Allegoria

Sirt az ég egyik szemével,
A másikkal nevetett;
Páros ívű szép szivárvány
Koszorúzta keletet:
Szép szivárványt, barna felhőn,
Nézte ábrándos fiú,
Egy sovárgó méla gyermek,
Kékszemű, de szöghajú.

"Be gyönyörű híd az ottan!
Égi híd az" gondolá,
"Óh, talán ott járnak épen
Az angyalok fel s alá!
Mint szeretnék odamenni!
Bizony el is szaladok,
Jó fiút hogy bántanának
Azok a jó angyalok!

Messze sincs az; lám csak ott van
A közel erdő megett,
Még ma estig rajta könnyen
Megjárhatnám az eget.
Istenem, mily szép is lehet
Ám belülről az az ég!
Istenem, ha én egy kissé
Oda bepillanthatnék!"

Szólt, eredve gyors futásnak,
És legottan messze jár;
Édes anyja híná vissza,
De szavát nem hallja már.
Útfelen száz kis virág int:
"Ülj le közénk, szép gyerek!"
Száz madár mond: "dallok egyet!"
De ő nem hallgatja meg.

Síkos a föld és alóla
Ki-kicsuszamlik az ut,
Tüske rántja meg ruháit
Hogy "megálljon! hova fut?"
Majd elébevág s keresztül-
Fekszi ösvenyét az ér,
Mely, ha egyszer átgázolta,
Ellenkedve visszatér.

De az értől nem ijed meg,
Nem hátrálja síkos ut,
Szóba sem áll vad tövissel:
Egyre gázol, egyre fut.
Sem gyönyörre, sem veszélyre
Nem tekintvén láb alatt,
Szép szivárványt a magasban
Nézi, nézi, és halad.

Kérdi tőle útas ember,
Egy öreg szántóvető:
Hova oly lélekszakadva?
És mivégre siet ő?
"Jaj" felel, de gyors futtában
A kérdőre sem tekint,
"Ama hídhoz kell sietnem,
Vissza is jőnöm megint!"

"Balga gyermek, hol van a híd?
Hová futsz ily esztelen?
Szivárvány az: vége nyugszik
Messzi, messzi tengeren:
S a megürült fellegekbe
Szí fel onnan új vizet...
De hiszen fuss, ha tapasztalt
Ősz fejemnek nem hiszed."

"Ám legyen híd, ám szivárvány,
Oda már én elmegyek,"
Szólt a fiú, "hogy felőle
Épen bizonyos legyek."
És az erdő bokros útján
Bekanyarul egymaga,
Hol feketén leskelődik
Már felé az éjszaka.

Ott sohajnak, ott kacajnak
Múló hangját hallani,
Ott fejéről fövegét is
Le-lekapja valami:
Ott fehéren a sürűből
Rá-rábukkan egy fatő:
De galyak közt a szivárvány
Int feléje, s halad ő.

Szembe jőnek búcsujárók,
Szinte kérdik és felel.
"Kis bohó, mi haszna fáradsz?
Oda nem jut ember el...
Mi lehet az a szivárvány?
Van felőle sok mese:
De közelről (ennyiünk közt!)
Még nem látta senki se."

Nem elég ez a fiúnak:
De én látni akarom!"
Szóla és tör fel a hegynek
Út nélkűli avaron.
Kő hasítja gyenge lábát,
Szirten át esik-bukik;
Haj! s alélva roskad össze
Midőn feljut a fokig.

Ott is, amint összerogyva
Tehetetlen feküvék,
Epedő nagy kék szemével
A szivárványt nézte még;
A szivárványt, amely szinte
Fogyni látszott, sínleni -
És mind jobban, és mind jobban
Elsápadtak színei.

"Szép arany híd, szép szivárvány,
Én szerelmem, bármi vagy, - "
Esdekelt ő tárt karokkal,
"Óh ne hagyj el, - óh maradj!
És ha égbe nem mehettem
Rajtad, mint az angyalok,
Várakozz', hadd nézzelek még!
Várakozz', mig elhalok!"

Hallja ezt egy agg remete
S a fiú előtt megáll,
Háta görnyed ősz hajától,
Reng a mellén hó szakáll:
"Ily korán a sírba mért vágysz?"
Feddi nyájasan a bölcs -
"Hamar volna még lehullnod,
Mint a meg nem ért gyümölcs.

Vágyaid elérhetetlen
Tartományba vonzanak;
Az, mi után futsz epedve,
Csalfa, tünde fényalak,
Egy sugár a nap szeméből...
Büszke diadalmosoly,
Mely a sirvafutó felhőn
Megtörik, - de nincs sehol!"

Így az agg bölcs - még tovább is
Fejtegetvén szavait -
S felnyitá a nagy természet
Titkos zárú ajtait.
A fiút meg ápolóan
Vette gondjai alá,
És midőn a hajnal ébredt
Szüleinek vissz' adá. -

Gyakran láta még azontúl
Szép szivárványt a fiú,
De, ha nézte, sírva fakadt
S lőn kedélye szomorú:
"Hogy üres kép, játszi súgár,
Mit olyankor szeme lát,
Nem híd, amely összekötné
Földdel a menny kapuját!"

(1851 júl.)


Elemzések

A vers témája egy fiú, aki szivárványt lát és el akar jutni odáig. Ez az elem a természettudománnyal kapcsolatos, mivel a szivárvány tudományosan magyarázható jelenség. A szivárvány akkor jön létre, amikor a napfény áthalad a vízcseppeken, és eltérítve visszatükröződik.

A versben megjelenik a meteorológia is, hiszen a fiú az égből jövő felhőkön keresztül vágyja megszemlélni a szivárványt. A felhők és az eső összefüggésbe hozhatók az időjárással és a csapadékkal.

A versben szerepelnek természeti elemek, mint az ég, az erdő és a virágok. Ez felidézi a természettudományos kutatásokat a biológiában. A virágok és a madarak a növény- és állattanhoz kapcsolódnak, amelyek a biodiverzitás és az ökológia területéhez tartoznak.

A versben felmerül egy híd képe, ami az ember és a természet közötti kapcsolatot szimbolizálhatja. Ez összefüggésbe hozható az ökológiai híddal, amely az élőlények közötti migráció útvonalát biztosítja.

Az agg remete szerepe a versben az emberi bölcsességet és tudást képviseli. Ez a rész a legkevésbé kapcsolódik a legfrissebb természettudományos felfedezésekhez, de hangsúlyozza az idős emberek bölcsességét és a tapasztalat átadásának fontosságát a tudományban és az életben általában.

Összességében tehát a versben megjelennek olyan elemek és témák, amelyek kapcsolatba hozhatók a mai természettudományos felfedezésekkel. A szivárvány, az időjárás, a természet és az ökológia témája mind a természettudomány legfrissebb eredményeivel kapcsolatba hozható.

A versben a gyermekek naivitását és álmodozó képzeletét mutatja be Arany János. A gyermek a szivárványt látva, amely számára egy égi hídként tűnik fel, elhatározza, hogy odamegy és megpillantja az angyalokat. A versben megjelennek a teológiai elemek, amelyeket különböző szempontokból lehet értelmezni.

A bibliatudományi nézőpont szerint a versben feltűnik az ég és az angyalok motívuma. Az ég itt az otthont, az isteni létet és a mennyei birodalmat jelképezi. Az angyalok pedig az isteni mennybéli lények, akik közvetítők és védelmezők az ember és Isten között. A gyermek vágya, hogy meglássa az angyalokat, az emberi vágyakozást és a törekvést az istenihez közelítésre jelképezi.

A patrisztika nézőpontja szerint a versben megjelenik az emberi vágy és az isteni válasz közötti kontraszt. A gyermeknek csak álom és vágya van az égi híddal kapcsolatban, de az idősebbek figyelmeztetik, hogy az nem valóságos, hanem csak illúzió és átmeneti. Az agg bölcs a természet titkainak megismerésével és a felnőtt tudással rendelkezik, és kiábrándítja a gyermeket a vágyak beteljesüléséről.

A skolasztika nézőpontja szerint a versben megjelenik az elérhetetlen vágy és az emberi korlátok közötti ellentét. A gyermek álmodozása és vágya az istenihez való közelségre arra utal, hogy az emberi szféra korlátozott és elérhetetlen számára. Az agg bölcs felhívja a figyelmet az emberi vágyak végességére és a valóságban megvalósíthatatlan természetükre.

Az allegorikus vers más lehetséges értelmezései között szerepelhet az emberi vágyak és az élet illúzióinak jelképezése is. A szivárvány az álmok és illúziók szépségét jelképezi, amelyeket az élet nehézségei és korlátai felülírnak. A fiú vágya és reményei az életről és boldogságról, és a visszahúzódó természet, amely nem teljesíti ezeket az álmokat, szemben áll.

Arany János "A GYERMEK ÉS SZIVÁRVÁNY" című versét irodalomtudományi szempontból is elemezhetjük. Az első szempont, amelyet érdemes megvizsgálni, a mű műfaja. Az "A GYERMEK ÉS SZIVÁRVÁNY" egy allegóriára épülő vers, amely megtestesíti az emberi vágyakozást és az elérhetetlen célokat.

A versben a két főszereplő, a gyermek és a szivárvány, jelentőséggel bírnak. A gyermek a vágyakozást és az ábrándozást szimbolizálja, míg a szivárvány az elérhetetlen célt testesíti meg. A gyermek a vers elején felfigyel a szivárványra, és azt gondolja, hogy az angyalok vándorolnak rajta. Ez a vágya vezérli őt, hogy átkeljen a szivárvány hídján, és megpillantsa az égi tájat. Azonban az út veszélyes és nehéz, és az emberek féltik a gyermeket. Az öreg szántóvető például megpróbálja rábeszélni a gyermeket, hogy vonja vissza vágyát, mert a szivárvány csak egy képzelt hely, amit még senki nem látott.

Egy másik érdekes elem, amit az allegória felhasznál, a természet adott hatalma. A versben a szivárvány isteni jelképként jelenik meg, mint "gyönyörű híd". Az elérhetetlen és távoli szivárvány a gyermek vágyát és reményeit is szimbolizálja. Az idős remete felnyitja a természet titkos ajtajait, és rávilágít, hogy a szivárvány csak egy tündéri képzelet, ami sosem fog valóra válni. Ez a felfedezés megingatja a gyermek hitét és boldogságát.

A versben említett szivárvány és a gyermek motívuma több irodalmi műben is felbukkan. A szivárvány a magyar irodalomban és népmesékben gyakran jelenik meg, mint a boldogság és a célok elérhetetlenségének jelképe. Az ember életében állandóan vágyik valamire, ami elérhetetlen lehet, és a szivárvány ezt a vágyat és az elérhetetlen cél iránti vágyat szimbolizálja.

Hasonlóan, a gyermek motívuma is visszatérő elem a szépirodalomban. A gyermek szerepköre sokszor az ártatlanságot, és a naivitást szimbolizálja, valamint a vágyat és a reményt.

Összességében, Arany János "A GYERMEK ÉS SZIVÁRVÁNY" című verse allegorikus és jelképes elemekkel dolgozik, hogy megmutassa az ember vágyait, a reményt, az elérhetetlen célokat és az árnyoldalakat. A versben az élet útja és az álmok megvalósítása körül forognak a témák, amelyek mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban gyakran felbukkannak.