Népmonda után

Kitelt az év, a perc lejára,
Hogy Debrecen hires tanára,
Mint vérrel esküvé egy rossz nap,
Átadja székét - a Gonosznak.

Az ifjuság tömöttebb rendben
Gyűl össze a hallóteremben,
Meghatva titkos borzalomtul,
Midőn az éji óra kondul.

Nincs semmi nesz. Hallgatva várnak.
Jöttére a tudós tanárnak,
Ki a fekete könyvben olvas,
S korán arannyá válik a vas.

Mi sors vár rád a csillagokban,
A csíziónál tudja jobban,
Bölcsek kövét régóta birja,
Nap- s holdfogyatkozást megirja.

Télen, szobában, érlel dinnyét
Csiklándni a vendégek ínyét,
S az asztallábból, mint varázslás,
Csapon dől a tokaji máslás.

A szobapadlón vizet áraszt,
Hogy nem lelsz egy tenyérnyi szárazt,
Sikolt, ugrál a női vendég:
De a víz egyre árad mindég.

Mert ezt kétségtelen forrásból
(Ki más után, ki hallomásból)
Az ifjuság vallotta szentnek:
Vénebb diákok nem füllentnek.

Most e percet borzadva várja
Midőn belép híres tanárja,
Nincs semmi zúgás, - légy ha rebben
Meghallik a népes teremben.

Sötét az éj. Künn vad vihar dul,
A szélkakas meg-megcsikordul;
Benn ösztövér gyertyák lobognak
Elősejtelmén nagy dolognak.

Az asztalon pedig halommal
Egy gólyalábu cirkalommal
Sötét, kormos edények állnak:
Eszközi bűvös mágyiának.

Ott serpenyő, ott szerteszéjjel
Kisebb-nagyobb szelence, tégely,
Üvegcső, lombik és retorta...
Tán a - majd megmondám ki hordta!

Mellettök egy magasabb állvány,
Fából csinált rezes nagy bálvány,
Üvegtányérral, mint malomkő:
S ha hozzáérsz megüt a mennykő.

De ím az ajtó, tudniillik
A műterem ajtója, nyílik
S jő a tanár, miként szokása...
Nem a tanár! csak képe-mása.

A suhogó fekete öltöny
Halkal seper végig a földön,
És kezdi, mint dologhoz értő,
Beszédjét a ravasz kisértő.

De, mint ama bölcs csízióban,
Homály uralkodik a szóban:
Mi a planéták befolyása?
Mit jósol a tenyér vonása?

Kik e s ama jegyben születnek,
Sírnak-e többször, vagy nevetnek?
A telihold, a görbe ujság
Szeszélyiből mi a tanulság?

Ha tigris a medvét lebirja,
(Mikép Albertus Magnus irja,
Vagyis ha két érc egybeolvad)
Hogy áll elő más oktalan vad?

Mind e csodát kifejti bőven
S mutatja tűzön, serpenyőben;
Sok görbe szám s ABRACADÁBRA
Firkáitól hemzseg a tábla.

De, amint egy gonosz planétát
Rajzolna, elejti a krétát:
Egy kis deák (röstebb a nagyja)
Utána szökken és feladja.

Hanem... egek!... az ifju sápad,
Meglátva egy pár csodalábat;
"Lóláb!" suttogja félelemben,
"Lóláb!" fut végig a teremben.

S egyszerre, mint vihar zugása,
Dördül az ének harsogása,
Merész hangon, őszinte hitben:
"Erős várunk nekünk az Isten!"

És mind magasbra szárnyal a szó,
Üvölt a discant, búg a basso,
Mikéntha Luther lelke szólna:
"Ha e világ mind ördög volna!"

Egy pillanat... kénkőszag érzik,
Hová lett a kisértő? nézik:
Hült helye a tanári széken,
Maga?... tán már pokolfenéken.

De a tanár jő, a valódi,
(Többé vele nem bir Asmódi)
S mi a természet zára, nyitja?
Isten-dicsőségül tanitja. -

(1855 ápr.)


Elemzések

Arany János "Hatvani" című versét irodalomtudományi szempontból vizsgálva számos érdekes összefüggés található mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalomban.

1. Népmondák és folklorisztika: A vers címe már utal arra, hogy az alapmotívum egy népmondatól ered. Az irodalomtudományban a népmondák és a népköltészet tanulmányozása fontos terület, amely a népi kultúra és hagyományok megőrzésére és értelmezésére irányul.

2. Romantika: Az Arany János által írt vers a romantika jegyeit is magán hordozza. A természet és a természetfeletti elemek, például a vihar és a szélkakas, a sötét és titokzatos műterem, az asztalon található varázslatos eszközök mind romantikus képek.

3. Misztikus elemek: A versben számos misztikus elem található, amelyeket a nemzetközi szépirodalomban is gyakran használnak. Az asztalon lévő eszközök, mint például a gólyalábu cirkalom, a serpenyő, a szelencék és az üvegcsövek misztikus hatást keltenek. Ez a miszticizmus az irodalomban az ismeretlen és rejtett világ, a mágiák és varázslatok vonatkozásában jelent meg.

4. A magyar irodalom hagyományai: A versben megjelennek olyan elemek, amelyek a magyar irodalom hagyományához kapcsolódnak. Arany János a magyar népköltészetből merített ihletet, és népszerűsítette a magyar műveltséget a versek által. A versben a "tokaji máslás" említése egy híres magyar borra utal.

5. A tragédia: Az Arany János HATVANI című vers tragikus elemeket is tartalmaz. Az ifjúság megilletődve és rémülettel telve várja a "híres tanár" érkezését. A tanár művészi bemutatójának tragikus befejezése (amikor leejti a krétát) egy váratlan fordulatot jelent, amely megrémíti az ifjúságot. Ez a tragédia a művészi bemutató várakozásának és csalódásának dramaturgiáját alkotja.

6. Világirodalom: Az Arany János által megformált képek és motívumok számos kapcsolatot mutatnak a világirodalommal. A műteremben található tárgyak, mint a serpenyő, a szelencek és az üvegcsövek, összekapcsolhatók a mágikus elemekkel, mint amilyennek a középkori európai irodalomban és művészetben megjelenő jóslási és varázslási tárgyak szolgáltak. A versben említett "Lóláb" motívum pedig hasonlóságot mutat olyan alakokkal, mint a "Faust" című műben szereplő Mefisztó vagy a "Frankenstein" című regényben található szörny.

Különösen érdekes lenne további részletes összehasonlító elemzéseket végezni, hogy pontosan az Arany János HATVANI versének melyik nemzetközi művekkel mutat hasonlóságot vagy befolyásolhatta azt.

Az "Arany János HATVANI" című vers természettudományos szempontból nézve több olyan elemet tartalmaz, amelyek összefüggésbe hozhatók a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel.

A vers első soraiban megjelenik a "Debrecen hires tanára" karaktere, aki egy rossz nap után átadja székét a Gonosznak. Ez a rész kapcsolatban állhat az emberi pszichével és az agyi kutatásokkal, amelyekben felfedezik, hogy az érzelmi állapotok és a negatív környezeti hatások hogyan befolyásolhatják a viselkedésünket.

A következő sorokban az ifjúság gyűlik össze egy hallóteremben, ahol megvárják az érkező tudós tanárt, aki a fekete könyvben olvas és az arany válik vasvá. Ez a rész kapcsolatban állhat az anyagtudománnyal és az új anyagok felfedezésével, amelyek lehetővé teszik az arany előállítását más anyagokból.

A következő részekben a tanár csillagjóslással foglalkozik és különböző természeti jelenségeket jósol előre. Ez összefügghet az asztrofizikával és az asztrológiával, ahol a csillagok és a bolygók mozgása és viselkedése alapján jósolnak a jövőről.

Ezután a versben hangzik el egy rácsodálkozás arra, hogyan lehet télen érlelni dinnyét egy szobában, valamint hogyan lehet a tokaji máslásból varázslatosan a szobapadlón vizet áradni. Ezek a részek összefügghetnek a modern mezőgazdasággal, ahol mesterséges fényeket és melegítést használnak a növények növekedésének elősegítésére, valamint a vízmozgások és hidrodinamikai jelenségek tanulmányozásával a fizikában.

A következő részekben a diákok vallásos hitük segítségével elűzik a gonoszt, majd a tanár megérkezik, és elkezdi a bűvös mágiát bemutatni a csodás tárgyakkal, mint például a serpenyők, szelencek, retorták stb. Ez a rész összefügghet a modern kémiai reakciók és anyagok tanulmányozásával.

A versben további kérdések is felmerülnek, mint például a csillagjegyek hatása a sorsunkra, a telihold szerepe és a természeti jelenségekből levonható tanulságok. Ezek a részek kapcsolatban állhatnak az asztrológiával, az asztrofizikával és a természeti törvényszerűségek felfedezésével.

Végül a versben a tanár lelki betegsége jelentkezik, amikor egy kis deák felfedi a lólábát. Ez a rész összefügghet a pszichológiával és a mentális betegségek tanulmányozásával.

Összességében tehát az "Arany János HATVANI" című vers olyan témákat érint, amelyek összefüggésbe hozhatók a modern természettudomány legfrissebb felfedezéseivel, mint például az agyi kutatások, az anyagtudomány, az asztrológia, az asztrofizika, a mezőgazdaság, a kémia, a pszichológia és a hidrodinamika.

Arany János "Hatvani" című versét teológiai szempontból is elemezhetjük. A vers egy népmondára utal, ami a hiedelmek és babonák témáját hozza elő. Az alábbiakban részletesen tárgyalom a verset a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira alapozva.

A vers kezdete a Gonosz győzelmét jelzi. Debrecen híres tanárának át kell adnia székét valami rossznak, amit az emberek a sorsnak vagy a végzetnek tulajdonítanak. Ez a kezdő mondat azt sugallja, hogy a gonosz erők működnek a világban. Ezt a nézőpontot megtaláljuk a bibliatudományban is, mivel a Biblia ismerteti velünk az emberiség és a világban jelen lévő szenvedést és bűnt.

Az ifjúság összegyűlik a hallóteremben, és borzalomban éreznek. Ez a titkos borzalom a félelemre és a kiszolgáltatottságra utal, amit az éjszaka és a sötétség szimbolizál. Ez a szakasz megjeleníti a hiedelmek, babonák és a tudás vágya közötti ellentétet. A nép úgy hiszi, hogy a tanár tudásával megérintheti a misztikus erőket, és ezzel biztonságot nyerhet a kiszámíthatatlan világban. Ez a hozzáállás tükrözi a középkori patrisztika, a kora középkori keresztény írók nézőpontját, akik a tudást és a hitet összekapcsolták annak érdekében, hogy a hívők biztosak lehessenek az isteni gondviselésben.

A következő szakaszban a tanár fekete könyvekről olvas, és az olvasásával arannyá válik a vas. Ez a szakasz a titokzatosság és a tudásra való vágy irányába hat, ami jellemző a középkori skolasztiára. A skolasztika hangsúlyozza az értelem használatát a hit és a tudás terén, és arra törekszik, hogy racionális és logikus magyarázatokat adjon a világban fellelhető jelenségekre.

A következő szakaszban a víz áradása és a lóláb motívuma jelenik meg. Ez a kép a természetfeletti erőkre, a láthatatlan világra való utalás lehet. Az emberek ezekben a jelenségekben látják a mágia, a misztikum és a babona jeleit. A vers ezzel azt sugallja, hogy a természetfeletti és a természetes világ összefonódik és egymással kölcsönhatásban van. Ez a kép a középkori nép babonáira és a természettudományi ismeretek hiányára utal, de ugyanakkor megjelenik a középkori teológiai gondolkodásmód is.

Az utolsó szakaszban a valódi tanár megérkezik, aki a természetet és a folyamatokat isteni dicsőségnek tartja. Ez azt jelenti, hogy minden jelenség és erő az Isten műve, és az emberi léleknek az istenivel való kapcsolatára utal. Ez a perspektíva a patrisztikához kapcsolódik, és hangsúlyozza az emberi tudás korlátait, valamint azt, hogy az igazi érték az Isten dicsőségében és a hittel való kapcsolatban rejlik.

Összességében Arany János "Hatvani" című verse teológiai nézőpontból is elemezhető. A versben megjelennek a középkori hiedelmek, babonák, misztikus erők és a vágy a tudás és a biztonság iránt. Az elemzés során a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjait figyelembe véve az emberiség szenvedése, a természet és a természetfeletti világ közötti kapcsolatok is megjelennek.