Sötét haja szikrákat szórt,
Dió-szeme lángban égett,
Csípője ringott, a büszke
Kreol-arca vakított.

Szeme, vágya, eper-ajka,
Szíve, csókja mindig könnyes.
Ilyen volt a legszebb asszony,
Az én fiatal anyám.

Csak azért volt ő olyan szép,
Hogy ő engem megteremjen,
Hogy ő engem megfoganjon
S aztán jöjjön a pokol.

Bizarr kontyán ült az átok.
Ez az asszony csak azért jött,
Hogy szülje a legbizarabb,
A legszomorubb fiút.

Ő szülje az átok sarját
Erre a bús, magyar földre,
Az új hangú tehetetlent,
Pacsirta-álcás sirályt.

Fénye sincs ma a szemének,
Feketéje a hajának,
Töpörödött, béna asszony
Az én édes jó anyám.

Én kergettem a vénségbe:
Nem jár tőle olyan távol
Senki, mint torz-életével
Az ő szomoru fia.


Elemzések

Az "Az anyám és én" című vers Ady Endre egyik legszemélyesebb verse, amelyben az anyai kapcsolat és az emberi öröklét metaforájával foglalkozik. A vers sorai azonban nem hozhatók összefüggésbe a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel, mivel főként érzelmeket és emberi kapcsolatokat tárgyal.

Az első sorban megemlített sötét haj és lángoló szem lehetőséget adhat az emberi genetikára vonatkozó utalásra, de ez nem tekinthető a természettudomány legfrissebb felfedezéseinek kapcsának. A vágy és csók motívumai sem hozhatók összefüggésbe a természettudományral.

Az "átkos konty" és az "átkok sarja" kifejezések képesek az emberi egészséggel és örökléssel kapcsolatos tényezőkre utalni, mégis ezek inkább szimbolikus, költői utalásoknak tekinthetők, amelyeket nem lehet szigorúan természettudományos kontextusba helyezni.

Összességében elmondható, hogy a vers az emberi kapcsolatok és az egyéni sors megreflektálására koncentrál, de nem olyan elemeket tartalmaz, amelyek a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összefüggésbe hozhatók lennének.

Ady Endre Az anyám és én című versében teológiai szempontból az emberi sors és az átok, illetve az anyaság és az öröklődés témája jelenik meg.

A bibliatudomány nézőpontjából megfigyelhetjük, hogy a versben az átok és a szenvedés emberi élet részeként jelenik meg. Az anya megteremtése és megfoganása elengedhetetlen a főhős számára, de ez a folyamat egyben a pokolba való jutáshoz is vezet. Ez a bibliai eredetű örökség, amelyet tovább kell adni a bús, magyar földre. Az átok és a szenvedés tehát a bűneinkből és születésünkből fakadóan elkerülhetetlen része az emberi életnek.

A patrisztika nézőpontjából megfigyelhetjük a bűnbánat és az áldozat témájának jelenlétét a versben. Az anya "bűne", azaz a legbizarabb és legszomorúbb fiú megszülése a vonzó és gyönyörű vonásokkal rendelkező asszonyban az átok és a bűn örökségére utal. Ez a fiú pedig az új hangú tehetetlen, pacsirta-álcás sirályra hasonlít, vagyis olyan, aki nem passzol bele a társadalom elvárásaiba. Az anyának pedig végigküzdött élete van, amelyben felemelkedik és elűzötté válik, ami a patrisztikus gondolkodásban az áldozat szerepére utalhat.

A skolasztika nézőpontjából megfigyelhetjük a nehézségek, a kísértések és a szenvedés jelentőségét a versben. Az anya átkának kontyán ülve az átok és a szenvedés képe jelenik meg. A szülés és az anyaság gondolata egyben a nehézségekkel és kísértésekkel is párosul, amik az ember életét meghatározzák. Az anya tompult érzékszervei, a fekete haja és a béna volta is arra utal, hogy az élet már nem tartogat számára sem örömet, sem fényt.

Tehát a vers teológiai szempontból az emberi sors és az átok, az anyaság és az öröklődés, valamint a bűn és a szenvedés témáit tárja elénk. Az átok és a bűn öröksége állandóan jelen van az emberi életben, és ezeket továbbadjuk az utódainknak. Az anyaság és az öröklődés minden ember számára nehézségekkel és szenvedéssel is jár, de ezek az embert formálják és meghatározzák az életét.

Az Ady Endre "Az anyám és én" című verse irodalomtudományi szempontból is érdekes elemzésre ad lehetőséget. A vers 6 strófából (strofikonkból) áll, melyek mindegyike négy sorból (versszakból) épül fel. Az elrendezés tehát tükrözi a klasszikus versformákat.

A vers szimbolikus jelentéstartalma is kiemelendő. Az anya a versekben gyakran megjelenő szimbólum, amely az életet, a termékenységet, a védelmet jelképezi. Ady az anyja által előidézett pokolra utal, utalva ezzel a saját gyötrelmére, problémáira. Az anya szépsége és vonzereje is fontos elem, amely megjeleníti a női vonzerőt, a természetes életerőt.

A vers szövegében láthatjuk a korai szecesszió jellegzetes stílusjegyeit is. Az érzéki asszociációk, a szimbolikus képek, a zengő ritmus mind az ebben az időszakban elterjedt művészeti irányzathoz tartoznak. Az Ady Endre költészetében gyakran jelenik meg az érzékiség, a vágyakozás.

A magyar irodalomban az "Az anyám és én" verse nem áll kapcsolatban nagyon kiemelkedő művekkel. Ady Endre azonban a századelő egyik legfontosabb magyar költője volt, aki új érzékenységet és stílusformát hozott a magyar költészetbe. Verseivel meghatározta a következő nemzedékek költői útját.

A nemzetközi szépirodalomban is találunk összefüggéseket az "Az anyám és én" versehez. A szimbolikus képekkel gazdagított versek, az érzéki ábrázolás és a természeti motívumok a francia szimbolista költészet irányzatához köthetők. Az Ady Endre költeményei között megtalálhatjuk a szimbolizmus hatását is, amely a 19. század végi és a 20. század eleji európai költészet egyik jellemző irányzata volt. A szimbolizmusra jellemző az érzéki ábrázolás, az álomszerű és misztikus hangulat, amelyek megtalálhatók Ady költeményeiben is.

Összességében Ady Endre "Az anyám és én" című verse irodalomtudományi szempontból számos érdekes elemzést nyújt mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén. Szimbolikus jelentéstartalma, stílusa és hatása kiemelkedő és fontos a magyar irodalom történetében, de kapcsolódik az európai irodalmi irányzatokhoz is.