Mi közöm ezekhez
S mi közük nekik hozzám:
Gondolom, mikor sok
Gondatlan arcra nézek.
És mért is hallgatom,
Hogy ezek mit beszélnek.
És mért is engedem,
Hogy fürkésszék az orcám.

Oly messze életem,
Oly messze-messze tőlük,
Mint távoli sziget,
Mely nagy toronyból látszik,
S mint távol dongó-dongás
Remete kunyhójáig:
Ugy hallatszik csak hozzám
Kacajuk s keringőjük.

Ágyamba úgy fekszem,
Mint havas temetőbe.
S mégis itt ébreszt fel
Minden nap új fájásra.
Csak messziről csilingel
Egy asszony kacagása -
Oly messze életem,
Oly messze-messze tőle.

Gondolom: ha egyszer
A függönyt leeresztem
És nem húzom fel többet,
Hiába költögetnek,
Hiába csöpp szándékok,
Kis vágyak, kenyértervek.
Gondolom: de jó lesz...

-----------------------------

És reggel újra kezdem.


ANYAFÖLD

Akáca-sorban nádtetős viskók;
Mögöttük hitvány szalmarakásba
Hétszűkesztendő szűk aratása
S mint aszott mellen sárgaréz-ordó
Fityeg a földön pár napraforgó.

Szegény, sovány föld, én anyaföldem
Termő erőjét, emlői hamvát
Ur-szeretői rég learatták
S hogy ne csúfítsa az úri ágyat,
Hitvesül adták hitvány jobbágynak.

Szegény, sovány föld, én anyaföldem,
Kínlódva készül bús aratásra.
Fáj a vetés és fáj a barázda.
Minden nyárvégen gyérebb az asztag.
Eb, aki bánja. Jó a parasztnak.

Barna paraszt áll barázda-szélen
Délibábot lát: messze hevernek
Szűzkövér gulyák, szűzkövér rendek.
Vasizmos öklét utánuk tárja -
S veszi az utját tengerenátra.


Elemzések

A vers természettudományos szempontból vizsgálva több érdekességet találhatunk, amelyek az alábbi pontokban részletezhetők:

1. Az ember és a természet kapcsolata: A vers első részében a költő arról beszél, hogy nincs közvetlen kapcsolata a természettel. Az emberek által elköltött idő töredékében tartózkodik a természeti környezetben, és inkább az emberekkel való interakciókra összpontosít. Ez a téma tükrözi az ember és a természet közötti modern kapcsolatot, amelyben a városi élet dominál.

2. Távolság a természettől: A költő azt mondja, hogy az élete olyan távol van a természettől, mint egy távoli sziget, amelyet egy toronyból lehet látni. Ez a távolság a természettől az urbanizáció és az iparosodás eredménye, amelyek elválasztják az embereket az ősi természeti környezettől.

3. Emberi hatások a természetre: A versben a költő szomorúan beszél a szegény és sovány anyaföldjéről, amely termő erejét és földjét már learatták a hatalom és a gazdagok részére. Ez a félelem a természeti erőforrások kimerülését és a mezőgazdasági helyzet instabilitását tükrözi.

4. A földművelés nehézségei: A második versben a költő a parasztság nehézségeiről beszél. Kínlódva készülnek az aratásra, és a földet egyre nehezebb megművelni. Ez a versrészlet összhangban van az ipari mezőgazdaság hatásával a természetre és a termőföldre.

5. Az emberi beavatkozás: A versben jelen van az emberi beavatkozás a természet folyamataiba. A paraszt egy vasizommal ellátott öklével tárja utat a szűzkövér gulyák és rendek előtt. Ez a rész azt sugallhatja, hogy az embernek hatalma van a természeti környezet felett, és képes módosítani vagy irányítani azt.

Ezek a témák és elemek a versben a természettudományos világképet és a természettel való kapcsolatunkat tükrözik. A mű az emberi beavatkozás következményeit és a modern világban tapasztalható változásokat vetíti elénk.

Ez a vers elsősorban egy lírai vallomás, melyben a költő elgondolkozik a társadalommal való kapcsolatáról és az emberi kapcsolatok mélységéről. Az alábbiakban bemutatom a vers teológiai szempontból történő elemzését és a bibliai, patrisztikai és skolasztikus szemléletekkel való kapcsolatát.

Első pillantásra a vers olyan témákat érint, mint az emberi kapcsolatok hiábavalósága és a társadalommal való szakítás vágya. A költő azt mondja, hogy mit keresnek őrzésénél a gondatlan arcok és miért engedi, hogy azok figyelmét fürkéssze. Ez összekapcsolódik a Bibliában jelentkező elgondolással, miszerint az emberi kapcsolatok gyakran felszínesek és hiábavalóak, és hogy az igazi boldogság és érték csak a hiten és Istenen keresztül érhető el.

Ebben a kontextusban fontolóra vehetjük a patrisztikát is, amely a költő elgondolkodását Isten és a világ közt lévő kapcsolatról befolyásolhatja. A patrisztikus gondolkodás szerint Isten a világ teremtésekor jelen van és az emberi kapcsolatokban is részt vesz. Ezért a költő megfontolhatja azt, hogy miért ébreszti fel minden reggel az asszony kacagása, és hogy miért kell újra és újra kezdenie a napot.

Azonban a vers végén található rész, melyben a költő gondolatai az anyaföldre fordulnak, más lehetőségeket is felvet. Itt a költő egyfajta kapcsolatot keres a földdel és az anyafölddel. Ebben az értelemben a költő felteheti azt a kérdést, hogy mi köze van neki a hitvány szalmarakáshoz és a paraszt életmódhoz.

A szóhasználat és a képekhasználat alapján azonban a skolasztikus gondolkodás is érintheti a költő elgondolásait. A skolasztika olyan filozófiai irányzat, melynek központi témája az egyetemes igazságok kutatása és megismerése. Ebben a versben a költő olyan képekkel és szimbólumokkal dolgozik, amelyeket többféleképpen lehet értelmezni és analizálni. Ezen keresztül a költő a tudás és a valóság kapcsolatára utalhat, és arra, hogy a társadalom abban a képben és szerepben tartja az embert, amelyet neki adott.

Végső soron tehát a költő lehetőséget ad arra, hogy teológiai és filozófiai aspektusokat felfedezzünk a versben. A bibliai, patrisztikai és skolasztikus szemléletek mind megvilágíthatják a versben megjelenő gondolatokat és témákat, és segíthetnek abban, hogy közvetlenül vagy közvetetten értsük meg a költő üzenetét.

A vers irodalomtudományi szempontból több elemet tartalmaz, amelyek kapcsolódnak mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomhoz. Az első néhány sorban megjelenő gondolatok és érzelmek az egyéni lét, a megszólaló én belső világát tárják fel. Ez a motívum a modern irodalomban, például az expresszionizmusban is gyakran megjelenik, ahol az egyéni lét, a belső küzdelmek kiemelt helyet kapnak.

A versben jelen van továbbá az intimitás és a távolság motívuma. A megszólaló én egyedül érzi magát az emberek között, távolságot tart tőlük, és magányosságát hangsúlyozza. Ez az érzés szintén gyakran megjelenik az irodalomban, például a modernista lírában.

A vers második részében az anyaföld motívuma jelenik meg, amely régi, hagyományos témája az irodalomnak. A földhöz való viszony, a föld munkálatai és szerepe a parasztember életében szintén központi téma lehet irodalmi művekben. Az anyaföldhöz való kötődés és a természethez való viszony számos irodalmi műben fellelhető.

A versben a parasztember képe is megjelenik, aki küszködik a földdel, és aki a nehéz munkát vállalja el. Ez az emberi erőfeszítés és a természet közötti kapcsolat fontos témája lehet az irodalomban, például a realista művekben.

A versben tehát több olyan motívum és téma jelenik meg, amelyek kapcsolódnak az irodalomhoz. Az egyéni lét, az intimitás és távolság, valamint az anyaföld és az emberi erőfeszítés témái mind gyakoriak az irodalmi művekben, mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban.