I

Végetlen, örök éj!
Az utcán méla csönd.
Fülembe égi kéj
Tündérharangja csöng.
Remegve két kezem
Szivem fölé teszem:
Aludj, szivem!

Csillag ragyog, kacsint,
Egymásnak integet.
Mit látnak vajjon itt
E szemérmes szemek?
Mindenki üdvezül,
Csak te vagy egyedül.
Hallgass, szivem!

A sötétség kigyúl,
Elhallgat a madár.
Felhő irul-pirul;
Minden vágy telve már?
Mely kéjbe fuldokol,
Az éj neked pokol.
Hallgass, szivem!

Az ég, föld egy kerek
Boldogság-oceán.
Tajtékban fürdenek
Tündérfi, hableány.
Pár mindnek itt akad,
Kíntól csak te magad
Szakadj szivem?!

            II

Ti villámlós szemek,
Te csattanós ajak;
Ti delejdús kezek,
Tüzáramos hajak...
Ha csak kisértetek,
Elérhetetlenek -
Mért lássalak?

Ti mondhatlan gyönyört
Lehelő sóhajok:
Vonagló kéjgyötört
Ajkról kelő jajok;
Méhszárnyú gyönge nesz,
Ha mind más üdve ez -
Mért halljalak?!

 


Elemzések

A vers első részében Vajda János érzéki képek segítségével ábrázolja az éjszakát. Az "élő" éjben a csend és a tündérharangok hangja hatással van az érzékekre. A képek mellett fontos elem a szív motívuma is, amely megjelenik a kézzel történő megsimogatásként és az utasításként, hogy aludjon az éjfél éjszakája. A második részben a vers folytatja az érzéki képei segítségével, és a villámló szemek, csattanós ajkak és tüzáramos hajak formájában megjelenített testi szépséget jeleníti meg. Azonban ez a szépség és gyönyör elérhetetlen és mondhatatlan, ami csupán fájdalmat és kétségbeesést okoz az érző egyénnek.

Az "Éjjelek" című vers Vajda János alkotása, amelyet természettudományos szempontból is meg lehet vizsgálni. A versben hangsúlyosan jelen van a természetből vett képi világ, amely összefüggést teremt a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel.

Az első részben a csillagokról van szó, amelyek fontos szerepet játszanak a modern asztrofizikában és az űrkutatásban. A versben említett csillagoknak arckifejezése és egymásnak integetése is lehet kapcsolatban az asztrofizikai kutatásokkal, ahol a csillagok viselkedése és kölcsönhatásaik vizsgálatának fontos eleme az arcokhoz hasonló kifejezések felismerése és elemzése.

A második részben pedig a természeti jelenségekre és az emberi test különböző részeire vonatkozó képek jelennek meg. Az ég és a föld boldogság-oceánként történő ábrázolása egyrészről a természeti erőforrásokkal, vízzel és az ezzel kapcsolatos kutatásokkal hozható összefüggésbe. Másrészről pedig a versben megjelenő tündérek, hableányok és a szerelem motívuma kapcsolatban lehet a biológiai kutatásokkal, ahol a fantasztikus lényekkel és az emberi testtel, valamint az érzelmekkel kapcsolatos kutatásokat végzik.

Természettudományos kontextusban tehát a "Éjjelek" vers a modern asztrofizikai és biológiai kutatásokkal, valamint az űrkutatással és a természeti erőforrásokkal kapcsolódhat össze.

A Vajda János Éjjelek című vers a teológiából nézve is érdekes elemeket tartalmaz. A vers első részében az éj végtelen és örök képe festődik meg, amely a személyes tapasztalaton túlmutatóan Isten istenségének és örök jelenlétének szimbóluma lehet. A méla csönd és az égi kéj tündérének csöngése tovább erősíti az éj isteni megjelenését. A versben megjelenő romlatlan éjszakai természet egyfajta isteni rend és harmónia jelképe lehet.

A bibliatudomány aspektusában a vers megnyugvást és csendet sugalló hangulata összekapcsolható az Ószövetségben található szövegekkel, amelyek a csendben való isteni jelenlétet hirdetik. A csend jelenti az alkalmat arra, hogy Isten hangját és jelenlétét hallják az emberek. A versben kifejezett imádságos mozzanat és a szív fölé tett kéz is erre utalhat, mint a hittel és bizalommal történő Istenhez szólás jele.

A patrisztika, vagyis az egyházi apaság szempontjából a versben megjelenő sötétség és éjszaka szimbolikus jelentéssel bírhat. A patrisztikus tanítás szerint az éjszaka az alvásra és pihenésre való időszak, amely Isten gondviselésének és védelmének a jelképe. Az éjjel a kísértések és kihívások időszakaként is értelmezhető, amikor az embernek meg kell küzdenie a bűnökkel és a sötétséggel. Ezért a versben megjelenő küzdelem az éjjelben és a vágyak elcsendesítése is patrisztikus gondolatokra utalhat.

A skolasztika, vagyis a középkori teológia szempontjából a versben megjelenő öröm és boldogság szimbolizálhatja az emberi vágyak beteljesülését. A versekben megjelenő tündérfiak és hableányok a középkori képzetvilágra utalhatnak, ahol ezek a lények szimbolizálták a vágyak királyát, aki elnyerésekor boldogságot hozott az embernek. Azonban a versben a főszereplő szív saját vágyainak elérhetetlenségét érzi, ami visszaköszönhet az ember hiányosságainak felismerésében és az Istentől való függésben, ami a skolasztika tanításában is hangsúlyos.

Ezen kívül, a versben megjelenő kérdések és elkeseredett mondatok az emberi szenvedésről és kétségekről is szólnak, amelyeket a teológia különféle ágai is vizsgálnak. Az emberi létezésben való szenvedés és a vágyak elérhetetlensége előrehajtja a szívét kérdezve, miért kell mindezt átélnie.

Összességében a Vajda János Éjjelek című vers teológiai szempontból több rétegű értelmezést tesz lehetővé. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira fókuszálva feltárulnak az emberi vágyak, kísértések és az Istenhez való kapcsolat különböző aspektusai.