Mi vagyunk a rónán járók
Soha napján meg nem állók
Lég fiai, röpke rárók,
messze mezőn szerte szállók.
         Huj,huj, huj!

Szolgánk jámbor, népünk pártos,
Széltől ellett ménünk táltos,
Varju, holló ránk kiáltoz,
Könnyü nyilunk visszaszálldos.
         Huj, huj, huj!

Rabjaink a barmot hajtják,
Szolgáink a sátrat hordják,
Lányaink a hálót foldják,
Fiaink a lovat tartják.
         Huj, huj, huj!

Sátrunkat csak seprűszárral,
Nem kerítjük azt mi zárral,
Mégis nyuszttal dús bazárral
vetekedünk a kazárral.
         Huj, huj, huj!

Igy élünk mi, népet fosztván,
földjeinket föl nem osztván,
Széles üngünk szelet uszván
riadunk a rémes pusztán:
         Huj, huj, huj!

Rátörünk az ellenségre,
ugy teszünk szert feleségre,
Ha nem lelünk ellenségre,
nézünk a csillagos égre.
         Huj, huj, huj!

Sok csodát az égen látunk,
Sok arany csodát imádunk,
Kútfejeknél törvényt látunk,
Isten napja süti hátunk.
         Huj, huj, huj!

Kőházakkal, vértes haddal,
mit törődünk Napnyugattal?
Zabolátlan akarattal
virradunk mi virradattal.
         Huj, huj, huj!

Rajta széllel, zivatarral!
Haj szabir az onugorral,
Hajrá hét törzs hét magyarral,
Nyolcadikkal, mord kabarral!
         Huj, huj, huj!


Elemzések

A vers Babits Mihály Turáni induló című verse. A szövegben a következő összefüggéseket találhatjuk:

1. Történelmi és kulturális összefüggések: A vers a Turáni áramlathoz kötődik, amely a 19. században Magyarországon nagy hatást gyakorolt a művészetre, irodalomra, zene és képzőművészet területén. Ez az áramlat a magyar népi kultúrát, a nomád életmódot, valamint a turáni népek közös történelmét, kultúráját és identitását állította középpontba. A versben is jelen van a nomád életmód, a lovas kultúra, a turáni népek hagyományai.

2. Költészeti összefüggések: A versben a vándorlás, a mozgás, a ritmus és a rímek fontos szerepet kapnak. Megfigyelhetők a hagyományos népi balladákra jellemző elemek, például a megismételt refrének.

3. Folklorisztikus összefüggések: A versben Babits Mihály népi motívumokat használ, például a sátor, a szél, a ló, a madár és a természeti elemek. A vers úgy használja ezeket a motívumokat, hogy tükrözze a turáni népek életmódját és kultúráját.

4. Politikai összefüggések: A versben az erős nemzeti identitás és az összetartozás érzése jelenik meg. A "Mi vagyunk" kifejezéssel a költemény a magyar nép közösségét és egységét hangsúlyozza.

5. Ideológiai összefüggések: A versben megjelenik a lojalitás és a hűség motívuma, a turáni népek közös világképe és identitása.

A Turáni induló tehát olyan verselemeket és témákat használ, amelyek a turáni áramlatot képviselő irodalomra és művészetre jellemzők voltak.

A vers természettudományos szempontból kevéssé tartalmaz olyan információkat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel. A vers inkább egy szépészeti és költői alkotás, amely a turáni népek életének vázlatos bemutatására törekszik. Azonban néhány megállapításra rá lehet húzni egy-egy természettudományos vonatkozást.

Az első sorban a "rónán járók" kifejezés az utazó turáni népekre utal, akik a széles rónákon vándoroltak és soha nem álltak meg egy helyen. Ez a természettudomány szempontjából az emberi migrációra utal, ami egy régészeti és antropológiai kutatási terület.

A második sorban a "lég fiai, röpke rárók" kifejezés talán az emberek mobilitására, az utazásra utal, de nincs közvetlen összefüggés a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel.

A versben szereplő állatok, mint a varjú, holló és nyuszt, emlőskutatás és madártan területéhez tartoznak. Az aktuális kutatások a madármigráció, az állatok táplálkozása és a territoriális viselkedés témájával foglalkoznak.

A "sátor" és "sátrat hordják" kifejezések utalhatnak a nomád életmódra, ami gyakran a turáni népek jellemzője volt. Az antropológiai kutatások vizsgálják a nomád életmód hatásait a természeti környezetre és az ökológiai rendszerekre.

A természetben megfigyelt csodák említése (csillagos ég, kútfejek, napfény) a természettudományos kutatások központjába, a csillagászathoz, az asztrofizikához, a geológiához és az ökológiához köthető.

Az utolsó rész, amelyben az emberek törzsekkel és nemzetekkel kapcsolatos tevékenységeiről van szó, részben antropológiai és szociológiai szempontból érdekes lehet, de kevés közvetlen kapcsolatot mutat a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel.

Összességében a vers egy költői alkotás, amely egy adott kulturális és társadalmi kontextusban foglalkozik a turáni népek életével. Bár egyes sorokban felfedezhetők természettudományos utalások, a vers leginkább az emberi élet és a természet kapcsolatát és az emberi tapasztalatokat hangsúlyozza.

A vers elején Babits Mihály leírja a turáni nép jellemzőit, akik mindig mozgásban vannak, a rónákon járkálnak, és soha nem állnak meg. Ez a mozgás azt sugallja, hogy a turáni nép folyamatosan keresi az identitását és a helyét a világban.

A turáni nép lényegében nomád nép, akiknek az életük nagy részét az állattenyésztés és a sátorélet jelenti. Ez a szokásuk hagyományosan kialakult, és szerves része a kultúrájuknak. Az állattartásra és a sátoréletre utalva a versben szerepel a "rabjaink a barmot hajtják, szolgáink a sátrat hordják" rész. Ez azt jelentheti, hogy az emberek a turáni népnek alárendelik magukat az életformájukhoz és a hagyományaikhoz, még ha munkával is jár az állattartás és a sátorélet fenntartása.

A versben szerepelnek olyan szavak és képek is, amelyek a turáni nép vallási hitét és szokásait jelzik. Például a "sátrunkat csak seprűszárral, nem kerítjük azt mi zárral" rész arra utal, hogy a turáni nép szabadon él a természetben és nem használ kőházakat vagy egyéb merev struktúrákat. Ezzel a természetbarát hozzáállással a turáni nép megőrzi kapcsolatát az Istennel és a természettel. A "széles üngünk szelet uszván" rész pedig egyfajta tökből vagy fatörzsből készült hangszerre utalhat, amely egy vallási szertartás során használatos.

A vers több részében is utalások vannak az isteni és természeti jelenségekre. A "sok csodát az égen látunk, sok arany csodát imádunk" rész arra utal, hogy a turáni nép természetközeli életmódja rávezeti őket a természeti jelenségek és az isteni rendszer felismerésére és tiszteletére. A "Isten napja süti hátunk" rész pedig a napkultuszra utal a turáni nép vallási hitrendszereiben, amelyben a nap isteni erejét és melegségét imádják.

A versben szereplő "rántörünk az ellenségre" rész arra utal, hogy a turáni nép harcos népként is ismert, és nemcsak vadászként és pásztorként él, hanem képes a védekezésre és támadásra is. Ez azt sugallhatja, hogy a turáni nép mindig felkészült az ellenségekkel szembeni védekezésre és a területeik védelmére.

A versben szereplő szavak és képek több szempontból is kapcsolódnak a bibliatudományhoz, a patrisztikához és a skolasztikához. Például a nomád életmóddal összefüggő állattartás és sátorélet a Bibliában is megtalálható, például Ábrahám és Jákób történeteiben. A vallási és isteni referenciák pedig a vallási tanításokhoz és a teológiai hagyományokhoz kapcsolódnak, amelyeket a patrisztikai és skolasztikus gondolkodók vallási tanításaikban és filozófiájukban kidolgoztak és megfogalmaztak.

Összességében a verselemzés során láthatjuk, hogy Babits Mihály Turáni induló című versében a turáni nép életmódját, vallási hitét és szokásait mutatja be. A versben szereplő képek és jelentések összhangban vannak a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaival is, amelyek a vallási tanítások és filozófiai hagyományok kidolgozásában és megértésében játszottak fontos szerepet.