Sok bajom nem volt Istenemmel,
Ő hitt bennem és kiválasztott
S kérdéseire válaszoltam
Mindig egy mámoros igennel.

Az Isten a szivemben vagyon,
Csak néha-néha el-kisétál
S szeretem a szivemet nagyon:
Sorsokat bízott rá az Isten.

Istenem, uram, elvégeztem
Sorsaidat és rendelésed,
De a szívemben nem találom
En-sorsom, aki mindig késett.

Add ide, Isten, a sorsomat,
Enyémet is add valahára,
Együtt laktok s ha szivem rohad,
Hagyd reám már szívem és sorsom.

Beteg sors, szív, de lakóházad.
Szívem, ha öli szent szeszélyed,
Eggyek voltatok a sorsokkal:
Isteni szív ez s mégsem lázad.

Szivemben élsz, sétálgatsz, uram,
De tartozol is a szívemnek,
Alázatosan, nyomorúan
Kérlek: add nekünk a mi sorsunk.

Mi: jó társad, jó gazdád voltunk,
Ne lázíts föl íly hív szolgákat,
Hallod, uram, hallod-e, hallod?!
Mi magunkat kérjük, a sorsunk.

S ha sorsunkat ide nem adod,
Majd megkeressük ezt a sorsot,
Sorsunkat a büszkét s nem vakot,
Amilyen a tied: bocsáss meg.


Elemzések

Ady Endre KÖVETELŐ ÍRÁS

SORSUNKÉRT

Az Ady Endre követelő írása egy lírai költemény, amely a sors és az Isten kapcsolatát és az emberi sors megtalálásának vágyát fejezi ki. Az Isteni entitás jelenlétének érzékeltetése a versben azon keresztül történik, hogy az E/isten a szívben van jelen, néha azonban kisétál. A versben az író azt is megfogalmazza, hogy szereti a szívét és hogy a sorsokat Isten bízta rá.

Az Ady Endre lírája a magyar irodalom része, és megfigyelhető benne a modernista irányzat, amely az érzéki világképet és az egyéni érzéseket helyezi előtérbe. A versben fellelhető a szubjektív létérzés kifejeződése és az individuum önreflexiója a sorsban és az Istenben. Ady az Istenhez szól, és követeli a saját sorsát, a saját életét.

A versben meghatározó a sors témája, amely nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi szépirodalomban is gyakran felbukkan. Az emberi sors és az élet sorsfordító momentumai évezredek óta inspirálják a költőket és írókat. Az Ady Endre versében megjelenő sorsvágy, a sors kérelmezése, az egyén küzdelme saját sorsa elérése érdekében az emberi lét általános problémájához kötődik, amelyet a világirodalom számos alkotása is feldolgoz.

A vers lélektani tartalma és az emberi sorsra vonatkozó vallomásai, továbbá az Isten, az élet és a sors kapcsolatának kifejtése olyan témák, amelyek az irodalomtörténetben számtalan példával találkozhatunk. Az Ady Endre követelő írása az egyéni sorssal foglalkozik, és általános emberi érzéseket és élethelyzeteket teremt, amelyek nemcsak a magyar, hanem a világirodalomban is ismertek.

Ez a vers néhány fontos természettudományos szempontból is értelmezhető.

Az első sorok arra utalnak, hogy az emberi sors és az isteni teremtés összefonódik, ami a kozmológiai kutatásokkal kapcsolatos. Az első sorban Ady elismeri, hogy Isten hitt benne és kiválasztotta. Ez az állítás felfedezésekre utalhat, amelyek azt mutatják, hogy az ember és az univerzum egymással összefüggő és kapcsolódó lények.

A versben megjelenik a szív és a sors kapcsolata. Ez a biológiai és pszichológiai kutatásokat alkalmazhatja, amelyek kimutatták, hogy a szívünk és az érzések között szoros összefüggés van, és ezek befolyásolják a sorsunkat. A szív metaforája lehet a szeretett szerv, amelyre az Isten bízta a sorsunkat.

Ady azt kéri az Istentől, hogy adjon neki és a társházának sorsot. Ez összekapcsolódhat a kvantumfizikával, amely kimutatta, hogy a véletlenszerű jelenségek meghatározhatják a jövőt, és hogy az emberek befolyásolhatják a saját sorsukat.

A vers hangsúlyozza, hogy a sors és a szív összekapcsolódik, és hogy az embernek alázatosan kell elfogadnia ezt a kapcsolatot. Ez a filozófiai és spirituális szempontokat is tartalmaz, amelyek megvizsgálják az emberi lét mélyebb értelmét.

A vers vége arra utal, hogy ha az Isten nem adja meg a sorsot, akkor az embernek magának kell keresnie és találnia azt. Ez a modern tudományos felfedezésekkel kapcsolatos, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy a saját életüket alakítsák és irányítsák.

Összességében ez a vers azt mutatja, hogy az emberi sors és az isteni teremtés sokkal bonyolultabb és összetettebb, mint amit az ember képes teljesen megérteni. Ennek megértése természettudományos kutatásokat és filozófiai megközelítést igényel.

Ady Endre "Követelő írás" című versében a költő egy vallásos alakon keresztül fejezi ki a sorsának kérdését és kéréseit Isten felé. A vers teológiai értelmezése során a bibliai szövegek, a patrisztikus gondolatok és a skolasztikus filozófia is fontos szempontok lehetnek.

A vers első részében a költő hangsúlyozza, hogy Isten hitt benne és kiválasztotta, valamint mindig igennel válaszolt Isten kérdéseire. Ez a vonal összekapcsolható a biblikus hagyománnyal, ahol Isten a világ teremtője és vezetője, aki válaszol az emberi imádságokra és cselekedetekre. A költő itt arra utal, hogy Isten iránti hite és fogadásai miatt nem érte őt sok baj.

A második részben a költő azt mondja, hogy Isten a szívében van, de néha el-kisétál. Ez az utalás jelentheti, hogy Isten jelen van az emberi életben, de néha megengedi a sorsnak, hogy betöltse a szerepét és irányítson. Ezenkívül a költő szereti a szívét, mert Isten rábízta a sorsokat. Itt a patrisztika nézőpontjai is előtérbe kerülnek, amikor az ember visszatükrözheti Isten jelenlétét és akaratát a lélekben és a világban.

A költő a harmadik részben panaszkodik, hogy elvégezte Isten rendelését és sorsait, de nem találja az en-sorsot, aki mindig késett. Ez az utalás arra enged következtetni, hogy a költő elégedetlen a saját sorsával, és vágyik egy olyan sorsra, amely valóban az őé. Itt megjelenhet a skolasztika nézőpontja, amely hangsúlyozza az egyéni felelősséget és az emberi akarat szerepét a sors alakításában.

A költő a negyedik részben Istenhez fordul, hogy átadja neki a sorsát. Kéri, hogy Isten adjon neki végre egy olyan sorsot, amely az övé is. Ez az imádsághoz hasonlítható, ahol az ember Istenhez fordul segítségért és irányításért a sorsában. Ezen a ponton a bibliatudomány is fontos lehet, mivel több bibliai karakter is példát mutat az imádságra és a rendelésre.

Az ötödik részben a költő a sorsát hasonlítja egy beteg házhoz, amelynek a szíve öli saját szeszélyét. Itt a vers egy metaforikus képet fest az emberi sorsról és szívéről, amelyek együtt léteznek, és néha ellentmondásba kerülhetnek egymással. Ez a rész összekapcsolható a skolasztikus gondolkodással, amely hangsúlyozza a testi és szellemi elemek közötti viszony összetettségét.

A hatodik részben a költő folytatja a beszélgetést Istenel, és kéri, hogy adjon nekik, az embereknek, a sorsukat. Ez azt sugallhatja, hogy az ember képes befolyásolni és formálni a sorsát, de ehhez Isten akarata és beavatkozása szükséges. Itt megjelenhetnek a patrisztika nézőpontjai, amelyek hangsúlyozzák az ember alázatát és függését Isten iránt.

A vers utolsó részében a költő azt mondja, hogy ha Isten nem adja meg nekik a sorsukat, akkor maguk fogják megtalálni azt a sorsot, amelyet akarnak. Ha az emberek képesek keresni és megszerezni a saját sorsukat, akkor ez az utalás összekapcsolható a skolasztika nézőpontjával, amely hangsúlyozza az emberi akarat szerepét a sors alakításában.

Összességében Ady Endre "Követelő írás" című versének teológiai szempontból értelmezve a költő a sorsát keresi és kéri Istentől. A vers különböző teológiai irányzatok nézőpontjának figyelembevételével értelmezhető, beleértve a bibliai hagyományt, a patrisztikát és a skolasztikát.