Puha fejér ágyam hullámos redőin
Mily szépen alusztok, én szép csecsemőim:
Édes-é az álom...?
Unszoló emlőmet elfogadni késtek;
Balgatag reménnyel várom ébredéstek -
De hiába várom.

Ah! hiszen nem fogtok ébredni, - tudom már, -
A ti nyúgovástok több a nyúgalomnál,
Tudok mindent - jaj - jaj!
Nevető szememre nem nevettek vissza,
Gőgicsélő szómra nem rebegtek vissza
Csókra késztő ajkkal.

Halva vagytok, halva. Ime, itt a mély seb:
Mintha nem lett volna elegendő kisebb
Ajtó a halálnak!
Mintha gyenge csírát egy ujj nem letörne -
Mintha kis galambfi nem meg volna ölve
Kit sziven nyomának!

Oh, hadd csókolom meg e vérző sebajkat,
Mely, égre kiált bár; iszonyúan hallgat, -
Oh, hadd mossa könnyem!
Kiálts fel, te nyilt seb, bosszuért az égre,
Hogy kegyetlen szerződ meglakoljon végre,
Lakoljon meg szörnyen!

Mi haszna! mi haszna: nincs már nekem fiam! -
Folyna bár miattok bosszuló vérfolyam;
Föl nem ébrednének:
Azt a kis patakot, mely a szivet hajtja,
Ha egyszer elapadt, ki nem pótolhatja
Óceánja vérnek.

Iszonyú Heródesz! ha már eltökéléd
Ártatlanra fenni pallosodnak élét,
Miért bíztad másra?
Szomjazó szemekkel mért nem jövél magad?
Talán kőszivedből enyhe forrás fakad,
Irgalom forrása.

Oh, ha láttad volna... oh, fiaim, lelkem! -
Lerogyék előtte, sírva térdepeltem
A vad pribék előtt;
Kértem hogy ne bántsa, mondtam, ne ölje meg,
Mert enyéim e szép ártatlan kisdedek:
Hiába kértem őt! -

Sirt a vad poroszló, szemei könnyeztek;
Azt hivém nem bántja, azért áll oly veszteg;
Feledém, hogy szolga:
Ha te könnyezél ott, keményszivű király,
Egy fiait féltő anya fájdalminál -
Meg nem ölted volna.

Bethlehem leányi, kik anyák voltatok,
Ne irígyeljétek e kettős bánatot,
Ne irígyeljétek:
Ha nem volt oly büszke jogotok remélni
Mint Ráchelnek, ím a bánat is felényi
Részben jut tinéktek.

Temetés lesz holnap. Jertek el, oh jertek!
Látogassuk együtt a temetőkertet;
Nem irtózom többé;
Fektessük le halvány gyermekimet szépen
- Kik alusznak immár az Úrnak kezében,
Fiaitok közzé.

Íme, a szép tavasz kiesett az évből,
Egy nemzedék holt ki az emberiségből,
Nyugszik temetőben;
Serdül Bethlehemnek, felnő számos ifja:
De egynek se lészen születése napja
E két esztendőben.

Hah, de mily panasz, hogy e kor méhe meddő!
Íme, látok, látok... megnyílt a jövendő
Távolban, közelben:
Kiről annyi jósnak zenge ihlett szája,
Megszületett, érzem, Júdának királya
Kicsiny Bethlehemben!

Zsarnoki féltésed vérengzése volt ez:
De tudd meg, de tudd meg, vérszopó Heródesz,
Hogy ő nines elveszve!
Napjaid számítvák, megifjult az idő,
És, kitől rettegsz, nem féli fegyverid ő,
Az Ige, az eszme!

(1851)


Elemzések

A vers nem tartalmaz konkrét vagy részletes utalásokat a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseire vagy fejleményeire. Azonban, ahogy minden irodalmi mű, ez a vers is megmutatja a természettudomány mint diszciplína kapcsolatát az emberi tapasztalattal és érzelmekkel.

Az első részben a versben található kép egy puha fehér ágy, ami alusztatja a szép csecsemőket, ami az emberi test és anyaság biológiai vonatkozásaira utal. Az álmot, mint érzést is említik és az emlő elfogadását, mely a csecsemőnek szükséges táplálékforrás, ami az anya természeti adottsága. Ezek az elemek kapcsolatban állnak a biológiával és a testtel kapcsolatos természettudományos felfedezésekkel.

A második részben szerepel az emberi érezetek és kapcsolatok természettudományos megközelítése, amik a mai pszichológia és pszichiátria területén történt kutatásokkal lehet összefüggésben. A versben említik, hogy nem kapnak választ a nevetésre, és a szavakra sem, amit a másik fél küld vissza nekik. Ez arra utalhat, hogy valamilyen kommunikációs zavaron vagy empatiának hiányán alapuló problémáról van szó. A csókra késztő ajkakkal való hivatkozás pedig lehet egy utalás a romantikus vagy intim kapcsolatokra, amit szociálpszichológia vagy antropológia területén lehetne tovább vizsgálni.

A harmadik részben a halál témáját érinti a vers, ami hozzájárulhat a mai halál és boncolás kutatási területének megértéséhez. Az elhalt csecsemőek halálát gyilkosságnak minősíti és a sebekre és vérzésre koncentrál. Az utolsó sorokban említett Óceánja vérnek és a vérért való bosszú a családon belüli erőszakos cselekedeteket idézheti fel, ami a modern, kortárs kriminológiai elemzésekben vagy szociológiai tanulmányokban vizsgált témakörökhöz kapcsolódhat.

Összességében, bár a vers nem közvetlenül utal a legfrissebb természettudományos felfedezésekre, számos olyan elemet tartalmaz, amelyek kapcsolatba hozhatók természettudományos megközelítésekkel és kutatási területekkel, mint a biológia, pszichológia és szociológia. Az irodalmi művek és a természettudomány kölcsönhatása lehetővé teszi számunkra, hogy új perspektívákból elemezzük és megértsük a világot.

Arany János "Ráchel siralma" című verse irodalomtudományi szempontból számos érdekes összefüggést mutat mind a magyar, mind a nemzetközi szépirodalom területén.

Az első összefüggés a vallással kapcsolatos. A versben megjelenik a bibliai történet, amelyben Heródes király utasítja a kisded fiúk lemészárlását, hogy megszabaduljon a Jézus nevű gyermektől. Ez a történet szerves része a keresztény hagyománynak, amely számos irodalmi műben megjelenik. Például William Shakespeare "Vízkereszt, vagy amit akartok" című darabjában is találkozhatunk a Heródes-király motívummal.

Emellett olyan motívumok is felbukkannak a versben, amelyek irodalmi hagyományokhoz kapcsolódnak. A gyermekáldozatok és a gyászoló anya motívuma például gyakran megjelenik a görög tragédiákban. A legismertebb példa erre Elektra, aki apja, Agamemnon meggyilkolása miatt gyászol, és bosszút esküszik a gyilkosok ellen. A versben Ráchelanya is hasonlóképpen gyászolja halott gyermekeit és bosszút kér Heródestől.

A versben felmerül a visszafordíthatatlan veszteség, a gyermekvesztés téma, amely az egész világirodalomban gyakran megjelenik. Shakespeare "Hamlet" című művében például Hamlet is fájdalmában és szomorúságában vesztett gyermekét gyászolja. A gyermekvesztés témája mélyen megragadta az emberek érzelmi világát, és számos irodalmi alkotásban megjelenik.

Az "Ráchel siralma" több elemét is összekapcsolhatjuk a romantikus irodalommal. A versben megjelenő anya és gyermek, a halál és a gyász motívumai romantikus költők, mint például William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge és Percy Bysshe Shelley műveiben is visszaköszönnek. Az egzisztenciális kérdések, a tragédia és a szenvedés mélyen megérintették a romantikus költőket, és ezeket az elemeket verseikben gyakran feldolgozták.

Az "Ráchel siralma" a magyar irodalmi hagyományban is kiemelkedő helyet foglal el. Arany János ezzel a versével vált a legkiemelkedőbb magyar költők egyikévé. A versben megjelenő vallásos motívumok és a bibliai történetek magyar szellemiségbe ágyazott megelevenítése jellemző Arany János költészetére, amely mély hatást gyakorolt a magyar irodalomra és a magyar költészet alakulására.

Összességében az "Ráchel siralma" a magyar és nemzetközi szépirodalom különböző összefüggéseit és motívumait hordozza magában. Vallási, tragikus és romantikus elemeket egyesít, és Arany János egyéni költői világát tükrözi.

Arany János "Ráchel siralma" című verse teológiai szempontból számos értelmezést és összefüggést kínál. Először is, a vers címe és témája előre utal a Biblia, konkrétabban a Máté evangélium 2. fejezetére, ahol Heródes megparancsolja az újszülött fiúk lemészárlását, és a Ráchel siralma megemlítésre kerül (Máté 2:18). Ebben a történetben Heródes félti hatalmát egy előrejelzéstől, miszerint Júda királya születik Bethlehembem. Ezért birtokba akarja venni az uralmat, és az újszülöttek megölését rendeli el.

A bibliatudomány szempontjából fontos megjegyezni, hogy az Ószövetségben a Ráchel siralma az Izrael földjéről történő babiloni fogság idején történt eseményeket jelenti (Jeremiás 31:15). Arany verse az Újszövetség történeteire hivatkozik, de először az Ószövetség kontextusában helyezi el a Ráchel siralmát.

A versben Ráchel egy anyafigura, aki gyászolja elveszett gyermekeit. Azt várta, hogy az Úr megmenti őket, de hiába remélték az ébredést, az álom az élet helyett halállal vált valóra a gyermekek számára. Ráchel kétségbeesetten felszólítja a "vérző sebszem" új életre, bosszúra, és azt kérdezi, mi haszna a sírásnak, ha már nincsenek gyermekei. A verse végén Ráchel kifejezi a reményt, hogy a Júdának született király, az "Ige", az "Eszme" felülkerekedik Heródes zsarnokságán és megváltást hoz az emberiségnek.

A patrisztika nézőpontját figyelembe véve, azonosíthatjuk Ráchelt az egyházzal, ami a gyermekeit szeretné megvédni a világ erőivel szemben. Az egyház gyakran szenvedett az üldöztetéstől és válaszolt a hitébe vetett bizalmával, ami arra utal, hogy a szenvedés és az üldöztetés által az egyház még inkább erősödik. Ráchel siralma tehát a patrisztikus gondolkodásban az egyház szimbóluma lehet, amely a világ által elszenvedett szenvedések ellenére még mindig reménykedik az üdvösségben és az új életben.

A skolasztika nézőpontjából Arany János verse a vallási neveltetésére és a teológiai tanulmányaira utalhatott. Skolasztikus gondolkodásmódra jellemző, hogy az értelem és a hit közötti harmóniára törekednek. A versben láthatjuk, hogy Ráchel a hiten keresztül próbálja megérteni és elfogadni a tragédiát, valamint a halott gyermekek iránti szeretetét és gyászát fejezi ki. Ez a gondolkodásmód segítheti az embert abban, hogy megtalálja a békét és a kiegyensúlyozott hozzáállást a tragédiák és szenvedések közepette.

Arany János "Ráchel siralma" verse tehát teológiai szempontból különböző értelmezéseket és kapcsolódási pontokat kínál. A bibliatudomány, a patrisztika és a skolasztika szempontjai mind segítenek a versek mélyebb megértésében és a vallási történelem összefüggéseinek felfedezésében.