Tizennyolc évednek csodáját,
Aranyos, szép lyány-ifjuságod,
Titkaid és a várt titkokat
Ajkaiddal miért kinálod?

Fájó fejemet simogatva
Nézz bele nagy, fáradt szemembe,
Ma szeretlek és diákosan
Megfrissült a csókjaim kedve.

Ma megbódulok friss testedtől,
Mint tubarózsa illatától,
Ma szeretlek és fájdalmasan
Rejtenélek el a világtól.

De ha holnap ifjabbat látsz majd,
Erősebbet, szebbet, delibbet,
Te, forró, kedves, kivánkozó,
Megmaradsz-e hűnek, szelídnek?

Én nem hívlak, Te akarsz jönni,
Ma még könnyű, szokott a bánat,
Tán nem ölne meg a bucsuzás,
Ma még irgalommal kívánlak.

Ma még futhatsz s itt hagyhatsz bátran
Imát s átkot összerebegve:
Jaj, a te szép, gyönyörű nyakad
Ne kerüljön fojtó kezembe.


Elemzések

Az Ady Endre "Öreg legény szerelme" című versében a természettudományos szempontokat a versrészletekben található képek és metaforák, valamint a cselekmény és érzelmek összefüggése alapján lehet elemezni.

Az első versrészletben az "Aranyos, szép lyány-ifjuságod" kifejezés összekapcsolható a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel a fiatalság és a szépség biológiai megközelítése alapján. Az ifjúság és a szépség vonzó tulajdonságok, amelyek a természetben is gyakran előfordulnak a nemi kiválasztódás és az egészséges reprodukció előnyei miatt.

A második versrészletben a "megbódulok friss testedtől" és a "csókjaim kedve" kifejezések a szerelem fizikai és érzelmi aspektusait jelenítik meg. A kutatások szerint a szerelem fiziológiája és kémiai alapjai részben a dopamin és az oxitocin nevű hormonokhoz köthetők, amelyek intenzív boldogságérzetet és kötődést eredményeznek.

A harmadik versrészletben a "ha holnap ifjabbat látsz majd" kifejezés a természeti öregedési folyamatokra utalhat, amelyeket a mai tudomány részletesen tanulmányoz. Az öregedés során a test fizikai teljesítőképessége csökken, azonban a szellemi és érzelmi fejlődés lehetősége megmarad.

Az utolsó versrészletben a "gyönyörű nyakad" és a "fojtó kezembe" kifejezések a potenciális erőszakos viselkedést jelenítik meg. A modern természettudományban a szociobiológia és a pszichológia területén tanulmányozzák az agressziót és a kapcsolati erőszakot, azonban fontos megjegyezni, hogy a vers metaforákon és lírai kifejezéseken keresztül ábrázolja ezeket az érzelmeket, és nem valós eseményeket mutat be.

Összességében, a vers természettudományos szempontból megközelítve érzékeltetheti a természet és az emberi érzelmek kapcsolatát. A képek, metaforák és érzelmek által bemutatott témák a modern természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összefüggésbe hozhatók, mint például az evolúció, az agy és hormonok hatása a szerelemre, valamint az öregedés folyamata.

Ady Endre "Öreg legény szerelme" című versének elemzése irodalomtudományi szempontból:

A vers szerkezetére és formai jellemzőire koncentrálva megfigyelhető, hogy az versszakokban van elrendezve, és mindegyik négy sorból áll. Az első és a harmadik sorok hét, míg a második és a negyedik sorok hat szótagból épülnek fel. A vers rímes struktúrával rendelkezik, a felépítése AABB rímképletű, ami a vers ritmusát és zeneiségét fokozza.

Az "Öreg legény szerelme" című vers tartalmilag egy szerelmi vallomást közvetít, ahol az öregedő férfi megemlékezik az ifjúságának csodáiról és szerelemről. A sorokban megjelenik az idő múlása és az öregedés, amit a fájdalmas fej és a nagy, fáradt szem metaforáival jelenít meg. A versben érződik a melankólia és a hiány érzése is, amit a "Fájó fejemet simogatva" és a "Ma még könnyű, szokott a bánat" sorokban található kifejezések erősítenek.

A versben fontos szerepet kap az időbeli változás és a múlás kérdése. A költő képes szembenézni az ifjabb, erősebb és szebb szerelmének lehetőségével, mégis ragaszkodik a régivel. Ez a belső küzdelem érződik az utolsó sorokban, ahol félretenni kéri a vágyait és az önmagát, hogy megtartsa a szerelmét. Ez a vonás a magyar irodalomban megtalálható más szerelmi versekben is, ahol az idő múlása és az öregség ellenére is ragaszkodnak a szerelemhez.

A versben a szeretet és a vágy kölcsönös kapcsolata is témaként jelenik meg. Az idős férfi szeretné megtartani és visszatartani a szerelemtől az ifjabb nőt, de megkérdőjelezi a nő hűségét és érdeklődését. Ez az ellentét, a kötődés és a szabadság vágya, a szépirodalomban gyakran előforduló téma, és számos irodalmi műben feldolgozva van.

A versben a nyelvi eszközök és a képek használata hangsúlyos. Az átvitt értelmű szóhasználat, a metaforák és a hasonlatok segítségével Ady Endre erős érzelmeket tud kifejezni. A "Fájó fejemet simogatva" vagy a "Mint tubarózsa illatától" metaforák lüktetik át a verset.

Az "Öreg legény szerelme" című vers egyébként is jellemző Ady Endre stílusára, amelyben megjelenik az érzékenység és a szenvedély, a bensőség és a melankólia. A versben a lírai hangvétel és az érzelmek kifejezése nagyon erős és intenzív, ami a költő személyes tapasztalatain alapul.

Összességében Ady Endre "Öreg legény szerelme" című verse irodalomtörténeti szempontból a századfordulós magyar líra jellegzetes műve, amelyben az öregség és a szerelmi vágy ellentéteivel küzdő költő lelkiállapotját és személyes érzéseit fejezi ki. A verse a magyar és nemzetközi irodalom posztromantikus és modernista áramlatainak jellemző jegyeit mutatja, és az öregedés, az idő múlása, a szerelem és a vágy kérdéseivel foglalkozik.

Ady Endre "Öreg legény szerelme" című verse teológiai szempontból is vizsgálható, különös tekintettel a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira.

A versben megjelenik a tizennyolcadik életév egy csodájaként említett "aranyos, szép lyány-ifjuság", amelynek titkait és várt titkait az államában lévő személy ajkaival kinálja. Ez a verssor a bibliai és teológiai motívumokat felidézve utalhat az eredendő bűnre, azaz Ádám és Éva bűnbeesésére a Paradicsomban, ahol a gyümölcsöt az ajkukkal vették magukhoz. A teremtés korához való kapcsolódás a bibliai felfogás szerint Isten és az ember közötti kapcsolat alapvető aspektusa, és az eredendő bűn következményeit is meghatározza. Tehát Ady Endre versében az ajkakkal történő "titokos" megosztás az emberek kapcsolatát a teremtés korához, az eredendő bűnhöz és a szakralitáshoz kötheti.

A patrisztika, azaz a korai egyházi apologetikus írások és értekezések időszakára tekintettel az Ady Kölcseyben (a vers szülővárosában) szerzett tapasztalatát, miszerint az ifjabb nemzedék szélesebb perspektívával és képzettséggel rendelkezik, mint az előző nemzedék. Ez a patrisztikus nézőponton keresztül azt jelképezi, hogy az emberiség mindig tanul és fejlődik a korábbi generációk tapasztalataiból és bölcsességéből, amely a keresztény vallásban Isten nyilatkozatában, a Bibliában jelenik meg.

A skolasztika, amely a középkori európai teológia és filozófia irányzata volt, lehetőséget ad az elmélyült teológiai elemzésre. A versben a szeretet szerepe és a hűség kérdése jelentős. A skolasztikus teológia arra törekedett, hogy racionális érvekkel magyarázza meg a vallási doktrínákat és feltételezéseket. A skolasztikus teológusok gyakran összehasonlították a szerelmet és az isteni szeretetet, és azt állították, hogy az emberi szeretet Isten szeretetének kivetítése. Ady Endre versében az idő múlásával és a fiatalabb generáció megjelenésével felmerül a kérdés, hogy vajon a szeretett személy hű marad-e. Ez a skolasztika perspektívájából értelmezhető, hiszen a hűség és a hit kérdése fontos elem a középkori teológiában is.

Ezenkívül egy másik lehetséges megközelítés lehet a szimbolikus értelmezés. Ady Endre verseinek sokszor megvannak a maguk teológiai mélységei, amelyek az élet értelmére és a létezés misztériumára utalnak. A "Öreg legény szerelme" című vers is keresi a választ az idő múlásával járó változásokra és az egyéni identitás megőrzésére. A vers kapcsolódhat a halandóság problémájához, amely a teológiában és a vallási filozófiában gyakran megjelenő téma. Az öregedő legény az önmaga elfogadásával és a múltjával való kapcsolódással próbál a változások és az idő által követett halandóság elől menekülni. Ebben az értelemben a vers az emberi létezés misztériumára és a halál elkerülhetetlenségére utal.

Összességében, Ady Endre "Öreg legény szerelme" című verse teológiai szempontból többek között az eredendő bűn, a kapcsolat az előző és a következő nemzedék között, a hűség és a szeretet, valamint az emberi létezés misztériumával kapcsolatos kérdésekre reflektál. A vers elemzése során a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai mellett számos más teológiai megközelítés is lehetséges.