Margitsziget

A tölgyek alatt
   Szeretek pihenni,
Hova el nem hat
   Város zaja semmi.
Zöld lomb közein
   "Áttörve" az égbolt
S a rét mezein
   Vegyül árny- és fényfolt.

A tölgyek alatt
   Oly otthonos itten!
Évem leapadt:
   Ime, gyermek lettem,
Mint mikor a tölgy
   Sudarát megmásztam,
Hol seregély költ -
   S vígan madarásztam.

A tölgyek alatt
   Több egykoru társsal
Madárfiakat
   Kifeszíténk nyárssal;
Jó tűz lobog ott,
   Zizeg a kis bogrács -
S ha bealkonyodott,
   Haza már egy ugrás.

A tölgyek alatt
   Örömest valék én,
Bár a madarat
   Hagytam utóbb békén;
Gyermeki önző
   Korom' ifju ábránd
Veszi ösztönző
   Szárnyára, s tovább ránt...

De tölgyek alatt,
   Valamerre jártam,
Szűlőhonomat,
   - Csakis ott - találtam;
S hol tengve, tunyán
   Hajt, s nem virul a tölgy:
Volt bár Kanaán,
   Nem lett honom a föld. -

A tölgyek alatt
   Még most is el-űlök;
Bűv-kép csalogat,
   Ábrándba merűlök;
Hajó-kerekek
   Zubogását hallom...
"Hajrá, gyerekek:
   A vízi malom!"

A tölgyek alatt
   Im, meglep az alkony,
Hűsebb fuvalat
   Zörög át a parkon;
Felhők szeme rebben:
   Haza sietek,
Jobb ott, melegebben,
   Ki vén, ki beteg...

A tölgyek alatt
   Vágynám lenyugodni,
Ha csontjaimat
   Meg kelletik adni;
De, akárhol vár
   A pihenő hely rám:
Egyszerüen bár,
   Tölgy lenne a fejfám!

(1877 aug. 5)


Elemzések

A vers, A TÖLGYEK ALATT, Arany János műve, melyben az ember és a természet közötti kapcsolatot és az ember vágyát a természeti környezet iránt mutatja be. Bár a vers nem tartalmaz közvetlen utalást a legfrissebb természettudományos felfedezésekre, vannak olyan elemek, amik összefüggésbe hozhatók a mai természettudomány legfrissebb kutatásaival.

Az első versszakban Arany leírja, hogy a tölgyek alatt szeret pihenni, ami nyugalmat és csendet jelent neki. Ezt össze lehet kötni a modern környezetpszichológia kutatásaival, amelyek kimutatták, hogy a természeti környezetben való tartózkodás pozitív hatással van az emberi jólétre és stressz csökkentésére.

A második versszakban Arany a gyermekkorát idézi fel, amikor a tölgyfák között játszott és madarászott. Ez az emlékezetes élmény kapcsolatba hozható az ökológia és a biológia területén végzett kutatásokkal, amelyek kimutatták, hogy a természetben való időtöltés elősegíti a gyermeki kreativitást és a természettel való kapcsolat kialakítását.

A harmadik versszakban Arany arról beszél, hogy a tölgyek alatt társakkal gyűlt össze, tüzet raktak és bográcsban főztek. Ez a rész a társas kapcsolatainkra és az emberi társadalomra utalhat, ami szintén kapcsolatban áll a modern társas kutatásokkal és a csoportpszichológiával.

Az utolsó versszakban Arany a tölgyek alatt szeretné nyugalmat találni, még a halála után is. Ez a vágy az örök élet és a halhatatlanságot kutató modern kutatásokhoz kapcsolódik, amelyek az emberi élet utáni életre keresik a választ.

Összességében a vers természetközeli hangulata és a természettel való kapcsolatért való vágya összehasonlítható a modern természettudományos felfedezésekkel, amelyek azt mutatják, hogy a természeti környezet pozitív hatással van az emberi egészségre, jólétre és kreativitásra.

Arany János "A Tölgyek Alatt" című verse inkább egy személyes visszaemlékezést és nosztalgiát fejez ki, de teológiai szempontból is érdekes elemeket találhatunk benne.

A versben megjelenő tölgyek olyan helyet és állapotot jelképeznek, ahol a költő elmélyülhet, lelassíthatja az időt, és megtalálhatja a nyugalmat. A versek első részében megjelenő város zaja semmi nem csak a nyugodt helyszínt, hanem egyfajta menekülési pontot jelöl, ahol a költő megszabadul a nyüzsgéstől és a világ zajától.

Az összefüggést a bibliatudománnyal úgy is lehetne értelmezni, hogy a tölgyek az ősi időktől fogva szerepelnek a bibliában is. Például, Mózes a bibliai Ószövetségben összeütközést élt meg amikor az egyiptomiakat Bika tüzénél verték, ahol egy áldozati oszlopokból és tölgyfákból készült oltár állt. A tölgyek tehát az istentisztelet vagy spirituális találkozás helyszínei is lehetnek.

A patrisztika perspektívájából a tölgyek a természet egyetemes szimbóluma lehetnek. Az ókori filozófusok is sokszor használták a fákat például filozófiai vagy spirituális elemzésük során. Az egyik lehetséges értelmezés a tölgyekről Arany János verse kapcsán, hogy azok az állandóságot és erőt jelképezik, ahhoz kapcsolódva, hogy a költőnek ez a hely a gyermekkorát juttatja eszébe. A költő a múltjába, a gyerekkorába réved, amely felidézi a boldogság és az ártatlanság érzését.

A skolasztika nézőpontjából a tölgyek alatt a költő találkozhat Isten jelenlétével vagy a transzcendenssel. A tölgyek szilárdsága és a természet harmóniája tovább erősítheti azt az élményt, hogy a természet Isten műve, és ezáltal a költőnek a természettel való kapcsolata közelebb viszi őt Istenhez.

Ezen kívül, a versekben megjelenő vágy a pihenésre és az örömre, valamint a társas kapcsolatokra való utalások is teológiai elemek lehetnek. Ezek a vágyak és remények a költő spirituális szükségletein alapulhatnak, amelyeket a hit, az Istennel való kapcsolat, vagy éppen a közösség hiánya idéz elő. A versek ezért egyfajta vonatkoztatási pontot jelenthetnek, amelyekben a költő spirituális törekvéseit és élményeit megfogalmazza és megosztja.

Összességében, Arany János "A Tölgyek Alatt" című verse teológiai szempontból a természettel, az Istennel és a spirituális igényekkel kapcsolatos elemzésekre adhat alkalmat. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjain keresztül feltárulhatnak azok a mélységek és összefüggések, amelyek a költő által megjelenített élmények mögött rejlenek.

Az "A tölgyek alatt" című vers Arany János egyik legismertebb és legkedveltebb költeménye. Az irodalomtudományi elemzés során érdemes szemügyre venni a vers formai és tartalmi elemeit, valamint kapcsolatot találni a magyar és a nemzetközi szépirodalom más művei között.

A vers szerkezetének elemzése során fontos megemlíteni, hogy a vers nem követi a hagyományos verselési szabályokat. Nem rendelkezik meghatározott rímképletekkel vagy mérésekkel. A helyett, hogy a vers fejezeteit pontosan elkülönítené, a szerző kötetlen szabadvers formájában alkotja meg a verset. Ez a kötetlenség lehetőséget nyújt Aranynak, hogy szabadabban kifejezze érzéseit és gondolatait.

A vers tartalmi elemzése során láthatjuk, hogy a tölgyek fontos szimbólumok a versben. A tölgyek alatt Arany megpihen és otthonosan érzi magát. A természet nyújtotta szépség és a madarak dalai boldogsággal töltik el. A versben megfigyelhető a gyermekkor nosztalgikus ábrázolása, amikor a szerző boldogan játszik barátaival és élvezi a természetben töltött időt. A vers végén a tölgyek még a halál és a pihenés helyévé is válnak, amikor Arany megemlíti a fejfát.

Az "A tölgyek alatt" versben megfigyelhető kapcsolatok a magyar és a nemzetközi szépirodalom más művei között. A természetben való megpihenés, a gyermekkor boldogsága és az emlékezés témái általánosan jelen vannak a világirodalomban. Nagyszerű példa erre William Wordsworth angol költő "Daffodils" című versében, amelyben a természeti szépség és az emlékezet fontos szerepet játszik. A természet és a gyermekkor ábrázolása párbeszédbe lép a romantikus irodalmi hagyományokkal és az azokban megjelenő érzelmekkel.

Az "A tölgyek alatt" című vers Arany Jánost mint költőt és alkotóját is bemutatja. A vers személyes hangvétele és az érzelmek megnyilvánulása jellemzi Arany műveit. A vers erős kapcsolatot teremt az olvasóval, aki magára ismerhet a természeten és a gyermekkoron keresztül. Arany tehát nemcsak a magyar irodalom, hanem a világirodalom részét képezi, amikor az emberi élet fontos témáit és érzéseit ábrázolja.

Fontos megjegyezni, hogy az irodalomtudományi elemzés mindig szubjektív lehet, mivel a versek értelmezése az olvasótól is függ. Mindazonáltal az "A tölgyek alatt" című vers gazdag tartalmi és formai elemekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a kapcsolódást más magyar és nemzetközi művekhez. A szimbolikus jelentések és a versek személyes hangvétele csak néhány aspektusát jelenti az irodalomtudományi elemzésnek, de a vers még számos más lehetőséget kínál a felfedezésre és az értelmezésre.