Ki zengi meg, ha én nem, a mult nagy napjait:
Vitéz Furkó Tamásnak kegyetlen dolgait,
Amelyeket viselt... vagy, mondani akarom:
Mik őt úgy megviselték, vizen és szárazon.

Mindig bolond hónap volt, mióta e világ,
Az, melyet márciusnak keresztelt a diák:
Fagy, hó, eső, derült ég, vihar... mind egy napon!
Csak úgy bámul belé a bölcs kalendárium.

De amióta Caesart hatalma nimbusán
Megdönték a zavargók Martius idusán,
Nem volt e hónak olyan tizenötödike,
Mint az, mely harmadéve amúgy közénk üte.

E volt ütés magáért! ez volt a csattanás!
Szemét-fülét behúnyta nemes Furkó Tamás: -
Hiába! mindhiába!... most is zúg a füle,
S nemzetiszín karikát hány a szeme bele.

Egyszerre megtagadva ötvenkilenc robot!
Egyszerre széjjeltörve a mogyorófa bot!
Egyszerre úr a jobbágy: kalapját fölteszi,
S mellé a "szabadságot" négy garasér' veszi.[*]

Egyszerre tönkre jutva kilenc zsíros pere,
Melyek után maholnap uradalmat nyere;
S alóla, haj! kirúgva a táblabiró szék,
Melyen diurnizálva kényére nyujtózék.

Damokles kardjaként függ felette az adó,
Előfogat, kovártély... mind oly irtóztató!
A régiből mi sincs már, csak ősi levele,
Hogy ablakot ragasszon, üveg helyett, vele.

A régiből mi sincs már... de még van egy, igen:
Az egy Borbála asszony maradt a régiben;
Trónusok ingadoznak, és trónus összedül:
Az ő papucskormánya áll rendületlenül.

Mint a vihar midőn tép nagy cserfa-szálakat,
Villám nyerít, a szél fú, fú hogy majd megszakad:
Zúg, tombol és világot dúl a forradalom:
S te szikla módra fennállsz, óh papucs-hatalom!

Ekkép sohajta Furkó, hajdan kortesvezér,
S oly nagy kokárdát tűz fel, mint egy cseléd-kenyér.
Mi haszna! a szabadság ő véle nem közös:
Az ő jobbágyi lánca le nem hull, örökös!

"Eh, örökös!" kiálta egy szép esthajnalon,
"El, a táborba holnap! hí a rácmozgalom;
Hetven nap, hetven éjjel: talán míg ez kitölt,
Az ördög elvisz ottan engem, vagy itthon őt."

Gondolta és azonnal a készülőt veré,
Megköszörülte kardját, és flintát vőn elé;
Szerencse, hogy "muszájból" is menni kelletett,
Megbánta volna máskép ezt a készűletet.

Elment tehát, s szivéből örült, hogy mehete,
Hogy otthon nem marasztja szitok vagy pemete.
És tarta nagy beszédet az indulás előtt,
Beléjött abba Árpád, s minden vitéz előd.

Meg is tevé hatását a sallangos beszéd:
Legottan megcsodálák az ő' roppant eszét;
Legottan századosnak emelteté magát,
Mely rangra főfő érdem volt egy posztó kabát.

Útközbe' már, előbb mint a rendelt helyre ért,
Vitézi hajlamának adá nem egy jelét:
Lehúzatá a bírót, ha nem volt kész fogat,
Felgyujtással ijeszté a rémült falvakat.

Nem is volt párja ebben, csak egy-kettő talán,
Többek között egy A...purg, vagy B...purg Ferdinánd,
Vadászhadnagy, guerilla... vagy ilyenféle hős;
Emlékezik reá még egy régi ösmerős.

Elvégre, hogy megálltak a rospont-szekerek,
"Itthon vagyunk!" kiálta, "ez már Nagy-Becskerek" -
Vagy Szárcsa, vagy Botos, vagy Torák, vagy Usdin... a
Kő tudja! - messzi külföld az a Vojvodina.

Ottan, mihelyt evésben, ivásban jóllakott,
Kiállíta vitézül tizenkét silbakot,
Hogy őrzenék személyét minden megtámadás
Ellen, - tovább se gondolt vitéz Furkó Tamás.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1850)

[*] A nemzeti kokárdát. A. J.


Elemzések

A vers az 1848-49-es forradalom és szabadságharc időszakában játszódik, amikor a Habsburg Birodalom ellen fellázadtak a magyar nemzetiségű területeken. Furkó Tamás egy vitéz, aki elhagyja otthonát és csatlakozik a forradalmi törekvésekhez. A verse a forradalmi eseményeket, Furkó Tamás jellemét és a vitézi erényeket mutatja be.

Bibliatudományi szempontból nézve, a versben nincs explicit bibliai utalás vagy teológiai elem. Azonban a forradalmi események, a hatalomváltás és a nemzetiszín karika (a nemzeti kokárdát jelentve) hasonlóságot mutathatnak a Bibliában leírt politikai és társadalmi változásokkal. Például az Ószövetségben is voltak forradalmak és hatalomváltások, mint például Saul király bukása és Dávid trónra kerülése.

Patrisztikai szempontból is nehéz releváns kapcsolatokat találni a versben. A patrisztika időszakában a kereszténység első évszázadaiban élt gondolkodók leginkább az egyház fejlődését, a dogmatikai kérdéseket és az eretnekségeket vizsgálták. A vers inkább politikai-történelmi vonatkozásokra összpontosít, mintsem teológiai vagy egyházi kérdésekre.

Skolasztikus szempontból a vers sem tartalmaz szoros kapcsolatot a skolasztikus teológiával. A skolasztika a középkorban domináns teológiai és filozófiai irányzat volt, amely az intellektuális vitákat és érvelést helyezte előtérbe. A vers inkább az érzelmekre és a történelmi eseményekre fókuszál, kevésbé a logikai vagy filozófiai érvelésre.

Más ötletként az is megfontolandó, hogy a versben megjelenő forradalmi események és Furkó Tamás hősiessége kapcsolatba hozható a vallási megújulás és az egyéni hívószók kora középkori kontextusával. A középkorban számos vallási mozgalom kialakult, többek között az ájtatos mozgalmak és a koldulórendek, amelyek a társadalmi viszonyok változását hozták és az egyéni hősiességet, a személyes elkötelezettséget és a vallási megújulást hangsúlyozták. Ezek a mozgalmak részben a forradalmi időszak előfutárai is voltak, és sokan, akik a forradalmi törekvésekhez csatlakoztak, szoros kapcsolatban álltak a vallási mozgalmakkal és az újjászületést kereső közösségekkel.

Összességében a verset teológiai és vallási szempontból inkább a társadalmi környezet és a politikai változások kontextusában kell értelmezni, mintsem szorosan teológiai vagy egyházi kérdéseket feszegetni.

A vers elején Arany János bemutatja a főszereplőt, Furkó Tamást, akit a költő személyisége ihletett. Ebből a szempontból úgy tekinthetünk a versre, mint egyfajta karakterábrázolásra, amelyben a múlt eseményeit és Furkó Tamás szenvedéseit mutatja be.

A vers természettudományos szempontból való elemzésekor figyelembe kell vennünk a korabeli természettudományos ismereteket és felfedezéseket, valamint azokat a témákat, amelyek a mai természettudományban relevánsak lehetnek.

A vers első részeben a költő a természeti jelenségekre utal, mint a fagy, hó, eső, viharok. Ezek ismétlődő megjelenése a március hónapban elsősorban a korabeli időjárásra utal, amelyben az említett természeti jelenségek gyakoriak voltak. Ma tudjuk, hogy ezek a jelenségek az éghajlati viszonyoktól és az időjárási rendszerektől függenek.

A költő említi a March ides (Március Idus) eseményét, amikor Caesar meghalt. Ez a történelmi esemény nem kapcsolódik közvetlenül a természettudományhoz, de mégis fontos, mert az időszámításban és az ünnepek szervezésében is hatással volt az ókorban és a középkorban.

A versben említett tizenötödik nap rendkívüli eseményeknek és változásoknak a szimbóluma. Bár a versben nem részletezik, hogy pontosan mi történt ezen a napon, de a versből ki tudjuk olvasni, hogy valami nagyon fontos esemény történt, ami megrázta Furkó Tamást. Ennek megfelelően a korabeli természettudomány is nyomást gyakorolhatott az eseményekre, amelyekről nem tudunk.

A vers középső részében a költő ábrázolja Furkó Tamás szenvedéseit és megpróbáltatásait. Ő elveszítette a munkáját, az uradalomát és a táblabírósági székét. Ezek a szimbolikus képek a társadalmi változásokra és a politikára utalnak, de természettudományos értelemben ezek nem kapcsolódnak közvetlenül a legfrissebb felfedezésekhez.

Az utolsó részben a versben említett Borbála asszony szerepét megemlíti a költő. Bár a karakter nem kapcsolódik közvetlenül a természettudományhoz, de a nemzetiszín karikát említve a költőutal a színek jelentőségére és a színelméletekre, amelyek ma az optika terén vannak kutatva.

A vers utolsó része azt mutatja, hogy Furkó Tamás a változásokra, a szabadságharchoz való csatlakozásra készül. Ez a rész a társadalmi és politikai változásokra vonatkozik, de nem kapcsolódik közvetlenül a természettudományhoz.

A vers természettudományos szempontból tehát kevés direkt kapcsolódással rendelkezik. Azonban további elemzéssel és kutatással megállapíthatjuk, hogy a versben megjelenő természeti jelenségeket, mint a viharokat, a változásokat és az időjárási viszonyokat a korabeli természettudomány, az éghajlatváltozások és az időjárási rendszerek vizsgálatán keresztül is értelmezhetjük.

Arany János "Furkó Tamás" című verse a 19. századi magyar irodalom reprezentatív alkotása. A vers egy hős, Vitéz Furkó Tamás képét festi le, aki a történelmi eseményekben való részvétele miatt küzdelmes sorsot él. Az alkotásban több aspektus is megtalálható, amelyet irodalomtudományi szempontból érdemes vizsgálni.

A versekben gyakori szerepet játszik a háború, az erőszak és az elnyomás. Az első sorokban a múltra reflektálva a költő azt kérdezi, hogy ha ő nem zengi meg a múlt hőseit, akkor ki teszi meg (ez egyfajta történetírói szerepet tükröz). Furkó Tamásnak el kellett viselnie a kegyetlenségeket, és ez a szenvedés megviselte mind testileg, mind lelkileg. Ez a motívum az emberi szenvedés ábrázolására használt eszköz, és számos irodalmi műben megtalálható.

A második versszak már egy általánosabb képet fest a világról, utalva az állandó változásokra és a természetben tapasztalható változó időjárási viszonyokra. Az "önálló" március hónap szempontjából a költő kifejezi, hogy ez az időszak mindig kiszámíthatatlan és változékony volt, időjárási anomáliák jellemzik. Ezt a motívumot hazai és nemzetközi szépirodalmi alkotásokban is megtalálhatjuk.

A harmadik versszakban Arany János egy történelmi eseményre utal, amelynek hatása a költőhöz is elér. Caesar halála után Róma rossz időket élt át, és ezek között Furkó Tamás sérülése is bekövetkezett. Ez egy olyan társadalmi változás, amelyet a költő a személyes szenvedéseken keresztül jelenít meg. Ez a történeti esemény és annak hatása a személyes sorsra egy gyakori motívum az irodalomban.

A következő versszakokban a költő bemutatja Furkó Tamás sorsának fő összetevőit és tragédiáit: az ütést, amelyet elszenvedett, és amely meghatározza az életét. Az ütés a gyász és az elkeseredés jelképe, és a költő általában metaforaként használja a szenvedést ábrázolva a költészetben. Furkó Tamás szemét-fülét behúnyva hagyja az ütések hatásának továbbra is zúgni és nemzetiszín karikát vetít a szemébe - ez a motívum a fájdalom és a nemzeti büszkeség közötti ellentétet jeleníti meg.

A további versszakokban a költő bemutatja Furkó Tamás további szenvedéseit és megaláztatásait, amelyek szintén áttételesen történelmi és társadalmi változásokkal vannak összefüggésben. A botok összeroppantása, a jobbágyság "urává" válása és a táblabiró székének kirúgása mind arra utalnak, hogy a hatalmi viszonyok és az elnyomás megváltoztak. A Damokles kardja motívum az elmúlt stabilitás hiányára utal, amely a társadalomra, valamint a veszélyre és az instabilitásra utal. A szerző itt is összekapcsolja a személyes sorsot az általános társadalmi változásokkal, ami gyakran megjelenik az irodalomban.

A vers következő részeiben az örökös hatalmi struktúrákról és a hatalmi játékokról van szó. A papucshatalom és annak fennállása a változások közepette ilyen aspektusként jelenik meg. A szabadulás és a szabadság keresése a költő hőseinek fontos motívumai mind a magyar, mind a nemzetközi irodalomban. A vers vége arra utal, hogy bár Furkó Tamás útra kel, de sorsa még mindig nem változik, és ő még mindig a jobbágylétben marad.

Az alkotásban Arany János tehát számos fontos irodalmi motívumot és összefüggést használ, amelyek nem csak a magyar, hanem a nemzetközi szépirodalomból is ismertek. A versek gyakori témái, mint az emberi szenvedés, a változások, a hatalom és a szabadság, mind a költő által megörökített eszközök, amelyek segítségével a versek általánosabb érvényűvé válnak.