Ki ültetett engem sivatag pusztába
Örökös botrányul a csavargó szélnek?
Ki ásta gyökerim' égető buckába,
Hogy ne virulhassak, hanem mégis éljek?
Oh, legyen átkozott
A kegyetlen kéz, mely engem ide hozott!

Zöld berek aljában, enyhe patak szélén
Ifju-napjaimat oly vidáman élém!
Szél s nap ellen védve, kristály nedvet ittam,
Kék hegy és ég tiszta levegőjét szíttam;
Minden áldott reggel
Rakva lőn friss lombom csillogó gyöngyekkel.

Mosolygva köszönte a kelő vidor nap,
Alája tekintvén tölgyfa sátoromnak;
Este visszanézett, búcsut venni tőlem
S én felé bókoltam a szelid szellőben;
Délbe' megkimélt s én
Nem aléltam össze forró ölelésén.

Alattam kövér fű, puha pázsitszőnyeg,
Virágzó pompája íratos mezőnek!
Ezüst levelimen hímes lepke rengett,
Hajló ágaimon víg madárdal zengett;
Rám szállt éjszakára
A bús fülmile, - nem a kevély tölgyfára.

Majd, ha a lég izzó fehér fényben ége,
Lehajoltam a víz árnyas tűkörébe,
S míg én fürteimet nézdelém, futtában
Száz tündér habocska mosogatta lábam!
Örvénykét csinált ott,
S odagyüjté mellém az úszó virágot.

Karcsu leányzó járt fürdeni vizemben,
Hófehér szépséggel, piros szeméremben;
Karom nyujtám neki, óva lesegítém,
Szűzi szép alakját zöld lombbal körítém;
Gondosan takartam,
Hogy senki ne lássa, féltve beárnyaltam.

Jött az ifju pásztor, üldözé a bánat;
Nem sajnáltam tőle vékony ágacskámat:
Kimélve lemetszé, furulyának fúrta;
Aztán oly szomorún, keservesen fútta,
Oly bús volt az ének!
De szive azóta könnyebb a legénynek. -

Állok most egyedül, sivár pusztaságon,
Rekedt hangú szöcske minden társaságom;
Nézek a hőségtől délibábos tájra,
Szomjamat növeli csalogató árja;
Amott volna egy kút,
De nekem vizéből egy csöppecske sem jut.

Mellettem vonúl egy régen elhagyott gát,
Senki sem jár rajta, hídját is ellopták:
Minek is ott a híd, hol se víz, se medre,
Lecsapták az útat kétfelől a gyepre;
Oh, az ég harmatját
Lombomon ez útak sárrá változtatják.

Lombom oly szinetlen és levelem oly gyér;
Jő az alélt vándor s pihenő helyet kér,
Nem talál, tovább megy és engem elátkoz:
"Soha ki ne zöldülj, soha ne virágozz'!"
De mit ér az átok,
Ha fonnyadva mégis több-több tavaszt látok!

(1852)


Elemzések

A PUSZTAI FŰZ vers elemzése természettudományos szempontból:

- A vers elején az elültetés természetellenességét fejezi ki, ami felveti a genetikai módosítás, klónozás és mesterséges növesztés témáját.
- Az ifju-napok leírása során a napsugárzás fontosságára utal, ami a fotoszintézis folyamatában döntő szerepet játszik az növények életében.
- A víz és a szél védelme említése arra utalhat, hogy a klimatikus változásokkal, az éghajlatváltozással kapcsolatos problémák is felmerülhetnek.
- A friss lomb és a virágzás leírása a növények növekedési ciklusának természetes folyamatára utal, de a vers továbbfejlesztheti ezt a gondolatot azáltal, hogy a természettudományos kutatások révén az emberek képesek manipulálni ezeket a folyamatokat.
- A lepke és az éneklő madarak említése lehetőséget ad arra, hogy beszéljünk a biodiverzitás fontosságáról és az élőlények közötti kölcsönhatásokról.
- Az emberi beavatkozás és az emberrel való interakciók leírása a fát és a növényeket érintő környezeti változásokat idézheti fel, valamint a természeti erőforrások kiaknázását és a környezeti károkat is.
- A vágyakozás egy jobb környezethez, mint például egy kúthoz vagy egy biztonságos és tiszta vízforráshoz a vízforrások kimerülése és a vízhiány problémájával kapcsolatos.
- Az elhagyatott gát és az út hiányának leírása a civilizáció hatását mutathatja a természeti környezetre és az infrastruktúrára.
- Az átok és a több tavasz látása ellentmondás lehet a természet törvényeinek, valamint a klímaváltozással és az antropogén hatásokkal kapcsolatos gondolatokat is felveti.

Összességében a vers különböző természettudományos témákat és összefüggéseket kapcsol össze, mint például a genetika, a növényi életciklus, az éghajlatváltozás, a biodiverzitás, az emberi beavatkozás a természetbe és a környezeti hatások. Ezen témák összekapcsolása lehetővé teszi, hogy a vers mélyebb megértést nyújtson a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel kapcsolatban.

Arany János A PUSZTAI FŰZ című verse a romantika korabeli irodalmi műfajba sorolható. Az alábbiakban bemutatom a verse elemzését mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

A vers az ember és a természet viszonyát, valamint az élet küzdelmeit és természeti elemek hatását tükrözi. Az első négy sorban a fűzfa megtörtént ültetését kérdezi, ami metaforikusan az emberi sors érzését fejezi ki, amikor egy olyan helyre kerül, ahol nem érzi jól magát és nehéz körülmények közé szorul.

A második szakaszban a fűzfa az erőteljes, boldog ifjúságát és a természet szépségét meséli el. A zöld berek, az enyhe patak és az éltető nap jelképezik a természet harmóniáját, amiben a fűzfa boldogan élt.

A harmadik szakaszban azonban a fűzfa elszakad a természettől, és egyedül marad a sivatag pusztaságon. Azzal a gondolattal marad egyedül, hogy soha nem fogja már átélni azokat a boldog pillanatokat, amiket az ifjúkorában megtapasztalt.

A negyedik szakaszban a fűzfa keserűségét és szomorúságát fejezi ki, amikor ellopják az útját, és szomjúságban szenved a szárazságban. A fűzfa megszakadása, a lelketlen emberek általi pusztítás és a természettel való elszakadás további fájdalmat és keserűséget okoz a fűzfa számára.

Az utolsó szakaszban a fűzfa az életének múlandóságát és erejét előhozza. Bár az emberek átverik és elátkozzák, a fűzfa még mindig virágzik és új tavaszokat lát. Ez a gondolat jelképzi az emberi szellem és kitartás képességét, még a nehéz időkben is.

A költemény jelentős egyezést mutat a romantika korabeli nemzetközi irodalmával. A természet motívuma és a természettel való kapcsolat témája központi elem mind a magyar, mind a nemzetközi romantikus irodalomban. Emellett a szenvedés, a magány, az ember természeti környezethez való viszonyának problémája szintén gyakori motívum a romantikában.

Arany János A PUSZTAI FŰZ című verse tehát az ember és a természet viszonyáról szól, valamint a természet erejéről és az ember lelkének kitartásáról. A verse megjeleníti a romantika korabeli irodalmi motívumokat és témákat, és összekapcsolja őket a magyarországi természeti tájjal és azon belül a fűzfa személyes történetével.

Az Arany János által írt "A puszta fűze" című vers teológiai szempontból is érdekes elemzésre ad lehetőséget. A versben megjelennek olyan motívumok, amelyek kapcsolatba hozhatók a bibliatudománnyal, a patrisztikával és a skolasztikával is.

A vers első négy sora arról szól, hogy a kérdéses fűzt kevésbé kedvező helyre ültették, egy sivatag pusztába, ahol folyamatosan kitéve van a puszták szélének és más környezeti hatásoknak. Ez a helyzet hasonlítható ahhoz, ahogyan az emberiség a bűnbeesés során elvesztette a paradicsomi édenkertet, amelyben békesség és termékenység uralkodott. A sivatagban való füzfához hasonlóan az ember az eredendő bűn következtében a negatív hatásoknak van kitéve, és küszködik a bűn és a szenvedés közepette.

A vers második része a fűz boldog ifjúkori életét írja le egy zöld berek aljában, ahol szép tájkép és kellemes környezet veszi körül. Ez az ábrázolás kapcsolatba hozható a paradicsomi állapottal, ahol az ember harmóniában élt Isten teremtett világával és élvezhette annak jósságát.

A harmadik rész arról beszél, hogy a fenyőfa megkapja a nap fényét és a víz nedvességét, és így boldogan fejlődik és élettel teli marad. Ez a rész kapcsolódik az Ószövetség és a Patrisztika tanításaihoz, amelyek kiemelték Isten gondviselését és gondoskodását az emberi életről. Az isteni gondviselés által az ember az evangélium szerint is részesül Isten áldásaiból és az üdvösség reményéből. Az Ádám és Éva által elkövetett bűn következtében azonban az emberiségnek meg kell küzdenie a bűnnel és a szenvedéssel, és Isten gondoskodására van szüksége a megmentő Krisztus által.

A negyedik rész arra utal, hogy a pihenőhelyet kereső vándor nem talál megfelelő helyet, és az átkozott füzfát még inkább elátkozza. Ez hasonlítható a bűntől szenvedő ember helyzetéhez, akinek nehéz megtalálnia a lelki nyugalmat és a békét.

A vers utolsó része arról szól, hogy a fűzöcske mégis tovább éli életét, és bár az alélt vándor azt kívánja, hogy soha ne zöldüljön és soha ne virágozzon, a fűz mégis több tavaszt lát. Ez a rész kapcsolódik a skolasztika tanításaihoz, amelyek hangsúlyozzák az emberi akarat és a kegyelem közötti együttműködést, valamint a bűnből való megtérés és a kegyelem által nyújtott üdvösség lehetőségét.

Ez csak egy lehetséges teológiai értelmezés a versről, és más nézőpontok és ötletek is lehetségesek. A versben megjelenő természeti motívumok és az emberi sors ábrázolása segítik a teológiai aspektusok értelmezését és kapcsolódást az Isten és az ember közötti kapcsolathoz.