Máriától Veronikáig
Ívelnek el a férfi-karok:
Veronikám, asszonyom, Lédám,
Én most álmodni akarok.

Álmodni csecsemő-karokról.
Csókold meleg szájjal a szemem:
Kereszt előtt, Halál előtt, most
Máriára emlékezem.

Ő küldött csókkal az életbe
S tudtam, hogy testem miért töröm:
Az életért. És mi az élet?
Asszony-öröm, asszony-öröm.

Ki szült s ki tanított a csókra?
Asszony. S a halál hajnalán
Altass, Lédám. Hadd álmodjam, hogy
Te vagy az anyám, az anyám.


Elemzések

A vers teológiai szempontból számos kérdést és gondolatot felvet. Az alábbiakban a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira koncentrálunk, de más vallástudományi megközelítések is lehetségesek.

A bibliatudomány nézőpontjából a vers számos bibliai motívumot és szimbólumot tartalmaz, amelyeket érdemes alaposan megvizsgálni. A Mária és Veronika nevek és a csók a bibliai történetekből ismerős objektumok és cselekedetek. Ezek az ikonikus alakok és események a Mária figyelmének, gyöngédségének, gyermeketlenségének vagy anyaságának és a Veronika áldozatkészségének, szeretetének és együttérzésének szimbólumai lehetnek. Az élet és halál, valamint az asszony-öröm kifejezések pedig a vallási és teológiai koncepciókhoz kapcsolhatók.

A patrisztika nézőpontjából a vers több olyan fogalmat és kifejezést tartalmaz, amelyek az atyák írásaiban visszaköszönnek. Az alapvetően spiritualitásra, imádságra és transzcendensre törekvő szemlélet a versben megjelenik, amelyek a patrisztikus gondolkodás alapjait képezik. A főszereplők nevei és a szeretet és közösség kötelékei a keresztény osztályozásban és az egyén és Isten viszonyában is fontos szerepet játszhatnak.

A skolasztika nézőpontjából a vers az értelem és hit, valamint a vallási és filozófiai gondolkodás kapcsolatára utal. A versben a gondolatmenet logikus és következetes, és a tranzitív érvek és összefüggések bemutatásával bevezet egy teológiai jelenséget vagy felfogást. Az életért és a halálért végzett cselekedetei és gondolatai a skolasztikus gondolkodásban az etikai és filozófiai kérdések egyik központi témája lehetnek.

Emellett más megközelítések is lehetségesek a verselemzés során. Egy esetleges feministaposztumálás az asszonyi szerepek és az anyaság kapcsán, vagy az erotikus és szexualitással kapcsolatos érzelmi dinamikák feltárása további értelmezési lehetőségeket nyújthat.

A vers elemzése során fontos megvizsgálni a következő szempontokat:

1. Alkotói kontextus: Ady Endre költészete a szimbolizmus és a modernizmus jegyeit hordozza magán. A versben is megtalálhatók ezek a jellemzők, például a szimbolikus, elmélyült képek és a személyes vallomás jellege.

2. Témák és motívumok: A versben a női szerepek, az anyaság és az élet központi témák. Az első sorokban a férfiak hódolata és vágya kifejezésre jut Veronika felé, majd átfordul a vágy az anyai szerep és az anyai öröm iránt. Az élet és a halál ellentéte is jelen van a versben, és az anya figurája az élet szimbólumává válik.

3. Formai jellemzők: A vers négy négy soros strofákra tagolódik, AABB rímképletű. Az ismétlődések és a ritmus hangsúlyozza a vers megzenésíthetőségét és lírikus jellegét. Ady sajátos nyelvi eszközöket alkalmaz, többek között az ellentétpárak használatával és a szóismétléssel.

4. Magyar irodalmi összefüggések: Ady költészetében jelentős szerepet játszik a női szerep és a femininitás kérdése. Ezt a témát több más költeményében is feldolgozza, például "Bús énekek" című kötetében. A versben megjelenő Veronika és Mária nevei is fontosak, hiszen mindkét név bibliai eredetű, és utalhatnak a kereszténység szerepére és hatására.

5. Nemzetközi összefüggések: A versben megjelenő motívumok és témák számos más irodalmi műben is megjelennek. Például az anya és gyermek kapcsolata, az anyai szeretet fontossága és az anyaság jelentősége számos világirodalmi műben feldolgozott téma, mint például Shakespeare "Hamlet" című drámájában, vagy Tolstoj "Anna Karenina" című regényében.

Ezen elemzési szempontok alapján megállapítható, hogy Ady Endre "Mária és Veronika" című verse a női szerepek, az anyaság és az élet kérdéseit boncolgatja a költő sajátos stílusában, a szimbolizmus és a modernizmus jegyeivel. A versben megjelenő motívumok és témák részei a magyar és a nemzetközi szépirodalomnak is, és kapcsolódhatnak más művekhez is.

Ez a vers Ady Endre "Mária és Veronika" című műve. A versben Ady egy olyan állapotban van, hogy álmodni szeretne, és az álmodás közben különböző női személyekre, Máriára és Veronikára, gondol.

Az első sorban a "férfi-karok" kifejezés használata természettudományos szempontból nem hozható összefüggésbe a legfrissebb felfedezésekkel.

A második és harmadik sorban Veronikám, asszonyom, Lédám nevű személyeket említ. Egyetlen egyikük sem köthető konkrétan a természettudományos kutatásokhoz.

A negyedik sorban "álmodni csecsemő-karokról" szerepel, ami az emberi szaporodás és fejlődés területével kapcsolatos lehet. Ez összekapcsolható a mai tudományos felfedezésekkel, amelyek a csecsemők fejlődésével, az anyaméhben történő fejlődési folyamatokkal és a genetikával foglalkoznak.

Az ötödik és hatodik sorokban "Kereszt előtt, Halál előtt, most // Máriára emlékezem" sorok utalhatnak vallási vagy spirituális elemekre, amelyeket a természettudomány nem feltétlenül vesz figyelembe.

A hetedik és nyolcadik sorban Mária küldött csókkal az életbe, amely felidézheti az anya-gyermek kapcsolatot. Ez összekapcsolható a természettudományos kutatásokkal a szülészet és a gyermekegészségügy területén.

A kilencedik és tizedik sorban Ady megkérdezi, hogy "Ki szült s ki tanított a csókra?" Ezzel összefüggésben említi az asszonyt, akinek a természetes anyai szerepe és a csók adásával kapcsolatban lehetnek tudományos elemek, például az emberi kapcsolatok és az anyai viselkedés kutatása.

Végül, a tizenegyedik sorban Lédám altatja őt és arra kéri, hadd álmodjon arról, hogy ő az anyja. Ez felfejthető a pszichológiai és az emberi viselkedés kutatásához, amely a szülői kapcsolatok hatását és az anya-gyermek kötődést vizsgálja.

Összességében a versben található kifejezések és témák nem jelentik a legfrissebb természettudományos felfedezéseket, de az emberi szaporodás, a kapcsolatok és a viselkedés témaköreivel kapcsolatos vonatkozásokat fel lehet fedezni.