"Csak búbánat" nótájára

1
Idővel paloták, házak, erős várak,
       városok elromolnak,
Nagy erő, vasztagság, sok kincs, nagy gazdagság
       idővel mind elmúlnak,
Tavaszi szép rózsák, liliom, violák
       idővel mind elhullnak,

2
Királyi méltóság, tisztesség, nagy jószág
       idővel mind elvésznek,
Nagy kövek hamuvá s hamu kősziklává
       nagy idővel lehetnek,
Jó hírnév, dicsőség, angyali nagy szépség
       idővel porrá lésznek.

3
Még az föld is elagg, hegyek fogyatkoznak,
       idővel tenger apad,
Az ég is béborul, fényes nap setétül,
       mindennek vége szakad,
Márvánkőben metszett írás kopik, veszhet,
       egy helyiben más támad.

4
Meglágyul keménség, megszűnik irigység,
       jóra fordul gyűlölség,
Istentűl mindenben adatott idővel
       változás s bizonyos vég,
Csak én szerelmemnek, mint Pokol tüzének
       nincs vége, mert égten-ég.

5
Véghetetlen voltát, semmi változását
       szerelmemnek hogy látnám,
Kiben Juliátúl, mint Lázár ujjátúl,
       könnyebbségemet várnám,
Ezeket úgy írám, és az többi után
       Juliának ajánlám.

 


Stílusok

< I>

"Csak vágyom" angyali dallamba


1
Idővel tüzes színek, gyönyörű zamatok,
       szépséges álmok elhalványulnak,
Erő és választás, érték és ragyogás,
       idővel mind elhaltak,
Tavaszi zsongás, meglepetések, boldogság,
       idővel porszem mivé fakadnak,


2
Királyi tekintet, tisztelet, nagy gazdagság
       idővel mit sem jelentenek,
Óriási sziklák sóvárgó pillantásokkal
       törmelékhez hasonlíthatók,
Jó hírnév, dicsőség, mennyei szépség,
       idővel elvesznek.


3
Még a föld is megöregedik, hegyek lehullanak,
       idővel tenger eltűnik,
Az ég is elborul, a nap sötétté válik,
       mindennek vége közelít,
Metszet a márványon kiolvasódik, elmúlik,
       más helyen újabb kezdet kezdődik.


4
Kemény kő alázatos lesz, irigység alvad,
       gyűlölet kedvessé válik,
Isten idővel a változásba rejti mindent,
       változásnak nincs végállomása,
De a szerelmem, tűzzé váló vágyam,
       sosem ér véget, mindörökké gyújtja.


5
Végtelenségét, változatlanságát
       szerelmem értetni nem tudom,
Amiben Juliát megtalálom, mint Lázár ujját,
       könnyebbé teszi az életemet,
Ezen szavakkal írom, és minden után,
       Juliának ajánlom.


 

NEGYVENHETEDIK - ITEM INVENTIO POETICA: SZERELMÜK RENERÁCIÓJA - AZ ÖRÖK ÉS MARADANDÓSÁGÁRÓL

(Babits Mihály stílusában)1
Épületek romlanak, paloták, várak,


        Mind a városok porba hullanak,


Hatalmas erő, birtokok rengeteg,


       Az idő foglyaiként múlnak el.


Tavaszi rózsák, violák és liliomok


       Az idő sodrában elhalnak,2
Koronás méltóság, nagy gazdagság,


       Az idő kövülete által semmisül el,


Nagy kövek hamuvá lesznek, kősziklák porrá,


       Az idő folyamán átalakulnak,


Dicsőség, hírnév, angyali szépség nagy,


       Az idő porvá változtatja őket.3
Még a föld is öregebb lesz, hegyek pusztulnak el,


       Az idő sorsszerűen apasztja a tengert,


Az ég is elsötétül, a nap fénye fakul,


       Mindennek végül befejeződik,


Márványlemezekbe vésett írások kopnak, elvesznek,


       De helyettük újabbak jönnek.4
Gyűlöletet felold, keménység megpuhul,


       Szeretet a helyén helyet foglal,


Idővel mindenkit Isten rendelése szerint


       Változással és bizonyos végponttal megáld,


De én szerelmemnek, mint a pokol tüzének,


       Nincs vége, mert örökké ég.5
Véghetetlensége megmarad, változatlansága


       Az én szerelmem szent reneszánsza,


Ahol Julia mint Lázár ujja,


       A könnyebbítő, vigaszt nyújtja,


Ezt írom most neki, és mindazt ami ezután jön,


       Pedig Juliának szánom mind. 


Elemzések

A vers természettudományos szempontból azt mutatja meg, hogy az emberi dolgok idővel romlanak és elmúlnak, míg a szerelem örök és maradandó. A verselemzés során számos érdekes összefüggést lehet találni a természettudomány legfrissebb felfedezéseivel.

Az első sorokban a vers a paloták, házak, erős várak és városok elromlását említi, ami összefüggésben lehet a természeti katasztrófák, például földrengések vagy vulkánkitörések következményeivel, amelyek épületeket tönkretesznek. A versben említett tárgyak eltűnésére a természettudomány mai ismeretei alapján könnyebb magyarázatot találhatunk, például az időjárás hatásaira vagy az anyagok bomlására.

A második szakaszban a vers a királyi méltóság, tisztesség és nagy jószág elvészését említi. Ez összefüggésben lehet a társadalmi változásokkal, politikai rendszerek és gazdaságok összeomlásával. Azt is megemlíti, hogy a nagy kövek is hamuvá válnak, ami az idő múlásával az erózió és a kőzetek átalakulásának eredménye lehet. Ezenkívül a hírnév, dicsőség és szépség porrá hullásának említése összefüggésben lehet például az emberi test öregedésével és halálával.

A vers a természeti jelenségek változását is bemutatja. A föld elaggik és hegyek fogyatkoznak, ami a földkéreg mozgásával és hegységképződéssel, valamint az erózióval és az erdőirtással összefüggésben állhat. Az ég is béborul és a nap sötétül, ami például a természeti jelenségek, mint például a vulkáni kitörések vagy a nagy üvegházhatás következménye lehet. Ezenkívül ezek a sorok utalhatnak a világvégére és az univerzum véges voltára is.

A vers kifejezi, hogy a szeretet az egyetlen dolog, ami folytonosságot és örökkévalóságot hordoz magában. Ennek a természettudományos szempontból is megtalálhatóak visszhangjai. Az anyagok és az élőlények bizonyos változásokon mennek keresztül, de az energiák és az információ soha nem semmisülnek meg teljesen, hanem átalakulnak. A szeretet talán hasonló módon átalakulhat, de soha nem tűnik el teljesen.

Összességében a vers természettudományos szempontból bemutatja az idő múlásának és az emberi dolgok pusztulásának folyamatát, miközben kiemeli a szerelem maradandóságát és folytonosságát. A természettudomány legfrissebb felfedezéseihez kapcsolódva számos összefüggést lehet találni a versben említett dolgok és a természeti jelenségek között.

A vers teológiai szempontból az idő múlásának és az öröklét témáját mutatja be. A vers elején leírják, hogy az idő során minden földi dolog elpusztul és elmúlik: paloták, házak, erődítmények, városok, virágok, stb. Ez a patrisztika nézőpontjára utal, ahol az elmúló és mulandó világban az örök és maradandó értékek a lelki dolgokban, az isteni szférában találhatók meg.

A második versszakban a királyi méltóság, hírnév és dicsőség is elvész az idő múlásával. Ez a skolasztika nézőpontjával is összhangban van, ahol arra helyezik a hangsúlyt, hogy minden földi hatalom és gazdagság véges és mulandó, és csak az istenséggel való kapcsolat visszük az embert az öröklétbe.

A harmadik versszakban azt is megjegyzik, hogy még az ég és a föld is megsemmisülhet az idők folyamán. Ez pedig az apokaliptikus és bibliatudományi elemeket tárja fel, ahol a világ vége és az isteni ítélet előtt minden földi és égi alkotás megsemmisül.

A negyedik versszakban a vers fordulata következik be, ahol a keménség, irigység és gyűlölet megszűnik, és csak az isteni szeretet marad meg örökké. Ez az Isten szeretetének örök és változhatatlan voltára utal, ami a patrisztika és bibliatudomány szemszögéből is fontos elem.

A vers befejezésében pedig a költő arra vágyik, hogy szerelme az öröklétben is megmaradjon, és az ő szerelme Juliának is ajánlja ezt a biztos változhatatlanságot és vonzalmat. Ez a verselem az öröklét és a szeretet kapcsolatára utal, ami a teológiában és patrisztikában is fontos témakör.

A Biblia, a patrisztika és a skolasztika nézőpontjai mellett a versben megjelenő örök és maradandó témája az isteni szeretet fontosságára is utal. Azt sugallja, hogy csak az isteni szeretetben található meg az öröklét és a maradandóság, és hogy minden méltóság és hatalom a földön ideiglenes és változó.

A vers egy szerelmi vallomás, melyet Balassi Bálint, a 16. századi magyar költő írt. Az első szempont, amit érdemes figyelembe venni, az a műfaj, amibe a vers sorolható. Ez a vers egy Item inventio poetica nevű műfajba tartozik, amelyben a szerző az irodalmi művének keletkezését, ihletettségét mutatja be. A vers tehát az Ő szerelmének az örök és maradandó voltáról szól.

A vers első része (1-3. versszak) arról szól, hogy mindaz, ami az emberi világban erőtől, gazdagságtól és szépségtől néhány idővel múlik el. Ez a gondolat szerepel a magyar és a nemzetközi szépirodalomban is, például Shakespeare szonettjeiben is megtalálható hasonló tematika. A múlás, a halál és az elmúlás motívuma gyakori a világirodalomban.

A vers második része (4-5. versszak) azt mondja el, hogy csak a szerelme örök és maradandó. A végesség és a változás motívumát a szeretet megmásíthatatlanságával kontrázza. Az ilyen fajta istállósság, tartósság témája gyakran megjelenik a világirodalomban, többek között Dante Isteni színjátékában vagy Shakespeare szonettjeiben.

A versekben megjelenő költői képek, például a paloták, házak, rózsák vagy a kövek hamuvá válása szintén gyakoriak az irodalomban, és a múlás, a halál jelképeként szolgálnak. A vers közel áll a barokk kori irodalomhoz, amelyben a múlás, az elmúlás és a halál jelentése nagy hangsúlyt kapott.

Összességében a vers Balassi Bálint verseinek tipikus példája, amelyben a szerző a múlás, az elmúlás és a halál motívumával kontrasztos és öröknek vélt szerelmét fejezi ki. Ezen témák és költői képek gyakran előfordulnak a nemzetközi irodalomban is, általános emberi érzésekre építve.