Ha van lelked a szakításhoz,
Ha van erőd a feledéshez:
Szakíts, feledj!...
Úgy sem volt az szerelmi mámor,
Csak egy szeszély, mit szít a távol.
- Isten veled!...

Bolondság volt ez is, mint minden,
Silányság volt ez is, mint minden,
Álom csupán...
S én, aki mindent elvesztettem,
Hogy' rohantam e lehetetlen
Álom után!...

Befejeztük kis regényünket,
Bevégeztem már minden álmom:
- Isten veled!...
Hogy ki vagyok, tudod Te, édes
S ha van erőd a feledéshez,
Szakíts, feledj!...

1899. december 31.


Elemzések

Az Ady Endre "Szakíts, feledj!" című versét természettudományos szempontból elemezve, nehéz lenne olyan konkrét elemeket találni, amelyek kapcsolódhatnának a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseihez. A vers inkább az emberi érzelmi és mentális állapotra, a szerelem és a szakítás tapasztalatára összpontosít.

Az első versszakban az emberi lélek erejéről és a feledés nehézségéről van szó. Bár a lelki folyamatokra ható tudományos kutatások vannak, de ez a vers elsősorban a szerelem és a szakítás érzéseiről szól, nem pedig a tudományos vizsgálatok által felfedezhető tényekről.

A második versszak arra utal, hogy a szerelmi mámor átmeneti és múló érzés, egy szeszély, ami távolról szítja a vágyat. Ez az érzelem és az emberi viselkedés rögzítése azonban nem kapcsolható közvetlenül a természettudomány legfrissebb felfedezéseihez.

A harmadik versszakban az író megemlíti a "kis regényüket" és azt, hogy minden álmát befejezte. Ez az idézet lehetne hasonlítva a memóriakutatás legújabb fejleményeire, amelyek a múltbéli emlékek és azok elmosása közötti kapcsolatra összpontosítanak. Azonban itt ezen felfedezések konkrét említése nélkül csak spekulációkra lehetne építeni.

Összességében elmondható, hogy Az "Szakíts, feledj!" című Ady Endre vers természettudományos szempontból nem tudja felhasználni a mai legfrissebb felfedezésekkel való kapcsolatot. A vers tartalma inkább emberi érzésekre és tapasztalatokra összpontosít.

A vers irodalomtudományi szempontból több összefüggést is felvet mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

- Az Ady Endre által használt szakítás és feledés témája olyan univerzális, hogy más irodalmi művekben is fellelhető. A szerelem befejezése, végeztetése a romantikus irodalomban gyakori motívum, például Edgar Allan Poe "The Raven" című versében is megjelenik.

- A versben található vágott verselési forma szintén említést érdemel. A versnek nincs egy egységes szerkezete, hanem három, egymástól elkülönülő szakaszból áll, ami látszólag megszakítja a történetet. Ez a versfelépítés határozottan sajátos Ady stílusa.

- A versben található költői képek és szimbólumok a szépirodalom egészében gyakran felbukkannak. A szerelem mint álom és a feledés mint egyfajta felszabadító erő további művekben is gyakran jelenik meg, például Goethe "Sorrows of Young Werther" című regényében.

- A vers stílusa és hangvétele érzékelhetően az Ady Endre által képviselt modernizmus jegyeit hordozza. Ady az egyik legfontosabb modernista költő volt a magyar irodalomban. A költészete kétségtelenül az egész világirodalomban is jelentős befolyással bírt, és a modernizmus jegyeit jeleníti meg, mint például a hangulatot és az érzéseket közvetlenül kifejező személyes hangvétel.

- Az időpont és az évszám, ami a vers végén található befejezésként is fontos szerepet játszik. Az 1899. december 31. jelzi a szépirodalmi művek komplexitását és az Ady Endre által a korabeli társadalomhoz és kultúrához fűződő egyedi viszonyt.

Összességében az "Szakíts, feledj!" című vers számos lehetséges összefüggést és elemzési szempontot vet fel mind a magyar, mind pedig a nemzetközi szépirodalom területén. Ady Endre modernizmusa és a versben megjelenő általánosan érvényesített motívumok és szimbólumok teszik azt érdekessé és tanulságossá.

Ady Endre "Szakíts, feledj!" című versében a szerző a szakítás és feledés témáját boncolgatja. A verse teológiai szempontból is érdekes, mivel a szerelmi csalódás és a feledés mellett megjelennek olyan elemek is, amelyekhez kapcsolódva érdekes összefüggésekre lehet következtetni a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika szemszögéből.

A bibliai szempontból a versben találhatunk hasonlóságot a kísértés és bűnválasztás témájával. Az első sorok arra utalnak, hogy a szakítás és feledés nem könnyű döntések, a lelken keresztülmenő folyamatokhoz kapcsolódóan. Az "Isten veled!..." kifejezéssel felmerül a kérdés, hogy ez az elhatározás ellentétes-e az Isten akaratával vagy nem. Ez összefüggésbe hozható Ádám és Éva kísértésével és bűnválasztásával, amikor is az emberek meghallgatták a kígyó csábítását és engedelmeskedtek neki, ami szakítást jelentett Isten akaratával.

A patrisztikus nézőpont a szellemi fejlődésre és erkölcsre helyezi a hangsúlyt. A versben megjelenő vágy egy álom iránt, ami elérhetetlen és szeszélyes, az emberi természetben megtalálható hibát közelíti. Ahogy az ember megtapasztalja, hogy az álmai nem teljesülnek, rá kell jönnie a mennyei álmokhoz való igazi hozzáférés fontosságára, ahogy a patrisztikus gondolkodók arra törekedtek, hogy az emberiség teremtésének céljára irányítsák a figyelmet.

A skolasztika a logikai és filozófiai gondolkodást helyezi előtérbe. A versben Ady Arra kéri az illetőt, hogy "szakíts, feledj!", ami egy racionális megközelítés, hiszen a múlt feladása és feledése által az élet könnyebben folytatható. Ez összekapcsolható a skolasztikus filozófia törekvéseivel, hogy a tényeket és logikát helyezzék az előtérbe a hit helyett. Az érzelmi vonatkozásokat és a múltból fakadó terheket kikapcsolni, hogy az ember képes legyen tiszta lappal folytatni az életét.

Összességében Ady Endre "Szakíts, feledj!" című verse teológiai szempontból több érdekes összefüggést hozhatunk a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaival. A kísértést, bűnt, szellemi fejlődést és logikus gondolkodást tartalmazó elemekkel együtt a szerző komplex módon reflektál a szakítás és feledés témájára.