Ez a szoba, hol én most
Tillaárom haj!
Pusztítom a papirost
Tillaárom haj!
Se nem csapszék, se nem bolt,
Csizmadia műhely volt.
Tillaárom haj!

A fő céhmester szabott
Tillaárom haj!
Benne csizmát, papucsot,
Tillaárom haj!
Ha megvarrta, eladta,
Jól eresztett a kapta.
Tillaárom haj!

Nem volt ártalmas annak
Tillaárom haj!
Sem a ragya, sem a nap,
Tillaárom haj!
Sem az árvíz, sem a hó,
Sem a revolúció,
Tillaárom haj!

Bezzeg, de nem megy nékem
Tillaárom haj!
Ez az én mesterségem,
Tillaárom haj!
Ha dolgoztam, kirakom:
Azt se kérdik, hogy adom.
Tillaárom haj!

Háborúban azt mondták,
Tillaárom haj!
Most keveset adunk rád;
Tillaárom haj!
Béke-időn azt vetik,
Másra kell a pénz nekik.
Tillaárom haj!

Ne volnék csak ilyen vén!
Tillaárom haj!
Írótollam letenném,
Tillaárom haj!
S beszegődném maholnap
Csizmadia inasnak.
Tillaárom haj!

(1850)


Elemzések

Arany János "Írószobám" című verse teológiai szempontból is elemzésre méltó. A versben megjelennek olyan motívumok és gondolatok, amelyek kapcsolatba hozhatóak a bibliatudománnyal, patrisztikával és skolasztikával is.

Az első részben, ahol a "szoba" leírásáról van szó, találkozhatunk a patrisztikával. A szoba természetrajza, hogy "pusztítják a papirost", és hogy "nem csapszék, nem bolt", utalhat az aszkézis, az anyagi világgal való leszámolás patrisztikus tanítására. A patrisztikus gondolkodásban az anyagi világ elutasítása és az elvonulás a világtól a lelki élet fejlődésében fontos szerepet játszik.

A második részben a "fő céhmester" megjelenése lehetőséget ad a skolasztikus gondolkodás következtetéseire. A fő céhmester a csizmákat és papucsokat varrja, majd eladja. Ez az asztalos mesterségét idéző tevékenység az alkotás és a termék értékének meghatározásáról beszélhet. A skolasztikus gondolkodásban az értékmeghatározás, az igazság keresése és a megismerés módszerei fontosak voltak.

A harmadik részben az "ártalmatlanság" motívuma érdekessé teszi a verset. Itt a revolúció és más természeti csapások is összekapcsolódnak. A bibliatudományban a természeti csapásokat gyakran büntetésnek vagy próbatételnek tekintik, amelyek a bűnös embert érik. A revolúció és más társadalmi események pedig lehetnek emberek bűneinek visszahatásai vagy következményei.

A negyedik részben Arany az írói hivatásáról beszél, ami nem megy neki jól. Itt is megjelenik az érték és az igazság kérdése, hiszen kifizetés nélkül dolgozik, mégis kiteszi az írásait. A bibliatudományban is fontos a hivatás és a teremtői tevékenység tisztelete.

Az utolsó részben pedig az öregedés miatt kételkedik az írói hivatásban és arról fantáziál, hogy inasként dolgozna. Ez a rész is kapcsolódhat a bibliatudományhoz azzal az elmélkedéssel, hogy az idő múlásával a hivatás megváltozhat és új feladatok jöhetnek.

Az "Írószobám" tehát különböző teológiai szemléleteket és gondolatokat is megjelenít, akár a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjából is. Az aszkézis, az értékmeghatározás, az emberi bűn és büntetés, valamint a hivatás fontossága mind szerepet játszanak a versben.

Arany János ÍRÓSZOBÁM című versét irodalomtudományi szempontból értékelve több összefüggést is megfigyelhetünk a magyar és a nemzetközi szépirodalom területén.

A vers műfaja a költői önvallomásnak tekinthető. Arany János ebben a művében saját helyzetét, problémáit és érzéseit fejezi ki az írás és a csizmadiamesterség kontrasztján keresztül.

Az első és legnyilvánvalóbb összefüggés a magyar irodalom területén a Csizmadia mesterség szimbolikus használata. A csizmadiamesterség hagyományosan szegénységgel, nehéz munkával és kiábrándulással volt kapcsolatban a magyar irodalomban. Arany János a versben ezt a szimbolikát használja fel ahhoz, hogy kifejezze az író helyzetét és problémáit. Az "Ez az én mesterségem" sorban egyenesen megjelenik az írói tevékenység párhuzama a csizmadiamesterséggel, amelyet a társadalom nem értékel megfelelően. Ez a motívum a magyar irodalomban számos más műben is felbukkan, ahol a szerző az író alacsony megbecsültségét, nehézségeit panaszolja.

A versben szintén megfigyelhető egy másik összefüggés a nemzetközi szépirodalom terén, mégpedig a személyes dilemmák és az alkotói krízis ábrázolása. Arany János kifejezi ambivalens érzelmeit az írással kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy "Ne volnék csak ilyen vén! Írótollam letenném". Ez a konfliktus és az írással való elégedetlenség motívuma több más szerzőnél is megtalálható, akik az alkotói folyamat nehézségeit és dilemmáit próbálták megörökíteni műveikben. Arany János ebben a versben tehát azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy vajon érdemes-e az írással és az irodalommal foglalkoznia, vagy inkább más útra térjen, mint például a csizmadiamesterségbe.

Egyéb összefüggések is felmerülhetnek a versben, amelyek további elemzése nagyobb részletességet igényelne. Ilyenek lehetnek a társadalmi és politikai környezet hatásai az írói tevékenységre ("Háborúban azt mondták, Most keveset adunk rád"), vagy a művész és a társadalom viszonyáról szóló reflexiók.

Minden összefüggés összegezve, Arany János ÍRÓSZOBÁM című versének irodalomtudományi szempontból történő elemzése rengeteg lehetséges összefüggést fedezhet fel mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén. Az írói hivatás megítélése, az alkotói dilemmák és a társadalommal való kapcsolat mindenhol hasonló kihívásokat jelentenek, amelyeket a költő a verseiben tükrözni igyekszik.

A vers első sorában az író, Arany János, egy szobában található. Ez önmagában már megemlíthető a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseivel összefüggésben, hiszen a modern írószobákban sokszor korszerű technológiák és eszközök találhatók, amelyek segítik az írót a munkában.

A versekben megemlített papiros pusztítása lehet kapcsolatban a természettudomány néhány aspektusával, például az erdőirtással vagy a papírgyártással. A papírgyártás többek között a faanyagok feldolgozásával és a különböző kezelési eljárásokkal kapcsolódik a mai napig.

A második versszakban említett csizmák és papucsok készítése is kapcsolatban áll a természettudomány általánosabb szemléletével, különösen a kereskedelmi és ipari szektorban. Az anyagok tulajdonságainak és összetételének vizsgálata, valamint a gyártási folyamatok optimalizálása mind részei lehetnek a mai tudománynak.

A harmadik versszakban a természeti katasztrófák, mint például az árvizek és a hó megemlítése kapcsolatban állhat a mai természettudományi kutatásokkal és technológiákkal a meteorológiai előrejelzés és a klímaváltozás vizsgálata terén.

A negyedik versszakban az író panaszkodik szakmájával kapcsolatban, és elismeri, hogy másoknak fontosabbak a pénzügyi prioritások béke időszakában. Ez összekapcsolható a gazdasági és társadalmi aspektusokkal, amelyek relevánsak a mai természettudományban is, például a kutatási finanszírozás és a társadalmi értékek kérdéseivel.

A vers utolsó része, amelyben az író fontolgatja, hogy beállna cipészinasnak, szintén kapcsolatba hozható a modern gazdaság és foglalkoztatás kérdéseivel. A változó munkapiaci környezet, az új technológiák bevezetése és az ipari változások mind olyan témák, amelyeket a mai természettudományos kutatók és szakemberek vizsgálnak és segítenek megoldani.

Összességében a vers több ponton kapcsolódhat a természettudomány legfrissebb felfedezéseihez és kutatásaihoz. A papiros pusztítása és a csizmák készítése a nyersanyagok feldolgozásához és használatához kapcsolódik, míg a katasztrófák és a gazdasági változások témái az emberi beavatkozás következményeire és azok megértésére utalnak.