Lesznai Anna asszony, aki olyan jóságos,
drága barátom, szeretni fogja talán ezt a verset, s megvédi bántói ellen.

Az Ősz piros virágait
Ismeritek, kis lyányok, akik jöttök
S félős, nevető vágyakkal köszöntök.

Az Ősz piros virágait,
Pirosaknak a leg-legpirosabbját
Mosti napjaim és nótáim adják.

Az Ősz piros virágait
Küldöm hozzátok ingyen vagy cserébe,
Hogy kegyetlen, kis kezetek letépje.

Az Ősz piros virágait,
Óh, drága, véres élve-virágok:
Így temetkeznek a büszke királyok.


Elemzések

Ady Endre "ŐSZI, PIROS VIRÁGOK" című versét irodalomtudományi szempontból több szempontból is értelmezhetjük mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

A vers tartalmilag egy őszszel foglalkozik, amelyet a piros virágok jelenléte jelképez. Az Ősz piros virágait azoknak a kis lányoknak küldi, akik vágyakozva köszöntik az ősz érkezését. Ezzel a képpel Ady a természet változására és az eljövendő téli hidegre való felkészülésre utal. A versek és a nóták, amiket Ady megemlít, arra utalnak, hogy a művészet képes átadni az érzéseket és az idő múlását. Az ősz szimbolikus jelentőségét a versek szerelemmel és halállal való összefüggése is erősíti.

A vers nyelvezete fontos eleme az irodalomtudománynak. Ady Endre az új költészeti stílust, az újköltészetet képviseli a magyar irodalomban. Az ŐSZI, PIROS VIRÁGOK című versében is megfigyelhető a modern költészeti nyelvezet és a szokatlan metaforák használata. Ady a szóképek erejével és a versformával teremti meg az érzelmeket és az atmoszférát.

Az Ady Endre verseire jellemző irodalmi összefüggéseket is érdemes megvizsgálni. Az ŐSZI, PIROS VIRÁGOK a szimbolikus természetábrázolás és a felemelkedett hangulat miatt az európai szimbolista irodalomhoz kapcsolható. A versben megjelenő halál- és szerelmi motívumok hasonlóságot mutatnak a francia szimbolista költők műveivel is. Az Ady Endre verseinek jelentős hatása volt a 20. századi magyar irodalomra és költészetre.

Az ŐSZI, PIROS VIRÁGOK alkalmas a formai és tartalmi elemek tanulmányozására is. Ady művészete az új költészeti elemek, mint például a szimbolizmus és a szóképek, szerelemmel és halállal való kapcsolat, és a modern nyelvezet megjelenítése. A magyar irodalomhoz viszonyítva az ŐSZI, PIROS VIRÁGOK is fontos azért, hogy az olvasók megértségük azt, hogy hogyan viszonyul az Ady Endre verse az irodalmi hagyományokhoz és a kortárs magyar költészethez.

Ady Endre ŐSZI, PIROS VIRÁGOK című versét természettudományos szempontból elemezve megállapíthatjuk, hogy a vers nem közvetlenül kapcsolódik a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseihez. A vers inkább az ősz jellegzetes piros virágait és azok jelentőségét fejezi ki. Az ontológiai kérdéseken, a tudományos felfedezéseken és kutatásokon alapuló részletes elemzés tehát nem alkalmazható a versre.

Azonban, ha mégis szeretnénk kapcsolatot találni a vers és a mai természettudomány között, egyes elemeit megvizsgálhatjuk a természeti jelenségek tudományos megértésének fényében. Például, az Ősz piros virágainak megjelenése, ami a versben kiemelt téma, összefügghet a növények színezésére, pigmentációjára vonatkozó kutatásokkal. A tudomány napjainkban egyre jobban megérti, hogyan keletkezik és váltakozik a növények színe az évszakok során, beleértve az őszi piros színt is.

Továbbá, a versben megjelenő képzeletbeli kis lányok, akik örömmel fogadják az őszi piros virágokat, illetve azok "kegyetlen, kis kezükkel letépik" azokat, összekapcsolható az emberi kapcsolatokra és a környezettel való kölcsönhatásra vonatkozó pszichológiai és szociológiai kutatásokkal. A természeti elemek és az emberek közötti interakció és az emberek természethez való viszonya fontos téma a tudományban.

Ezenkívül, a versben említett "büszke királyok", akik a piros virágok alatt temetkeznek, kapcsolódhatnak az ősi kultúrák és a természeti objektumok közötti kapcsolatok tanulmányozásához. A történelem és régészet tudományágai például elemezik, hogyan követelték meg a királyok a természet megfelelő megjelenését és díszítését olyan jellegzetes elemekkel, mint a piros virágok.

Következésképpen, bár Ady Endre ŐSZI, PIROS VIRÁGOK című versének nincsenek közvetlen kapcsolódási pontjai a mai természettudománnyal, egyes elemei kapcsolódhatnak a természeti jelenségek, a környezeti interakciók és a kulturális kapcsolatok modern kutatásaihoz. Érdemes egy interdiszciplináris megközelítést alkalmazni, hogy kapcsolatot találjunk a természettudomány és a költészet között.

Az Ady Endre "Őszi, piros virágok" című versét teológiai szempontból értékelve, számos összefüggést és elemzést lehet felfedezni.
A versben az Ősz piros virágai szerepelnek, melyek metaforaként jelennek meg. Az Ősz jelképezi az elmúlást, a hanyatlást, míg a piros virágok a vér, az élet, szenvedés és halál szimbólumai lehetnek. Az elmúlás, a vergődés és a hanyatlás általában teológiai témák, amelyek számos vallási tanításban megjelennek.

A bibliatudomány szempontjából, a versben található utalások az Ősz piros virágaira és a királyok temetkezésére biblikus és teológiai összefüggésekkel is rendelkeznek. Az utolsó sorban az élve-virágokkal való temetkezés azt is jelentheti, hogy a hatalmasok és büszke királyok végső soron semmit sem tudnak vinni magukkal a sírba. Az e földi életben elnyert hatalmuk, gazdagságuk vagy tekintélyük semmiségét hangsúlyozza. Ezt a gondolatot az Újszövetségben is megtaláljuk, amikor Jézus tanítja, hogy "mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkének pedig kárt vall?" (Márk 8:36)

A patrisztika nézőpontjából a versben található metaforák és a királyok temetkezése teológiai szempontból a földi hatalom és értékek kritikájára utalhatnak. A patrisztikus atyák, mint például Szent Ágoston, hangsúlyozták az átmeneti természetet az anyagi világ értékeit illetően, és arra ösztönözték az embereket, hogy keressék a lelkük boldogságát és a mennyek országát. Ez összecseng a versben megjelenő képetebb melankóliával és tépelődéssel, amely a földi dolgok elmúlásának és múlhatatlanságának felismerésével kapcsolatos.

Skolasztikus nézőpontból a vers fő témái és szimbólumai teológiai összefüggéseket teremtenek. Az elmúlás és a vergődés gondolata, a piros virágok mint az élet és halál szimbólumai által hívhatják fel a figyelmet az emberi lét alapvető és elkerülhetetlen kérdéseire. A skolasztikus teológia filozófiája az emberi élet értelmét, a teremtést és a választás szabadságát vizsgálja, és a vers azzal az állandó dilemmával szembesít, hogy hogyan éljük meg és értelmezzük az elmúlást és a múlhatatlanságot.
A versben megjelenő utolsó sor távolra mutató gondolatokkal is rendelkezik. Az élve-virágokkal való halálra temetkezés lehet, hogy utal a feltámadás hittételére is, amely a keresztény teológiában alapvető jelentőségű. A feltámadás hite szerint az emberek teste haláluk után fel fog támadni, hogy örökké éljenek.

Egyéb ötletként értelmezhetjük a verset a múlandóság és a szépség kapcsolatának tükrében, amely szintén teológiai kérdéseket vet fel. Az elmúló évszakok és a múlandó virágok általános szimbólumok a Biblia és a vallási tanításokban is. Az elmúló szépség és az elmúlás tematikája számos vallási művészeti alkotásban és keresztény irodalomban felbukkan, egyfajta figyelmeztetés arra, hogy az emberi élet múlandó és az örök értékekben kell megtalálnunk a boldogságot és értelmet.