I

Megtörtént. Nem mondom, amit érdemeltél -
Amit a sors mért rád, szegény, szegény Erdély!

Nyomorúvá gyötre százados rabságod,
Tört erőd nem bírja meg a szabadságot.

Láncaid lehulltak s im azontúl soká
Félve lépdel lábad, amikép megszoká.

Gazdagon sütött rád a szabad nap fénye,
S még mindig szemedben börtönödnek éje.

Kialudt, kiégett vulkán vagy ma, - benned
Ama régi lángból egy szikra sem gerjed.

És ha tán gerjedne, és ha tán gyuladna,
Azt elfojtja kebled tehetetlen hamva.

Megesett, - ha nem is, amit érdemeltél, -
Aminek szükségkép esni kellett, Erdély.

II

Avagy a történet nincsen-e megirva,
És nem emlékeznél régi napjaidra?
Elfeledted volna multad annyi hősét, -
Míg szerencse pártolt s még inkább dicsőség?
Elfeledted volna - hiszen nem volt régen -
A vergődő sast az oroszlány körmében?
És hogy akinek most lába szennyét nyalod,
Fejét ingatá az óriásnak karod?

Fájdalom s gyalázat? igen, elfeledted,
Az idők hulláma összecsap feletted:
A történet elhagy s lapjain tenéked
Nem szentel jövőre egy betű emléket.
Bocskai, Rákóczi, Bátori és Betlen
Nagysága beárnyaz törpe lételedben:
Ah, e dönthetetlen sziklái a multnak
Elhunyó napodtól szégyenben pirulnak!

Szív valál a multban, mely szünetlen vertél,
A szent szabadságért lángoló szív, Erdély:
Mikor zsibbadás ült minden külső tagon,
Te valál az, aki lüktettél szabadon.
Most mi vagy? megromlott sánta-béna kéz-láb;
Tehetetlenségnek szolgasága néz rád:
Zsarnokod nem fárad többé láncra tenni,
Megtanulta már, hogy - nem bírsz szabad lenni!

(1848 nov.)

 


Elemzések

A vers természettudományos szempontból nézve kevés direkt kapcsolódást mutat a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel. A vers főként Erdély múltjára és jelen helyzetére fókuszál, és az emberek cselekedeteit és sorsukat elemzi.

Azonban, lehetőség van néhány összefüggést találni a vers és a természettudomány között. Például, a versben említett vulkán és a szikra megjegyzése utalhat a geológiai folyamatokra és az energiaátvitelre. Az emberi test és az idő múlása is természettudományos kérdésekkel kapcsolatosak, mint például a sejtek öregedése és a biológiai órák.

Továbbá, a versben az idő is szerepet játszik, ami a természettudomány egy fontos eleme. Az idő múlása, az emlékezés és az időbeli változás mind olyan témák, amelyek a fizikában, az asztrofizikában és a földtudományokban is fontos szerepet játszanak.

Összességében azonban a versnek nem a legfrissebb természettudományos felfedezésekkel van szoros kapcsolata, inkább az emberi élet és sors témáival foglalkozik.

Arany János "Erdély" című versének elemzése irodalomtudományi szempontból több összefüggést mutat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

A vers kezdő szakasza a sors által elszenvedett keserűséget és nyomorúságot hangsúlyozza. Az első négy sorban az Erdélyi szabadság elvesztése és a rabság tapasztalata fogalmazódik meg. Az idegen hatalom képtelen volt lemásolni, vagy közömbösnek tetteti magát.

A második szakaszban az elnyomott és elfeledett múlt nyomait idézi fel. Arany emlékeztet arra, hogy Erdély magasztalt hőseit, mint Bocskai, Rákóczi, Bátori és Betlen elfeledték, pedig korábban Erdély a szabadság jelképe volt. Az idő múlása miatt Erdély múltjának hatalma megkopott.

A költemény azt mutatja be, hogy Erdélynek már nincs ereje, sem szabadsága, amit előzőleg birtokolt. Az elnyomás és a tehetségetlenség képe jelenik meg, ami miatt Erdély már nem képes szabad lenni. A vers azt hirdeti, hogy a zsarnokasság már megtanulta, hogy Erdély nem tud szabad lenni.

Ezen keresztül Arany János megjeleníti a magyar történelmet és a nemzetközi szépirodalmat is. A történeti vonatkozások és a szabadság elvesztésével kapcsolatos témák széles körűek és megfelelnek a romantikus és tragikus elemeknek, amelyek jellemzőek a nemzetközi irodalomra is.

Azonban a vers nemcsak a magyar történelmi összefüggésekhez kapcsolódik, hanem általánosabb értelemben is érvényesíti az emberi tapasztalatokat és az általános elnyomást. Ezért az eredeti tartalom és a művészi kifejezésmód kombinációja miatt a költemény képes azonosulni más nemzetközi irodalmi alkotásokkal is, amelyek hasonló témákat dolgoznak fel.

A vers, Arany János ERDÉLY című műve, teológiai szempontból több aspektust is megvilágít.

Elsőként érdemes megvizsgálni a szabadulás és rabság motívumát. A vers elején a szerző a sors által rátermett szenvedésre és nyomorúságra utal, amiket Erdélynek el kellett viselnie. Ez a rabság motívuma, amely összefügg a bibliai szolgálat és szabadság témájával. Az Ószövetségben is vannak olyan történetek, amelyekben Isten népét rabszolgaságban tartották, majd szabadulnak. Ez a Biblia történeti részével való összefüggést jelzi.

Másodszor, a versben említett erődszerű tört erő és esetleges szabadság egymástól való elválasztása hangsúlyozza a szellemi és fizikai rabság kettősségét. A versben az Erdély lábának félve való lépegetése utal a meggyötört és meghurcolt szellemi és lelki állapotokra. Ebben az értelemben a versek gyakran használnak bibliai párhuzamot, hogy kifejezzék az egyéni és kollektív szenvedést és vágyakozást a szabadság iránt.

Harmadszor, a versben megemlített láng és hamu képezi a vallásos és erkölcsi aspektust. A láng a lelki erőt, a szenvedélyt és az isteni jelenlétet szimbolizálhatja, míg a hamu a béketelen és reményvesztett állapotot jelképezi. A versekben a hamut gyakran szellemi és lelki halálhoz, a megromlás és a bűn következményeihez kapcsolják.

A versben említett történetek, mint például Bocskai, Rákóczi és a többi hős emléke, a patrisztika tanításaival is összefügghetnek. A patrisztika felfogása szerint a történelem Istentől vezetett folyamat, amelyben Isten akaratának beteljesítése történik. Az ilyen hősök és mozgalmak megjelenése és hatása azt mutatják, hogy az emberek által hajtott cselekedetek és a kegyelem közös munkájából származnak. Ezek az események tehát teológiai értelemben Isten akaratának kifejezői lehetnek.

Végül, a skolasztika szempontjából a versben megjelenő Erdély állapota és szenvedései az isteni gondviselés és az emberi választásszabadság problémájához kapcsolódhatnak. A skolasztika tanítása szerint az isteni gondviselés akaratának beteljesülése nem korlátozza teljesen az emberi akaratot, és az ember szabadon dönthet egy adott helyzetben. Nyilvánvaló, hogy a versben bemutatott Erdély könnyen összekapcsolható az ember szenvedéseivel és korlátozott cselekvőképességével.

Összességében tehát a versen keresztül a teológiai látásmódon, a bibliai tanításokon, a patrisztikus és skolasztikus teológián keresztül árnyalódik a kép Erdélyről, mint szimbolikus entitásról, amelyet a sors és a történelem sújtott és formált. A vers által felvetett kérdések és motívumok számos vallásos és teológiai perspektívából árnyalják a szöveget, és lehetővé teszik a versben rejlő mélyebb jelentés felfedezését.