[az "Emlékezzél, mi történék" nótájára]

1
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása
Jusson elődben valaha már óhajtása,
Ne hágyj vésznem bűnöm miatt, lelkem váltsága,
Nyújts ki segítő karodot szabadságomra!

2
Angyaloknak s embereknek erős Istene,
Jóval forró kegyelemnek élő kútfeje,
Irgalmas, hű, tűrhető vagy téteményidbe,
Engedd, leljek kedvet szent színednek előtte!

3
Látod, éngem sok háború mint elburított,
Veszedelem mindenfelől körül-béfogott,
Nagy hatalma csak tereád immár szorított,
Emberi segítségtől, mindentől megfosztott.

4
Ne hágyj azért, én Istenem, veszedelmemben,
Belőlem az fájdalmat vedd ki kegyelmesen,
Akár vigasztalásoddal s akár másképpen,
Csak könnyebbíts meg, hogy ne légyen tűrhetetlen!

5
Halld meg imádságim nékem, kit te alkottál,
Ha bűnömért ostoroddal megholdoltattál,
Jusson eszedben, azmit régenten fogadtál,
Hogy mihelt néked könyörgök, szabadítanál.

6
Élsz, Istenem, s nem akarod veszedelmemet,
De kévánod megtértemet és életemet,
Ne hágyj el hát éngem is, nyomorult hívedet,
Ki bűnéből hozzád térvén tégedet követ.

7
Ne emlékezzél ezután gonoszságimrúl,
Mondd ezt inkább én lelkemnek te jóvoltodbúl.
Ím, én, ki te idvösséged vagyok, sok búdbúl
Kimenteni jelen vagyok, azért ne búsúlj!

 


Elemzések

A vers Balassi Bálint "HÁBORÚIT, SZÍVE FÁJDALMÁT SZÁMLÁLVÁN" című műve. A vers egy ima, amelyet a költő a háború szenvedéseit és bűntudatát kifejezve intéz Istenhez. Természettudományos szempontból nézve a versben nincsenek közvetlen utalások a mai természettudomány legfrissebb felfedezéseire. Azonban, a versben megjelenő természeti elemek, mint például a kútfej, a veszedelem és a vész, valamint az utalás a lélek elburjánzására és a fájdalomra, általánosabb értelemben érezhetőek kapcsolaudban a természeti jelenségekkel és az emberi pszichével kapcsolatos tudományos kutatásokkal. A lélek feletti kontroll és a segítségkérés az Istentől szintén olyan téma, ami vizsgálható a pszichológia és a vallástudomány területein.

A vers teológiai szempontból megemlíti Isten kegyelmét és irgalmát, valamint az emberi segítségtől való függőséget. Az első sorokban a költő buzgóan imádkozik Istenhez, hogy oltalmazzon és váltsa meg a bűnei miatt. Ez a bibliai és patrisztikus hagyományban gyökerezik, amely hangsúlyozza az isteni irgalmat és a bűnbánat fontosságát.

A második versben a költő Istenhez folyamodik, mint az angyalok és emberek erős Istene, akinek kegyelme forrásából táplálkozhat. Ez a gondolat a kegyelem fontosságát hangsúlyozza, amely a patrisztikus teológia egyik központi témája.

A költő a harmadik versben leírja, hogyan vette körül a háború és a veszedelem, és hogy Isten hatalma és segítsége nélkül nem képes megszabadulni. Ez a gondolat a Skolasztikus teológia istenképét jeleníti meg, amelyben Isten döntő szerepe van az ember megmentésében.

A negyedik versben a költő kéri, hogy Isten vegye ki belőle a fájdalmat és könnyebbítse meg a veszedelmet. Ez a gondolat az isteni kegyelemre és vigasztalásra való reményt fejezi ki, amelyek fontos eszközei az ember megújulásának.

A költő az imában kérvényezi, hogy Isten hallja meg az imádságát, megsegítse és szabadítsa ki a bűnei miatt. Ez a gondolat hangsúlyozza az ember függőségét Istentől és az imádság erejét a Patrisztikus és Bibliai tanítás szerint.

A hatodik versben a költő hangsúlyozza, hogy Isten nem akarja a veszedelmét, de vágyik a megtérésére és életére. Ez az isteni akarat és kegyelem közül a patrisztikus és bibliai hagyományban hangsúlyt kap.

A hetedik versben a költő arra kéri Istent, hogy ne emlékezzen a gonoszságaira, hanem inkább a jóvoltából segítségére menjek ki és vigasztalja őt. Ez a bibliai és patrisztikus teológiai gondolat, hogy Isten irgalmas és kegyelmes, és kész segíteni azokon, akik hozzá fordulnak.

Összességében a vers bibliai és teológiai gondolatokat fogalmaz meg, amelyek a bűnbánatra, az isteni kegyelemre, az imádságra és Isten irgalmára fókuszálnak. Ez a vers a katolikus egyház teológiai gondolkodását követi, amely az időszámításunk előtti időkben kezdődött a patrisztikus írótól, majd a középkori skolasztikáig fejlődött.

A vers Balassi Bálint, a 16. századi magyar költő műve. Életében több háborúból is részt vett, és ezek a háborúk, valamint a szív fájdalma a központi témája a versnek.

A vers az isteni segítséget kéri, hogy megmentse a költőt a kétségektől és az életében fennálló veszedelemtől. A költő a lelkének buzgó kiáltásával és imádságával fordul Istenhez, hogy áldást és védelmet kérjen.

A versben láthatjuk az isteni kegyelem és irgalmasság témáját, valamint a költő személyes kapcsolatát Isten szent színe előtt. A költő Isten erejére és segítségére támaszkodik, és reményli, hogy megtalálja az útját a vallásban.

Az örlődés és a keserűség érzése jellemzi a verset, amelyben a költő jelzi, hogy háborúk és veszélyek veszik körül, és mindentől megfosztva érzi magát. Ez a háborúk költőinek tipikus témája, amely azt mutatja, hogy a költők mennyire képesek az élet szenvedéseit és tragédiáit megjeleníteni.

A versben megjelenik a megtérés és a bűnbocsánat kérésének témája is. A költő az Istentől várja megváltását és megtérését, és reménykedik abban, hogy Isten nem hagyja veszedelemben.

Az irodalmi összefüggések tekintetében a vers megfigyelhető az ősi vallási és hősies epikus hagyományok hatása is. A vallásos motívumok és az isteni segítség keresése magában hordozza az eposz műfaját.

A versben használt nyelv és stílus jellemző a reneszánsz korszak magyar irodalmára. A vers felhasználja a vallásos és hősi jellegzetességeket, és a költő befolyását mutatja, aki valószínűleg olvasta és tanulmányozta az európai országok költészeti műveit.

Összességében a vers több irodalmi és vallási elemet ötvöz, és megjeleníti a költő érzelmi élményeit és hitét a magasabb hatalomhoz. Az isteni segítség keresése és a megbocsátás reménye központi témája a versnek, ugyanakkor megfigyelhetőek a reneszánsz kori magyar irodalom és az európai jelenlét hatásai is.