Függ már szögén a hárfa; -
Kapcsos könyvem bezárva
   Mint egy koporsó.
Ujjam nehéz a húron,
A verset únva írom:
   Ez tán utolsó.

Mi haszna is, mi haszna
Kél egyhangú panaszra
   Belőlem a dal?
Még majd szememre lobban:
"Közöld, ha ily bajod van,
   Az orvosoddal!..."

(1877 nov. 29)


Elemzések

A vers természettudományos szempontból nézve a következő témákat tartalmazhatja:

1. Hárfa: A hárfa hangszer egy rezonáns test, amely lehetőséget ad hangok megszólaltatására és dallamok előadására. A rezgések és hanghullámok tanulmányozása az akusztika területén jelentős fejlődést hozott a természettudományokban.

2. Könyv bezárva: Az írás és az irodalom témája kapcsolatban állhat az információs és kommunikációs technológiák fejlődésével, amelyek lehetővé teszik a legfrissebb tudományos felismerések megosztását és forrásként szolgálhatnak a tudományos kutatásokhoz.

3. Koporsó: Ez a sor utalhat a halálra és az elmúlásra. Az emberiség legújabb felfedezései és kutatásai a halál biológiájában, az emberi öregedés folyamatában és az élet meghosszabbításában gyökeres változásokat hoznak. Az orvostudományban végzett kutatások és a genetika területén elért fejlődések lehetővé teszik az emberi élet meghosszabbítását és az egészségesebb életstílus kialakítását.

4. Egyhangú panasz: Ez a sor arra utalhat, hogy a költő unja a versírást és egyhangúvá vált számára. Az agykutatás és a kognitív tudományok az emberi kreativitás és a művészi kifejezés folyamatát tanulmányozzák, és az esetleges módon lehetőséget nyújthatnak az emberi művészetek előrejelzésére és jobb megértésére.

5. Az orvos elé fordulás: A vers befejező sora arra utal, hogy az író/verselő talán a fizikai panaszaitól vagy betegségeitől szenved. Az egészségügyi kutatás és a gyógyítás területén elért legújabb felfedezések nagyban hozzájárulnak az életminőség javításához és a betegségek megelőzéséhez, illetve kezeléséhez.

Fontos megjegyezni, hogy a vers elsősorban személyes érzelmi és filozófiai témákat tartalmaz, amelyeket a természettudományos felfedezésekhez és kutatásokhoz kapcsol. A vers korának összképét is figyelembe kell venni, és hogy azt miként fogadta az olvasóközönség.

Arany János "Dal fogytán" című versét teológiai szempontból elemezve, több értelmezési lehetőség is felmerülhet.

Bibliatudomány szempontjából a vers elsősorban az emberi szenvedés, reménytelenség és a vallásosság kettősségének kérdését boncolgatja. Az első versszakban a "koporsó" és az "utolsó" kifejezésekre utalva Arany a halál és a végzetosság érzését jeleníti meg. Az ember a földi szenvedésével szembesül, az élet panaszainak kifejezésére vágyik, mégis kétkedő és reményvesztett hangon írja, hogy "mi haszna" a panaszoknak, ha azok nem vezetnek semmi jóra. Ezzel a vallásosság és a kételkedés konfliktusára utalhat, ahol az ember kétségbeesetten keresi az értelmet és a megváltást.

Patrisztika nézőpontjából a vers azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy vajon mennyire hasznos az egyhangú, panaszos dal az ember számára. A patrisztikus teológia arra törekszik, hogy a hit és az eszmei vívódások közötti egyensúlyt megtalálja. Arany megjegyzése a második versszakban, hogy az orvossal kell megosztani a bajokat, azt jelenti, hogy a hívő embernek hinnie kell abban, hogy az Isten segítséget és gyógyulást nyújthat neki, ehhez pedig elengedhetetlen a kapcsolat a hittanácsadóval, az "orvossal".

Skolasztika nézőpontjából a vers az emberi elgyengülést és az Istenhez való közeledés nehézségeit mutatja be. Az emberek gyakran túlvállalják magukat, és a következményeként kimerültek vagy reményvesztettek lesznek. A skolasztikus teológia arra törekedett, hogy a hitet alapos logikai és filozófiai érvekkel támassza alá. Az emberiség sorsa iránt érzett teológiai érdeklődés jelenik meg a versben, hiszen Arany a megoldást az "orvos" személyében látja. Ezzel utal arra, hogy a hit és az Istenhez való közeledés nem mindig egyszerű, gyakran szükség van segítségre és útmutatásra.

Összességében Arany János "Dal fogytán" című versét teológiai szempontból értelmezve arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen szerepet játszik a hit és a vallásosság az emberi szenvedés és reménytelenség közepette. A bibliatudomány, patrisztika és skolasztika elveire építve a vers azt sugallja, hogy az embernek megtalálnia kell a helyes egyensúlyt a vallásos érzelmek és a racionalitás között, illetve segítséget kell keresnie, amikor a nehézségek túl nagyok ahhoz, hogy egyedül megbirkózzon velük.

Az Arany János "Dal fogytán" című versét irodalomtudományi szempontból vizsgálva több összefüggést találhatunk mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

Magyar irodalom:
- A vers kezdete már önmagában is az előző versek hagyományaihoz illik, ahol az első sorban megemlíti a hárfa függőben létét, ami egy hagyományos motívum a magyar lírában.
- A költő emlékei és érzései jelennek meg a versben, amelyek tipikusan magyar lírai témák.
- A vers végén Arany reflexiót tesz arra, hogy a dal megalkotásának mi értelme van, és ezzel egészen az őseinek a magyar irodalomban megszokott szerepéhez kapcsolódik.

Nemzetközi irodalom:
- A versben megjelenik a koporsó motívum, ami szimbolikus értelmet hordozhat. Ez a koporsó a vers lezártságára és az elkövetkező halálra is utalhat. Az ilyen típusú szellemi közeg az európai irodalom sok verseiben megtalálható.
- Az orvos figyelmeztetése a vers végén lehet, hogy a romantikus/francia irodalomból származik, ahol az orvos továbbra is hatalmi szerepet tölt be a beteg életében.

Összegzés:
Arany János "Dal fogytán" című verse irodalomtudományi szempontból több összefüggést mutat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén. A magyar irodalomban a tradicionális motívumok jelennek meg, mint például a hárfa, valamint a költő személyes érzései és reflexiói. A nemzetközi irodalomban a koporsó motívum szimbolikus jelentőséggel bírhat, míg az orvosra történő utalás lehet egy francia romantikus irodalmi hatás.