Mailáth! poétád éneke leng feléd,
Nem mint a rohanó Vág, mikor árjait
     A Kárpátok közt zúgva szórja,
          Tört jeget és köveket sodorván;

Csak mint az alkony enyhületén kalász-
Párnáján pihenő lyányka szelíd dala
     Üdvezli a várt est nyugalmát
          S a hegyek ormai közt mosolygó

Holdat, midőn már csend fedi a mezőt,
S a pásztorkalibák gőze a völgybe szállt.
     Mailáth! poétád napja húnyik,
          S nem ragadoz dala árja többé

Tündér tükörben nyílt nekem a világ.
S mint egy Pygmalion szobra, ölem hevén
     Életre gyúlni látsza honnom,
          S annak ivá kebelem sugalmát.

Mellembe, mint egy Ilion éneke
Zengett a haza szent lángja; Olympia
     Istenfiakkal küzdve tűnt fel
          Isteni bájba merűlt szememnek.

Eltűnt a rémkép. Ámde ha szózatom
Szép lelkedre hatott, nem vala puszta hang,
     Nem, mely tudatlan gyermek ajkán
          Lelket emelt; koszorúm ne bánd meg!

S ha szépnek érzed férfias énekim,
Benned vagynak azok, benned a honni szív,
     Melyet magasztalsz, benned a hív
          Honszeretet daliás erénye.

Menj, énekeld hát e magas égi lényt!
Ezt harsogta örök Pindaros és Horác,
     Ez isteníté a világnak
          Hajdani váteszit és erősit;

S ez nyit nekünk, ím, élisi pályatért
Rákos hős mezején. Hallom a pályazajt
     S a pályazajban Széchenyink hős
          Hágdozatit, lova könnyű győztét.

Oh, énekeld őt, a diadal fiát!
Eurus szűlte pején mint viva, nyerve díjt;
     [Mint áldozá fel ezreit, hogy
          Ész müvein kecsesülne nyelvünk,]

Mely újra szülje a lerogyott magyart
S Pannon férfidiszét. Engem a villitánc
     Int már; de honnom új virultán
          Vert dalodat porom érzi majdan.

[1830]


Elemzések

A vers az irodalomtörténet szempontjából a romantika korszakába tartozik. A romantika a 19. századi irodalmi irányzat, mely olyan témákkal foglalkozott, mint a természet, az érzelmek, az egyén és a nemzeti identitás kifejezése. A versben szereplő lírai én a gróf Mailáth Jánoshoz szól, akit költői tehetsége miatt dicsér.

A vers magyar szépirodalom területén kapcsolódik a kora 19. századi magyar irodalomhoz. Berzsenyi Dániel a korabeli magyar romantikus irodalom egyik kiemelkedő alakja volt. A versben megjelenik a haza és a honszeretet témaköre, amely gyakori volt ebben az időszakban.

A nemzetközi szépirodalomban a vers nyomokban hasonlít az európai romantikus irodalomra. A romantika európai irodalmi irányzatként megjelent Franciaországban, Angliában, Németországban és más európai országokban is. A romantikus költészetben szintén gyakran megjelennek a természeti motívumok, az érzések, a lírai én visszahúzódása a saját belső világába.

A versben megjelenő néhány konkrét utalás a nemzetközi irodalomra is utal. A görög mitológiából vett utalások, mint például Ilion, Olympia és Pygmalion alakok, az ókori irodalomra történő utalások. A versben szereplő Pindaros és Horác nevei a görög és római irodalom jelentős költőire utalnak.

Összességében a vers magyar irodalomtudományi szempontból a romantikus korszakba tartozik, míg a nemzetközi irodalomtudományi szempontból a romantika jellegzetes motívumait mutatja be.

A vers első négy sora a természeti jelenségeket, a Vág folyót és a hegyi folyását idézi. Ez nagyban összefügg a hidrodinamika és a folyók eróziós hatásához kapcsolódó legújabb felfedezésekkel. A folyók áramlása és azok hatása a környező területekre, például a föld eróziójára és a kőzetek megmozgatására, fontos elemek a természettudomány szempontjából.

A vers további részében a költő a természeti képekhez hasonlítja a poéta erejét és hatását. Ezzel a verselemmel a szubjektív élmények megjelenítése és megértése a cél. Ez egybevág a modern kognitív tudomány és az érzelmek kutatásának irányával.

A "Tündér tükörben nyílt nekem a világ" fraseológia a tudatosság és az érzékelés témáját hozza be a versbe. A modern idegtudományban az agy tükörsejteket és a tükörrendszerét vizsgálják, ami a társas kapcsolatok és az empátia képességét jelenti. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a másik ember helyzetét belsőleg megértsük és átéljük.

A versben megjelenik a haza iránti szeretet és a nemzeti büszkeség témaköre is. A nemzetérzés és a nemzeti identitás pszichológiai vonatkozásait a modern társaspszichológia és szociálpszichológia azonosítja, amelyek fontos elemek a mai természettudomány szempontjából.

A vers végén a költő a hősiességet és az eredményeket magasztalja, és utal az élisi pályafutásra. Ez a rész a modern teljesítménypsychológia, motivációtudomány és sikerpszichológia által felfedezett és tanulmányozott témákhoz kapcsolódik.

Összességében a versben számos olyan motívum és élmény található, amelyek összekapcsolhatók a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel és kutatási területeivel. A hidrodinamika, a kognitív tudomány, a neurobiológia, a pszichológia és a társas tudományok különböző aspektusai megjelennek a vers sorai között.

A versben Berzsenyi Dániel egy nagy jelentőségű személyhez, Gróf Mailáth Jánoshoz szól, és beszéli el neki, hogyan hatott rá a költészet, valamint hogyan változtatta meg a gondolkodását és érzéseit. Teológiai szempontból a versben megjelenő motívumok több értelmezést nyerhetnek.

Kezdhetjük azzal, hogy a versben megjelenő természeti képek, mint a Vág folyó, a Kárpátok és az alkony, utalnak a teremtett világra és Isten alkotó erejére. Ebben a kontextusban a természet olyan isteni csodaként jelenik meg, ami örömöt és elragadtatást vált ki a költőben.

Ezen kívül, a versben megjelenő személyes érzelmek és élmények is teológiai értelmezést kaphatnak. A költő az énekek és dalok erejét, a költészet által közvetített szépséget és életet az isteni inspirációval azonosítja. Megjelenik az a gondolat, hogy a költő szavai Isten sugallatai, amelyek életre keltik az örömöt és az otthont, és akár isteni tettekről vagy isteni jellemről beszélhetnek.

A versben említett Pygmalion szobor és az Ilion éneke utalhatnak az antik mitológiára és a görög istenelemekre. Ebben az értelmezésben a költő azt sugallja, hogy a költői alkotások és siker az istenek segítsége nélkül elképzelhetetlenek. Tehát a költői tehetség és az alkotások Istennek a művére utalnak.

A versben megjelenő haza és honszeretet témái szintén fontosak a teológiai értelmezésben. A haza szeretete és a haza védelme a keresztény hit szerint közvetlenül kapcsolódik Isten akaratához és szeretetéhez. Ezért a költői dicséret és ragaszkodás a hazához egyben Isten szeretetének és támogatásának kifejezése is lehet.

A bibliatudomány és patrisztika szempontjából a vers erős keresztény elemeket tartalmaz, mint például a világ teremtése és Isten lénye. Az isteni inspiráció és a követni vágyott Isteni szépség motívumai a patrisztikus gondolkodásra utalhatnak. A skolasztika szempontjából a versben megjelenő logikai és racionális gondolatkövetés pedig összhangban lehet a teológiai rendszerezéssel és érveléssel.

Összességében a versben megjelenő teológiai szempontok a költői tehetséget, az alkotások erejét, a teremtett világ szépségét, valamint a haza szeretetét és Isten szeretetét hangsúlyozzák. A motívumoknak és képeknek több értelmezése lehet a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika perspektívájából, de egyik sem zárja ki a másikat.