Rossz éjszakák járnak erre,
Sietek a vallomással,
Tán utolsó vallomással.
Mit tudom én: tudom-é azt
Holnap is, amit tudok?
Sietek a vallomással.

Sohse volt így, sohse volt ez.
Szerelemnek kicsi volna,
Bolondságnak kicsi volna.
Úgy nevezd el, ahogy tetszik,
Mindegy, ha te akarod.
Szerelemnek kicsi volna.

Ki tudja, hogy holnap mint lesz?
Tán dadogva nem emlékszem,
Tán busongva nem emlékszem.
Te voltál a mindennél több.
Itt az írás, tanuság,
Ha dadogva nem emlékszem.

Ezer éve vagy több éve,
Valamikor lyányom voltál,
Az én biztos lyányom voltál.
Lyányom avagy feleségem?
Egyek vagyunk mi nagyon:
Valamikor lyányom voltál.


Elemzések

A vers Ady Endre VALAMIKOR LÁNYOM című műve. A vers szerkezete és stílusa a szimbolikus líra jegyeit mutatja. A versben a lírai én egyfajta vallomást tesz a múló idővel és az emlékekkel kapcsolatban. Az idő múlása és az emlékek elvesztése a fő témája a versnek.

Az alábbiakban bemutatok néhány lehetséges összefüggést mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban:

1. Magyar irodalom:
- Az Ady Endre költészetére nagy hatást gyakorolt József Attila és Babits Mihály. Műveikben is fellelhetők hasonló lírai elemek és a múló idő tematikája.
- A versben megtalálható az elvágyódás és a világ iránti csalódottság jellemző a Nyugat köréhez tartozó írókra, mint például Márai Sándor és Kosztolányi Dezső.

2. Nemzetközi irodalom:
- A versben megjelenő hangulati elemek és a múló idő problémája hasonlóan található meg William Shakespeare műveiben, például a Hamletben, ahol a főszereplő is a múlás és az emlékek veszteségét éli át.
- A szimbolikus lírát képviselő francia költő, Charles Baudelaire műveiben is gyakran előfordulnak hasonló lírai elemek és a múló idő témája.

Ezen kívül, az Ady Endre versének többféle irodalmi szempontból is értelmezhető összefüggései lehetnek, mint például a szöveg szerkezete, a költői képek és metaforák használata, valamint a lírai én hangulati és érzelmi állapota. Ezek a szempontok segíthetnek a vers mélységének és jelentésének jobb megértésében és interpretálásában.

A vers természettudományos szempontból nem tartalmaz konkrét információkat vagy utalásokat, így a legfrissebb felfedezésekkel kapcsolatban nincs közvetlen összefüggése. Azonban a természettudományos kutatások és felfedezések széles körben alkalmazhatók az emberi élet minden területén, így a szerelem és kapcsolatok témájában is.

Az elmúlt évtizedekben a pszichológia és az agykutatás területén számos felfedezés történt, amelyek segítségével megérthetjük az emberi kapcsolatokat és az érzelmi kötődéseket. A versben szereplő vallomás és a múlttal kapcsolatos emlékek dadogása például azt a tényt tükrözheti, hogy az emberi agy idővel változik és a memória is változik és módosul. Az emlékek bizonyos részeit felidézhetjük bizonytalansággal vagy nehezen, ez pedig összefügghet az agyban zajló folyamatokkal, például a szinaptikus kapcsolatok erősödésével vagy gyengülésével.

Ezenkívül az is érdekes lehet megfigyelni, hogy a versben megszólaló szerelemről és kapcsolatról Ady hogyan beszél. Úgy fogalmaz, hogy "Szerelemnek kicsi volna" vagy "Egyek vagyunk mi nagyon", ami arra utalhat, hogy az emberi érzelmeket és kapcsolatokat nehéz szavakkal pontosan megfogalmazni vagy leírni, és a nyelv eszközei gyakran nem elégségesek ahhoz, hogy kifejezzük a mélységüket és összetettségüket.

Összességében a vers a személyes érzelmekre, kapcsolatokra és múlttal kapcsolatos emlékekre fókuszál, amelyek olyan területek, amelyeket a természettudományos kutatások is fel tudnak fedezni és magyarázni, például pszichológia, neurobiológia és agykutatás területein.

Az Ady Endre "Valamikor lányom voltál" című versében teológiai szempontból is érdekes nézőpontok találhatók. A vers első sorában a "rossz éjszakák" utalhatnak az emberi szenvedésre és nehézségekre, amelyek a teológiai gondolkodásban gyakran előtérbe kerülnek. A vallomás kifejezése pedig a bűnbánat és megtérés jelképe lehet, amely fontos fogalom a keresztény vallásban.

A második részben a szerelem kicsi voltára utalva, Ady megkérdőjelezi a szerelem és a bolondság viszonyát. Ez a gondolat az emberi érzelmek témájával kapcsolódhat össze, amelyeket a teológia is figyelembe vesz például a bűntudat és az öröm viszonyában. Azt is hangsúlyozza, hogy az emberi érzelmek és vágyak viszonylagosak, és az emberi tehetetlenségre utalhatnak, amelyet a vallásos gondolkodásban olykor szükséges felülemelkedni.

A következő részben az emlékezet fontossága és bizonytalansága kerül előtérbe. Az emberi emlékezet korlátozottsága és hiányosságai a teológiai gondolkodásban is fontos szerepet játszanak. A tanúság adása arra utalhat, hogy az emlékezet hiányos volta ellenére is fontos az emlékezet fenntartása és Isten tiszteletének kifejezése.

Az utolsó rész is jelentős teológiai szempontokat tartalmaz. Az "egyek vagyunk mi nagyon" kifejezésben meglátható a keresztény vallásban hangsúlyozott közösségi szemlélet, amely szerint mindannyian Isten teremtményei vagyunk és egymással is kapcsolatban állunk. Az "anya vagy feleségem" kérdése a házasság és családi kapcsolatok jelentőségére utalhat, amelyek szintén a teológiai témák közé tartoznak.

A vers összességében a teológia szempontjából az emberi szenvedés, bűnbánat és megtérés, az emberi érzelmek viszonya, az emlékezet fontossága, valamint a közösségi és családi élet jelentősége jelenik meg. Ezek olyan témák és fogalmak, amelyek az egyház tanításában, a bibliatudományban, patrisztikában és skolasztikában is nagy figyelmet kapnak.