Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.


Stílusok

ÖRÖKKÉ VALÓ SZEMMEL

Már őszülő alkatommal
Fogom kezedet halkan,
Már őszülő szememmel
Őrzöm a szemed valahányszor.

Világok pusztulásán
Sötét teremtmény, ki szörnyeteg,
Elérkezve várakozom rád,
Éberen, riadtan, veled.

Már őszülő alkatommal
Fogom kezedet halkan,
Már őszülő szememmel
Őrzöm a szemed valahányszor.

Nem tudom, miért, meddig,
Maradt-e rajtam nyomod,
De hiába múlnak az idők,
A szemedet őrzöm mindvégig.


Elemzések

Az Ady Endre "Őrizem a szemed" című versét természettudományos szempontból vizsgálva számos érdekes kapcsolat és összefüggés felvetődik.

1. Az idő múlása és az öregedés: A vers első sorai arra utalnak, hogy a költő már vénülő kezekkel és szemmel fogja meg a szeretett személy kezét és őrzi szemüket. Az öregedés és az idő múlása természettudományos szempontból is érdekes téma. A tudomány napjainkban is vizsgálja az öregedés folyamatát és az ahhoz kapcsolódó természeti jelenségeket.

2. Világok pusztulása: A vers második részében az "ősi vad, kit rettenet űz" a világok pusztulására utalhat. A modern asztrofizika kutatásaival olyan távoli és ősrobbanásokkal teli világokra fókuszál, ahol a rettenet és pusztulás is jelen lehet.

3. Riadt várakozás: A versben szereplő "várni riadtan" kifejezés az ismeretlen jövővel való riadalomra, bizonytalanságra és a felmerülő veszélyekre utalhat. Az emberiség folyamatosan vár és készül a jövő kihívásaira, és a természettudományok folyamatosan fedeznek fel új jelenségeket, amelyekre reagálni kell.

4. Az élet ciklusa és a múlt fenntartása: A vers hangsúlyozza az élet múló természetét és a kéz és szem kapcsolata által fejezi ki azt a vágyat, hogy az elhunyt személyt még mindig közel érezze magához. Az öröklét és az emlékek megőrzése szintén releváns témák a mai természettudományban, ahol emberek kísérleteznek a hosszabb élettartammal és az emlékek digitalizálásával.

Ezek csak néhány példa a vers természettudományos szempontú értelmezésére. Mindenekelőtt azonban fontos megjegyezni, hogy a vers művészi alkotás, és az ehhez hasonló értelmezési lehetőségek nagyon szubjektívek, és a költő szándékától és kontextusától függenek.

Az Ady Endre "Őrizem a szemed" című versében a teológiai szempontok felfedezhetőek az emberi kapcsolatok és a halandóság témája során. A versben a szeretett személy védelme és megtartása a középpontban áll, ami értelemszerűen a vallásos vagy teológiai nézőpontokat is magában hordozza.

A bibliatudományi nézőpont szerint a vers a kapcsolatot mutatja be a szerető és a szeretett között, és az érzelmek tartósságára utal. Az idős korban is megtartott szeretet és ragaszkodás gondolata felidézheti a Bibliában az Isten és az ember közötti örök szeretetet és hűséget. A bibliai szövegek gyakran beszélnek Isten kezéről és szeméről, amelyek által Ő vigyáz és őriz minket. Az emberi kapcsolatban is fontos az összetartás és az egymás mellett állás, amit a versben a szavak és a képek segítségével tudatosít.

A patrisztika nézőpontjából nézve a vers az idő múlásával kapcsolatos élményeket jeleníti meg. A régi kezek és a régi szemek utalnak az idő múlására, a testi és szellemi változásokra. A patrisztika idején a lélek és a test kapcsolatát, valamint a halandóságot és az örök életet részletesen tárgyalták. A versben megjelenő riadt várakozás a halál és a túlvilág témakörével is összefüggésbe hozható.

A skolasztika nézőpontjából az emberi kapcsolatban megjelenő hűséget és ragaszkodást jelentheti a vers. A skolasztikus teológia a szeretet definícióit és céljait részletesen áttekintette, és az emberi kapcsolatokban is fontos szerepet tulajdonított a szeretetnek. Ez a szempont hangsúlyozza a szeretet megtartásának, az elmúlások közepette és a nehézségek árnyékában is való kitartás fontosságát.

Általánosságban a vers a halandóság és a múlás tényére, valamint az érzelmek és a kapcsolatok kitartó volta iránti vágyra reflektál. A teológiai nézőpontoknak köszönhetően az emberi kapcsolat fontossága, valamint a hűség és az örök szeretet jelentősége is kiemelkedik a versben.

Ady Endre "Őrizem a szemed" című verse egy szerelmes vallomás, amely az idő múlásával és a halandósággal való szembesülést örökíti meg. Az alábbiakban az irodalomtudományi szempontok alapján elemzem a verset mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

1. Tematika és motívumok:
- Szerelmi vallomás: A vers alapvetően egy szerelmi vallomás, amelyben a költő hűséget ígér a szerelmének, még akkor is, ha már idős és haldokló.
- Az idő múlása: A versekben visszatérő motívum az idő múlása és az öregedés, amelyek a versekben megjelenő vénülő kezeken és szemeken keresztül jelennek meg.
- Halandóság: A versben megjelenik a halandóság és annak vágya, hogy a szeretett személyt minél tovább megőrizze a költő.

2. Nyelvezet és stílus:
- Szóképek: A versekben számos képzet és szókép található, amelyek segítségével erős érzelmi hatást ér el a költő. Az "őrizem a szemedet" kifejezés például a szemek szimbolikus jelentőségét hangsúlyozza.
- Rímek és ritmus: A versben egy egyszerű rímelési rendszer található (abab), ami ritmikus hatást eredményez.
- Szerkezet: A versben van egy nyolcsoros struktúra, ahol a négy sor ismétlődik, ezáltal hangsúlyozva a mondanivaló fontosságát.

3. Kapcsolat a magyar irodalomhoz:
- Ady Endre stílusa: Ady Endre költészetére jellemző az expresszionizmus és a szimbolizmus elemek használata. Ez a versben is észrevehető a szóképek és az erős érzelmi hatások használata révén.
- Romantika hatása: A versek szerelmi motívumai és a természet jellemzői egyaránt utalnak a romantika hatására, amely fontos szerepet játszott a magyar irodalomban.

4. Kapcsolat a nemzetközi szépirodalomhoz:
- Szerelmi líra: A vers a szerelmi líra műfajába tartozik, ami egy univerzális témájú műfaj a nemzetközi irodalomban.
- Modernista hatások: A versben megjelenő szóképek és a megjelenítés módja a modernista irodalomhoz kapcsolható, amely hatott a nemzetközi irodalomra is.
- W. B. Yeats: Hasonlóságot lehet felfedezni Ady Endre és a nemzetközi költők között, mint például W. B. Yeats, akinek verseiben is megjelenik az idő múlása és a halandóság motívuma.

Összességében Ady Endre "Őrizem a szemed" című verse egy szerelmi vallomás, amely az idő múlása és a halandóság témáját dolgozza fel. A vers jelentősége megtalálható mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén, kapcsolódva a magyar romantikához és a nemzetközi modernizmushoz.