Énekli egy hegedős a XIV-ik században

   Királyasszony kertje
   Kivirult hajnalra:
Fehér rózsa, piros rózsa...
   Szőke, leány, barna.

   "Királyasszony, néném,
   Az egekre kérném:
Azt a rózsát, piros rózsát
   Haj, beh szeretném én!

   Beteg vagyok érte,
   Szívdobogást érzek:
Ha meghalok, egy virágnak
   A halottja lészek!"

   "Jaj! öcsém, Kázmér,
   Azt nem adom százér! -
Menj! haragszom... nem szégyelled?...
   Félek, bizony gyász ér!

   Sietős az útam,
   Reggeli templomra:
Ha beteg vagy, hát fekügy le
   Bársony pamlagomra." -

   Megyen a királyné,
   Megyen a templomba;
Szép virágok, deli szűzek
   Mind követik nyomba.

   Könyörögne, - nem tud,
   Nem tud imádkozni;
Olvasóját honn feledé:
   Ki megyen elhozni?

   "Eredj fiam, Klára,
   Hamar, édes lyányom!
Megtalálod a térdeplőn,
   Ha nem a diványon."

   Keresi a Klára,
   Mégsem akad rája:
Királyasszony a templomban
   Oly nehezen várja!

   Keresi a Klára,
   Teljes egy órája:
Királyasszony a templomban
   De hiába várja.

   Vissza se megy többé
   Deli szűzek közzé:
Inkább menne temetőbe
   A halottak közzé.

   Inkább temetőbe,
   A fekete földbe:
Mint ama nagy palotába
   Ősz atyja elébe!

   "Hej! lányom, lányom!
   Mi bajodat látom?
Jöszte, borúlj az ölemre,
   Mondd meg, édes lyányom."

   "Jaj, atyám! nem - nem -
   Jaj, hova kell lennem!
Hadd ölelem lábad porát, -
   Taposs agyon engem...!"

   Harangoznak délre,
   Udvari ebédre;
Akkor mene Felicián
   A király elébe.

   A király elébe,
   De nem az ebédre:
Rettenetes bosszuálló
   Kardja - volt kezébe'.

   "Életed a lyányért
   Erzsébet királyné!"
Jó szerencse, hogy megváltja
   Gyönge négy ujjáért.

   "Gyermekemért gyermek:
   Lajos, Endre, halj meg!"
Jó szerencse, hogy Gyulafi
   Rohan a fegyvernek.

   "Hamar a gazembert...
   Fiaim, - Cselényi...!"
Ott levágák Feliciánt
   A király cselédi. -

   "Véres az ujjad,
   Nem vérzik hiába:
Mit kivánsz most, királyi nőm,
   Fájdalom díjába?"

   "Mutató ujjamért
   Szép hajadon lányát;
Nagy ujjamért legény fia
   Borzasztó halálát;

   A másik kettőért
   Veje, lánya végét;
Piros vérem hullásaért
   Minden nemzetségét!"

   Rossz időket érünk,
   Rossz csillagok járnak.
Isten ója nagy csapástól
   Mi magyar hazánkat! -

(1855)


Elemzések

A vers teológiai szempontból számos értelmezésre ad lehetőséget. Az alábbiakban a bibliatudomány, patrisztika és skolasztika nézőpontjaira fókuszáló értelmezéseket mutatok be.

Bibliai értelmezés:
A verselemzés során először érdemes a bibliai szimbólumokra koncentrálni, amelyek számos teológiai kontextusban jelenhetnek meg. A "Királyasszony" képe a Szentírásban női istenség-reprezentációkra (pl. Szűz Mária) utalhat, akinek a múltbeli és jövendőbeli szerepe a megváltásban vagy a reményben rejlik. A fehér és piros rózsák képe a tisztaság és a szeretet szimbólumai lehetnek. A betegség és halál motívumai pedig az emberi gyengeség, szenvedés és megváltás kérdésére utalnak.

Patrisztikus értelmezés:
A patrisztikus teológia a korai keresztény gondolkodás tárgykörét kutatja. A "Királyasszony" kép kapcsán a Theotokos (Istenanyaság) és a Szűz Mária tisztelete állhat a középpontban, ami az isteni emberi kapcsolat és a kegyelemszerzés gondolatát hordozhatja. A betegség és halál motívumai az emberi szenvedés problematikájára is utalhatnak, amely a megváltás és az örök élet reménye által oldódik fel.

Skolasztikus értelmezés:
A skolasztikus teológia az intellektuális és logikai érvelésre koncentrál a teológiában. A versben látható patrisztikus és bibliai motívumokat a skolasztikus teológia háttérből vizsgálhatja. A legfontosabb kérdések közé tartozhat, hogy mi a Szűz Mária és az emberi gyarlóság, betegség és halál közötti kapcsolat, és hogy az isteni kegyelem és a megváltás miként hatnak ezekre. Ez a szempont elősegítheti a teodicea, vagyis Isten és a szenvedés problémájának vizsgálatát is.

Más szempontok:
A vers lehetőséget ad más teológiai megközelítésekre is. Lélektani értelmezésben a királyasszony kertje és a rózsák a belső világ metaforájaként jelenhetnek meg, ahol a betegség és halál a lelki küzdelmeket vagy a bűnt jelképezheti. Szociológiai olvasatban a verselemzés során figyelembe vehetjük az akkori társadalmi helyzetet, és hogy az egyház hogyan működött társadalmilag, és hogyan befolyásolta az emberek életét.

Az értelmezés során fontos megjegyezni, hogy a kreatív írások sokféleképpen értelmezhetőek teológiai szempontból, és az értelmezések egyéni lehetnek. Az itt felsorolt értelmezések csak néhány lehetséges megközelítést mutatnak be.

A vers címéből és cselekményéből arra lehet következtetni, hogy a természettel kapcsolatos elemek kevéssé jelennek meg a szövegben. Inkább egy történetet mesél el, amelyben jelen van egy királyné, templom, virágok és családi tragédia. Azonban néhány olyan elem található a versben, amely a természettudományos felfedezésekhez kapcsolódhat.

A vers első részében szerepelnek a következő sorok: "Fehér rózsa, piros rózsa...", amelyek egy kertben nyíló rózsákat említenek. A botanika területén jelentős előrelépések történtek a növények genetikájával, virágzásával és színvilágával kapcsolatban. Az utóbbi évtizedekben történt kutatásoknak köszönhetően ma már pontosan tudjuk, hogy a növények színe a pigmentek jelenlétével és mennyiségével függ össze, és ezek a tulajdonságok a genetikai kódjukban kódolva vannak.

A vers második részében a betegségre való utalás szerepet kap: "Beteg vagyok érte, Szívdobogást érzek". A modern orvosi kutatásoknak köszönhetően sokkal jobban értjük a betegségek és az emberi test működése közötti összefüggéseket. A szív- és érrendszer, valamint az immunrendszer működésének és kórképeinek tanulmányozása alapvető fontosságú az orvostudomány fejlődése szempontjából.

A versben szereplő királyné imádkozni akar a templomban, de nem képes erre. Az utóbbi évtizedekben a tudomány számos kutatást végzett a meditáció és a spirituális gyakorlatok hatásairól az agyra és az emberi pszichére. Kiderült, hogy az imádkozásnak és a meditációnak számos pozitív hatása van az agyi tevékenységre és a mentális egészségre.

A versben szereplő gyűrűkkel és ujjak elvágásával kapcsolatban találhatók olyan elemek, amelyek a mai anatómiai és sebészeti ismeretekkel összefüggnek. Az emberi test részeinek és funkcióinak tanulmányozása jelentősen fejlődött az utóbbi évtizedekben, így pontosabban tudjuk, miként működnek az ujjak és más testrészek.

Összességében elmondható, hogy bár a vers nem közvetlenül utal a legfrissebb természettudományos felfedezésekre, néhány olyan elemet tartalmaz, amelyeket a modern kutatásoknak köszönhetően jobban megérthetünk és értékelhetünk. A botanika, az orvostudomány, az agykutatás és az anatómia területein végzett kutatások mind hozzájárulhattak az emberi tudás bővítéséhez és fejlődéséhez.

A vers Arany János Zách Klára című műve, amelyet 1855-ben írt. Az alábbiakban az irodalomtudományi szempontok szerint elemezzük a verset mind a magyar, mind pedig a nemzetközi szépirodalom területén.

1. Stílus és nyelvezet: A vers a XIV. századba helyezi az olvasót, a XIV. századi Magyarországon játszódik. Az egész versben megtalálható a dallamosság és a ritmus, ami a népi énekstílust idézi. A nyelvezet egyszerű és közvetlen, a népi beszélt nyelvet tükrözi.

2. Tematika: A vers egy szerelmi tragédiát mesél el. A fő konfliktus Arany János másik művének, Toldi, főszereplőjével, Kázmérrel kapcsolatban jelent meg. Zách Klára egy szerető és törődő nő, aki Kázaréért imádkozik, de Kázár csak ezt a nőt akarja. A vers a szeretet, az áldozatvállalás és a tragédia témáit járja körbe.

3. Motívumok és szimbólumok: A költeményben számos motívum és szimbólum található, amelyek hozzájárulnak a versek érzelmi és tragikus hatásához. Ezek közé tartozik Zách Klára betegsége, a rózsák, a templom, a temető, a féltékenység és a bosszú.

4. Hatással volt más magyar szerzőkre: Ez a vers Arany János egyik legismertebb műve és meghatározó hatással volt a későbbi magyar irodalomra. Az időltészet és az érzelmi hatás hangsúlyozása nagy hatással volt Ady Endre, Babits Mihály, József Attila és más magyar költőkre.

5. Nemzetközi vonatkozások: A vers szerkezetileg és témájában hasonlít a középkori balladákra és szerelmes regényekre. Az egyszerű nyelvhasználat és a tragikus történetek ábrázolása sok más nemzetközi költőt is inspirált. Arany János művészete általános emberi érzelmeket és konfliktusokat ragad meg, amelyek nemzeti határokon átívelnek.

6. Idézetek és idézőjelentés: A versben több olyan sor található, ahol a szerző idézőjelentést alkalmaz. Ez segít a versben a cselekmény és a dialógusok ábrázolásában, és gazdagabbá teszi a verset.

7. Formai elemek: A vers 17 négy soros strófában van megírva, amelyeket üres sorok választanak el egymástól. Ez a formai elrendezés és a dallamosság hozzájárul a népi énekstílushoz.

8. Írói szándék és üzenet: Arany János a Zách Klárával azt a szándékot fejezte ki, hogy megmutassa a szeretet és az áldozatvállalás erejét. Kázmér a maga büszkeségével elveszíti a szerelmet, és a tetteinek következményeként a király bosszújával szembesül. A vers azt a drámát mutatja be, amely felfedi az emberi szenvedélyeket és azok hatásait.

Összefoglalva, Arany János Zách Klára című verse magyarországi és nemzetközi irodalomtörténeti szempontból is fontos mű, amely az emberi szenvedélyek, az áldozatvállalás és a tragédia témáit dolgozza fel. A versek közvetlen és dallamos stílust, valamint számos motívumot és szimbólumot használnak, hogy megragadják az olvasó érzelmeit. A mű nagy hatással volt a későbbi magyar költőkre és inspirációul szolgált a nemzetközi irodalom számára is.