Néha úgy tör rám pogány módra
Ez a kicsi, magyar világ,
Hogy szinte én is elkiáltom
A régi Jézus-Máriát,
A harci Jézus-Máriát.

Mit vétettem és mit akarnak?
Hiszen én mindent elhagyok,
Dalt, életet és dicsőséget.
De az igaz: az én vagyok,
De a magyar: az én vagyok.

Láttam én már delelő csordát
Vizetlen kútnál, szenvedőn.
Kiszáradok, én, bús forrás is,
De ne bántsák a szemfedőm,
Ne érintsék a szemfedőm.

Ne jöjjenek majd vezekelni,
Ne nyögjenek, ha meghalok,
Dögöljenek meg éhen-szomjan,
De az igaz: az én vagyok,
De a magyar: az én vagyok.

Nem kellett, amit fölkináltam?
Majd jön idő, hogy kellene.
Jézus-Mária, mit is tettem?
Vad csordának kell-e zene?
Óh, pusztába-halt, szent zene.


Elemzések

A vers természettudományos szempontból nem sokkal kapcsolható össze a mai legfrissebb felfedezésekkel. Inkább olyan általános érzelmeket és képeket tartalmaz, amelyek igazak lehetnek minden korban és kultúrában. Azonban néhány elemet ki lehet emelni, amelyek valamilyen módon kapcsolódhatnak a természettudományhoz.

1. "Láttam én már delelő csordát Vizetlen kútnál, szenvedőn." Ez az idézet arra utalhat, hogy az emberi tevékenység és a környezet összefüggéseit megvizsgálva rájövünk, hogy az erőforrások kimerülése és a természeti környezet védelme között komoly összefüggések vannak. A víz hiánya és az állatok szenvedése példázza ezt a kapcsolatot.

2. "Dögöljenek meg éhen-szomjan." Ezt a sort úgy lehetne értelmezni, hogy a természeti erőforrások fenntartható használatának fontosságára utal. Ha túl sokat fogyasztunk és nem gondoskodunk azok megóvásáról, akkor a végén magunk is szenvedhetünk az élelem és víz hiánya miatt.

3. "Óh, pusztába-halt, szent zene." Ez a sor arra utalhat, hogy a természet és a kultúra kapcsolata a természettudományos kutatásokban nagy jelentőséggel bír. A természet inspirálta művészetek és zene tudományos elemzése fontos szerepet játszhat a környezeti és kulturális örökség megőrzésében.

Overall, a vers inkább az ember és a természet kapcsolatára, az emberi érzelmekre és a nemzeti identitásra koncentrál, mintsem a természettudományos felfedezésekre.

A vers a magyar irodalom területén értelmezve, Ady Endre költészetének és világnézetének jellemzőinek elemzésével az alábbi összefüggéseket mutathatja ki:

1. Ady Endre költészetének legfontosabb vonása a személyes élmények megjelenítése és az önmegnyilvánulás. A versben is megjelenik ez a jellemző, ahogy a költő úgy érzi, hogy saját maga is elkiáltja a Jézus-Máriát, és hogy az én-voltára és a magyarságára emlékeztet. Ez a versek egyik legmeghatározóbb elemévé vált Ady költészetében.

2. Az identitás és az öntudat kérdése szintén gyakran jelenik meg Ady verseiben, és ez a vers is ezzel a témával foglalkozik. A költő kétkedik abban, hogy mit vétett és mit akarnak tőle, de ugyanakkor azt is tudja, hogy ő az igaz és a magyar. Az identitástudat és a magyarság érzése erős és fontos szerepet játszik Ady költészetében.

3. A társadalomkritika és az elégedetlenség egy másik fontos témaköre Ady költészetének. A versben a költő a társadalmi igazságtalanságokat és a szenvedést hangsúlyozza, és azt kívánja, hogy a hatalom nem bántsa meg a gyengéket. Ez a társadalomkritikai szempont szintén jellemző Ady költészetére.

4. Az utolsó versszakban Ady visszautal a költészetére, és azt kifogásolja, hogy talán nem volt szükség arra, amit fölkinált az embereknek. Ez arra utalhat, hogy a költő úgy érzi, hogy versei nem érik el a várt hatást, vagy nem értékelik megfelelően őket.

Ha a nemzetközi irodalom területén is nézzük a verset, akkor az alábbi összefüggéseket lehet kiemelni:

1. A versben megjelenő témák és érzelmek egyetemesek és univerzálisak lehetnek, amelyek más kultúrák és irodalmi hagyományok esetében is jelentkeznek. Az identitás, az öntudat, a társadalmi igazságtalanságok és a szenvedés témái minden kultúrában megjelennek.

2. A versben érzékeltethető személyes kiáltás és kérdések felvetése a vallásos és spirituális irodalomban is gyakran előforduló elemek. Az emberi kérdések, hit és vallásos tapasztalatok univerzális témáknak számítanak az irodalomban.

3. A költői kifejezésmód, az érzések intenzitása és a képek gazdagsága olyan elemek, amelyek más költők munkáiban is megtalálhatók lehetnek, függetlenül az irodalmi hagyományoktól és kultúráktól.

4. A vers szerkezete és hangsúlya, a rímképletek és a ritmikus rendszer elhelyezése szintén hasonló technikákat és struktúrákat mutathat más költők munkáiban. Az irodalomnak vannak olyan technikai szabályai és stílusai, amelyeket különböző kultúrákban és irodalmi hagyományokban használnak.

Az Ady versének további elemzése és összefüggések bemutatása a magyar és nemzetközi irodalomban természetesen még sok más nézőpontot és elemzést megkövetelne.

Ady Endre "Egy harci Jézus-Mária" című versének teológiai értelmezése során a következő összefüggéseket lehet vizsgálni a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira vonatkozóan.

Bibliai kontextus:
Az első lépés az, hogy az "Egy harci Jézus-Mária" versét beágyazzuk a bibliai kontextusba. A versben szereplő Jézus-Mária kifejezés nyilvánvalóan a Jézus és Mária személyekre utal, akik a keresztény hit szerint fontos szerepet játszanak a vallási tradícióban. Mária a keresztények számára az Isten Anyja, míg Jézus Krisztus az üdvösség központi alakja. A versben ez a kép azonban nem a hagyományos szent jelleggel jelenik meg, hanem harcos vagy küzdelmes módon. Ez a vers, amelyben Ady a magyar világ sajátosságait hangsúlyozza, azt az érzést fejezi ki, hogy a magyaroknak saját harcuk és küzdelmük van.

Bibliatudomány:
A bibliatudomány az a tudományág, amely a Bibliát, a keresztény szentírásokat vizsgálja. Az "Egy harci Jézus-Mária" versben található Jézus-Mária kép azonban nem egyértelműen található meg a Biblia szövegeiben. Ennek ellenére a versben megjelenő harci aspektus és a kérdések, amelyeket Ady felvet, kapcsolódhatnak a Bibliában található harci vagy küzdelmi témákhoz. Például a Biblia sok helyen beszél az üldöztetésről, a szenvedésről és a megpróbáltatásokról, amelyek a hívők életében előfordulhatnak.

Patrisztika:
A patrisztika a keresztény gondolkodás hajnalának időszaka, amely az első századtól a középkor végéig tartott. Az "Egy harci Jézus-Mária" versben megjelenő Jézus-Mária kép kapcsolódhat azon patrisztikus gondolkodókhoz, akik Jézust a harc (szellemi vagy lelki) központi alakjává tették. Az Ady által használt kifejezések a harci érzésekre való utalásra szolgálhatnak, amelyek hasonlóak lehetnek a patrisztikus írók leírásához az ember lelki küzdelmeiről és a megpróbáltatásokról.

Skolasztika:
A skolasztika a középkori filozófia és teológia iskolája volt, amely a logikát és a racionális érvelést részesítette előnyben. Az "Egy harci Jézus-Mária" vers politikai és társadalmi kérdéseket vet fel, amelyek a skolasztika érvelési módszereivel is összefügghetnek. Ady a magyar világ körülményeit és a magyar identitást hangsúlyozza a versben, és a skolasztika szintén fontos szerepet játszott az itt felsorolt érvek értelmezésében és értelmezésében.

Ezen felül más megközelítéseket is fel lehet vetni, például a modern teológia vagy a teológiai etika szempontjából. A vers érzelmileg töltött és többféle értelmezési szintet kínálhat, amelyeket a vallástudósok és teológusok különböző megközelítéseken keresztül vizsgálhatnak meg.