Mosolytalan szám tegnap este
Egy gondolatra rámosolygott,
Mint Krisztus a durva keresztre.

Arra gondoltam: Nap-nyugvással
Milyen öröm már nem örülni
S milyen rekedt az élet-nászdal.

Áldottam a muszájt, a rendet,
Rendjét a nem-lehet-máskéntnek
S azt, aki engem megteremtett.

Ime, elértem a tetőre,
Kihullott minden a lelkemből,
Ami mosolygós, ami dőre.

Elhagyott az óráknak kedve
S nem nézek már ezentúl semmit
Sem örömmel, sem keseredve.

Nem kell reménységgel dolgozni
S tépett lelkemet, mint rossz ponyvát
Újból és újból megfoltozni.

Hogy nem lesz több mosoly-vetésem,
Ezért volt az én mosolygásom,
Legutolsó örvendezésem.

Mosolytalan szám tegnap este
Egy gondolatra rámosolygott,
Mint Krisztus a durva keresztre.


Elemzések

A vers a természettudományos szempontból a következő témákhoz kapcsolódhat:

1. Nap-nyugvás: Az emberi öröm és boldogság természetes ritmusakra való érzékenységét fejezi ki. A modern tudomány kimutatta, hogy a napfény hatása a szerotonin szintézisére és a hangulat szabályozására is hatással van. Emellett a nap-nyugvás és a természeti átmenetek megfigyelése szerves része lehet a tudományos felfedezéseknek és a természeti jelenségek vizsgálatának.

2. Élet-nászdal: Az élet paradoxonját fejezi ki, miszerint az öröm és boldogság gyakran élete legnehezebb és legfájdalmasabb pillanataiban található meg. Az idegtudományban és a pszichológiában egyre jobban felismerik, hogy az érzelmek és a boldogság hogyan befolyásolják az agy működését és az egész test egészségét.

3. Az óráknak kedve: Az idő és az időérzékelés témájára utal, és a tudományos kutatások is foglalkoznak az időteljesítés érzékelésével és az emberi agy idő szervezésével kapcsolatos folyamataival.

4. Mosolyvetés és mosolytalan szám: Az emberi arc mimikájának és a hangulat kifejezésnek a fontosságára utal. Az elmúlt évtizedekben a neurobiológia és a pszichológia jelentős fejlődést ért el az emberi érzelmi kifejezések kutatásában.

5. Teremtés és rend: A teremtés és a világegyetem létezése a fizika, az asztrofizika és a kozmológia felfedezésein alapul. A természettudományok nagyban hozzájárultak az emberi lét és univerzumban elfoglalt helyünk megértéséhez.

6. Reménység és munka: Az emberi reménység és a célkitűzések elérése mind a pszichológiában, mind a motivációs tudományban hangsúlyos téma. Azt a tényt jelzi, hogy az életben való boldogság elérése gyakran összefügg azzal, hogy folyamatos lendülettel dolgozzunk az álmainkért.

7. Egy gondolatra rámosolygott, mint Krisztus a durva keresztre: A vallás és a spiritualitás számos természettudományos témával kapcsolatba hozható. A tudomány és a vallás közötti kapcsolat és párbeszéd még mindig aktuális vitaforrást jelent a modern társadalomban.

Ezen témák és a versben megjelenő képek kapcsán lehetőség nyílik a természettudományi és nyelvi szempontú elemzésre, melyek az emberi öröm, boldogság és élettel való kapcsolatának különböző aspektusait fedik fel.

Az Ady Endre "Az örömtelenség" című versét irodalomtudományi szempontból több összefüggésben is érdemes elemezni mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

1. Verselési és stilisztikai jellemzők: A vers négy soros (quatrain) váltakozó rímsémával (aabbaabb) íródott. A rímeket a szavak gyakori ismétlése és a szótagok ritmikus elrendezése teszi érzékletessé. Az archaikus képekkel (pl. Krisztus keresztre feszítése) és a nehéz hangulatot tükröző szóhasználattal (pl. mosolytalan, rekedt) Ady egyéni stílust teremt.

2. Témák és motívumok: A versek középpontjában az öröm hiánya és az öröm lehetetlensége áll. Az emberi létezés paradox helyzetét a gondolatokon keresztül, az élet átélésének keserűségét és a szükségszerűség elfogadását fejezi ki. Ezek a témák számos más költőnél is megjelennek, például Emily Dickinsonnál és Samuel Beckettnél is.

3. Vallásos motívumok: A versben található Krisztus metafora és az azt kísérő kép megidézi a kereszténységet. Az emberi szenvedés és az önfeláldozás témái a vallásos irodalomban és filozófiában is gyakran előfordulnak.

4. Személyes élmények és érzelmek: A vers hátterét Ady személyes élete és lelkiállapota adja. Az örömtelen és rekedt élet iránti csalódottsága a belső konfliktusokat és érzelmeket tükrözi. Ez a lírai önreflexió és az alkotó személyes érzéseinek kifejezése sajátja a modern lírának.

5. Formai kísérletezés: A versben Ady a nyelvi és formai kísérletezéssel játszik. Például a szótagok ritmikus elrendezése és a hangsúlyozás erősítése különleges hangzás- és ritmusvilágot teremt. Ez a formai kísérletezés szintén jellemző a modern lírának.

6. A modernizmusra és a dekadenciára utalások: Az Ady korabeli magyar szépirodalmat nagyban befolyásolta a modernizmus és a dekadencia irányzata. Ezek az irányzatok az urbanizáció hatására kialakult modern életérzést, a városi lét szorongásait és a kulturális identitás változásait tükrözik. Ady verseiben, például az "Az örömtelenség"-ben is jelen vannak ezek a motívumok.

Ezek az összefüggések mutatják, hogy Az örömtelenség" nem csupán Ady Endre életéről és érzéseiről szóló lírai alkotás, hanem számos irodalmi és kulturális hatás és kapcsolódási pontokkal rendelkezik mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban.

Az "Az Örömtelessnesség" című Ady Endre-vers teológiai szempontból több értelmezési lehetőséget kínál. Az első és legnyilvánvalóbb kötődés a krisztusi kereszthez kapcsolódik, amelyben Krisztus mosolyogva tekint a szenvedésre és halálra. Ez a kép arra utal, hogy az öröm és a mosoly nem csak a boldog pillanatokban található, hanem még a szenvedés és a nehézségek közepette is jelen lehetséges. Ez teológiailag arra utal, hogy az emberi tapasztalatokban is fellelhető az Isten jótéteményének jele.

A versben a költő arra a gondolatra jut, hogy az a legnagyobb öröm, amikor az ember már semmilyen örömmel sem tud örülni, amikor a teljes örömtelesség állapotában van. Ez ellentmondásosnak tűnhet, de teológiailag értelmezve az emberi hiábavalóság és szenvedés mellett, lehetőség nyílik az isteni kegyelem és az Isteni jelenlét megélése számára. Az önkéntes örömtelessnesség által az ember megtalálhatja vagy elérheti az öröm forrását, ami az Isten jelenléte és kegyelme.

A bibliatudomány nézőpontjáról a versben az örömtelessnesség és az öröm kapcsolatának megértésére keresünk választ. Ez teológiailag keresztény alapokon nyugszik, és az emberi tapasztalatokat Isten szemszögéből értelmezi. Az Isteni istenkedvet és jelenlétet feltáró szövegek, mint a Zsoltárok Könyve, módot adhatnak az emberi szenvedésen és hiábavalóságon túlmutató öröm megtapasztalására.

A patrisztika nézőpontjából a versben az emberi lélek és az öröm közötti kapcsolatot boncolgathatjuk. Az ókori atyák, mint Szent Ágoston, kifejezték, hogy az emberi lélek Istenre van teremtve, és csak az Isteni jelenlétben és szeretetben lelheti meg az öröm forrását. Az örömtelessnesség megtapasztalása lehetőséget nyújt az embernek, hogy vágyait és vágyait az Isten felé fordítsa, ami végső soron boldogságot és örömöt hozhat.

A skolasztika nézőpontjában az örömtelessnesség fogalma az emberi tapasztalatok és a vallásos tanítások összefüggésével foglalkozik. Az emberi tapasztalatokat nem különállóan, hanem Isten és az ember közötti kapcsolatként értékeli. Az örömtelessnesség lehetőséget nyújt az emberi élmények és szenvedések reflektálására a vallásos tanításokon keresztül, és így segít a lélek felemelkedésében és az isteni örömhöz való eljutásban.

A vers művészi megközelítése az örömtelessnesség témájára lehetőséget ad arra, hogy a vallásos és filozófiai nézőpontok alapján megértsük az emberi szenvedések és nehézségek összefüggéseit az isteni jelenlét és öröm kapcsolatában. A vers képi nyelvezete és átvitt értelmezései hozzájárulnak ahhoz, hogy a teológiai aspektusok új megvilágításba kerüljenek. Az emberi jelenségek előhívják az öröm forrását, ami az isteni jelenlét és kegyelem lehetőségét jelentheti az ember számára.