Bíbor-vágyaiból a Multnak
Obeliszkként te megmaradtál:
Mályva-szinű, bús asszony-sírkő
A síromnál.

Tudom én, hogy magad őrzöd csak,
Mikor az én síromat őrzöd,
De a Halált s ami több nála,
Megelőzöd.

Ott fogsz pompázni tompa fénnyel
S mikor síromhoz latrok jőnek,
Hirdetni fogod szent, nagy jussát
A volt nőnek.

Hirdetni fogod: te akartad
S mindent, mi történt, te akartál
S hogy nálam is hatalmasabb vagy
S a Halálnál.


Elemzések

Az Ady Endre "Az asszony jussa" című versének természettudományos elemzése a következőképpen alakulhat:

1. Az első észrevehető eleme a versnek az "obeliszkként" megmaradt asszony-sírkő, amely a múltra, a történelemre és az idő múlására utal. A természettudományban az idő múlása és annak hatásai szintén fontos kutatási terület, például az öregedési folyamatok, az evolúció vagy a geológia területén.

2. A versben említett Halál és annál még fontosabb dolog megelőzése is természettudományos szempontból érdekes. Az orvostudomány és a biológia területén folyamatosan kutatják az élet és a halál folyamatát, valamint az ennek megelőzésére szolgáló módszereket és technológiákat.

3. Az asszony sírjához érkező látogatók számára a sírkő hirdeti a "volt nő" szent, nagy jussát. Ez a rész természettudományos szempontból talán a legkevésbé kapcsolódik, de az emberiség történelmének része, hogy különböző társadalmi-gazdasági struktúrákban hogyan élvezhetnek vagy nem élvezhetnek bizonyos csoportok előjogokat. A mai természettudományban az igazságosság és az egyenlőség kérdései is fontosak, például a genetikai kutatások vagy a klímaváltozás kezelése során.

Összességében bár az Ady Endre vers nem közvetlenül kapcsolódik a természettudomány aktuális felfedezéseihez vagy kutatási területeihez, ennek ellenére számos olyan motívumot tartalmaz, amelyek a természettudomány főbb témáival összefüggésbe hozhatók.

Ady Endre "Az asszony jussa" című verse irodalomtudományi szempontból számos érdekes összefüggést mutat mind a magyar, mind pedig a nemzetközi szépirodalom területén.

Elsőként érdemes megvizsgálni a vers alapvető motívumait és témáit. A vers központi témája az asszony szerepe és hatalma a költő életében, valamint a halál és az emlékezet szimbolikus jelentése. Az asszony itt nem csupán egy konkrét személy, hanem egy allegóriája a női erőnek és befolyásnak. Ez a motívum gyakran jelenik meg más korabeli magyar költők verseiben is, például Petőfi Sándor vagy Kosztolányi Dezső műveiben.

A verseinket nemzetközi összefüggésekkel is össze lehet vetni. Az asszony szerepe és a férfi-női viszony ábrázolása számos világirodalmi műben központi téma. Például William Shakespeare drámái is gyakran feszegetik ezt a témát, ahogyan Virginia Woolf vagy Jane Austen regényei is. Az asszony hatalmának és befolyásának ábrázolása a női emancipációra és feminizmusra is utalhat.

Az anyakultusz és a hagyomány költészete további összefüggéseket mutathat a magyar irodalom terén. Az anyák és női szerepek iránti tisztelet és csodálat évszázadok óta jelen van a magyar költészetben. Ady Endre azonban a versében egy bús, márvány sírkövet használ, ami egyedülálló megközelítés, és összehasonlítható más művekkel is, például Tóth Árpád "Anyám tyúkjai" című versével.

A szimbolizmus és a modernista költészet hatása is érezhető a "Az asszony jussa" versben. Ady Endre a színes és tárgyias jelképek erejét használja a versben. A bíbor és a mályva színek, valamint a sírkő képei erős vizuális hatást keltenek, és a vers érzelmi töltését is megerősítik. A szimbólumok használata számos modernista költő munkájában is megfigyelhető, például Baudelaire vagy Eliot verseiben.

Végül, de nem utolsósorban, fontos megjegyezni az Ady Endre stílusát is. A versben fedezhető fel az expresszionizmus hatása, amely erős érzelmi kifejezést és drámaiságot kölcsönöz a műnek. A rövid, tömör sorok, a zengő ritmus és Ady speciális verselési technikái mind hozzájárulnak a verse egyedi hangulatához. Ezek a stílusjegyek a modern költészet más irányzataival is összevetve érdekes összefüggéseket mutathatnak, például a francia szimbolizmussal vagy az angol verseposzokkal.

Ady Endre "Az asszony jussa" című versében teológiai elemeket is felfedezhetünk, amelyek kapcsolódnak a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika perspektívájához is.

A vers első négy sorában a "Mult" szimbolikusan az emberi élet múlását jelképezi, amit egy "obeliszk" formájában ír le. Ez a szimbolika bibliai kontextusban a múló időre, az elhaladásra és az emberi halandóságra utal, amit Ady a "bús asszony-sírkő" metaforával fejez ki. Ez a kép az emberi élet sebesülékenységére és halandóságára utal, ami előtt senki sem menekülhet el.

A következő sorokban az "én sírom" és "a Halál" említése arra utal, hogy a versek szerzője az élet utáni létezéssel, illetve a halállal foglalkozik. Az "én síromat őrzöd" kifejezés mögött ott rejlik a keresztény hitben gyökerező elképzelés, miszerint a halál nem a vég, hanem a feltámadás előtti fázis, amikor a halott teste pihen, és a lélek másik világban, esetleg a mennyben vagy a pokolban tartózkodik. Az "őrzöd" szó azt sugallja, hogy a halálután az emberek lelke tovább él, ahogy a testük is "őrzés alatt" marad, készen arra, hogy felébredjen az utolsó ítéletkor. Ezzel az elképzeléssel kapcsolódik a bibliai tanácsadás és a halál utáni lét elemzése.

A vers következő részben az "ott fogsz pompázni tompa fénnyel" kifejezés értelmezhető úgy is, mint egy lélek utáni létezés vagy kinyilatkoztatás. Aki a sírhoz jön, azt látja majd, hogy az "asszony" vagyis a múlt, életükben fontos szerepet játszott. Ez az összefüggés a patrisztikai nézőpontokkal is kapcsolatos, ahol a múlt egy fontos vonása az életünknek és a lelki világ szempontjából egyaránt. A patrisztika arra tanít, hogy az embernek vigyáznia kell a múltról hozott tudására és tapasztalataira, mivel ezek befolyásolják jelenlegi és jövőbeli cselekedeteit és döntéseit.

A vers utolsó részében a "te akartad" és "mindent, mi történt, te akartál" kifejezések utalnak az emberi szabad akarat és döntés koncepciójára. Ez a filozófiai és teológiai nézőpont a skolasztikában kapott hangsúlyt, amely szerint az embernek saját döntéseinek következményeivel kell megküzdenie, és vállalnia kell a felelősséget azokért. Itt a "nálam is hatalmasabb vagy" és "a Halálnál" kifejezések azt jelzik, hogy az "asszony" vagy a múlt hatalmasabb vagy fontosabb a halál maga előtt.

Összességében Ady Endre "Az asszony jussa" című verse teológiai elemeket tartalmaz, amelyek érintik a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika perspektíváit. A bibliai kontextusban a múlás, a halál és az élet utáni lét kérdéseivel foglalkozik, a patrisztikában a múlt és annak hatása az emberi életre, míg a skolasztikában az emberi szabad akarat és választások következményeivel kapcsolatban merül fel. Az egyes nézőpontokból történő elemzés segít megérteni a vers mélyebb jelentését és üzenetét.