Hajdanában, amikor még
Így beszélt a magyar ember:
Ha per, úgymond, hadd legyen per!
(Ami nem volt épen oly rég) -
Valahol a Tiszaháton
Élt egy gazda: Pál barátom,
S Péter, annak tőszomszédja;
Rólok szól e rövid példa.

   Péter és Pál (tudjuk) nyárban
Összeférnek a naptárban,
Könnyü nekik ott szerényen
Megárulni egy gyékényen;
Hanem a mi Péter-Pálunk
Háza körűl mást találunk:
Zenebonát, örök patvart,
Majd felfordítják az udvart;
Rossz szomszédság: török átok,
S ők nem igen jó barátok.

   Ha a Pál kéménye füstöl,
Péter attól mindjár' tüszköl;
Ellenben a Péter tyukja
Ha kapargál
A szegény Pál
Háza falát majd kirugja;
Ebből aztán lesz hadd-el-hadd,
Mely a kert alá is elhat!
Ez sem enged, az se hagyja,
S a két ház kicsínye, nagyja
Összehorgolnak keményen,
Mint kutyájok a sövényen
Innen és túl összeugat
S eszi mérgében a lyukat.

   De, hogy a dologra térjek,
Emberemlékezet óta
Állott egy magas diófa,
Díszeűl a Pál kertjének.
A szomszédba nyult egy ága,
Melyet Péter, minthogy róla
A dió is odahulla,
Bölcsen eltűrt, le nem vága.
Történt pedig egy vasárnap,
Hogy a fentírt fülemile
Ép' a közös galyra üle,
Azt szemelvén ki oltárnak,
Honnan Istent jókor reggel
Magasztalja szép énekkel:
Megköszönve a napot,
Melyre, im, felvirradott.
A sugárt és harmatot,
A szellőt és illatot;
A fát, melynek lombja zöld,
A fészket, hol párja költ,
Az örömet, mely teli
Szivecskéjét elteli;
Szóval, ami benne él
S mit körében lát, szemlél,
Azt a pompát, fényt és szint,
Mely dicsőség
- Semmi kétség -
Ő érte
Jött létre
Csupán ő érette mind!
Elannyira, hogy Pál gazda,
Ki gyönyörrel ott hallgatta,
Így kiáltott örömében:
"Istenem, uram
Beh szépen
Fütyöl ez az én madaram!"

"Kendé bizony az árnyéka!
Mert olyat mondok, hogy még a..."
Hangzik átal a sövényen
Egy goromba szó keményen.
"Hát kié - pattogja Pál -
Mikor az én fámra száll?"
"De az én portámon zengett:
Hogy illetné a fütty kendet!"
Pál nem hagyja: őtet uccse!
Péter ordít: ő meg úgyse!
Többrül többre, szórul szóra,
Majd szitokra, majd karóra,
Majd mogorván
Átugorván
Ölre mennek, hajba kapnak;
Örömére a szent napnak
Egymást ugyan vérbe-fagyba, -
Hanem a just mégsem hagyva.

   Pál azonban bosszut forral,
És ahogy van, véres orral
Megy panaszra, bírót búsit,
S melyet a vérszenny tanúsit
A bántalmat előadja.
Jogát, úgymond, ő nem hagyja.
Inkább fölmegy a királyig
Térden csúszva: de a füttyöt,
Mely az ős diófárul jött,
Nem engedi, nem! halálig.
Nyomatékul egy tallért dob
Az igazság mérlegébe,
Mit a bíró csúsztat a jobb
Oldalon levő zsebébe.

   Pétert sem hagyá pihenni
A nagy ártatlan igazság:
Nem rest a biróhoz menni
Hogy panaszát meghallgassák.
Így s úgy történt, - elbeszéli,
Övé a fütty, ő azt véli:
Nincs vármegye,
Ki elvegye,
Nincsen törvény, nem lehet per.
Hisz azt látja Isten, ember! -
De, hogy a beszédet össze
Annál jobb rendben illessze,
Az ütlegből sokat elvesz
És a joghoz egy tallért tesz,
Mely is a birói zsebben
Bal felől, a szív iránt,
Meghuzódik a legszebben.

   Felderüle a kivánt
Nap, mely a vitát eldöntse,
Hogy a fülemile-pörben
Kinek szolgál a szerencse.
Ámde a birót most cserben
Hagyja minden tudománya,
És ámbátor
Két prókátor
Minden könyvét összehányja,
S minden írást széjjeltúr is:
Ilyen ügyről,
Madárfüttyről,
Mit sem tud a corpus juris;
Mignem a biró, haraggal
Ráütvén a két zsebére
S rámutatván a két félre,
Törvényt monda e szavakkal
A szegény fülemilére:
Hallja kendtek!
Se ide nem, se oda nem
Fütyöl a madárka, hanem
(Jobb felől üt) nekem fütyöl,
(Bal felől üt) s nekem fütyöl:
Elmehetnek.


*

Milyen szép dolog, hogy már ma
Nem történik ilyes lárma,
Össze a szomszéd se zördül,
A rokonság
Csupa jóság,
Magyar ember fél a pörtül...
Nincsen osztály, nincs egyesség
Hogy szépszóval meg ne essék,
A testvérek
Összeférnek,
Felebarát
Mind jó barát:
Semmiségért megpörölni,
Vagy megenni, vagy megölni
Egymást korántsem akarja:
De hol is akadna ügyvéd
Ki a fülemile füttyét
Mai napság felvállalja!?

(1854)


Stílusok

Hajdanában, midőn még
Igy beszélt az átyai nép:
Ha per, úgymond, hadd legyen per!
(Át nem is rég az volt a szokás) -
A Tiszaháton valahol
Élt egynaként két jó barátom,
(Pál volt a neve és Péternek);
Róluk szól e rövid jellemzés.

Pál és Péter (tudjuk) nyáron
Megfértek a naptárban,
Könnyű volt ott nekik szerényen
Elférni egy gyékényen;
De mi Pál és mi Péterünk
Házánál másba is belefutunk:
Zenebonát, mindenféle viszályt,
Mindenfelől izgalmat;
Rossz szomszádság: török átok,
S ők nem igen jól megfértek.

Ha Pál kéménye füstöl,
Péter tüszkölni kezd;
Ellenben ha Péter tyúkja
Kapargálni kezd;
Szegény Pál házát izgatja,
Majd a falat kirúgja;
Ebből aztán lesz harag-háború,
Mely a kert alá is kihajt!
Ez nem enged, az se hagyja,
S a két ház apraja, nagyja
Szirom-szála befonván,
Mint kutyáik a sövényen
Itt és túl haraphat s eszi a lyukat.

De térjünk csak a tárgyra,
Emberemlékezet óta
Egy magas diófa állott,
Dísze a Pál kertjének.
A nemzet és a kéz fölemel'kedve
Párhuzamszéket mindig épített;
Péterelemből a szomszédba ág nyult,
Melyet Pál, mert nem látszott érdemleges,
Engedett nyugodtan nyúlni.
Egy vasárnap történ't a dolog,
Hogy fülemile a magas galyra ült,
Mint oltárszámnak szemelte ki azt,
Ahol énekével jó napot kivánjon,
Dicsérje Istenét a pirongtató füst tisztítójának,
A napfénynek, harmatnak,
Szélnek, illatnak;
A fának, melynek lombja zöld,
A fészeknek, ahol az ura fészkel,
A boldogságnak, mely a kis szívébe telt;
Röviden, mindaz, ami benne él,
És ami körülveszi, megcsodál.
Akit a pompája, fénye és színe
A dicsőségért erre hozott,
Elámulva ezt kiáltotta:

"Istenem, Uram,
Mily szépen fütyül ez az én madaram!"

"Kend nem látja,
Hogy árnyékában ez a madár?",
Mondja ez oly szigorral,
Szúrva át a sövényszigeten.
"De az én udvaromon hangzott, hogy",
Hogy kendhez illenék a fütty."
Pál nem engedi: "Kövesen!",
Mondja Péter: "Én meg nem!"
Egyik a másik után,
A szó a szitokig,
A szitok a bottalütésig megy,
Majd fölébe szökik,
Ölni és harapni, ölni,
Örömére a szent napnak,
Vérbe marják egymást,
De a joghoz mégis tartanak.

Pál azonban bosszút forral,
És ahogy van, véres orral
Megy panaszra, bírót botrányozni,
S ahogy a vér vihar-darabbal bizonyítja,
Előadja a bántalmat.
Jogáért, nem hagyja, nekiáll
A királyhoz elmenni,
Könnyes térdre borulva:
De a madárfüttyöt,
Melyet az ősi diófán szerzett,
Nem engedi, nem! halálig.
Nyomatékul egy tallért dob
Az igazság mérlegébe,
A biró a "jobb" oldalon
A szíve felé simítja.

Pétert sem hagyja a nagy igazság:
Nem rest a biróhoz rögtön menni,
Hogy panaszát meghallgassák.
Így és úgy történt - elmondja neki,
Az a fütty az övé, ő azt gondolja:
Nincs oly megye,
Amely elvenné,
Nincs oly törvény, nincs per.
Ha Isten látja, az ember is látja! -
De hol találunk ügyvédet,
Aki a fülemile füttyét
Mára már bevállalja?

Felderül a várt nap,
Mely az ügyet eldönti,
Hogy a fülemile-pörben
Kinek hoz szerencsét.
De a biró most cserben hagyja,
Mert a tudása mind' eltűnt.
És habár
A két ügyvéd
Mindent eldobott,
Az összes írásokat félresöpörték:
Ily sok peres ügyről,
A madár füttyéről,
Mit szól a jog intelektusa;
Amíg a biró mérgesen
Mindkét zsebére verejtékpatakkal üt,
Rámutatva mindkét félre,
Törvényt mond ekképpen
A szegény fülemilére:
"Halljátok meg!
Ide sem, oda sem
Füttyöl ez a madár, hanem
(Nagy kiütéssel, a jobb oldalon) nekem fütyöl,
(Nagy kiütéssel, a bal oldalon) és nekem fütyöl.
Elmehetnek."

Mily szép dolog ma már,
Hogy ily lárma nem történik,
Szomszéd sem rebbent,
A rokonság
Csupa jószívű,
A magyar ember pörben fél...
Nincs osztály, nincs megegyezés,
Amely ne esne jó szóval,
A testvérek
Mind összebarátkoznak,
Minden ember jó barát egymásnak:
Nem akarják egymást nem érdemlő dologért,
Nem akarják megölni, elnyelni egymást;
De hol találunk olyan ügyvédet,
Aki a fülemile füttyét
Még ma is bevállalná?

(1854)

Hajdanában, amikor még,
Úgy szólt a magyar ember:
Ha per, úgymond, legyen per!
(Ami nem volt rég) -
Valahol a Tiszaháton
Élt egy gazda: Pál barátom,
S Péter, annak tőszomszédja;
Róluk szól e rövid példa.

Péter és Pál (tudjuk) nyárban
Összeférnek a naptárban,
Könnyen nekik ott szerényen
Megárulni egy gyékényen;
Hanem a mi Péter-Pálunk
Háza körül mást találunk:
Zenebonát, örök patvart,
Majd felfordítják az udvart;
Rossz szomszédság: török átok,
S ők nem igen jó barátok.

Ha a Pál kéménye füstöl,
Péter attól mindjárt tüsköl;
Ellenben a Péter tyukja
Ha kapargál
A szegény Pál
Háza falát majd kirugja;
Ebből aztán lesz hadd-el-hadd,
Mely a kert alá is elhat!
Ez sem enged, az se hagyja,
S a két ház kicsínye, nagyja
Összehorgolnak keményen,
Mint kutyájok a sövényen
Innen és túl összeugat
S eszi mérgében a lyukat.

De, hogy a dologra térjek,
Emberemlékezet óta
Állott egy magas diófa,
Dísze Pál kertjének.
A szomszédba nyult egy ága,
Melyet Péter, minthogy róla
A dió is odahulla,
Bölcsen eltűrt, le nem vága.
Történt pedig egy vasárnap,
Hogy a fentírt fülemile
Éppen a közös gallyra ült,
Azt szemelve ki oltárnak,
Honnan Istent jókor reggel
Magasztalja szép énekkel:
Megköszönve a napot,
Melyre, im, felvirradott.
A sugárt és harmatot,
A szellőt és illatot;
A fát, melynek lombja zöld,
A fészket, hol párja költ,
Az örömet, mely teli
Szívecskéjét elteli;
Szóval, ami benne él
S mit körében lát, szemlél,
Azt a pompát, fényt és színt,
Mely dicsőség
- Semmi kétség -
Ő érte
Jött létre
Csupán ő érette mind!
Elannyira, hogy Pál gazda,
Ki gyönyörrel ott hallgatta,
Így kiáltott örömében:
"Istenem, uram
Beh szépen
Fütyöl ez az én madaram!"

"Kendé bizony az árnyéka!
Mert olyat mondok, hogy még a..."
Hangzik át a sövényen
Egy goromba szó keményen.
"Hát kié - pattogja Pál -
Mikor az én fámra száll?"
"De az én portámon zengett:
Hogy illetné a fütty kendet!"
Pál nem hagyja: őtet uccse!
Péter ordít: ő meg úgyse!
Többről többre, szóban szóra,
Majd szitokra, majd karóra,
Majd mogorván
Átugorván
Ölre mennek, hajba kapnak;
Örömére a szent napnak
Egymást ugyan vérbe-fagyba,
Hanem a jogot mégsem hagyva.

Pál azonban bosszút forral,
És ahogy van, véres orral
Megy panaszra, bírót borzol,
S melyet a vérszenny tanúsít,
A bántalmat előadja.
Jogát, úgymond, ő nem hagyja.
Inkább fölmegy a királyig
Térden csúszva: de a füttyöt,
Mely az ős diófárul jött,
Nem engedi, nem! halálig.
Nyomatékul egy tallért dob
Az igazság mérlegébe,
Mit a bíró csúsztat a jobb
Oldalon levő zsebébe.

Pétert sem hagyja pihenni
A nagy ártatlan igazság:
Nem rest a bíróhoz menni
Hogy panaszát meghallgassák.
Így s úgy történt, - elbeszéli,
Övé a fütty, ő azt véli:
Nincs vármegye,
Ki elvegye,
Nincsen törvény, nem lehet per.
Hisz azt látja Isten, ember!
De, hogy a beszédet össze
Annál jobb rendben illessze,
Az ütlegből sokat elvesz
És a joghoz egy tallért tesz,
Mely is a bírói zsebben
Bal felől, a szív iránt,
Meghúzódik a legszebben.

Felderül a kívánt
Nap, mely a vitát eldöntse,
Hogy a fülemile-pörben
Kinek szolgál a szerencse.
Ámde a bírót most cserben
Hagyja minden tudománya,
És bár két ügyvéd
Minden könyvét összehányja,
S minden írást széttúr is:
Ilyen ügyről,
Madárfüttyről,
Mit sem tud a jogszabály;
Míg végül a bíró, haraggal
Ráütvén a két zsebére
S rámutatva a két félre,
Törvényt mond a szegény fülemilére:
"Hallja kendtek!
Se ide, se oda nem
Fütyöl a madárka, hanem
Nekem fütyöl,
Nekem fütyöl:
Elmehetnek."

Milyen szép dolog, hogy már ma
Nem történik ilyes lárma,
Össze a szomszéd se zördül,
A rokonság
Csupa jóság,
Magyar ember fél a pörtől...
Nincsen osztály, nincs egyesség
Hogy szépszóval meg ne essék,
A testvérek
Összeférnek,
Felebarát
Mind jó barát:
Semmiségért megpörölni,
Vagy megenni, vagy megölni
Egymást korántsem akarja:
De hol is akadna ügyvéd,
Ki a fülemile füttyét
Mai napon felvállalja!?

(1854)


Elemzések

A vers a természettudomány szempontjából több dolgot említ, amelyek a legfrissebb felfedezésekkel kapcsolatba hozhatók. Először is, a vers említést tesz a szomszédok, Péter és Pál, közötti feszültségről, ami a házak között zajló zaj és károsítás miatt merül fel. Ez összefüggésbe hozható a zajszennyezés és az ingatlanok közötti konfliktusokkal, amelyek a modern városi életben gyakran előfordulnak.

A vers másik eleme a diófa említése, amelynek ágait Péter tűrte el, még akkor is, ha a diók a Pál kertjére hullottak. Ez a viselkedés összefüggésbe hozható az ökológiai együttélés koncepciójával, amely szerint az emberek és a természet különböző elemi közötti egyensúly fenntartása fontos a fenntarthatóság és a bolygónk jövője szempontjából.

A versben említett fülemile madár szintén érdekes aspektus, mivel Isten dicséretére énekli a napot és a természetet. Ez összefüggésbe hozható a zene és a természet közötti kapcsolattal, amelyet a modern kutatások arra mutatnak, hogy a természet hangjai és a zene pozitív hatással lehetnek az emberi érzelmi és fizikai jólétére.

Végül, a versben megemlített bírói eljárás és a két szomszéd közötti vita a jogrendszerről és a konfliktuskezelésről beszél. Ez kapcsolatban állhat a modern jogi rendszerekkel, amelyeket a tudomány és a technológia fejlődése befolyásol, például az automatizált ügyviteli rendszerek és az online bírósági eljárások.

Ezek az elemzések azt mutatják, hogy a vers azzal kapcsolatban tehet fel kérdéseket és hívja fel a figyelmet, hogy a természettudományos fejlemények és felfedezések hogyan alakítják az emberek viselkedését, a társadalmon belüli kapcsolatokat és az emberek és a természet közötti kapcsolatokat.

Arany János "A Fülemile" című verse az emberi természetre és viselkedésre utal, különösen a szomszédsági kapcsolatok és a veszekedések témáját boncolgatja. A költemény az alábbi összefüggésekre hívja fel a figyelmet mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén:

1. A magyar köznyelv: A vers a magyar köznyelv és az abban használt kifejezések sajátosságairól árulkodik. A szófordulatok és szójátékok gazdagok és humorosak, ami jellemző Arany János stílusára.

2. A magyar társadalmi-kulturális kontextus: A vers a magyar emberek hajdani viselkedési mintáit és szokásait mutatja be, amelyeknek idejétmúltak lennének a későbbi időszakokban. Ez felveti a kérdést, hogy hogyan változik a társadalom és az emberek viselkedése az idő múlásával.

3. A költői képek és szimbólumok használata: Arany János a verseiben gyakran használ költői képeket és szimbólumokat. A diófa, a madár és a sövény mind olyan szimbólumok, amelyek által a költő az emberek viselkedésére és az egymás közötti viszonyra utal.

4. Paródia és humor: A vers parodizálja és humorizálja a vitáztató és vitázó emberek viselkedését. A költő ironikusan mutatja be a két szomszéd, Pál és Péter közötti vitatkozást.

5. Emberi kapcsolatok és konfliktusok ábrázolása: A vers az emberi kapcsolatok dinamikáját és a konfliktusok jelentőségét tárja fel. A költő bemutatja, hogy még a legkisebb és legártatlanabb problémákból is hatalmas viták és viszályok nőhetnek ki. Ez az emberi természetre utal, ahol a kis dolgok miatt akár örökös ellenségekké is válhatnak az emberek.

6. Jog és igazság kérdése: A vers a jog és az igazság kérdését is felveti. A vers vége felé a költő a bíró és a törvény szerepét és hatalmát hangsúlyozza, amelyek eldöntik a vitákat és peres ügyeket. Ez megmutatja, hogy a jog kiemelkedő szerepet játszik az emberi kapcsolatok szabályozásában.

7. A versek jelentősége és hatása: A vers a magyar és a nemzetközi szépirodalom részeként jelentőséggel bír. Arany János az emberi természetet és viselkedést ábrázolja a verseiben, amelyek mindig aktuálisak és általános érvényűek maradnak. A költői eszközök, humor és költői képek használata hozzájárul a versek hatásához és utókorra gyakorolt befolyásához.

A Fülemile című versben Arany János egy konfliktust mutat be két szomszéd között, akiket a Péter és Pál nevekkel azonosít. A versből az derül ki, hogy ez a konfliktus hosszú ideje tartott, és mindkét fél sok bosszúságot okozott egymásnak. A vers elején Arany a Tiszaháton élő Péter és Pál szomszédságát mutatja be. A költő szerint Péter és Pál valójában nem igazán kedvelik egymást, és folyamatos viszályban élnek.

Ezt követően Arany a fő konfliktust mutatja be, ami a Pál kéményének füstjéből és a Péter tyúkjának felkaparásából származik. Mindkét tevékenység bosszúságot okoz a másiknak, és a veszekedések a két szomszéd házának egymásra gyakorolt hatásaival súlyosbodnak. A versben a szatus quo mindig kibillen, mivel egyik fél sem hajlandó engedményeket tenni, és mindig újabb és újabb konfliktusok alakulnak ki közöttük.

A vers fő részében Arany bemutat egy diófát, amely közös határon nőtt, és amelynek egy ága a Pál kertjébe nyúlik. A Péter és Pál konfliktusuk ellenére mindketten azt szeretnék, hogy a diófa megmaradjon, mert mindkettejük számára kötődik érzelmi értékkel. Az ág, amely a diófából származott, a fülemile költözésére szolgált. A fülemile a fát oltárnak tekinti, ahol magasztalja Istent.

Azonban, a fülemile szép énekére Perez Patro publika harsogó kiáltással reagál, amelyben túlzottan felszólítja a dícséretet a madarak "útjába" állította. Ez ellentmondásokhoz vezet, mert mindkét fél ragaszkodik ahhoz, hogy a madár a közös fán lakjon. Ezt a kompromisszumot a bíróságon kívánnak eldönteni.

Ezután Arany bemutatja a bírót, aki képtelen eldönteni az ügyet, mert a füttyöt mindkét fél a magáénak vallja. A bíró végső döntése az, hogy a fülemile senkinek sem fütyöl, hanem csak önmagának. Ez azt jelenti, hogy mindkét fél elveszíti a perét, és a fülemile szabadon távozhat.

A vers azzal a megállapítással zárul, hogy szerencsére manapság nem történik ilyen konfliktus az emberek között. Az emberek megtanultak együtt élni és békét kötni egymással. A vers ironikus hangvételével azt sugallja, hogy az emberek kevésbé harcosak és több jóságot mutatnak egymás felé. A középpontban a madárfütyölés problémája a kezdeti gerinces kiállásokra és végül kiegyezésre hívja fel a figyelmet.

A vers teológiai szempontból érdekes, mert megmutatja, hogy még a legkisebb dolognak, mint például egy madárfüttynek is lehetnek hatása és következményei. A vers azt sugallja, hogy Isten mindent lát és mindent figyel, még olyan apró dolgokat is, mint egy fülemile éneke, és ezért minden tettünk felelősséggel járhat. Az Isten iránti tisztelet és hálás szív alapvető értékek, amelyeket mindig meg kell őrizni és meg kell ünnepelni.

A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontja is kapcsolódhat a vershez. A bibliai szempontból a vers arra emlékeztet, hogy testvéreinkkel mindig békében és szeretetben kell élnünk, és ne hagyjuk, hogy a konfliktusok elválasszanak minket. A patrisztika nézőpontjából a vers megmutatja, hogy a keresztényeknek kötelességük egymás iránti szeretetet és tiszteletet mutatniuk, még akkor is, ha nézeteltérések vannak közöttük. A skolasztika nézőpontja azt hangsúlyozhatja, hogy a veszekedések és a konfliktusok soha nem vezetnek jó helyzetekhez, és mindig értelmetlenek és kártékonyak. Ezért a bölcsesség a megbékélésre és az együttműködésre ösztönöz.

Összességében a vers teológiai szempontból azt sugallja, hogy az embernek mindig méltósággal és jószándékkal kell viselkednie másokkal szemben, és mindig meg kell találnia a közös nevezőt a konfliktusok feloldására és az egymás mellett élésre.