Haragvó bércek görgetik
Háborgató haragjukat
S lelkem, e fölvert tó, mulat.
Óh, áldott, áldott izgalom,
Végső háborgás a tavon,
Mikor lelkemre görgetik
Haragjukat haragvó bércek.

Sziklákat nyel, dalol, kacag.
Hajh, be víg a lakodalom
Lelkemen, e fölvert tavon.
Hullj, hullj szikla, ez mind kevés:
Be szép ez a temetkezés,
Ez a szegény tó hogy kacag,
Mikor betemetik a sziklák.


Elemzések

A vers első részében Ady Endre a természet erejét, konkrétan a bércek haragját és dühét írja le. Ez a harag a természettudomány mai kutatásaihoz kapcsolódhat, amelyek felfedezik a földtani folyamatokat és a törtek, vulkánok vagy földmozgások által okozott természeti katasztrófák hatásait.

A második részben a versben szereplő tó lelke felvert állapotban van, ami arra utal, hogy a tó felszíne képes hullámzásra és változásra. Ez a jelenség vízfolyásokból, szélhatásokból vagy akár természeti katasztrófák következményeként is előfordulhat. A tó, mint természeti jelenség, gyakran kapcsolódik a hidrológia és a geológia tudományához.

A versben szereplő sziklák nyelésének és dalolásának leírása a vulkanológiával és a földtani folyamatokkal is kapcsolatos lehet. A vulkáni tevékenység, amely a sziklákat és kőzeteket mozgásba hozza, szintén része a modern természettudomány felfedezéseinek.

A vers utolsó részében Ady Endre a tó betemetését írja le. Ez a jelenség lehet kapcsolatban a földmozgások, földcsuszamlások vagy akár az emberi tevékenység következtében bekövetkező általános tengerszint-emelkedéssel. Ez a tengerkutatás és a klímaváltozás témája, ami ma a természettudomány egyik legaktuálisabb kutatási területe.

Összességében a vers az emberi élet és a természet közötti összefüggéseket mutatja be, és több olyan természettudományos területtel is kapcsolatba hozható, amelyek a mai napig aktív kutatási területek.

Ady Endre "Betemetik a tavat" című versében a teológiával kapcsolatos elemeket is fel lehet tárni. A versben megfigyelhető az isteni harag, az áldott izgalom és a temetkezés motívuma, amelyek teológiailag jelentős értelmezési lehetőségeket nyújtanak.

A bibliatudomány szempontjából az isteni harag és az áldott izgalom motívuma az Isten érzelmekkel való fogalmazását hozza előtérbe. Az ószövetségi Isten a Szentírásban több alkalommal haragra gerjed, emellett azonban kifejezésre juttatja az örömét és az elégedettségét is. A versben megfigyelhető az érzelmek intenzitása, a harag és az izgalom kifejeződése, amely visszaköszön az Isten haragjával és örömével kapcsolatos bibliai szövegekben is.

A patrisztika nézőpontjából a versben megfogalmazódó isteni harag és az áldott izgalom motívuma az Isten irántunk való szeretetére és igazságára utal. A patrisztika időszakában a teológusok hangsúlyozták, hogy az Isteni Igazságosság és irgalom egységet alkot, így az isteni harag nem kizárólag negatív értelemben értelmezhető, hanem az Isten igazságszeretetére és a mi megtérésünkre irányuló szeretetére is utal. Az áldott izgalom pedig az isteni öröm, hálás megelégedetség és boldogság érzését fejezi ki.

A skolasztika szempontjából a versben megfigyelhető temetkezés motívuma a halál és a feltámadás, valamint az emberi lélek szellemi törekvéseinek jelképes megjelenítése. A skolasztikus teológia hangsúlyt fektet az ember esendőségére és a halál végességére, valamint a lélek örök sorsára. A versben a sziklák betemetik a tavat, ami a halállal kapcsolatos képet vetít elő, azonban a tavon keresztül megjelenik az életkedv és a kacagás, amely a feltámadás reményét hordozza magában.

Ezenkívül más teológiai szempontok is felmerülhetnek a vers kapcsán, például a bűn és megtérés, a Jézus Krisztus által hozott üdvösség vagy az emberi lélek utazása Istenhez. Az Ady Endre versében megfogalmazott képek és érzések számos teológiai témával kapcsolatban értelmezhetőek, amelyek az egyéni és közösségi hitélményeket tükrözik.

Ady Endre Betemetik a tavat című versét irodalomtudományi szempontból számos összefüggésben lehet értelmezni, mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

Az Ady Endre költészetében meghatározó jelentőséggel bíró morbid és szimbolikus szövegei, amelyekben a természetet emberi sorsok, érzelmek és konfliktusok metaforáiként jeleníti meg, a magyar irodalmi hagyományokkal és az Ady korszakát jellemző modernizmussal való kapcsolatban vannak. A versben jelenlévő haragvó bércek és a háborgó tó például a természeti erők és az emberi lélek közötti konfliktust szimbolizálja, amely gyakori motívum az Ady költészetében.

A vers az irodalmi romantika hagyományait is felidézi, például a természet romantikus ábrázolását, amelyben a természeti elemek érzelmi reprezentációkként jelennek meg. A "sziklákat nyel, dalol, kacag" és "hullj, hullj szikla" sorokban például a természeti környezet élettel való megáldottságát, az örömöt és a fájdalmat szimbolizálja.

A versek hipnotikus ritmusa és szuggesztív képek világa hasonló vonásokat mutat a szimbolista irányzatokhoz, mint például a francia szimbolizmus vagy a szecesszió. A versben jelenlévő szimbolikus képek és metaforák segítségével Ady Endre a belső világ szimbólumait ábrázolja, amelyek képesek mindenki számára érzékelhetővé tenni a személyes élményeket és érzelmeket.

A nemzetközi szépirodalom terén pedig Ady Endre költészetének ismerete lehetővé teszi az összehasonlítást más költők és költői irányzatok között. A modernista irányzatokhoz, például a francia szimbolizmushoz vagy a brit modernizmushoz való kapcsolatok vizsgálata mellett az is érdekes lehet, hogy milyen hatást gyakorolt Ady a korabeli kortárs költőkre és milyen befolyások érhetők tetten műveiben.

Összességében tehát Ady Endre Betemetik a tavat című verse irodalomtudományi szempontból számos összefüggésben lehet értelmezni, mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén, és ad lehetőséget a költői hagyományok és irányzatok, valamint a kortárs költők közötti kapcsolatok feltárására és vizsgálatára.