehet ezt elérni.

A skolasztikus nézőpontból a versben megjelenő analógia és hasonlatok a logikai következtetésekre utalnak. Például, amikor a szerző a "hosszú aki unja, rövid aki érti" sorral beszél, ez a skolasztikában gyakran használt diszkurzív módszerekre utal, ahol a közvetlenül érthetetlen dolgokat hosszú magyarázattól teszik érthetővé.

Ezen kívül a versben megjelenő cigányságra és cigányasszonyra való utalások is vallási kontextusba helyezhetők, hiszen a cigány hagyományok és kultúra nagyban befolyásolta a vallási meggyőződéseket és szokásokat a határesetben.

A vers további értelmezése lehetőségek tárházát rejti magában, így más vallással és teológiai nézőpontokkal kapcsolatos ötletek is felvetődhetnek. Ezek az értelmezések az olvasó szemszögétől és a szöveg kontextusától függően változhatnak.

Babits Mihály "Ti modern lányok" című versének irodalomtudományi elemzésében számos lehetséges összefüggésre térhetünk ki mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén. Az elemzés során a következő aspektusokra fókuszálhatunk:

1. Modernség: A vers címe magában hordozza a modernitást, ami az irodalom szempontjából fontos lehetőségeket nyit meg. A modernség általában a neoklasszikus vagy romantikus hagyományok megtörését, valamint az új kifejezési formákat és témákat jelenti.

2. Stílus: A vers egyrészt megidézi az ókori folytonosságot a klasszikus irodalom stílusával, mint például az ókori görög és római költészet. Másrészt azonban újszerű és kísérletező jellegű, például az ellentétes képek, metaforák és hasonlatok használatával.

3. Nőiesség: A vers központi témája a lányok és nők világa. Babits Mihály komplex képet fest a nőiességről, bemutatva a lányokat különböző szerepekben és viselkedésben, a történelmi koroktól a modern korig. Ez a téma az identitás, társadalmi szerepek és női emancipáció fontos tárgya lehet mind a magyar, mind a nemzetközi irodalomban.

4. Szerelmi és érzelmi viszonyok: A versben megjelennek a szerelmi és érzelmi viszonyok lehetséges változatai és motívumai. Az író a vágyak és az érzelmek sokféleségét ábrázolja, és különböző szerepet játszik a megidézett lányok számára.

5. Nyelvi és formai kísérletezés: A vers Babits Mihály sajátos stílusát tükrözi, amely nyelvi és formai kísérletezésen alapul. Az őszinte és élénk képek mellett a versben megjelenhetnek szóismétlések, ritka vagy archaikus szóhasználat, valamint verselési szabályok megszegése.

6. Társadalmi kontextus: A vers megidézi a kor társadalmi és kulturális kontextusát. 1905-ben íródott, ami a magyar irodalomban a jelentős modernizáció és társadalmi változások időszakára utal. Ebben az időszakban a női szerepek és társadalmi elvárások, valamint az egyéni szabadság és önkiemelkedés kérdései is fontosak voltak.

7. Hatás és befolyás: A vers befolyásolhatja és inspirálhatja a kortárs és későbbi irodalmi műveket, valamint magasztalhatja vagy kritizálhatja a korban uralkodó irodalmi tendenciákat. A vers nyomán további művészeti és kulturális, valamint társadalmi változások is bekövetkezhetnek.

Az irodalomtudományi elemzés lehetőséget nyújt arra, hogy a verset szélesebb irodalmi kontextusba helyezze, és a szerző szándékát, kifejezési módjait és a versek hatását a kortárs és későbbi olvasókra megértsük.