Add nekem a te szemeidet,
Hogy vénülő arcomba ássam,
Hogy én magam pompásnak lássam.

Add nekem a te szemeidet,
Kék látásod, mely mindig épít,
Mindig irgalmaz, mindig szépít.

Add nekem a te szemeidet,
Amelyek ölnek, égnek, vágynak,
Amelyek engem szépnek látnak.

Add nekem a te szemeidet.
Magam szeretem, ha szeretlek
S irigye vagyok a szemednek.


Elemzések

A vers nem tartalmaz olyan konkrét elemeket, amik direkt módon kapcsolhatók lennének a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseihez. Azonban, ha a verset természettudományos szempontból vizsgáljuk, néhány párhuzamot és elemet ki lehet emelni, amik a modern tudomány fejleményeivel kapcsolatba hozhatók:

1. A szemek: A vers jelentős részét a szemek foglalják el. A szemünk az egyik legérzékenyebb szervünk, amely segít a fény érzékelésében és a látásban. Modern kutatások bepillantást engednek a szem felépítésébe, a retina működésébe és a látással kapcsolatos agyi folyamatokba. A szem látásával kapcsolatos modern kutatások segíthetnek megérteni, hogy hogyan működik a szem és hogyan látunk.

2. Az érzékek és az agy: A versben az érzékszerveknek, különösen a látásnak és a szemnek van kiemelt szerepe. A modern tudományban nagy előrelépések történtek az agyi működés és az érzékek feldolgozása terén. Például, a neurokognitív kutatások és a képalkotó eljárások (pl. MRI) lehetővé teszik számunkra, hogy jobban megértsük, hogyan dolgozza fel az agyunk az érzékelési információkat és hogyan alakul ki a látás.

3. Az érzelmek érzékelése: A versben az érzelmekre is utalnak, különösen a szemek által kifejezett szeretetre és irigységre. Az érzések és az érzelmi állapotok kognitív és neuropszichológiai kutatások tárgya, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy jobban megértsük az érzelmek és az érzelmek feldolgozásának mechanizmusait az agyban.

Összességében tehát a vers nem közvetlenül kapcsolódik a természettudomány legfrissebb felfedezéseihez, de a digitális képalkotás és az agykutatás területén végzett kutatások lehetővé teszik számunkra, hogy jobban megértsük a látás és az érzékek funkcionális és neurológiai aspektusait.

Ady Endre "Add nekem a szemeidet" című versét irodalomtudományi szempontból számos összefüggésben lehet vizsgálni mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalmi kontextusban. Az alábbiakban néhány ilyen összefüggést emelünk ki:

1. Ady Endre művei és a magyar irodalom: Az "Add nekem a szemeidet" vers Ady Endre szerves része a modern magyar irodalomnak. Versbeszédében felismerhetőek a szimbolizmus és az impresszionizmus jegyei, amelyek jellemzőek Ady költészetére. A költő személyes érzéseit, vágyait és szenvedélyeit fejezi ki a vers sorai között.

2. Az Egyedülálló nő: Az "Add nekem a szemeidet" versben megjelenik az Ady Endre által méltóságosan ábrázolt, erős és önálló nőalak. Ady költészete a korabeli szépirodalomban forradalminak számított, mert megmutatta a női szereplők aktív szerepvállalását és érzelmek kifejezését.

3. Szemmotívum a nemzetközi irodalomban: A szemmotívumhoz hasonlóan számos más irodalmi műben is megjelenik. A szem az emberi érzékszerv és az átlátás szimbóluma lehet, illetve áttételesen a megértést és a belső igazságot is reprezentálhatja. Számos műben fontos szerepet tölt be a szem, mint például Shakespeare Sonettjei, a szürrealista költők munkái, vagy a francia romantikus irodalom, mint például Victor Hugo "A párizsi Notre-Dame" című regénye.

4. A szépség és a vonzalom: A versben megjelenő vágy a szépségre és a vonzalomra szintén fontos témakör a szépirodalomban. Az emberi vonzalom és a szerelmi vágy számtalan irodalmi műben megjelenik, mint például Shakespeare szerelmes szonettjeiben vagy Puskin "Jevgenyij Anyegin" című regényében.

5. Az én és a másik szeretete: Az "Add nekem a szemeidet" versben megjelenik a szeretet iránti vágy és az önkéntelen irigység a szeretett személy iránt. Ez a témakör az irodalomban más történetekben és versben is megjelenik, mint például a tragédiákban, ahol a szeretők irigyei érzelmi feszültséget és drámai fordulatokat okoznak.

Összességében Ady Endre "Add nekem a szemeidet" verses egy felejthetetlen alkotás, amelyet számos összefüggésben lehet vizsgálni mind a magyar, mind a nemzetközi irodalmi kontextusban. Az érzelmek, vágyak és szenvedélyek kifejezése, valamint a női önállóság és szépség kérdése kiemelkedőek Ady művészetében és a szépirodalom általános témakörében is.

Ady Endre "Add nekem a szemeidet" című versében teológiai szempontból is érdekes elemek találhatóak. A vers első sorában a költő arra kéri szerelmét, hogy adja át neki a szemeit, amelyeket vénülő arca fölé helyezhet. Ezzel Ady arra utal, hogy az igazi szépséget nem külsőségek, hanem a szeretet és elfogadás képesek meglátni. Tehát a bibliatudomány szempontjából a versben jelen van a bölcsesség, hogy a valóságban ne csak a külsőre, hanem a belsőre figyeljünk. Ezt erősíti az is, hogy a következő sorokban a szemeknek tulajdonított képességeik - "kék látás", "mindig irgalmaz, mindig szépít" - pozitív tulajdonságokat mutatnak.

A patrisztika nézőpontjából is érdekes megközelítés a vers, mivel a költő a szemeket olyan erőként képzelik el, amelyek "ölnek, égnek, vágynak". Ez kifejezi a szenvedélyek erejét és a túlfűtött érzelmeket. A patrisztika idején a szenvedélyeket inkább elítélték, mintsem dicsérték, mert a felfokozott indulatokat a bűnök és a vágyakozások okozójának tartották. Ennek ellenére a versben az is jelen van, hogy a szerető fél ezen érzéki szemekbe veti be szerelmét és vágyait.

Skolasztika nézőpontjából is lehet értelmezni a verset. A skolasztika az egyik középkori filozófiai irányzat volt, amely a racionalitást hangsúlyozta és a hitet és okoskodást egyesítette. A versben a szerző azt fejezi ki, hogy szereti önmagát, amikor a másik fél szereti őt, és irigye annak a szemeknek a szépségét. Ez a gondolat a skolasztikában található lélek szerkezetének és képességeinek ábrázolásával kapcsolatos. Az emberi léleknek a skolasztika szerint képessége van a szeretetre és az elmúlásban az ember tökéletessége keresésében áll. Tehát a versben is megtalálható ez az emberi vággyal és tökéletesség után való törekvéssel kapcsolatos gondolat.

Más nézőpontból is érdekes lehet a vers értelmezése. Például az emberi kapcsolatokat, a szerelem tartalmát és a vágyakozást lehet boncolgatni a versben megjelenőkön keresztül. Az is lehet, hogy a versben a költő a szemeket - mint az emberi kommunikáció kiemelt eszközét - úgy használja, hogy kifejezze a szeretet belső látását és a másik szemében való önmagunk meglátását. Ezt a nézőpontot lehet még mélyíteni és kutatni.

Összességében Ady Endre "Add nekem a szemeidet" című verse sokféle nézőpontból értelmezhető, beleértve a bibliatudományi, patrisztika és skolasztika perspektíváit is. A versben a külsőségek helyett a belső szépség, a szeretet és elfogadás fontossága jelenik meg, valamint a szenvedélyek ereje és az emberi tökéletesség utáni vágyakozás.