"Eh! mi gondod a jövőre?
   Eh! a múlttal mi közöd?
Könnyel a múlt sirja dombját
S a reménynek száraz lombját
   Hasztalan mit öntözöd?

Századoknak bűne, átka
   Mind csak téged terhel-e?
Nem talán még sokkal érzőbb,
Nem talán még sokkal vérzőbb
   Honfitársid kebele?..."

Oh, tudom; de bánatomban
   Meg nem enyhít társaság;
Mint szülétlen több gyerekre
Osztatlan száll s mindegyikre
   Az egész nagy árvaság.

Sőt azáltal súlyosb részem,
   Hogy míg a tett melege
Más sebét enyhőbbé tészi:
Ő, szegény, csak kínját érzi -
   A lant méla gyermeke.

Hogy reméltünk! s mint csalódánk!
   És magunkban mekkorát!...
Hisz csak egy pontot kerestünk:
Megtalálva, onnan estünk;
   Így bukásunk lelki vád.

Mennyi seprő a pezsgésben,
   S mily kevés bor!... Volt elég,
Kit nagy honszerelme vonzott
Megragadni minden koncot,
   Nehogy más elkapja még.

Mennyi szájhős! mennyi lárma!
   S egyre sűlyedt a naszád;
Nem elég csak emlegetni:
Tudni is kell jól szeretni,
   Tudni bölcsen, a hazát.

Vagy nekünk már így is, úgy is
   Minden módon veszni kell?
Egy világ hogy ránk omoljon?
Kül-erőszak elsodorjon?...
   Vagy itt-benn rohadni el?

(1877 júl. 26)


Elemzések

A vers alapvetően egyfajta panasz- és elégedetlenségkifejezésről szól az idővel és a múlttal való kapcsolatunkkal kapcsolatban. Az első sorok arra kérdezik, hogy miért aggódunk annyira a jövő miatt és miért ragaszkodunk olyan erősen a múlthoz.

A vers egyik fontos témája a múlt és a jövő viszonya. Az első versszakban a múltat a sír és a száraz lomb képeivel jellemezve, azt mondja, hogy a múlt sirja már nem megy, nem érdemes öntözni. Ez arra utalhat, hogy Arany előző generációknak ofőízése már nem számít, és nem kell a múlt problémáival foglalkozni.

A második versszakban az idő múlásának következményeiről van szó. Az itt megfogalmazott kérdések arra utalnak, hogy az emberi cselekedetek miatt vannak-e a századokkal ezelőtti bűnök és átkok. Ez természettudományos szempontból kapcsolatba hozható a mai kor környezeti problémáival és az emberi tevékenységből eredő következményekkel.

A harmadik versszak arról beszél, hogy a bánatban nincs segítség, nem enyhíti a társaság. Ez szemben áll a modern pszichológiai és tudományos eredményekkel, amelyek kimutatták, hogy a társas támogatás és a kapcsolatok fontos szerepet játszanak az egyén jólétében és annak kezelésében.

A negyedik versszakban az "egész" nagy árvaságáról van szó. Ez arra utal, hogy az ember része a világnak és a természetnek, és ezekkel az elemekkel való kapcsolatunknak komoly hatása van érzelmi és szellemi szempontból. Tehát, ha ez a kapcsolat hiányzik vagy súlyosbítja a problémákat, akkor az emberi lényünk szenved és gyengül.

Az ötödik versszakban az a gondolat jelenik meg, hogy az emberek csalódtak abban, hogy az életüknek csak egy pontra kellene összpontosítaniuk, és hogyha megtalálják ezt a pontot, akkor boldogok és elégedettek lesznek. Ez a modern kori vágyunk arra, hogy mindent megértsünk és controláljunk, amelyben azonban gyakran csalódunk.

A hatodik versszakban az Akadémiai elvek képeivel jelenik meg a társadalom és az egyén viszonyrendszere. Az itt megfogalmazott gondolatok arra utalnak, hogy a hazaszeretet és a nemzeti érzelmek fontosságát hangsúlyozza, valamint arra figyelmeztet, hogy nem elég csak a szóbeli vagy külsőlegi hősies cselekedetekkel elégedettek lenni, hanem bölcsen és tudatosan kell választani és szeretni a hazát.

A hetedik versszakban a vers hangsúlyozza a modern kor kihívásait, a veszélyeket és a lehetséges bukásokat, például a külső erőszak, amely elpusztíthatja a nemzeteket. Ez a modern kor kihívásaihoz kapcsolható, például a globális bizonytalanság és a fenntarthatósági problémák, amelyekkel szembesülünk.

Összességében a vers magában hordoz olyan gondolatokat és témákat, amelyek a mai természettudományos felfedezésekkel és a világunkban zajló eseményekkel kapcsolatba hozhatók. Az ember és a természet közötti kapcsolat, a környezeti problémák és az emberi tevékenységből eredő következmények mind olyan témák, amelyeket a mai természettudományos kutatások és a világunk kutatásai is vizsgálnak.

Arany János "A RÉGI PANASZ" című versét teológiai szempontból elemzve, több összefüggés és értelmezési lehetőség felmerül.

A bibliai és teológiai szempontból a vers elsősorban a szenvedés, az emberi bűn és az Isten iránti bizalom kérdéseivel foglalkozik. Az első négy sorban Arany a jövővel és a múlttal kapcsolatos kérdéseket tesz fel. A múlt sirjainak megöntözése a remény hiábavalóságára utal, mivel a múltbéli tettek vagy bűnök már visszafordíthatatlanok és nincs értelmük. Ez a felfogás kompatibilis a bibliatudománnyal, ami hangsúlyozza az emberi bűn örökségét és az Isten gondviselését.

A vers további részében a szerző arra kérdezi, hogy vajon az emberi bűnök és vétkek súlyosabbak-e annál, mintha a múlt sirja dombjait öntözné. Ez a rész utal a patrisztikus teológiai gondolkodásra. A patrisztika hangsúlyozza az emberiség közösségi bűneit, és hogy ezek következtében minden egyes ember szenvedéseivel és bűneivel szorosan összefügg. Arany a "honfitársi kebel" fogalmával utal arra, hogy mindannyian közösségben vagyunk az emberiség bűneivel és szenvedéseivel.

A vers folytatásában Arany megjegyzi, hogy a bánatában nem talál enyhülést a társaságtól. Ezt a passzust a skolasztikus teológia nézőpontjával lehet összefüggésbe hozni. A skolasztika az emberi tapasztalatokat és a filozófiát ötvözi a teológiával, és hangsúlyozza az ember szenvedését és az elidegenedést Istentől. Arany a "szülétlen több gyerekre" utalva a szenvedés és az elidegenedés mélységét fejezi ki.

A vers továbbá kifejezi a csalódást és a bukást, amikor megtalálva a remélt célt, az ember mégis elveszti azt. Ez a gondolat a bibliatudományi megközelítéshez kapcsolható, amely hangsúlyozza az emberi törékenységet és a bizonytalanságot az életben.

A versben szereplő "hazafi" és "honszerelmes" jelzők arra utalnak, hogy az ember szeretetének és elkötelezettségének meg kell haladnia a szócséplést és a nagy szavakat. Arany kérdéseket tesz fel a hazaszeretet jelentőségével kapcsolatban, és hangsúlyozza, hogy nem elég az emlegetés vagy a szenvedés, hanem bölcsen és céltudatosan is kell a haza iránti szeretetünket kifejezni.

A vers zárása meglepő és ellentmondásos kérdésekkel véget ér. Arany két lehetőséget vet fel: az egyik, hogy egy egész világ omladozik rájuk, a másik pedig, hogy holtig rohadnak a belső bűneikben. Ez a kérdés a remény hiábavalóságát és a szenvedést hangsúlyozza, és bibliai kontextusban is értelmezhető.

Összességében Arany János "A RÉGI PANASZ" című versében teológiai szempontból kifejeződik az emberi szenvedés, bűn és reménytelenség témája. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjai segítenek megérteni az emberi lét nehézségeit és a remény fontosságát a teológiai szempontok alapján.

A vers Irodalomtudományi szempontból több összefüggés kapcsolódik mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén. Az alábbiakban ezeket vesszük sorra:

1. Tematikai összefüggések: Az "A régi panasz" című vers a múlt fájdalmáról, a bűnökről és az elszigeteltségről szól. Az ilyen témák gyakran megjelennek a világirodalomban is, például William Shakespeare drámáiban vagy Arthur Rimbaud költeményeiben. A múlt és a remény közötti ellentét, valamint a hazaszeretet témája szintén gyakori motívum a világirodalomban.

2. Nyelvi összefüggések: A vers nyelvezete, költői képei és költői forma az irodalomtörténetre is hatással volt. Arany János a magyar népköltészettől és a hagyományos költői formáktól merített inspirációt. Emellett a versben szereplő metaforák és szimbólumok, valamint a rímképletek és ritmusok használata az európai romantika és klasszicizmus stílusának jeleit is hordozza.

3. Hangvételi összefüggések: A versben megtalálható költői én keserűsége és elkeseredettsége, valamint a hazaszeretet minőségének megkérdőjelezése tipikus romantikus témák. Ezt a hangulatot megtaláljuk például Lord Byron vagy Alfred de Musset műveiben is.

4. Történelmi összefüggések: A versben megjelenő társadalmi és politikai problémák tipikusak a 19. századi Magyarországon. Az "A régi panasz" bemutatja a korabeli társadalom fájdalmait és elégedetlenségét, valamint a politikai instabilitást. Ez a történelmi hátterű érzelmek megjelennek például Charles Dickens regényeiben vagy Victor Hugo műveiben.

5. Strukturális összefüggések: A vers stílusa és formája az európai költészet hagyományait követi. Az egymás után következő négy sor egy összefüggő, egységes gondolatot képez, és egy költői képben fejezi ki a vers fő mondanivalóját. Ez az epigrammaszerű forma jellemző lehet például Johann Wolfgang von Goethe vagy Alexander Pushkin műveire.

Ezek az összefüggések azt mutatják, hogy Arany János "A régi panasz" című verse kapcsolódik a nemzetközi irodalmi hagyományokhoz és tematikákhoz. A vers a múltról, a hazaszeretetről és az elszigeteltségről szóló témái, költői érzékenysége és formai jellegzetességei miatt uniós és kulturálisan gazdag irodalomhoz kapcsolódik.