Kínlódtam s nem hagyom abba
S úgy nézek bele a Napba:
Cseresznyefák fehér virág-tüze,
Nem hagyom abba
S tavaszosan nézek a Napba.

Sőt, sok is az, hogy most élek,
De élet vagyok s itélet,
Nagy, örök és bárgyú-szép tavaszi,
De mégis élek
S minden pillantásom itélet.

Tudom, nem vezethet jóra
Ez a tisztán-látó óra,
Ez a most-már túlosan tegnapi,
Vén riadója,
Életünket száz isten ójja.


Elemzések

A vers természettudományos szempontból való elemzésekor fontos megjegyezni, hogy Ady Endre a 20. század elején élt, tehát a versekben is ábrázolt világkép még nem vett figyelembe a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseit és ismereteit.

Az első versszakban Ady a Napba nézve leírja a cseresznyefák fehér virág-tüzét, ami a tavasz jelképe. A tavasz a természettudomány szempontjából a növekedés és megújulás időszaka, amikor a növények virágokat hoznak, a madarak fészkeket építenek és az állatok szaporodnak. Az emberek életében is sokszor a tavasz a megújulás és a remény időszaka. Ez a gondolat az evolúcióval és az örökléssel kapcsolatba hozható, amikor a fajok idővel változnak és alkalmazkodnak a környezetükhöz.

A második versszakban Ady az élet és az itélet kapcsolatáról beszél. Az élet természettudományos szempontból a biológiával és az ökológiával hozható összefüggésbe, ahol az élőlények közötti interakciók és az ökoszisztéma működése kiemelt szerepet kap. Az itélet pedig arra utal, hogy minden pillantásunkkal értékelünk, ítélkezünk a körülöttünk lévő világról.

A harmadik versszakban Ady megemlíti a "tisztán-látó órát", amely a jövőbelátásra, az előrejelzésekre utal. A jövő előrejelzése a mai természettudományban is fontos szerepet kap, ahol a kutatók modellezéssel és komplex adatelemzéssel próbálják előre jelezni a klímaváltozás következményeit vagy a globális fertőzések terjedését. Az "életünk száz isten ójja" kifejezés pedig az idő múlására utal, amelyet a mai ismeretek szerint az ózonréteg lebomlása és a környezetszennyezés okozta klímaváltozás nagyban befolyásol.

Összességében Ady Endre költészete természettudományos szempontból nem tartalmaz direkt utalásokat a mai legfrissebb felfedezésekre, azonban a világ körülöttünk való megfigyelésével és az emberi élet természetével foglalkozik, amik a természettudományos kutatásokkal is összefüggésben vannak.

A vers Ady Endre Tegnap, vén riadó című műve, mely az 1907-ben megjelent Új versek című kötetben található. Ady Endre a 20. századi magyar líra egyik legjelentősebb és leginnovatívabb költője. A versben a költő saját életének és érzéseinek kifejezésére törekszik, egyben reagálva a kor társadalmi-politikai eseményeire. A vers nyelvezete és stílusa Ady sajátosan korszakalkotó stílusára jellemző.

A versben megfigyelhetők az alábbi irodalmi jegyek:

1. Témák és motívumok: A versben a természet és az élet érzékeny ábrázolása található meg. Ady a természetben keres vigaszt és reményt a világ problémáinak közepette.

2. Versforma és ritmus: A vers rövid két- vagy háromsoros, összesen harminc sorból álló szakaszokból áll, amik a vers monotonitását és szomorúságát hangsúlyozzák.

3. Szimbolizmus: A versben a cseresznyefák fehér virág-tüze egy szimbolikus jelentéssel bírhat, utalva a frissességre és a megújulásra, miközben a Nap a reményt és a fényt szimbolizálhatja.

4. Hangulat és érzelmi hatás: A versben a költő szomorú és kétségbeesett hangulata érzékelhető. Az élet értelmét keresi és a múltba tekint (tegnap) a jelen megértéséhez.

Nemzetközi szépirodalmi összefüggésekre is utalhatunk:

1. Modernista irodalom: Ady az 1900-as évek elején és közepén alkotott, amikor a modernista irodalom erős hatást gyakorolt a világirodalomra is. Lehetséges, hogy Ady Endre stílusa és témaválasztása néhány modernista költőhöz és művéhez, például T.S. Eliothoz vagy W.B. Yeatshoz hasonlítható.

2. Szimbolizmus: A versben megjelenő szimbólumok és a természeti motívumok erős szimbolistikus ábrázolással bírnak, ami többek között a francia szimbolista költészet hatását mutathatja. A francia szimbolizmus fontos mozgalom volt a 19. század végén és a 20. század elején, amely hatással volt a világirodalomra is.

3. Világháború előtti korszak: A versben megjelenő kétségbeesés és a túlzottan visszatekintő múltbafojtott érzelmek a korabeli irodalom, például a 20. század elejének Európájában tapasztalható feszültségeket tükrözhetik. Az első világháború előtti időszakban sok író és költő volt hatással a kor problemtikájára és a háború okozta érzelmekre.

Ezen összefüggések alapján megállapítható, hogy Ady Endre Tegnap, vén riadó című verse jelentős mű az irodalomtörténetben, kifejezve a költő saját korának társadalmi és érzelmi problémáit egy sajátos stílusban és hangulatban.

Ady Endre "Tegnapi, vén riadó" című verse teológiai szempontból is érdekesen értelmezhető. A versben jelen van a keresztény vallásra jellemző motívumok és képek, amelyek kontrasztban állnak a korabeli modernitással és az ember életének múlásával.

A vers első részében Ady a cseresznyefák fehér virágainak látványát említi, amit a Napba nézve figyel. Ez a kép a teremtés misztériumára utal, ahol a természet csodálatos és gyönyörű látványa megnyitja az ember számára az isteni meglátást. Az itt megjelenő tavaszosan nézés az élettel való szoros kapcsolatot is mutatja, és a reményt és újjászületést sugallja.

A második részben Ady reflektál az élet múlandóságára, valamint az emberi itéletre. A versben hangzik el a mondat "De mégis élek, S minden pillantásom itélet", amely arra utal, hogy az ember minden tettének következménye van, és minden pillantása által alakítja a világot és az életét. Ez a mondat vallási és erkölcsi vonatkozásokat is hordoz, hiszen az itélet isteni és morális dimenzióban is értelmezhető.

A harmadik részben Ady megemlíti az órát, ami a "tisztán-látó óra", vagyis a bibliai és vallási ismeretekre utal. Itt jelenik meg a bibliatudomány szempontja, amely a vallási szövegek és hagyományok mélyebb értelmezésével foglalkozik. Az időhöz való viszony is hangsúlyossá válik, hiszen az óra múlt időre utal, és az ember számára felveti a múlt és a jelen összefüggéseit.

A versben megjelenő "Vén riadó" kifejezés arra utal, hogy a korábbiak visszahívása, a múlt fontosságának hangsúlyozása és a vallási értékek megőrzése szükséges. Ez összekapcsolható a patrisztika nézőpontjával, amely a korábbi szent atyák és filozófusok tanításait kutatja és értelmezi. Az életünk száz isten ója kifejezés pedig a vallás és az isteni gondviselés valóságára utal, és az ember törékenységét hangsúlyozza.

A skolasztika nézőpontjából pedig a versben megjelenő ellentét és feszültség hangsúlyos. A modernitás és a múlt, a múlandó és az örök, a természet és a vallás, valamint az emberi értékrendszer és az isteni itélet közötti alapvető ellentmondásokat tükrözi. A skolasztikus gondolkodásban az ilyen ellentmondásokat igyekeztek logikailag feloldani és az emberi értelem számára érthetővé tenni.

Összességében Ady Endre "Tegnapi, vén riadó" című verse teológiai szempontból különböző nézőpontok és összefüggések értelmezhetők benne. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika szempontjai mellett a teremtéstudomány, a vallási hagyományok és a hit és racionalitás viszonya is kérdések, amelyek a versben jelen vannak és további értelmezést nyújthatnak.