Babits Mihálynak küldöm.

Sírj egy végsőt, égő nagy, vén szemem,
Bókoljatok ki, fölnézett világok,
Hogy újakat már nézni nem kivánok
S megcsalt hazátok int: a Végtelen.

Én vén kutyám, uszított, védtelen,
Ki annyi mindent megkivánva látott,
Csahold el sírva azt az ifjuságot,
Melyben vér pusztul, vér zeng, vér terem.

S fagyjon meg aztán csöppös, vált hited
S nézz zöldbe-kék jég-prizmákon keresztül
S lágy bámulást ne adj már senkinek.

Pillád már késett, friss nődre se rezdül
S úgy csüggnek rólad világok, szivek,
Mint jégcsapok téli kunyhó-ereszrül.


Elemzések

A vers teológiai szempontból több értelmezésre is lehetőséget ad. Az általánosabb értelmezés szerint a versben a világ fáradt és korosodó szemével a Végtelenre, azaz Istenre való vágyakozás jelenik meg. A költő Isten természetének, végtelenségének és hatalmának áhítatára utal, amikor azt mondja, hogy "újakat már nézni nem kivánok", és hogy a világ inti megcsalt hazáját.

A bibliatudomány nézőpontjából a vers megfelelhet az első Ember, Ádám és a Teremtés történetének kontextusában. Az idős, vén szem jelképezi az Ember lelkét, amely fáradt a világ terhei alatt és már csak Istenre tud fókuszálni. A vers arra utalhat, hogy az Ember elvesztette az ártatlanságát és általánosságban az emberi természetet, amelynek következményei a korlátolt és fáradt tekintetben és a csókolózó évszakokban jelentkeznek.

A patrisztikus teológiai nézőpont szerint a vers a bűn és a kegyelem témáját vetíti előtérbe. A vén szem, amely már nem kiván újat látni, és a fagyott hit a bűnt és a bűnbocsánat hiányát szimbolizálhatja. Az Ember elveszítette a hitét és megszilárdult a bűnében, amit az előzményekre utaló utolsó sorok, a szemlélődés hiánya hirdetnek.

A skolasztika nézőpontjából a versben a természetismeret, a tapasztalat és a vallás/osztályozás közötti kapcsolat jelenik meg. Az idős vén szem, amely már nem kiván újat látni, a tapasztalás korlátait, de egyben a vallási/kirándulási helyek tapasztalását is jelképezi. A világok, szívek csüggése és a fagyott hit a világba vetett hit felemelő jelentései, és lehetnek konkrétan a skolasztikus teológiához, az önismerethez, a tapasztalathoz vagy az isteni tapasztalathoz kapcsolódó aspektusok.

A versben tehát a bibliai történetek, a vallási tapasztalatok és a teológiai témák széles spektruma található meg, ami a költő Istenre való vágyakozását és az emberi létezés mélységeit tükrözi. A versben az idősödő szem és a fáradt tekintet a végső vágyakozás és a végtelenség iránti vágy kifejeződései.

Ez a vers a természettudomány szempontjából nézve sokféle értelmezést nyújthat. Néhány olyan elemet mutathatunk ki, amelyek kapcsolatban állnak a mai természettudománnyal:

1. Az első sort a "Bókoljatok ki, fölnézett világok" kifejezés jellemzi. Ez megmutatja Ady Endre elismerését a világegyetem fizikai jelenségei iránt. A modern asztrofizikai kutatásokkal kapcsolatban egyre többet tudunk meg a világegyetemről és a benne zajló folyamatokról. A kozmikus sugárzás, a csillagok és az univerzum mérete és korának kutatása mind olyan területek, amelyekkel kapcsolatban Ady Endre társa már tájékozott lehetett.

2. A "megcsalt hazátok int: a Végtelen" kifejezés megjelenítheti az emberi ismeretek határait. A Végtelen fogalma a modern fizika és matematika számos területén merül fel, például az absztrakt matematikában, az atomfizikában és a relativitáselméletben.

3. A versben említett "vér pusztul, vér zeng, vér terem" sorok megjeleníthetik az élet kémiai és biológiai aspektusait. Az életet a mai napig kutatjuk, és felfedezzük az élőlények összetett biokémiai folyamatait és a genetikai információ áramlását.

4. A "zöldbe-kék jég-prizmákon keresztül" sorok megjeleníthetik a fényt és színeit. A modern fénytudomány és az optika lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük a fény terjedését és az anyagokkal való interakcióját. Az irizáló jégkristályok is különleges jelenségek, amiket a jég alakja és szerkezete, valamint a fény interferencia eredményez.

5. A vers utolsó sorai a "világok, szívek" kapcsolatára utalhatnak. Az emberi érzelmek és a társadalmi kapcsolatok tudományos kutatása ma aktív terület. A pszichológia és a szociológia segít megérteni, hogyan befolyásolja a természet és a világ jelenségei az emberek mentális és érzelmi állapotát.

Ezek csak néhány példa arra, hogy milyen kapcsolatatban lehet az Ady Endre Téli Alku szememmel című vers a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel. Fontos megjegyezni, hogy ezek az értelmezések szubjektívek és attól függnek, hogy hogyan találjuk meg a kapcsolatokat a vers és a természettudomány között.

Ady Endre "Téli alku szememmel" című versét irodalomtudományi szempontból elemezve számos összefüggést lehet találni mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén. Az alábbiakban néhány fontos összefüggést fogok kiemelni.

1. Az expresszionizmus hatása: Ady Endre verseiben erősen megjelenik az expresszionista irányzat hatása. Ezt bizonyítja a kifejezett érzelem- és élménysűrítés, valamint a groteszk, torz jelképek használata a versben. Az expresszionizmus a nemzetközi szépirodalomban is fontos irányzat volt a 20. század elején, például Georg Trakl vagy Franz Kafka műveiben.

2. Szimbolizmus: A versben az állatmotívumok és a természeti jelenségek szimbolikus jelentéssel bírnak. Az állatok és a természet Ady Endre verseiben gyakran jelképként jelennek meg, és szerzői szándékot hordoznak. Ezt a szimbolikus megközelítést megtaláljuk a nemzetközi szépirodalomban is, például a francia szimbolista költők, mint Rimbaud vagy Baudelaire műveiben.

3. Kritika a társadalomra: A versben Ady Endre erőteljes kritikát fogalmaz meg a korabeli társadalommal szemben. Ezen keresztül a költő általános társadalmi problémákat és igazságtalanságokat jelöl meg. Ez a társadalmi kritika fontos eleme a nemzetközi szépirodalomnak is, például a francia társadalomkritikus regényekben, mint Emile Zola műveiben.

4. Modernitás és avantgárd: Ady Endre versei a modernitás és az avantgárd költészet jegyeit viselik magukon. Ez az újító és kísérletező szellem több nemzetközi avantgárd művészeti irányzatban is megjelenik, például a dadaizmusban vagy a szürrealizmusban.

5. Intertextualitás: A vers a címében található idézet által kapcsolódik Babits Mihályhoz, ami intextualitásként értelmezhető. Az intertextualitás a magyar és nemzetközi irodalomban is gyakran előfordul, ahol az egyik szerző az előző műalkotásra vagy szerzőre utal.

Ezen összefüggések alapján láthatjuk, hogy Ady Endre "Téli alku szememmel" című versének számos irodalomtudományi vonatkozása és összekapcsolása van mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban. Az expresszionizmus, a szimbolizmus, a társadalomkritika, a modernitás és az intextualitás csak néhány példa azokra az elemekre, amelyek rávilágítanak a verse jelentőségére és kapcsolatára a szélesebb irodalmi kontextussal.