Ropogó papírra
szép és egészséges dolgokat írni -
Ó, mert ez az én hivatásom!

Egész éjszaka hullott a hó.
Most kéken csillog és frissen muzsikál mindenütt.
A fákról hócsomó hull rám, jó csomó,
amint fütyörészve megyek előre fekete kabátommal,
feketén a fehérben, mint a mozdony,
vidáman, győzelmesen, mint akit semmi
meg nem állíthat rendeltetése útján.

Szeretnék hó lenni, mely ezüsten csillog
és frissen ropog mindenütt.
Szeretnék recsegő, fényes csizma lenni, mely beletipor a hóba.
Szeretnék meghullott fekete fa lenni,
mely megrázkódik huncutul s az iskoláslányok
nyakába, kebelébe havat dobál.
Szeretnék a téli reggel szürke szeme lenni,
mely tágranyílik, lát és mindennek örül.

Drága testvérem te, aki rosszul aludtál az éjjel
s most álmosan nyitod ki ablakodat!
Érzed-e a hó szagát, a friss telet,
a kis szelet, mely hajadba borzol,
a tüdődbe lehelő levegőt, mely éleszt?
Én vagyok az s az én költeményem.

Rád gondolok, barátom,
míg megyek vidáman és győzelmesen fűtött szobám felé,
rendeltetésem felé:
Ropogó, tiszta papírra
szép és egészséges dolgokat írni.

1931


Elemzések

A vers természettudományos szempontból több érdekességet is tartalmaz. Az első sorban a "szép és egészséges dolgokat írni" kifejezés a tudományos kutatásokra utalhat, ahol a kutatók értékes és hasznos információkat gyűjtenek és közölnek.

A második versszak a hóval foglalkozik, és azon keresztül a meteorológiai jelenségeket idézi fel. A hócsomók, amik a fákról hullnak, utalhatnak a hó párologtatásának és kicsapódásának folyamatára. A "feketén a fehérben, mint a mozdony" kifejezés pedig talán arra utal, hogy a hóval borított tájban a fekete színek kontrasztját is megfigyelhetjük.

A harmadik és negyedik versszakban a szerző olyan természeti jelenségekkel azonosul, mint a hó és a szél. Az, hogy szeretne "hó lenni, mely ezüsten csillog és frissen ropog mindenütt", utalhat a hó fizikai tulajdonságaira, mint például a fényvisszaverő képességére és a tapintása során kibocsátott hangra. Az, hogy szeretne "csizma lenni, mely beletipor a hóba", pedig egy olyan cselekvésre utal, ami közvetlenül kapcsolatba hozza az embert a természettel.

Az ötödik versszakban a "téli reggel szürke szeme" metaforával együtt a természet megfigyelésére hívja fel a figyelmet. Az, hogy szeretnék "mindennek örülni", utalhat arra, mennyire fontos az állandó tanulás és felfedezés a természettudományban.

A hatodik versszakban a szerző a hó és téli időjárás hatásait írja le az emberekre, kifejezve, hogy az állandó változás és megújulás összetartozik az emberrel és a természettel egyaránt.

Ebben az értelemben a vers egyfajta természeti megfigyeléseket, átéléseket és az emberi tevékenységeket összekapcsolja a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel és módszereivel. Overall, the poem captures the beauty and interconnectedness of nature with human experiences and the scientific understanding of the natural world.

A vers első sorai utalnak arra, hogy a költő számára a szép és pozitív dolgok megörökítése a hivatása. Ezzel összefüggésben a magyar irodalomban a költészet és az írás általában fontos szerepet játszik. A költő szerepét hangsúlyozza az is, hogy az éjszaka hulló hó által teremtett csodás téli tájat az ő rendeltetése útjának tekinti. Ez a rendeltetés és a költészet közötti kapcsolat fontos eleme a magyar irodalomnak.

A költő a versben kifejezi vágyát, hogy része lehessen a hónak és a téli tájnak, hogy az élesztő levegőt és a friss telet megtapasztalja. Ezzel összefüggésben a természeti elemek és a költészet között gyakori összefüggések találhatók a nemzetközi irodalomban is. A természeti jelenségek gyakran szimbolikus és metaforikus módon jelennek meg a költészetben.

A versben a költő szól a barátjához, aki rosszul aludt az éjjel. Ez a baráti kapcsolat és a költői inspiráció közötti kapcsolatot jelzi. Az irodalomtudományban gyakran vizsgálják a szerző és a barátok közötti kapcsolatot, valamint azt, hogy a költői alkotás hogyan befolyásolja a szerző életét.

A költő a vers végén még egyszer kifejezi rendeltetésének fontosságát és szükségét, hogy szép és egészséges dolgokat írjon. Ez ismét a költő szerepére utal, amelyben a pozitív és szép dolgok bemutatása fontos szerepet játszik a magyar irodalomban.

A versben általában nagy jelentőséget kap a természeti elemek kiemelése, a személyes érzelmek és tapasztalatok kifejezése, valamint a költői kifejezésmód és a költői szerep bemutatása. Ezek az elemek a magyar és nemzetközi szépirodalomban is gyakran előfordulnak, és az irodalomtudomány szempontjából fontosak a mű elemzése során.

Dsida Jenő Útban a rendeltetés felé című verse teológiai szempontból is értelmezhető. A versben megfigyelhető az emberi rendeltetés, a küldetés és a teremtés témája, amely kapcsolódik a bibliai tanításokhoz és a teológiai nézőpontokhoz.

A bibliatudomány szempontjából a versben megjelenő hó és a téli reggel képei hasonlóságot mutathatnak a Bibliában szereplő tiszta és friss fehérséggel, ami a megtisztulást és az újjászületést jelképezi. A hócsomók, melyek a fákról hullnak, elhozzák a frissességet és a tisztaságot, amelyek az új kezdetet és az Isten műveit szimbolizálhatják.

A versekben megjelenő rendeltetés és küldetés motívumok összekapcsolódnak a patrisztika keresztény teológiai gondolkodásával. A keresztény hagyomány szerint minden embernek van egy rendeltetése és küldetése az életben, melyet Isten tűz ki előtte. A szerző úgy érzi, hogy az ő rendeltetése és küldetése az, hogy szép és egészséges dolgokat írjon, ami a teológiai és spirituális értékek közvetítését is magában foglalhatja.

A skolasztika, mint a középkori katolikus teológia egyik ága, hangsúlyozza a racionális gondolkodást és a tudományosságot. A versben a szerző arról beszél, hogy ez a tevékenység az ő hivatása. Ez harmonizál a skolasztikus gondolkodással, amely azt tanítja, hogy az ember az értelem és a tudomány segítségével közeledhet Istenhez és megértheti az ő teremtett világát. A tiszta papírra való írás a gondolatok rendszerezését és kifejezését szolgálja, amely a teológiai és filozófiai kutatásokhoz kapcsolódik.

Másik szempontból értelmezve, a vers teológiai jelentősége abban rejlik, hogy rávilágít az emberi érzékelés fontosságára és az Isten jelenlétének felismerésére a mindennapi életben. A természeti elemekhez, mint a hóhoz és a téli reggelhez való kapcsolódás útján az ember képes megtapasztalni és megélni az Istennel való kapcsolatot. Az üzenet az, hogy Isten jelen van a mindennapi életben, és a természetben is megmutatkozik az ő alkotói műve.

Összességében a Dsida Jenő Útban a rendeltetés felé című verse teológiai szempontból is értelmezhető, és kapcsolódik a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaihoz. Rámutat az emberi rendeltetésre és küldetésre, az Isten jelenlétére és az ember képességére az Istennel való kapcsolat felismerésére a mindennapi életben.