Vállat-vető minden vállal,
Kis halállal, nagy halállal,
Sok igazzal és sok állal -:
Szürke Sorsom mindig vállal.

Mindig vállal: egyszer élek,
Sohasem leszek cseléded,
Nem-kért Élet, bolond Élet
És nem leszek ellenzésed.

Szép az Élet, ha sugárzik,
Szép az Élet, hogyha másik,
Szép az Élet, ha hibázik,
S szép a Halál, ha sírt ás itt.

Szép, hogyha vén, léha kedvem
Elfut szerte-növekednem
S hogyha utam már belengem
S hogyha már nem látnak engem.


Stílusok

Csokonai Vitéz Mihály: SZÉP AZ ÉLET

Váltón vett keserű végzet,
Ezer bánattal és szétharapott reménnyel,
Igazakhoz és ostobákhoz kapcsolódóan -:
A Szürke Sorsomat mindig vállalom.

Mindig vállalom: egyszer élek,
Soha nem leszek rabja senkinek,
Kérés nélkül érkező Élet, bolond Élet,
És nem leszek ellenséged.

Szép az Élet, ha fényesen ragyog,
Szép az Élet, ha másik irányba fordul,
Szép az Élet, ha hibázik,
És szép a Halál, ha sírt ás itt.

Szép, hogyha vénségben, könnyed örömmel,
Szaggatva szélesen növekszik bennem,
S hogyha útjaimat ott fújja a szél,
Amikor már nem látnak engem.


Elemzések

A vers természettudományos szempontból számos érdekes elemet tartalmaz. Először is, a versben többször is utalás történik a halálra, amit a modern orvostudomány mai ismeretei alapján lehetne elemezni. A "kis halállal, nagy halállal" sorban találkozunk a halál különböző formáival, amelyek közül néhány a modern orvostudomány kutatási területének is számít. Például a halállal való szembenézést és elfogadást nevezhetjük pszichológiailag vizsgálandó tényezőnek, míg a "nagy halál" lehetne utalás az öregedésre és a természetes halálra, amit a biológiai kutatások a sejtek és az öregedés terén vizsgálnak.

A vers másik része a "szép az élet" következik, amelyben Ady azt mondja, hogy az élet akkor szép, ha sugárzik, más, hibás vagy éppen sírt ás a halálnál. Ez kapcsolódhat a modern ökológiai kutatásokhoz, amelyek azt mutatják, hogy a természet változékonysága és az adott életközösségben található sokféleség hozzájárul a fajok egészségéhez és a kiegyensúlyozott ökoszisztémához.

A vers utolsó része arról szól, hogy Ady elfelejtve öregségét és saját életét egyre távolabbra húzódik. Ez lehetne utalás a modern fizikai kutatások egyik eredményére, hogy az univerzum folyamatosan terjeszkedik, és mindent egyre távolabbra sodor. Az utolsó sorban az is észrevehető, hogy az emberek kevésbé figyelnek és észrevesznek Adyt – ez pedig kapcsolódhat a napjainkban egyre növekvő technológia és információfolyam hatásához, amely által az emberek kevésbé vesznek részt a valós kapcsolatokban és az irodalmi művek megértésében.

Összességében tehát ebben a versben számos olyan elem található, amelyek összefüggésbe hozhatók a modern természettudományi felfedezésekkel és kutatási területekkel. A halál pszichológiája és biológiája, az ökológiai sokféleség és az univerzum terjeszkedése mind olyan területek, amelyek összhangban állnak a vers gondolatvilágával.

Az Ady Endre "Szép az élet" című verse teológiai szempontból is értelmezhető. A versben megjelenő kifejezések és gondolatok kapcsolatba hozhatók a bibliai tanításokkal, valamint a keresztény teológia és filozófia különböző irányzataival.

A vers első sorai, ahol az emberi élet sokféle aspektusa felélesztik a "Szürke Sorsot" a bibliai elrendeltetés és a sors kontextusából is megérthetőek. A vállalás és elfogadás szimbolizálja az emberi szabadság és az előre elrendelt út közötti feszültséget. A kis és nagy halál, valamint az igaz és ál halál kifejezése tovább erősíti azt a hitet, hogy az emberi élet egyfajta próbatétel, ahol mindenkinek vállalnia kell a vele járó kihívásokat és nehézségeket.

A következő részben Ady azt állítja, hogy ő soha nem lesz senki cseléde, nem akarja követni az élet kötelezettségeit. Ez a gondolat az egyéni szabadságot és önrendelkezést hangsúlyozza, ami patrisztika és biblikus szempontból is érdekes. Az emberi élet feladata az, hogy megválaszthassuk az életünket befolyásoló erőket, és hogy azokat a döntéseket hozzuk, amelyek szerintünk a legjobbak az egyéni boldogságunkhoz és fejlődésünkhöz.

A versben megjelenő "Szép az Élet" kifejezések értelmezhetőek a skolasztika nézőpontjából is. A skolasztika a középkori keresztény filozófia volt, és fontos volt a megvilágosodás és a vallások közötti kapcsolat kialakításában. Az "Élet" és a "Halál" megjelenítése a választás és a jó és rossz közötti konfliktusokra utalhat, amelyek az emberi élet során megjelennek. A versben megfogalmazott szépség tehát nemcsak a boldogság és az öröm állapotát jelenti, hanem az önmegvalósítást, a tapasztalásokat és a küzdelmeket is.

A bibliatudomány szempontjából is megvizsgálhatjuk a verset. Az "Élet" és a "Halál" témája az egész Biblia átfogó üzenetével kapcsolatos. A Biblia arra tanít, hogy az Élet és a Halál nem csupán földi értelemben vett fogalmak, hanem a szellemi élet és halál szimbólumai is. A versben Ady kifejezi a vágyát az elmúlás utáni élet iránt, amely a holtak feletti létezésre utalhat.

A vers említhető a patrisztika perspektívájából is, amely a korai keresztények gondolkodásmódját tükrözi. Patrisztikus írók és teológusok gyakran foglalkoztak az emberi élet értelmével és céljával, és az emberi élet szépségét és mélységét hangsúlyozták. A versben megjelenő gondolatok, hogy az élet szép, még akkor is, ha hibázik és a halálnak is van saját szépsége, kapcsolódhatnak a patrisztikus tanításokhoz, hogy az emberi élet lényegéből fakadóan szépséges és értékes.

Összességében a "Szép az Élet" című Ady Endre vers teológiai szempontból számos összefüggést mutat a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira. A vers az emberi élet komplexitásával és az ezzel járó kérdésekkel foglalkozik, miközben az egyéni szabadság, a boldogság és az élet értelmét vizsgálja.

Az Ady Endre "Szép az élet" című versét irodalomtudományi szempontból számos összefüggésben lehet elemezni mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban.

Elsőként érdemes megemlíteni Ady Endre stílusát és költészeti technikáit, melyek a szimbolizmus és az expresszionizmus hatásait tükrözik. A versben megjelenő ellentétek, az élet és halál, a szürkeség és a szépség, az élet öröme és a melankólia mind szimbolikus jelentéssel bírnak. A versben alkalmazott ritmus, rímek és metaforák, például "nagy halál" vagy "szép az élet, hogyha másik" szintén Ady sajátos költészeti technikáihoz tartoznak.

A magyar irodalomban Ady Endre szerepe rendkívül jelentős. Ő volt az egyik legnagyobb magyar költő a 20. század elején, és forradalmasította a költészeti nyelvet és témákat. A "Szép az élet" című vers is jól mutatja Ady közéleti és szociális problémákat feszegető költészetét. A versben megjelenő élet és halál motívumai többször visszatérnek Ady művekben, és gyakran szembesíti az olvasót a lét kérdéseivel és a vergődéssel.

A nemzetközi szépirodalom területén is találhatunk összefüggéseket Ady Endre "Szép az élet" versével. Először is, a szimbolizmus és az expresszionizmus széles körben használt műfajok voltak Európában az 1900-as évek elején. Az Ady versében megjelenő halál és élet motívumok, valamint az érzelmek erős expressziója mind a szimbolista és expresszionista költészet jellemzői.

Másodszor, Ady Endre műveiben is találunk hasonlóságokat más nagy költők elsőként megjelenő verseivel. Például a "Szép az élet" versben megjelenő kontrasztok és ellentétek, valamint a halál és élet felfogása hasonló Herman Hesse, a német irodalom jelentős alakja talán legismertebb művében, a "Siddharthá"-ban is.

Végül, számos irodalmi műben jelen van a halál és élet motívumának ábrázolása és az élet intenzitásának bemutatása. Ady Endre "Szép az élet" versében az élet szépségét, változatosságát és múlandóságát érzékelteti. Ez az érzés megtalálható számos más költő, író művében is, mint például William Shakespeare "Macbeth"-ben vagy Emily Dickinson verseiben.

Összességében Ady Endre "Szép az élet" című versei irodalomtudományi szempontból számos összefüggésben érdekesek mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalmi kontextusban. Az Ady sajátos stílusa, a szimbolizmus és expresszionizmus hatásai, és a halál és élet motívumának ábrázolása mind olyan elemek, amelyek akár a magyar irodalom történetében, akár a világirodalom szélesebb körében fontos és jelentős szerepet játszanak.