Van egy ország: Eldorádó,
Innét a nagy Királyhágón,
Kelletig van benne minden,
Az nem is kell, ami nincsen.
Boldog egy nép aki lakja:
Árnyékon a legyet csapja.
Búzájától, mikor terem,
Dohossá lesz minden verem
S mind magának kell megenni,
Mert nem tudja hová tenni.
Ha pedig nem termett elég,
Eladhatja mind, vagy felét:
Bezzeg akkor van vevője
S jó hasznot kapar belőle.
A kenyérre, a haszonra,
Mellyel tele zsebje, gyomra,
Fel is önthet, mert az ecet...
Isten bocsáss!
Ez ráfogás:
A sok jó bor rajtaveszett.
Vagy ha nem bort - vizet ohajt,
- Boldog ország! - az se nagy baj:
Egyet sem lép érte lába,
Felmegy a víz ablakába,
Vagy az isten fellegébül,
(Míg új háza fel nem épül)
Ingyen ömlik a nyakába.
De ki bolond innék vizet?
Bort ihatik, mégsem fizet:
Sőt - aranykor tért-e vissza? -
Még fizetnek amért issza!
Részeg fővel ha lefekszik,
Elhorkolhat holnap estig:
Más kisöpri háza táját,
Fel sem költi a gazdáját;
Más megfeji a tehenét,
(El sem viszi, csak a tejét);
Mindent más csinál helyette,
Úgy álmában, mint imette;
S bízta másra, vagy nem bízta,
Mire ébred, minden tiszta,
Minden megvan, minden jól van
(Csak a borju nincs az ólban);
S minthogy tenni
Már nincsen mit,
Legfölebb fejét vakarja
S száját tátja... ha akarja.
Másutt tán nem is képzelik:
Ott a szájtúl mennyi telik,
Úgy hogy a kéz és az elme
Szinte rozsdát kap, heverve,
Mert csak száj kell és nagy torok,
Hogy rendin menjen a dolog.
Száj kell hozzá, hogyha raknak
Füst-alapot légváraknak;
Szájjal áldoz a közjóra
Az országnak dús lakója;
Hát a hazát - oh! azt pedig
Majd megeszik, úgy szeretik -
Mégse tettel: szájjal védik,
Pipálgatva örökkétig.
És valóban - amely ennyi
Jó dohányt bír megteremni -
Méltó is, a hon javára
Bátran kelni szál pipára.
- De ki győzne mindent hosszan
Elsorolni, ami ott van?
Az iszonyu boldogságot,
Milyet ember sose látott?
Aki Tamás a dologban
És akarja tudni jobban,
Menjen oda, üssön tanyát,
Nem kérdik ott apját, anyját;
Boldognak, boldogtalannak
Uraságot, földet adnak.

(1848)


Elemzések

Az Arany János "Eldorádó" című verse természettudományos szempontból kevés friss felfedezést vagy tudományos információt tartalmaz. A vers inkább a képzeletbeli Eldorádó országot és annak gazdagságát és boldogságát írja le. Azonban, néhány részlet érinti a természettel kapcsolatos dolgokat, amelyek a mai természettudományban ismeretesek lehetnek.

A vers említést tesz a búza terméséről és annak felhasználásáról. A búzatermése és annak eltárolása utalhat az agrártudomány és élelmiszeripar fejlődésére. A termény eladása és az élelmiszerkapcsolatokról szóló említés szintén kapcsolódik a mezőgazdasági gazdálkodáshoz és a globális élelmiszerbiztonsághoz.

A vers említést tesz továbbá a vízről és az azon keresztüli közlekedésről. A vízforrások és a vízgazdálkodás fontossága egyike a mai környezeti kutatásoknak és fenntartható fejlődési törekvéseknek.

A vers említést tesz a borfogyasztásról és az ezzel járó hatásokról. A modern tudomány, például az egészségügy és a biokémia, további információkat szolgáltatott a borfogyasztás hatásairól és az alkoholanyagcsere folyamatáról.

A vers utal a környezeti hatásokra és az emberi tevékenységek okozta változásokra. Az elhorkolt házporral és a fel nem költött tejekkel kapcsolatos részek rámutathatnak a hulladékkezelés és az anyagszükséglet csökkentésének fontosságára a fenntartható fejlődés érdekében.

Összességében elmondható, hogy a versben szereplő részletek kevés közvetlen kapcsolatot mutatnak a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel. Inkább általános információkat nyújt az agrár-, környezet- és élelmiszertudomány legfontosabb témáiról.

Arany János "Eldorádó" című verse több szempontból is érdekes irodalomtudományi elemzés szempontjából. A vers címe már önmagában is utalás a spanyol irodalomra, ahol Eldorádó a legendás aranybányák helyszínét jelöli. A vers hangvétele könnyed és humoros, ugyanakkor a korabeli társadalmi viszonyokat és értékek elhelyezkedését, valamint az emberek törekvéseit és elégedetlenségét is kritikusan tükrözi.

A vers világképe kritikusan szemléli a boldogság fogalmát. Eldorádó egy elérhetetlen, ideális országnak tűnik, ahol mindenki boldog, és ott van minden, ami szükséges, de semmi, ami fölösleges. A versszakok két részre oszthatók: az első részben bemutatja Eldorádó boldog népét, akik tökéletesen boldognak látszanak, de valójában minden megvan nekik, csak semmit sem érnek el vele. A második részben pedig az italokat veszi górcső alá, és azt állítja, hogy a boldogság forrása a bor, amit inni kell, bármi legyen is az ára vagy a minősége.

A versben felbukkanó Eldorádó elnevezés a dél-amerikai irodalomban is ismert, ahol a legenda szerint egy aranybányákban gazdag ország található. Ez a referencia tükrözi Arany János tájékozottságát és az irodalmi világban való jártasságát. Emellett a vers összecseng az európai romantikus és realista irodalmi áramlatokkal is, ahol a távoli és ideális helyeken keresik a boldogságot, és kritikát fogalmaznak meg a korszak társadalmi viszonyai ellen.

A versben megjelenő képek és szimbólumok szintén irodalmi összefüggésekre utalnak. Például a "Királyhágó" utalhat a romantikus irodalomban gyakori utazásra és felfedezésre, amelyben a főhősök távoli helyeket keresnek. A "Búzájától, mikor terem" sorban az élelem és az étkezés kérdése érintődik, ami a XIX. századi élelmezési problémákat és az éhezés jelenségét is az irodalomhoz kapcsolja.

A vers szatirikus és ironikus hangvétele, valamint a kortárs társadalom kritikája pedig nemcsak a magyar, hanem nemzetközi szépirodalomban is megtalálható. Számos irodalmi műben megtalálható a társadalom szerkezetére és az emberek viszonyára irányuló kritika, sőt, még a fantasztikus elemek és a vágyakozás költészete is jelentős irodalmi hagyomány. Arany János "Eldorádó" verse tehát egyaránt kapcsolódik a magyar és a nemzetközi szépirodalomhoz, és azon belül különféle irodalmi áramlatokhoz és irodalmi eszközökhöz.

Arany János Eldorádó című versének teológiai szempontból történő elemzéséhez először is áttekintjük a vers tartalmát és üzenetét.

A vers egy Eldorádó nevű országot mutat be, amely tele van gazdagsággal és bőséggel. Az emberek boldogságban és jólétben élnek, mindenük megvan és nincs szükségük semmire, ami nincsen. Gazdagságuk és bőségük azonban felszínes és értéktelen, mert az emberek nem tudják hasznosítani a javakat, és semmi fontosat nem jelentenek számukra. Még a szomjukat sem oltják, inkább az alkoholt, a bort fogyasztják, és nem fizetnek érte. Az emberek nem veszik figyelembe a felelősséget vagy a kötelezettségeket, hanem másokra hárítják feladatukat és felelősségüket, és hagyják, hogy mások gondoskodjanak róluk.

A vers arra utal, hogy a Eldorádó valójában egy boldogtalan és üres hely. Az emberek hiányzik az értékteremtés képessége és a felelősségtudat. A gazdagság és a bőség csak álarcot takar. Az emberek nem tudják értékelni és hasznosítani a birtokukban lévő javakat.

A bibliatudomány szempontjából az Eldorádó bemutatása a bűnbeesés és a bűn következményeinek tükröződése lehet. Az emberek elfordulnak Istentől és a látható javakhoz ragaszkodnak. Az anyagi javak szeretete elvakítja őket a magasabb rendű dolgoktól és Isten szolgálatától. Az emberek hanyagok és felelőtlenek, és nem veszik figyelembe a morális követelményeket.

A patrisztika szempontjából az Eldorádó leírása a világias és pusztító vágyak kudarcát mutatja be. Az emberek az anyagi és mulandó dolgokra támaszkodnak, ahelyett hogy Istenre támaszkodnának. A boldogságuk illúzió és megtévesztés, mert nem találják meg a lelkük mélyén rejlő kielégülést.

A skolasztika nézőpontjából az Eldorádó bemutatja a földi javak korlátozott és halandó jellegét. Az emberi boldogság nem merül ki a gazdagságban és a földi javakban, hanem spiritualitást és isteni kegyelmet igényel. Az embereknek viszonyítási pontot kell találniuk, ami meghaladja a földi életet és kielégülést nyújt a lelkük számára.

Egy alternatív nézőpont lehet a humánetológia, amely az emberi viselkedés és kultúra kutatására összpontosít. Az Eldorádó az emberi vágyak és értékek társadalmi konstrukciójára utal. Az emberek a társadalmi normák által létrehozott értékeket követik, és nem saját belső értékrendszerüket. Az Eldorádó leírása rámutat a társadalmi elvárások és az anyagi javak iránti függőség hatásaira az egyénre és a társadalomra.

Összességében Arany János Eldorádó című verse teológiai szempontból az emberi boldogság és értékek keresését mutatja be, de azokat hiábavaló és megtévesztő módon ábrázolja, amikor az emberek elfordulnak Isten felé. A vers a bűn és a lelki értékek hiányának problémáját emeli ki a gazdagság és az anyagi javak kérdésében.