Fönn az égen ragyogó nap.
Csillanó tükrén a tónak,
Mint az árnyék, leng a csónak.

Mint az árnyék, olyan halkan,
Észrevétlen, mondhatatlan
Andalító hangulatban.

A vad alszik a berekben.
Fegyveremmel az ölemben
Ringatózom önfeledten.

Nézem ezt a szép világot.
Mennyi bűbáj, mily talányok!
Mind, amit körültem látok.

Nap alattam, nap fölöttem,
Aranyos, tüzes felhőben,
Lenn a fénylő víztükörben.

Itt az ég a földet éri.
Tán szerelme csókját kéri...
Minden oly csodás, tündéri.

Mi megyünk-e vagy a felhő,
Vagy a lenge déli szellő,
A szelíden rám lehellő?

Gondolatom messze téved
Kék ürén a semmiségnek.
Földi élet, hol a réved?

Szélei nádligeteknek
Tünedeznek, megjelennek.
Képe a forgó jelennek...

Most a nap megáll az égen,
Dicsőség fényözönében,
Csöndessége fönségében.

S minden olyan mozdulatlan...
Mult, jövendő tán együtt van
Ebben az egy pillanatban?

A levegő meg se lebben,
Minden alszik... és a lelkem
Ring egy méla sejtelemben:

Hátha minden e világon,
Földi életem, halálom
Csak mese, csalódás, álom?...

 


Stílusok

Vajda János Nádas tavon
Fönt az égen tündöklő nap.
Hullámzó tónak kristályvíze,
Mint az árnyék, lebeg a csónak.

Mint az árnyék, olyan halkan,
Láthatatlan, megfoghatatlan,
Varázslatos hangulatban.

Az erdő mélyén vadak álmodnak,
Fegyverem ölemben ringatva magam,
Gondtalanul ringatózom.

Figyelem ezt a gyönyörű világot,
Milyen báj, milyen rejtélyek!
Mindazt látom, ami körülöttem van.

A nap alattam, a nap felettem,
Aranyos, lángoló felhőben,
Alant a ragyogó víztükrén.

Itt az ég találkozik a földdel.
Tán szerelme csókját kéri...
Minden olyan csodálatos, mesés.

Mi megyünk-e vagy a fellegek,
Vagy a lágy déli szellő,
Mely halkan fúj rám?

Gondolatom messze kalandozik,
A kék ürben a semmiségnek.
Földi élet, hol az álmok?

A nádasok szélein
Elmosódnak, megjelennek.
Előtűnnek a forgó jelenetben...

Most a nap megáll az égen,
Dicsőség fényárjában,
Csendességének magasztosságában.

Minden olyan mozdulatlan...
Lehet, hogy múlt és jövő együtt van
Ebben az egy pillanatban?

A levegő nem rezzen meg,
Minden alszik... és lelkem
Ringatózik egy szelíd sejtelemmel:

Vajon minden ezen a világon,
Földi életem, halálom,
Csupán mese, illúzió, álom?...

Nádas tó partján ég a napfény,
Élénk tónak tükrén ragyog fény,
A csónak lengedez az árnyékén.

Halkan száll az árnyékcsónak,
Észrevétlen, szavak némák,
Varázslatos hangulatban jár.

Az erdő mélyén vadak pihennek,
Kézifegyveremmel ringatózok lenn,
Örömtől szabadon boldogságot lelek.

Csodás világom előttem kibontakozik,
Rejtélyek sűrűje övezi,
Minden látható a körülöttem.

Az ég alattam és felettem ragyog,
Aranyos, tüzes felhők szárnyán járok,
A víztükör fénye a mélyébe hívogat.

Itt az ég a földdel találkozik,
Szerelmi csókot tőlem óhajtik,
Minden csodás és varázslatos.

Előre tartunk vagy a felhőkkel,
Vagy a kellemes déli szellőkkel,
Melyek gyengéden hozzám lehelnek?

Gondolatim messzire futnak,
Mélységes kék ürbe merednek,
Hol az életünk titokzik?

A nádasok határai homályosak,
Felbukkannak és eltűnnek lágyan,
A forgó képek jelennek meg előttem.

Most az ég megáll az égben,
Dicsősége ragyog és fénylik,
Csöndessége fenségben pihen.

Minden mozdulatlan, nyugalmas,
Talán a múlt és a jövő itt van,
Ebben az egy pillanatban összeolvadnak?

Levegő sem rezdül, minden alszik,
Csak a lelkem kavargó,
Egy csendes sejtelemben ring.

Hátha mindez csak illúzió,
Földi életem, halálom,
Csak mesés álmok és csalódás?...


Elemzések

A vers egy természeti képeket és hangulatokat felidéző lírai pillanatot mutat be. Teológiai szempontból több értelmezési lehetőség is felmerülhet.

Bibliai nézőpontból a vers elején található "Fönn az égen ragyogó nap" rész utalhat a teremtésre, az Isten által a világra helyezett napra. Az "égi" és "tüzes" felhőkben megjelenő nap alá helyezhető Isten csókja, ami azt jelzi, hogy Isten jelenvaló és aktív a teremtett világban.

A patrisztikai nézőpont szerint a föld és a természeti elemekben megjelenő szépség Isten jelenléte és szeretete tükröződik. A versben a szép világ, a bűbáj és talányok mind ezt az isteni jelenlétet és szeretetet sugallják.

A skolasztika szempontjából a versben megjelenő természeti képek, hangulatok és érzelmek az Isten által teremtett világban és az emberi lélekben való tükörképek. Az egy pillanatra megálló nap pedig lehetőséget ad az embernek a "mozdulatlanságban" való elmerülésre és az örökkévalóságra való gondolkozásra.

Továbbá érdekes lehet megfigyelni, hogy a versben megjelenik a semmiség és a földi élet kérdése, valamint a halál és az álom motívuma. Ebben a kontextusban a teológiai értelmezés az emberi létezés, az öröklét és az isteni terv kérdéseivel kapcsolatos. Az emberi révedés, a képek forognak, és az idő megállása mind a transzcendens dimenziókra utalhatnak.

Fontos megjegyezni, hogy a versben található teológiai értelmezések spekulatívak és interpretatívak, és a képek és hangulatok sokféleképpen értelmezhetők. Ezen kívül a versek műfajának sajátosságai is befolyásolják az értelmezést és az értelmezési lehetőségeket.

A vers természettudományos szempontból nézve nem közvetlenül hozható összefüggésbe a legfrissebb felfedezésekkel, mivel a versben főként a természet és a lírai érzelmek jelennek meg. Azonban, ha a természettudomány mai ismereteire alapozva közelítjük meg a verset, néhány elemet kiemelhetünk:

1. Nap: A vers elején említett ragyogó nap, amely az égen van, természettudományos szempontból a Napot jelenti. A mai ismeretek szerint a Nap a központi csillagunk, melynek belső fúziós reakciói során sugározza ki a fényt és hőt.

2. Tó: A víztükör, amelyet tónak nevez a vers, a természet egyik eleme, amely a hidroszférához (a Föld vízkészletéhez) tartozik. A modern hidrológia és hidrodinamika kutatásaival az élőlényekre és az ökoszisztémára gyakorolt hatását is jobban megérthetjük.

3. Csónak: A folyóvízen vagy tón sodródó csónak, amely az árnyékhoz hasonlít, akár a hullámok árnyékaként. Ez az elem a vízi közeg mozgását és a felületi feszültséget, valamint az optika törvényeit hozhatja szembe a természettudomány mai ismereteivel.

4. Felhők: A versben említett aranyos, tüzes felhők a légkör alapvető jelenségei közé tartoznak. A modern meteorológia és klimatológia tanulmányozza a felhők képződését, mozgását és hatását a klímára.

5. Egyensúly: A vers regényes módon ábrázolja az állóképet és a csendet. A fizika és a természettudomány általában is foglalkozik az egyensúllyal és a dinamikus rendszerekkel kapcsolatos jelenségek elemzésével.

Ezek az elemek és jelenségek szinte minden korban jelen voltak a természettudomány és a költészet kapcsolatában. Bár a vers nem hozza közvetlenül összefüggésbe a legfrissebb felfedezésekkel, a természettudományos ismeretek mégis segíthetnek a természet ábrázolása és megértése során.

A vers egy lyrikus költemény, melyben a szerző lelkiállapotát, érzéseit és gondolatait fejezi ki a természet és az élet szépségével kapcsolatban. Az alábbiakban a magyar és nemzetközi szépirodalmi összefüggéseket fogom kifejteni.

Megtalálható a versben a természet megidézése, mely egy gyakori téma a romantikus irodalomban. A versekben általában a természeti elemeket és tájakat használják az érzelmek és gondolatok kifejezésére. A természet itt egyértelműen a költő érzelmi állapotát tükrözi.

A versben jelen van az érzelmek, hangulatok és érzések ábrázolása, ami a lírai irodalom egyik fő jellemzője. A költő a természeti elemeket használja arra, hogy kifejezze a belső érzelmi világát, a nyugalmat és az álmodozást.

A versben használt képek és szimbólumok segítenek az érzelmek és gondolatok átadásában. A nap, a tó, a csónak és a víztükör mind jelképek, melyek mélyebb értelmet hordoznak magukban.

A versben érzékelhető a lírai én egyéni életérzése és gondolatköre, ami a modern líra, kifejezetten az expresszionizmus vagy a szürrealizmus egyik jellemzője.

A versben megjelenik a kérdésfeltevés, mely a modern irodalom egyik gyakori jellemzője. A költő kérdéseivel és kételkedéseivel az emberi létezést, a világot és a tapasztalatot kritikázza.

A nyelvezet és a versformai szerkezet is fontos elemek a vers értelmezésében. A vers mértéke az alkotói szándék és a lírai érzelmek kifejezése érdekében változhat a szövegen belül.

Az alkotás jelentőségét meghatározhatjuk a kortárs magyar lírában vagy a romantika vagy a modernizmus korábbi időszakában, illetve összehasonlíthatjuk más nemzetközi költészeti iskolákkal vagy irodalmi irányzatokkal.

Összességében a vers a személyes érzelmek, hangulatok és gondolatok kifejezésén keresztül ad át mélyebb üzenetet a természetről, az életről és az emberi létezésről. Az alkotás irodalomtudományi elemzése az érzelmek és gondolatok mélyebb rétegeinek megértését segíti elő.