"Mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell mennem
és ide s tova hányattatom, mint a sáska."

Zsoltárok könyve 109.

Akaratomból is kihullassz
Én akart, vágyott Istenem,
Már magamat sem ismerem
S Hozzád beszélni rontás fullaszt.

Üldöztetésimben kellettél
S kerestelek bús-szilajon
S már-már jajomból kihagyom
Neved, mely szebb minden neveknél.

Szent Képzelés, örök hit-balzsam,
Ki létlenül is leglevőbb,
Meghalok szent Szined előtt
S akarom, hogy hited akarjam.

Megűzeték s nem nyugszom addig,
Míg hitedet meg nem nyerem.
Mert kockán van az életem,
Mint árnyék, mikor elhanyatlik.

S hányattatom, miként a sáska,
Mert csak Tenéked van erőd
S mert nem láttam régen előbb:
Nem szabad hinni senki másba.


Elemzések

Ady Endre "Istenhez hanyatló árnyék" című versét természettudományos szempontból elemezve fontos megérteni, hogy a versben nem szerepelnek olyan részletek vagy utalások, amelyek közvetlenül a mai természettudományos felfedezésekhez köthetőek vagy alátámaszthatóak lennének. Azonban, az emberi élettel, a hit és az Isten kérdéseivel összefüggésben néhány párhuzamot vonhatunk a legfrissebb természettudományos ismeretekkel.

A vers első sorában az árnyék hasonlatot használja, ami az elmúlást és múló időt jelképezi. Az idő és az élet folyamának megértése napjainkban a modern tudomány legfrissebb felfedezéseinek eredménye. Az idő múlásának természete, mint az árnyék elhanyatlása, a relativitáselmélet, a kvantumfizika és az asztrofizika területein történő kutatások révén vált közelebb érthetővé.

A következő sorokban Ady érzéseiről és kapcsolatáról Istenhez beszél. Ez a kapcsolat és a hit kérdése olyan terület, ahol a természettudomány és a vallás gyakran különböző ösvényeken halad. A modern természettudomány az objektív megfigyelések és korlátozott tudásra épül, míg a vallás a hit és a transzcendens élmények területére nyújt számunkra válaszokat.

A "Szent Képzelés, örök hit-balzsam" sorokban Ady az örök és megnyugtató hit kereséséről beszél. Az emberiség számára mindig is fontos volt valamiféle választ találni az örök kérdésekre az emberi létről és az univerzum működéséről. Ezek a kérdések, mint például az élet és az elmúlás jellege, a tudományos kutatás során is vizsgálat tárgyává válnak, és a legfrissebb felfedezések és elméletek új fényt vetítenek a kérdésekre.

A vers utolsó részében Ady elmondja, hogy hite és hit dolgaiban találja a célt és értelmet az életében, és hogy nem szabad hinni senki másban. Ez a mondanivaló összekapcsolódik a modern társadalomban tapasztalható tudományos kutatások és az emberek bizalmatlansága között. Az tudományos eredmények megerősíthetik vagy megkérdőjelezhetik a vallási hit alapjait, és emberekre bízzák annak eldöntését, hogy melyik megközelítést követik.

Ezeken kívül azonban a versben nem találhatók olyan részletek vagy utalások, amelyek közvetlenül kapcsolódhatnának a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseihez. A vers inkább a személyes érzések, vágyak és a hit kérdéseivel foglalkozik, amelyeknek összekapcsolódhatnak a természettudományos ismeretekkel, de nem közvetlenül függnek össze velük.

Ady Endre "Istenhez hanyatló árnyék" című versét irodalomtudományi szempontból is lehet elemezni. A versben több lehetséges összefüggésre lehet rámutatni mind a magyar, mind pedig a nemzetközi szépirodalom területén.

Kezdjük a magyar irodalommal. Ady Endre versei általában a szimbolizmus és a modernizmus jegyeit hordozzák magukban, ezért a "Istenhez hanyatló árnyék" is ezekhez az irányzatokhoz kapcsolható. Ezen belül a versben megjelenő vallásos és isteni motívumok a szimbolizmus irodalmi eszközei közé sorolhatók. Az isteni megszólítás és a hit problémája további kapcsolódási pontot jelenthet a magyar irodalomban megjelenő vallási költészethez, például József Attila, Pilinszky János vagy Kosztolányi Dezső műveihez.

A nemzetközi irodalom terén is vannak párhuzamok Ady verseivel. Az erotikus és vallásos motívumok ötvözése nemzetközi szimbolizmus irányzatához kapcsolódik. Ady Endre költészetének hatásait a francia szimbolista költőkre, például Baudelaire-re és Verlaine-re, valamint a brit preraffaelita mozgalomra lehet visszavezetni. Az angol nyelvű irodalomban Ady műveinek kihatását például T. S. Eliot, Dylan Thomas vagy Sylvia Plath verseiben lehet felfedezni.

A versben megjelenő képi világ és a szimbolikus megfogalmazások szoros kapcsolatba hozhatók a szürrealizmussal is, melyben többek közt Dalí és Breton alkotásai jelentős szerepet játszottak. A szürrealizmusra Ady verseiben megjelenő álomszerű, meghökkentő elemek és képek a jellemzőek.

A versben megjelenő hangulat és az érzelmek intenzitása összekapcsolható a romantika irodalmi irányzatával, amely érzelmi töltetű és szenvedélyes alkotásokra törekedett. Ady műveiben is megtalálható a romantika által megtestesített mély érzelmek ábrázolása és az egyéni hang megtalálása.

Végül, a vers személyes és lírai hangvétele kapcsolódik az autobiográfikus irodalomhoz is, amelyben a szerző saját élményeit, érzelmeit és gondolatait dolgozza fel. Ady verseiben is gyakran megjelennek ezek a személyes elemek, amelyek az olvasót közelebb hozzák az alkotóhoz és segítenek azonosulni az általa átélt érzésekkel.

Ezeken keresztül tehát a "Istenhez hanyatló árnyék" versében fel lehet tárni számos kapcsolódási pontot mind a magyar, mind pedig a nemzetközi szépirodalom területén. A vallási motívumok, a szimbolikus képek, a romantikus érzelmek és a lírai hangvétel mind olyan elemek, amelyekről kiindulva az előbb említett irodalmi irányzatokhoz és szerzőkhöz lehet hozzácsatlakozni.

Ady Endre "Istenhez hanyatló árnyék" című versében a költő Istenhez fordulásának és hite megerősödésének a képeit eleveníti meg. A vers kezdete az idézőjeles rész, a Zsoltárok könyvéből származó idézet, amely az árnyék múlását és múlékonyságát fejezi ki. Ez az idézet az egész versre rávetül, hiszen Ady itt a múlás, a változás, a kihullás, a hányattatás jelképes ábrázolásával fejezi ki saját helyzetét.

A vers első soraiban Ady megfogalmazza a saját állapotát, amelyben kihullassza akaratát és már magát sem ismeri. Ez a mondat egyfajta kétségbeesést és elveszettséget fejez ki, amelyről azonban az egész vers azt sugallja, hogy átmeneti és Istenhez való keresésre ösztönöz.

Az a kép, hogy "Üldöztetésimben kellettél / S kerestelek bús-szilajon", a patrisztika ideáit idézi, amelyekben az ember Isten felé fordulását, az Istentől való függőségét és az Ő megtalálásának szükségességét hangsúlyozzák. Ady itt azt sugallja, hogy az ő szenvedései és keservei arra késztetik, hogy Istent keresse és hozzá forduljon a nehéz időkben.

A következő rész a "Szent Képzelés, örök hit-balzsam" sorokban a bibliatudományra és a patrisztikára való utalásokat tartalmazza. Az "örök hit-balzsam" kifejezés az egyik igei magyarázatban, a Károli Biblia jegyzetében szerepel, és arra utal, hogy az ember hitének megerősödése, az örök hit élménye képes enyhíteni a szenvedéseket és gyógyítani a sebeket. Ez a hit-balzsam Isten jelenlétét jelenti, amely megerősíti Ady hitét és hozzáfordulását.

A vers tovább folytatódik az árnyék képével, amely időnként "hanyattlik", "hányattat", és metaforikusan kifejezi az emberi élet múlását, törékenységét és változását. Itt a skolasztika nézőpontja érvényesül, amelyben az árnyék a múlandóság, a földi dolgok hiábavalóságának szimbóluma. Az árnyék valóságát a múlás jelenti, és a költő úgy érzi, hogy az élete, az identitása is ilyen múlandó és törékeny.

Ady a vers végén hangsúlyozza, hogy csak Istenbe vetett hitben találhatja meg a menedéket és az erőt. A "Nem szabad hinni senki másba" sorral azt üzeni, hogy csak Istenben lehet valós megnyugvást és biztonságot találni. Ezzel a mondatával még inkább hangsúlyozza, hogy csak Istenhez való hanyatlásban és hozzáfordulásban találhatja meg a megváltást és a megtartást.

Összességében Ady Endre "Istenhez hanyatló árnyék" című verse teológiai szempontból a középkori bibliai és teológiai tradíciókra, valamint a skolasztikára és patrisztikára utal. A versben megjelenik a költő elbizonytalanodása, keresése, valamint az emberi élet múlandóságának és Istenhez való hanyatlásának motívumai. A költő megerősíti hitét, és Istenben találja meg a menedéket és az erőt a nehéz időkben.