[az "Magam gondolván" nótájára]

1
Óh, én Istenem, ím, mi törtínék
       én szegény fejemen?
Kit reménleni ingyen sem tudtam
       volna életemben,
Kiért csak hálát kell néked adnom,
       mert megérdemlettem.

2
Azelőtt való reám bocsátott
       kemény ostoroddal
Meg nem tanulék, s ihon, mint járék
       véled, én Urammal!
Még sincs mit tennem, hozzád kell esnem
       én imádságommal.

3
Ha ennél nagyobb ostort bocsátsz is
       reám, megérdemlem.
De kérlek, Uram, szinte az földhöz
       ne verj immár éngem,
Szent fiad által tött ígéretid
       jussanak eszedben!

4
Ne adj felettébb az kísértetre,
       csak míg eltűrhetem,
Mert nyilván látod gyarló voltomot,
       én édes Istenem,
Ha elhagysz éngem, óh, hová légyek?
       Kétségben kell esnem.

5
Igazságodot irgalmasságod,
       kérlek, felülmúlja,
Csendesedjék meg szent felségednek
       felgerjedt haragja,
Szent lelked által szegény lelkemnek
       légy vigasztalója!

6
Szinte elfojtott és majd megemészt
       éngem az sok vétek,
Csak tőled lehet vigasztalása
       keserves lelkemnek,
Ne vond meg tehát, kegyes Úr Isten,
       örömét szívemnek!

7
Te minden jóra fordíthatod meg
       az én bánatimat,
Ne vess el azért, Uram, előled,
       kérlek, mutasd meg azt,
Hogy jó Isten vagy, és meghallgatod
       fohászkodásimat.

8
Ezen is kérlek, ne tarts sokáig
       rajtam haragodot,
Fordítsad immár kegyelmességre
       bosszúállásidot,
Érdemem szerint ne büntess éngem,
       te szegény szolgádot!

9
Mi hasznod benne, ha martalékja
       lészek az Sátánnak?
Hiszem nem néki teremtettél volt,
       hanem temagadnak.
Kínszenvedését vallyon héában
       hagyod-é fiadnak?

10
Lám, énértem is szinte úgy megholt,
       mint az nagy szentekért,
Tartozol tahát éngemet is meg-
       hallgatni kedvéért,
Hallgasd meg azért fohászkodásim,
       az ő szerelméért!

11
Szívem állását és kívánságát
       voltaképpen tudod,
Semmi előtted elrejtvén nincsen,
       mert te nyilván látod,
Tarts tisztán azért az én szívemet,
       és adj bátorságot.

12
Teljes éltemben kiért dicsérjem,
       Uram, felségedet,
Adj erőt arra, hogy segítségül
       híhassam nevedet,
Írasd bé, kérlek, az te könyvedben
       én könyörgésimet!

13
Emlékezetre kik mindenkoron
       légyenek előtted,
És ne bocsássák bosszúállásra
       szent Istenségedet,
Te szent fiadért, kinek örökké
       légyen nagy dicséret!